Jaarlijks archief 2023

Ja sticker op brievenbus

Veel ongeadresseerde handelsreclame verdwijnt ongelezen (en soms nog in het plastic) bij het oud papier. Om deze nutteloze papierstroom te voorkomen is tijdens de raadsvergadering van 12 december 2023 een motie aangenomen voor een zogenoemde “Ja sticker”. Mensen die ongeadresseerde handelsreclame willen blijven ontvangen kunnen dat met deze sticker aangeven. Zonder sticker krijgt je die niet maar wel de huis-aan-huis bladen. Wil je die ook niet ontvangen dan is daarvoor nog steeds de “Nee Nee sticker” te gebruiken.

Volgens een inventarisatie van de gemeente scheelt dit tot zo’n 15% (nutteloos) papierafval. Om te voorkomen dat clubs in totaal ca. 10.000 euro oud papier geld mislopen roept de motie op om dit in verhouding van de hoeveelheid opgehaald papier te compenseren (bijvoorbeeld door een 15% hogere oud papier prijs).

Woningbouw Hamsestraat-Roderweg

Een mijlpaal voor Liempde!

Tijdens de raadsvergadering van 12 december 2023 zijn de bestemmingsplannen voor de grootschalige woningbouw aan de Hamsestraat-Roderweg vastgesteld. Ruim 100 woningen worden hier gerealiseerd in verschillende prijsklassen. Een belangrijke stap in de vraag naar woningen en het behouden en versterken van de leefbaarheid in het dorp!

Wij spreken dan ook van een mooi resultaat na een lang proces; het uitbreiden van dorpen is namelijk alles behalve een vanzelfsprekendheid bij de provincie. Combinatie95 heeft zich in het verleden sterk gemaakt voor het verruimen van het aantal woningen in dit plan, o.a. middels een petitie die toen ruim 800x ondertekend is.

Het plan zoals het er nu ligt is voor een belangrijk gedeelte tot stand gekomen in de vorige collegeperiode onder leiding van oud-wethouder Peter van de Wiel. Het huidige college heeft de handsschoen vervolgens verder opgepakt om dit naar afronding te brengen. Nu snel door naar de uitvoering!

Begroting 2024 algemene beschouwing

Allereerst complimenten aan het college voor de voorliggende begroting. Als we kijken hoe er financieel voorstaan, dan is de situatie heel anders dan een paar jaar geleden. En ook de Algemene Reserve heeft weer vlees op de botten. Hopelijk gaat er met de verkiezingen in aantocht nog verandering komen in de aanpassing van het gemeentefonds, want anders worden we vanaf 2026 toch weer geconfronteerd met een groot financieel gat. Maar we kunnen daar lokaal verder geen invloed op uitoefenen, dus onze oproep is aan onze collega-raadsleden van de landelijke partijen om binnen de gelederen hier actief voor te lobbyen.

Combinatie95 is altijd kritisch voor wat betreft de lastendruk van onze inwoners. De trendmatige verhoging van de OZB valt nu flink hoger uit dan voorgaande jaren. Dat is logisch, maar mag wat ons betreft niet vanzelfsprekend zijn en worden. Wij roepen het college dan ook op mocht de situatie volgend jaar vergelijkbaar zijn, dan te komen met alternatieven om de lastendruk binnen de perken te houden.

Combinatie95 is blij dat De Braken nog twee jaar openblijft voor onze binnen sporters. Complimenten voor de onvermoeibare inzet van wethouder Heesen en de steun van het College, want het is geen makkelijke weg daar naar toe geweest. Nou is 2 jaar ook weer zo voorbij en wij willen snel duidelijkheid over de periode daarna zodat iedereen weet waar ze aan toe zijn. Wij verzoeken het college daarom uiterlijk medio 2024 duidelijkheid te verschaffen over de periode na het aflopen van de huidige overeenkomst met de eigenaar van De Braken. Helaas kon wethouder Hans Heesen dit niet toezeggen.

We gaan naar een circulaire economie en daarvoor moeten we restafval reduceren en hergebruik van grondstoffen stimuleren. Helaas heeft Boxtel de ambitie naar beneden bijgesteld want die zou niet realistisch zijn. We gaan nu voor 30 kg restafval pp per jaar. In gemeente Reusel-De Mierden zit men nu al op slechts 20 kg/pppj. Blijkbaar voeren zij al zeer lang een actief afvalbeleid en hanteren een ander tariefsysteem.

Om energieneutraal te worden is alleen zonnepanelen op daken niet voldoende; we hebben daarnaast ook een goede mix van zonnevelden en windmolens nodig. Zoals bekend kan dat zelfs een verdienmodel voor omschakelende agrariërs worden en voor de gemeente zelf. Met het verbod op zonnevelden lijkt het Rijk niet te beseffen dat gemeenten hun RES opgaves zo niet gaan halen. We hebben hier al art37 vragen over gesteld maar waarschijnlijk wordt windenergie nog belangrijker. Onderzoek daarom zsm of er, met of zonder Gestel, toch een drietal, eventueel wat kleinere, windmolens in Boxtel noord kunnen komen. Misschien kunnen die cable-poolen met het zonneveld bij de rioolwaterzuivering.

Boxtel heeft een meevaller van €124.000, dat is een bijdrage van het Rijk in de energiekosten van het Dommelbad. En we hebben ook minimaal 32 clubs die problemen met hun energierekening verwachten. Voorkomen is beter dan compenseren en daarom wil Combinatie95 die meevaller gebruiken om clubs weer subsidie voor bespaarmaatregelen te geven. We dienen hiervoor een motie in.

Het is goed om te zien dat er nu ook invulling gegeven wordt aan onze wens om positief beoordeelde ruimtelijke initiatieven waar eerst geen capaciteit voor beschikbaar was, toch op te pakken. Dit helpt initiatiefnemers. Ook worden er stappen gezet met het vernieuwde programma volkshuisvesting. Bij de Reigerskant is er voor gekozen om het plan te verdichten om meer betaalbare woningen te realiseren. Hier zijn onze starters zeker mee geholpen. Wel maakt Combinatie95 zich zorgen dat de grote hoeveelheid huurwoningen in het plan niet lokaal toegewezen gaan worden. Hoe voorkomen we dat die gaan naar woningzoekenden uit een grote regio van Heusden tot Gennep?

We constateren dat het ambitieniveau van de begroting weer hoog is. Bij deze nogmaals de oproep voor een realistisch ambitieniveau, dus goed afstemmen op de mate waarin projecten echt gerealiseerd kunnen worden. Verder willen we dat de raad tijdig betrokken wordt bij de invulling van grotere projecten, zoals de verkeersvisie en gebiedsontwikkelingen zoals Boxtel Noordwest en Boxtel Zuid. Het kan niet zo zijn dat de gemeenteraad gevraagd wordt om een visie vast te stellen, waar zij vooraf niet of nauwelijks bij betrokken is.

Al een paar jaar wordt er bij de begroting gewaarschuwd voor enkele grote posten die eraan zitten te komen en hiervoor hebben we de “reserve maatschappelijke opgaven” in het leven geroepen. Opgaven zoals de benodigde investeringen in de onderwijshuisvesting en ook het andere maatschappelijke vastgoed. Het doet Combinatie95 deugd dat er overeenstemming is over een Integraal Huisvestingsplan en dat dit binnenkort naar de gemeenteraad gaat. Dit plan gaat de komende jaren vele miljoenen kosten maar bestaat nadrukkelijk uit investeringen die resulteren in een prettige, gezonde, duurzame en goede leer- en werkomgevingen.

Een mooi voorbeeld daarvan is de nieuwe basisschool in Esch die, naar tevredenheid van Combinatie95, energieneutraal zal worden. Laat dit een duurzaam voorbeeld zijn voor alle toekomstige schoolgebouwen en ander maatschappelijk vastgoed. Ook andere gebouwen in eigendom van de gemeente hebben nadrukkelijk aandacht nodig, bijvoorbeeld de bibliotheek. Combinatie95 wil dat er gehandeld wordt vanuit een lange termijn visie op dit soort gebouwen. Maak daarom vaart met het accommodatiebeleidsplan zodat dit soort gebouwen niet langer hoeven te wachten. Behalve dat sommige gebouwen echt toe zijn aan een ingreep, is verduurzaming van ons vastgoed ook belangrijk om energieneutraal te worden.

Met het ver vorderen van woningbouwprojecten als Heem van Selis, Lange Linden en Reigerskant is het tijd om te kijken naar de volgende grootschalige woningbouw locaties. De gemeente kijkt vooral naar de Noordwesthoek van Boxtel maar wat Combinatie95 betreft worden ook andere locaties onderzocht, zoals rondom de Keulsebaan. Daar zijn minder uitdagingen wat betreft water en wegen. Gelukkig horen we vanuit de rijksoverheid steeds meer geluiden dat dorpen zouden moeten mogen uitbreiden in plaats van enkel inbreiden. Kan de WH aangeven of er nu extra druk uitgevoerd wordt bij de provincie om woningbouw middels uitbreiding ook in onze kleinere kernen toe te staan? In het recent besproken verstedelijkingsakkoord was hiervan nog weinig terug te lezen.

Graag besteden we ook nog aandacht aan het sociaal domein. Het is niet voor niets meer dan de helft van onze begroting. Als gemeente Boxtel proberen we een sociale gemeente te zijn door aandacht te hebben voor elkaar en extra aandacht te geven aan die dat ook echt nodig hebben, in het bijzonder ouderen en jongeren. Maar uit onderzoek blijkt dat er een nieuwe groep van kwetsbare inwoners dreigt te ontstaan: werkende armen die moeilijk kunnen rondkomen. Heeft het College zicht op deze groep? Zo nee, is het college bereid te bekijken we hen wel in beeld kunnen krijgen en voorkomen dat zij in de schuldhulpverlening terechtkomen?

Wat betreft de uitvoering van de WMO zetten we in op het verhogen van de zelfredzaamheid van de inwoner. Maar wat als er geen netwerk beschikbaar is? Dan hebben we wijkteams. Maar de bereikbaarheid en beschikbaarheid laat nogal eens te wensen over. Deelt het College deze mening en wat is het college voornemens te gaan doen zodat de diensten en ambtenaren binnen het gemeentelijk netwerk beter bereikbaar zijn?

Is het College daarnaast bereid om stappen te ondernemen om de communicatie met de inwoners te verbeteren door bijvoorbeeld het invoeren van een automatisch antwoord systeem zodat iedere binnenkomende e-mail of poststuk automatisch wordt beantwoord met een ontvangstbevestiging en toekenning van een uniek postnummer, zodat zaken nooit verloren kunnen gaan en altijd herleidbaar zijn.

Tot slot nog een opmerking in zijn algemeenheid. Wij willen veel en we praten steeds over bepaalde groepen, maar we lezen weinig terug over de communicatie met die doelgroepen. We lezen daarin bijvoorbeeld niets terug over een eigen cliëntenraad; een groep bestaande uit eigen ervaringsdeskundigen.

Is het College bereid om de mogelijkheden te bekijken om tot de oprichting van een Cliëntenraad met cliënten/gebruikers van allerlei soorten regelingen te komen. Dit in aanvulling op  de Adviesraad Sociaal Domein.

Mogelijkheden voor Boxtel Energie Neutraal

Zoals bekend is Combinatie95 een voorstander om ZSM over te schakelen op duurzame, hernieuwbare energie. Omdat de klimaatverandering en onze kinderen dat van ons eisen. Bovendien worden we dan voor onze energievoorziening echt zelfvoorzienend en daarmee onafhankelijk van dubieuze regimes, onze inwoners krijgen schone en betaalbare energie en kunnen er (samen met de gemeente) zelfs inkomsten mee genereren. Om energieneutraal te worden is een goede mix van wind- en zonne-energie en enige energieopslag nodig. Zelfs als we alle geschikte daken volleggen zijn volgens de experts nog zonnevelden nodig. Op dit moment is ongeveer 0,1% van de Nederlandse grond benut voor zonne-energie en dat zal moeten groeien naar ca. 1%. Ter vergelijk: momenteel wordt ruim 70% (24.700 km2) van de Nederlandse grond (34.000 km2) agrarisch gebruikt, grotendeels voor veevoer (mais en Engels raaigras). In totaal beslaan kassen in Nederland 130 km2 (bijna 0,4% van Nederlandse grond) en verbruiken 4 miljard m3 gas per jaar, waarvan de helft voor bloemen en sierplanten (bron CBS).

Recent heeft het demissionaire kabinet afgesproken dat het gebruik van landbouw- en natuurgronden voor zonnepanelen in principe ongewenst is maar met een paar uitzonderingen. Dit heeft mogelijk ook gevolgen voor het vastgestelde Boxtelse beleid. De noodzaak om rigoureuze stappen te zetten wordt er echter, ook volgens het rijk, niet minder om. Combinatie95 wil graag weten in hoeverre de, door het kabinet gemaakte, uitzondering en eventuele andere opties ons kunnen helpen bij de realisatie van onze energie ambitie. We hebben het College (27 oktober 2023) daar de volgende vragen over gesteld:

  1. “Projecten waarvan de participatietrajecten al in een vergevorderd stadium zijn kunnen doorgang vinden.” Geldt dit ook voor de eerste Boxtelse zonnevelden tender?
  2. “AgriPV: combinatie van een substantiële agrarische functie met een zonnepark.” Bijv: zonnepanelen boven zacht fruit. Of: verticaal in weilanden op oost/west gerichte dubbelzijdige panelen. Ziet de gemeente hiervoor kansen voor de volgende tender(s)?
  3. “als de landbouwgrond binnenkort geen landbouwgrond meer is” Zijn hier mogelijkheden voor stoppende agrariërs en VAB locaties en, zo ja, hoe?
  4. “als de zonnepanelen helpen bij het oplossen van opstoppingen op het stroomnet.” Het kabinet trekt definitief 416,6 miljoen euro uit voor de installatie van batterijen bij grote zonneparken. Hierdoor kunnen pieken in vraag en aanbod van stroom opgevangen worden en wordt het net beter benut. Gaat het College hier bij onze tenders op inzetten?
  5. “Op eigen terrein energie opwekken met een zonneveld van maximaal 2 hectare mag nog wel.” In hoeverre kan dit helpen bij de realisatie van onze energie ambitie?
  6. Windenergie wordt door dit kabinetsbesluit voor Boxtel vrijwel onontkoombaar maar dat kan eigenlijk alleen in Boxtel Noord. Verwacht het College hierdoor een heroverweging bij Gestel? Of kunnen we 3 (wat kleinere) molens op Boxtels grondgebied realiseren en misschien cable-poolen met het zonneveld bij de rioolwaterzuivering bij de A2?
  7. Ziet het College nu nieuwe kansen om diverse grote parkeergelegenheden in Boxtel te gaan benutten voor overkapping met zonnepanelen?
  8. Gaat het College nogmaals met het bedrijfsleven in gesprek om nu eindelijk eens echt werk te maken van het massaal benutten van de Boxtelse bedrijfsdaken?

Wij verwachten de antwoorden binnen 30 dagen.

Huisvesting Arbeidsmigranten

In november 2020 is het beleid huisvesting arbeidsmigranten unaniem vastgesteld, waarin staat dat we binnen 3 jaar huisvesting voor 800 personen willen realiseren. Mede door de “beperking” van 800 personen worden de huisvestingvergunningen een schaars goed waarmee geld te verdienen valt. Daarom moet de gemeente een transparante procedure volgen en bovendien willen we kwalitatief goede huisvesting met o.a. max. 2 personen per kamer, 24/7 bewaking en vrijetijdsbesteding. Hiertoe is een verordening opgesteld en in september 2021 een tender uitgeschreven voor 3 locaties met respectievelijk 400, 250 en 150 plekken. Daar zijn 11 inschrijvingen op binnengekomen maar geen enkele voldeed aan de minimale criteria. Daarna is de verordening aangepast met als belangrijkste wijzigingen een vergunning voor 15 jaar i.p.v. 10 en grotere maximale afstand tot het industrieterrein. En vervolgens een tender voor 2 keer 400 plekken. Daar zijn 6 inschrijvingen op binnengekomen en maar eentje voldeed aan de eisen (die van SBA-flex).

Een paar van de doelen van het beleid zijn: fatsoenlijke huisvesting voor arbeidsmigranten; dus geen 12 personen in een gewoon woonhuis. En daardoor ook minder overlast in woonwijken en meer woningen voor onze eigen inwoners. In Boxtel werken ongeveer 2500 arbeidsmigranten. Met de beoogde 800 (2 x 400) plekken vangen we qua aantal (ze werken niet allemaal in Boxtel) pas ongeveer 1/3 deel op. Is minder arbeidsmigranten, zoals nu veel in de landelijke politiek te horen is, dan de oplossing? Zeker niet op korte termijn want dan zou er veel werk (in de zorg, logistiek, voedselproductie, techniek, etc.) blijven liggen en de economie een flinke dreun krijgen. Bovendien mogen Europeanen hier gewoon werken. Daarom vindt Combinatie95 dat we de morele plicht hebben om fatsoenlijke huisvesting te bieden en overlast in wijken terug te dringen. We willen daarom ook een beroep op het College doen dat zij ervoor zorgt dat Vion veel meer haar verantwoordelijkheid neemt. Vion kan als eerste bij SBA-flex eisen dat al hun werknemers uit de Boxtelse woonwijken vertrekken en dat die plekken weer voor Boxtelse inwoners beschikbaar komen.

Dat mensen zich zorgen maken over 400 personen in hun buurt is logisch; dat zou iedereen doen. Zijn plekken met kleinere aantallen dan de oplossing? De ervaring laat juist zien dat in grotere complexen met goed beheer er nauwelijks overlast is (https://nos.nl/artikel/2494820-wooncomplexen-voor-arbeidsmigranten-een-uitkomst-maar-ook-bron-van-zorg). Veel minder overlast dan in woonwijken want er is 24/7 toezicht en vrijetijdsvoorzieningen. Dat is ook de reden dat Boxtel zulke strenge criteria in de tender heeft opgenomen en dat is blijkbaar alleen te realiseren bij een dergelijke schaalgrootte. Uit de praktijk blijkt dat dit in kleinere voorzieningen helaas niet haalbaar is.

Verder moeten we natuurlijk een betrouwbaar bestuur zijn; als alle procedures juridisch goed doorlopen zijn kunnen we de huisvestingsvergunning niet zomaar intrekken. Misschien valt er met SBA-flex te onderhandelen als we ze compenseren maar met 400 plekken voor 15 jaar gaat het, ook na aftrek van kosten, om gigantische bedragen die Boxtel nooit kan ophoesten. Initiatiefnemer SBA-flex moet nu de omgevingsdialoog voeren met de omwonenden. Hier kunnen nog steeds veel praktische zaken ingevuld worden (parkeerplaatsen, fietsenstalling, taalles, buitenverlichting, etc.) en heeft men wel degelijk invloed. Hiervoor moet men uiteraard wel met elkaar in gesprek gaan.

Prikpraat Combinatie95: “Meer buurtgevoel, minder afval”

Terwijl Combinatie95 zwerfafval in alle Boxtelse wijken en kernen prikt, praat de politieke partij met inwoners uit het betreffende gebied om te horen wat er leeft. Prikpraat van Combinatie95 werd deze keer op zaterdag 14 oktober 2023 gehouden in het centrum van Boxtel en Breukelen. In drie groepjes werd door leden van Combinatie95, waaronder de wethouders Désiré van Laarhoven en Hans Heesen en raadslid Stefan de Nijs, zwerfvuil opgeprikt. Tegelijkertijd gingen de vuilprikkers in gesprek met diverse inwoners van Boxtel.

De hoeveelheid zwerfafval was deze keer minder dan tijdens eerdere edities van Prikpraat. Verschillende bewoners en clubjes van bewoners blijken zelf te zorgen voor een schone stoep en straat. Een van hen typeerde dat heel mooi met: “meer buurtgevoel, minder afval”. Een leuze en keuze die volgens Combinatie95 navolging verdient. Het merendeel van de bewoners die zelf initiatief nemen laat zich bovendien positief uit over de gemeente Boxtel.

Peukentapijt
Er waren echter ook plekken waar veel zwerfafval gedumpt wordt, zoals aan de achterzijde van de Markt in de Monseigneur Bekkerstraat. Daar lagen vele blikjes, flesjes en glazen. En op de stoep een ‘tapijt’ van een paar honderd sigarettenpeuken met filter. Afval dat bijna niet te ruimen is en nooit vergaat. “Hier moet de politie maar eens een heterdaadje maken”, was de suggestie van een passant. Er werden door de bewoners diverse suggesties gedaan tijdens Prikpraat. Zo zouden duurzaamheidacties meer zichtbare aandacht moeten krijgen. En “zorg voor een tegeltaxi”. Die de tegels ophaalt bij inwoners die tegels wippen om hun tuin te vergroenen. Tevens riep een oudere inwoner op om veel meer aandacht te besteden aan onze jongeren. De genoemde ideeën omarmt Combinatie95 van harte.

Fixi-app gebruiken
Ook tijdens deze Prikpraat werden problemen gesignaleerd met rondhangende jeugd, nu vooral in de omgeving van het Processiepark. Verder werd meer aandacht gevraagd voor vuurwerkoverlast, ontbrekende bladkorven en voor asociaal verkeersgedrag, zoals gewoon even midden op de weg parkeren bij een bezoekje aan de apotheek. Combinatie95 blijft zich inzetten voor verbeteringen en adviseert burgers zaken te blijven melden. Voor problemen in de openbare ruimte kan daarvoor de Fixi-app benut worden. Bewoners tonen zich tevreden over de reacties die de gemeente daarop verzorgt. 

Herstel straatwerk Liempde na werkzaamheden waterleiding

Om de waterleiding in Liempde te vervangen moesten de straten deels open. Combinatie95 heeft hierover in oktober 2023 schriftelijke vragen aan het college gesteld.

We begrijpen dat deze werkzaamheden moeten plaatsvinden, maar het is jammer dat straatwerk steeds weer open moet. Want bij terugplaatsen is het resultaat nooit hetzelfde als bij aanvang. Combinatie95 heeft daar eerder vragen over gesteld bij de aanleg van glasvezel, maar ook na deze werkzaamheden is het op sommige plekken erg slordig. Het niet inzanden en lange, brede spleten kunnen nu weer voor gevaarlijke situaties zorgen. Combinatie95 is hier in de afgelopen weken door veel Liempdenaren over benaderd.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte dat de huidige terugplaatsing van het straatwerk te wensen over laat en voor gevaarlijke situaties kan zorgen?

2. Hoe wordt er toezicht gehouden op de uitvoering van de werkzaamheden en op welke wijze wordt erop toegezien dat het straatwerk wel zorgvuldig, en zo dicht mogelijk richting de oorspronkelijke staat, wordt teruggelegd? Wij benadrukken hierbij het belang om dit op korte termijn uit te voeren, omdat het de drukste wegen van het dorp betreft.

3. Bent u het met ons eens dat kosten voor herstelwerkzaamheden voor rekening van de aannemer moeten komen en het niet zo kan dat wij hier als gemeente voor moeten opdraaien? Hoe gaat u hiervoor zorgen?

4. Hoe gaat het college in de toekomst zoveel als mogelijk voorkomen dat de straten iedere keer voor verschillende werkzaamheden open moeten? Is het niet mogelijk om verschillende werkzaamheden beter te combineren?

We verwachten binnen 30 dagen antwoord op onze vragen.

Rotonde de Ketting

Dinsdag 12 september 2023 hebben we ingestemd met het bestemmingsplan, dat een rotonde bij de Ketting mogelijk maakt. Eerder heeft Combinatie95 al vragen gesteld over de gekozen verkeerskundige oplossing. En dit blijkt de beste oplossing te zijn. Hiermee moet het verkeer op de Bosscheweg, Heem van Selis, Dukaat en Baandervrouwenlaan het beste door kunnen rijden.

We hebben nadrukkelijk ook nog eens de aandacht gevraagd voor zorgen uit de omgeving. Combinatie95 vindt dat de weg Selissen niet afgesloten mag worden, tenzij daar zwaarwegende redenen voor zijn. Ook vinden we dat dit BP niet mag leiden tot extra parkeerdruk op de weg de Ketting. Meerdere partijen hebben hierop gewezen en de wethouder heeft aangegeven dat de buurt altijd betrokken wordt mochten er maatregelen nodig zijn.

Duurzame maatregelen tegen 0% rente

Voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen tot € 60.000 verstrekt het warmtefonds leningen voor duurzame maatregelen tegen 0% rente en dat is natuurlijk voordeliger dan de rentedragende duurzaamheidslening van de gemeente. Dus logisch dat we daar mee stoppen.

Het Warmtefonds financiert tegenwoordig ook 100% van de zonnepanelen en ook doe-het-zelvers kunnen er gebruik van maken en eventuele subsidie hoeft men niet meer voor te financieren. Goede zaak want dat maakt energiebesparing nog aantrekkelijker. In feite kan men nu tot inkomens van €60.000 gratis veel geld besparen.

Helaas staat een lucht-lucht WP oftewel airco die energiezuinig kan verwarmen niet in de maatregelenlijst. Jammer, want samen met 10 zonnepanelen is een lucht-lucht WP de goedkoopste manier waarmee een gemiddeld huishouden 2/3 van hun energieverbruik kan besparen. Combinatie95 vindt het onverstandig om maatregelen op voorhand uit te sluiten; het is beter om er eisen aan te stellen. Net als in 2022 in ons amendement, toen is de lucht-lucht WP met een minimaal rendement van 360% (COP=3,6) aan de maatregelenlijst van de gemeente toegevoegd. Dan is de energiebesparing vergelijkbaar met een hybride WP maar de aanschaf is toch al gauw zo’n €4000 goedkoper.

Vandaar dat we tijdens de raadsvergadering van september 2023 wethouder Van Laarhoven gevraagd hebben of ze mogelijkheden ziet om de lucht-lucht WP ook aan de warmtefonds maatregelen te laten toevoegen. Ze stuurt hiervoor een brief met dit verzoek naar het warmtefonds.

Het Warmtefonds is uitsluitend bedoeld voor woningeigenaren terwijl vooral mensen in matig geïsoleerde huurwoningen de dupe zijn van hoge energielasten. We zouden graag zien dat de gemeente ook huurders helpt bij serieuze energiebesparing, zoals een warmtepomp en zonnepanelen. Huurders mogen deze aanpassingen niet zelf (laten) doen aan hun huurwoning en moeten maar afwachten tot ze aan de beurt zijn bij Joost. Op ons verzoek gaat wethouder Van Laarhoven in gesprek met Joost met de vraag om huurders, onder voorwaarden, toestemming te geven om zelf in duurzame maatregelen te mogen investeren.

De gemeente gaat het warmtefonds breed onder de aandacht brengen en dat is heel goed want het kan onze inwoners veel geld en CO2 uitstoot besparen.

https://www.warmtefonds.nl/particulieren?gclid=CjwK

CAjwu4WoBhBkEiwAojNdXoLW8AP3CYkYlKMZOhvyGz0RErrvM_T0FItv7T5juDy40621ttO4NRoCT8MQAvD_BwE

Actieve grondpolitiek: meer kansen voor betaalbare woningbouw en duurzaamheid

Tijdens de raadsvergadering van 12 september 2023 heeft de raad de nota grondbeleid vastgesteld. Met de nota grondbeleid nemen we als gemeente een actievere houding in het strategisch verwerven van gronden. Combinatie95 ondersteunt dit. In eerste instantie wordt vaak gedacht aan de kansen voor betaalbare woningbouw, maar ook op andere gebieden – zoals duurzaamheid – biedt dit kansen. Dit is ook in lijn met het beleidsakkoord. Tegelijkertijd is actieve grondpolitiek niet zonder risico’s. Daarom vinden wij het belangrijk dat we bij verwerving van gronden ook steeds als gemeenteraad aan zet komen. Zoals tijdens de ingespreksavond al ter tafel gebracht staat dit nu niet eenduidig in de stukken en is de mogelijkheid om dit via een apart raadsvoorstel of bestuursrapportage te doen. Omdat het om serieuze bedragen kan gaan vinden wij het belangrijk dat dit altijd via een raadsvoorstel aan de raad wordt voorgelegd. Daarom dienden we hiervoor een amendement in, oftewel een voorstel tot wijziging. Dit deden we met alle andere partijen op een na maar die wel voor stemde.

De afgelopen jaren hebben we veel discussie gehad over de capaciteit binnen de afdeling Ruimte Ordening. Combinatie95 vindt het belangrijk dat dit nieuwe beleid niet ten koste gaat van de behandeling van de lange lijst met woningbouwinitiatieven. We hebben tijdens de ingespreksavond van de wethouder begrepen dat dit niet het geval gaat zijn en hij indien extra personeel hier voor zal inhuren. Wij hebben de wethouder dan ook verzocht om als dit nodig blijkt ons als raad hierover te informeren.