Categorie Archief Berichten

Rotonde de Ketting

Dinsdag 12 september 2023 hebben we ingestemd met het bestemmingsplan, dat een rotonde bij de Ketting mogelijk maakt. Eerder heeft Combinatie95 al vragen gesteld over de gekozen verkeerskundige oplossing. En dit blijkt de beste oplossing te zijn. Hiermee moet het verkeer op de Bosscheweg, Heem van Selis, Dukaat en Baandervrouwenlaan het beste door kunnen rijden.

We hebben nadrukkelijk ook nog eens de aandacht gevraagd voor zorgen uit de omgeving. Combinatie95 vindt dat de weg Selissen niet afgesloten mag worden, tenzij daar zwaarwegende redenen voor zijn. Ook vinden we dat dit BP niet mag leiden tot extra parkeerdruk op de weg de Ketting. Meerdere partijen hebben hierop gewezen en de wethouder heeft aangegeven dat de buurt altijd betrokken wordt mochten er maatregelen nodig zijn.

Duurzame maatregelen tegen 0% rente

Voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen tot € 60.000 verstrekt het warmtefonds leningen voor duurzame maatregelen tegen 0% rente en dat is natuurlijk voordeliger dan de rentedragende duurzaamheidslening van de gemeente. Dus logisch dat we daar mee stoppen.

Het Warmtefonds financiert tegenwoordig ook 100% van de zonnepanelen en ook doe-het-zelvers kunnen er gebruik van maken en eventuele subsidie hoeft men niet meer voor te financieren. Goede zaak want dat maakt energiebesparing nog aantrekkelijker. In feite kan men nu tot inkomens van €60.000 gratis veel geld besparen.

Helaas staat een lucht-lucht WP oftewel airco die energiezuinig kan verwarmen niet in de maatregelenlijst. Jammer, want samen met 10 zonnepanelen is een lucht-lucht WP de goedkoopste manier waarmee een gemiddeld huishouden 2/3 van hun energieverbruik kan besparen. Combinatie95 vindt het onverstandig om maatregelen op voorhand uit te sluiten; het is beter om er eisen aan te stellen. Net als in 2022 in ons amendement, toen is de lucht-lucht WP met een minimaal rendement van 360% (COP=3,6) aan de maatregelenlijst van de gemeente toegevoegd. Dan is de energiebesparing vergelijkbaar met een hybride WP maar de aanschaf is toch al gauw zo’n €4000 goedkoper.

Vandaar dat we tijdens de raadsvergadering van september 2023 wethouder Van Laarhoven gevraagd hebben of ze mogelijkheden ziet om de lucht-lucht WP ook aan de warmtefonds maatregelen te laten toevoegen. Ze stuurt hiervoor een brief met dit verzoek naar het warmtefonds.

Het Warmtefonds is uitsluitend bedoeld voor woningeigenaren terwijl vooral mensen in matig geïsoleerde huurwoningen de dupe zijn van hoge energielasten. We zouden graag zien dat de gemeente ook huurders helpt bij serieuze energiebesparing, zoals een warmtepomp en zonnepanelen. Huurders mogen deze aanpassingen niet zelf (laten) doen aan hun huurwoning en moeten maar afwachten tot ze aan de beurt zijn bij Joost. Op ons verzoek gaat wethouder Van Laarhoven in gesprek met Joost met de vraag om huurders, onder voorwaarden, toestemming te geven om zelf in duurzame maatregelen te mogen investeren.

De gemeente gaat het warmtefonds breed onder de aandacht brengen en dat is heel goed want het kan onze inwoners veel geld en CO2 uitstoot besparen.

https://www.warmtefonds.nl/particulieren?gclid=CjwK

CAjwu4WoBhBkEiwAojNdXoLW8AP3CYkYlKMZOhvyGz0RErrvM_T0FItv7T5juDy40621ttO4NRoCT8MQAvD_BwE

Actieve grondpolitiek: meer kansen voor betaalbare woningbouw en duurzaamheid

Tijdens de raadsvergadering van 12 september 2023 heeft de raad de nota grondbeleid vastgesteld. Met de nota grondbeleid nemen we als gemeente een actievere houding in het strategisch verwerven van gronden. Combinatie95 ondersteunt dit. In eerste instantie wordt vaak gedacht aan de kansen voor betaalbare woningbouw, maar ook op andere gebieden – zoals duurzaamheid – biedt dit kansen. Dit is ook in lijn met het beleidsakkoord. Tegelijkertijd is actieve grondpolitiek niet zonder risico’s. Daarom vinden wij het belangrijk dat we bij verwerving van gronden ook steeds als gemeenteraad aan zet komen. Zoals tijdens de ingespreksavond al ter tafel gebracht staat dit nu niet eenduidig in de stukken en is de mogelijkheid om dit via een apart raadsvoorstel of bestuursrapportage te doen. Omdat het om serieuze bedragen kan gaan vinden wij het belangrijk dat dit altijd via een raadsvoorstel aan de raad wordt voorgelegd. Daarom dienden we hiervoor een amendement in, oftewel een voorstel tot wijziging. Dit deden we met alle andere partijen op een na maar die wel voor stemde.

De afgelopen jaren hebben we veel discussie gehad over de capaciteit binnen de afdeling Ruimte Ordening. Combinatie95 vindt het belangrijk dat dit nieuwe beleid niet ten koste gaat van de behandeling van de lange lijst met woningbouwinitiatieven. We hebben tijdens de ingespreksavond van de wethouder begrepen dat dit niet het geval gaat zijn en hij indien extra personeel hier voor zal inhuren. Wij hebben de wethouder dan ook verzocht om als dit nodig blijkt ons als raad hierover te informeren.

concept beheerplan Sparrenrijk

Naar aanleiding van een ingezonden brief voor de gemeenteraad hebben we hebben al een paar technische vragen gesteld over het “concept beheerplan Sparrenrijk” en daar kwamen zoveel reacties van onze inwoners en de pers op dat we op basis daarvan nog een flink aantal vervolg vragen gesteld hebben. Nou is een beheerplan een bevoegdheid van het College maar waarschijnlijk hebben zij de tegengestelde geluiden ook gehoord en hopelijk worden die reacties ook meegewogen voor het uiteindelijke besluit. Hier volgen onze zogenoemde artikel37 vragen:

Geacht College,

Het concept Beheerplan Sparrenrijk 2023 – 2032 heeft al veel reacties uitgelokt. Zoals bekend is Combinatie95 heel zuinig op Sparrenrijk en moeten we o.i. voorzichtig zijn met ingrepen. De Amerikaanse eik staat niet op de Unielijst Invasieve Exoten en weghalen is dus niet noodzakelijk en in andere landen worden ze juist beschermd (bijv. Engeland, Sheffield Park). Door eerdere kapacties staan er nu duizenden zaailingen van de Amerikaanse Eik. Verwijderen werkt dus eerder averechts. Een volwassen Amerikaanse eik produceert veel zuurstof, haalt fijnstof uit de lucht, geeft verkoeling en staat in de top vijf van stikstofbinders (VNBE) en is goed bestand tegen klimaatverandering. Het lijkt dus onlogisch om ze te kappen en ook andere zaken in het beheerplan roepen de nodige vragen op:

 1. In het bomenbeleidsplan van de Gemeente Boxtel 2022- 2040 staat: “Hoewel we afwegingen uit het verleden nu anders zouden maken, is dat geen reden om een boom zomaar weg te halen of te vervangen. Daarnaast leveren deze bomen, die misschien niet meer op een logische plek staan, nog steeds een grote bijdrage aan de kwaliteit van de woonomgeving, klimaatadaptatie en al die andere waarden van bomen.” Hoe valt dit beleid te rijmen met het kappen van Amerikaanse eiken in Sparrenrijk?
 2. Het duurt zeker 50 jaar voordat herplant enigszins vergelijkbare gunstige milieu effecten heeft. Hoe valt, met de huidige milieu problemen, volwassen bomen kappen nog te verantwoorden?
 3. Volgens berekeningen van de GGD leven mensen in Noord-Brabant gemiddeld een jaar korter dan in de rest van Nederland, voornamelijk door luchtvervuiling. Boxtel is deelnemer aan het Schone Lucht Akkoord en door het afvangen van fijnstof dragen bomen hieraan bij. Hoe valt het kappen van volwassen eiken dan te rechtvaardigen?
 4. De subsidie is zeer gering (€ 3.256) en het zijn zeer lange termijnplannen die veel geld blijven kosten. Kunnen we niet beter Sparrenrijk met rust laten en deze middelen gebruiken om extra nieuwe natuur te creëren om juist meer milieuwinst te krijgen?
 5. Voor dit beheerplan is geen gebruikt gemaakt van een systematische inventarisatiemethode van soorten flora en fauna met aantallen en locatie. Hoe kan men toetsen of de gewenste resultaten behaald worden als er geen nulmeting/inventarisatie wordt verricht? Is het zeker dat de biodiversiteit zal toenemen en hoe valt dit aan te tonen?
 6. “Bij de uitvoering van de werkzaamheden in het gebied wordt gewerkt volgens de gedragscode soortenbescherming bosbeheer”. Deze gedragscode is nog niet vastgesteld en wat houdt dat dan in?
 7. Volgens het beheerplan wordt vrijwel het hele bos en veel paden en lanen aangepakt. Die werkzaamheden zelf verstoren ook nog rust, bodem, flora, fauna, micro-organismen, microklimaat en de omgeving en de gevolgen zijn vaak permanent. Dit is de ouderwetse aanpak van bosbouw. Volgens de jongste wetenschappelijke inzichten moet de veerkracht van het gehele ecosysteem centraal staan (ecosystem resilience approach). Waarom kiest men hier niet voor? Is het niet beter het huidige ecosysteem met rust te laten en zichzelf te laten aanpassen?
 8. “De lanen in Sparrenrijk hebben een grote impact op de beleving van het gebied. Daarnaast zijn ze van waarde als cultuurhistorisch element dat het beeld weergeeft van het voormalig landgoed”. Door de lanenstructuur is er ook goed zicht en dat geeft een veilig gevoel. Waarom moeten er dan zoveel lanen verdwijnen (afgesloten, opnemen in het bos), is dat echt wenselijk en wordt het dan niet een gewoon park zoals er al zoveel zijn in Nederland?
 9. Dood hout vormt een onmisbaar element in een bos. Er leven talloze micro-organismen, planten en dieren van. Maar er is al veel dood hout aanwezig, o.a. door eerdere kap-acties en nòg meer verhoogt het brandgevaar, zeker nu we vaker langere periodes van droogte krijgen. Wat is de norm hiervoor, ook uit het oogpunt van brandveiligheid?
 10. Sparrenrijk is het enige bos in Boxtel dat direct grenst aan de bebouwde kom. Men kan er makkelijk naartoe en het heeft daardoor een grote aantrekkingskracht en is van grote waarde voor o.a. de directe omgeving zoals de wijken Selissen, Lange Linden, en Heem van Selis. Een groot gedeelte afsluiten en langere tijd ingrijpende beheermaatregelen uitvoeren komt de beleving niet ten goede. Hoe wordt dit sociale aspect meegewogen?

Als het goed is krijgen we binnen 30 dagen antwoorden op deze vragen maar nog belangrijker is dat het College de voors en tegens nog eens goed afweegt.

foto Marcel Fischer

Hoe staat Boxtel ervoor en wat gaan we doen?

Tijdens de raadsvergadering van 11 juli 2023, hebben we een aantal financiële stukken behandeld, zoals het jaarverslag en -rekening en de kadernota. De verslaglegging van het afgelopen jaar en zaken die volgend jaar opgepakt zouden moeten worden. We zien dat een aantal mooie inhoudelijke resultaten en de financiën zijn op orde.

Boxtel heeft een positief resultaat geboekt van ruim €4,7 miljoen. Toch is enige voorzichtigheid op zijn plek. Het overschot bestaat voor een groot gedeelte uit eenmalige meevallers. Bovendien zien we nog een aantal grote uitdagingen aankomen, zoals maatregelen aan en om het spoor (PHS) en onderwijshuisvesting. Er komt een grote vervangings- en verduurzamingsopgave op ons af. Het is dan ook een compliment waard dat nu het integrale huisvestingsplan voor de scholen, IHP, in concept gereed is.

Tijdens de vergadering hebben we ook nog eens de aandacht gevraagd voor de nieuwbouw van de Willibrordusschool in Esch. Zo ook voor het overig maatschappelijk vastgoed van onze gemeente.

Andere belangrijk punten die we aangehaald hebben zijn:

 • De noodzaak van voldoende binnensportaccomodaties, aangezien het contract met de Braken eind 2023 afloopt.
 • De zorgwekkende toename van het aantal bezwaren op de WOZ via commerciële bureaus.
 • De mogelijkheid om meer inkomsten te genereren door de energietransitie.
 • Een aantal aanbevelingen over zonnevelden. Vooraf inspraak over zoekgebieden, een eerlijke verdeling over Boxtel (niet bijna alles in Lennisheuvel) en de voordelen van houten draagconstructies.
 • De positie van onze agrariërs door allerlei wet- en regelgeving en hoe we ondersteuning kunnen bieden.

Ook hebben we een drietal moties opgesteld:

 1. Onderhoud openbaar groen:
  We vinden dat het onderhoud van openbaar groen op beeldbepalende plekken, toegangswegen en honden-uitlaatplaatsen (grasaren verwijderen) beter moet.
 2. Subsidie Woningisolatie:
  We willen de subsidiemogelijkheden voor woningisolatie verruimen zodat (nog) meer woningeigenaren hier gebruik van kunnen maken. Ook willen we hen ontzorgen door samen met lokale ondernemers een aantrekkelijk (deels gesubsidieerd) isolatie aanbod op te stellen.
 3. ZSM duidelijkheid ruimtelijke initiatieven :
  Ruimtelijke plannen worden tegenwoordig snel beoordeeld op wenselijkheid. Maar er is onvoldoende capaciteit om alle plannen meteen op te pakken en initiatiefnemers weten vaak niet wanneer hun plan aan de beurt is. Onze oproep is om hen zsm duidelijkheid te geven over de planning, eventueel door extra inhuur en middelen.

Voor de eerste wordt al geld uitgetrokken en voor de laatste 2 moties hebben we toezeggingen gekregen dat dit zoveel mogelijk meegenomen zal worden.

leefbaar loon voor WSD medewerkers

Tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2023 heeft de SP een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ ingediend die oproept voor steun aan de medewerkers van de WSD. De afgelopen periode is er een impasse ontstaan tussen het ministerie van Sociale Zaken en de VNG over de CAO’s waar medewerkers van sociale ontwikkelbedrijven (zoals de WSD) onder vallen. Hierdoor wachten deze mensen al lang op een goede verhoging van de lonen ten behoeve van de enorme inflatie. Combinatie95 vindt het een bizarre situatie die zo snel als mogelijk opgelost moet worden zodat deze mensen een leefbaar loon krijgen en op een fatsoenlijke manier rond kunnen komen.  De motie riep het college op om bij de VNG aan te dringen op het snel komen tot verbeterde arbeidsvoorwaarden met een leefbaar loon. Combinatie95 heeft deze motie van harte ondersteund en eraan toegevoegd dat het signaal ook gegeven moet worden richting het ministerie; er is namelijk sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan!

Gedegen visie op wonen, welzijn en zorg

Tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2023 stond het programma volkshuisvesting en wonen-welzijn-zorg op de agenda. Een nieuwe woonvisie met een duidelijke verbinding met welzijn en zorg.

In het programma staan heel veel goede punten, maar we hebben ook wel een paar bedenkingen. Wat Combinatie95 betreft gaan we niet zomaar bouwen. We moeten huizen bouwen, waar een tekort aan is en bouwen voor de juiste doelgroepen. In het stuk wordt, niet geheel verrassend, met name ingegaan op 3 doelgroepen:

 • Starters;
 • Senioren;
 • Mensen uit de regio.

Wij vinden dat we ons vooral moeten richten op de eerste 2 groepen. We snappen dat er ook druk op de Boxtelse woningmarkt staat door de vraag vanuit de regio. Maar om daar actief op in te zetten en op te roepen om zich hier te vestigen, gaat ons te ver.

In het stuk worden veel mogelijkheden benoemd om de betaalbaarheid te behouden en te verbeteren:

 • Het simpelweg kleiner bouwen, zoals flexwoningen;
 • Woningsplitsing;
 • Wonen in vastgoed, al dan niet met een tijdelijke vergunning;
 • De inzet van een aantal koop- en ontwikkelconstructies, zoals CPO en koopstart;

Waar we ook enthousiast van worden is:

 • De inzet van een volkshuisvestingsfonds;
 • Mogelijkheid kleine Ruimte voor Ruimte-titels. Hier hebben we eerder al meerdere malen voor gepleit;
 • Het streven naar een locatie met geclusterde woningen voor senioren in elk dorp;
 • En de uitdaging die neergelegd wordt bij ontwikkelaars om goedkope woningen te realiseren;

Er zijn legio voorbeelden van concepten die een betaalbare woning opleveren. Dit hoeven wij als gemeente niet zelf te bedenken.

We hebben wel een punt van zorg bij de koopconstructies. Dit zijn op zich goede instrumenten om een wat ruimere betaalbare woning te realiseren. Daar is zeker behoefte aan. Het nadeel is wel dat deze woningen, bij doorverkoop, vaak veel duurder worden. Het zou mooi zijn als deze woningen ook op langere termijn betaalbaar blijven. Combinatie95 vindt het bekijken van een erfpachtconstructie of koopgarant-regeling dan ook nog steeds de moeite waard.

Zoals in deze visie benoemd, doen we veel moeite om geschikte woningen te realiseren voor de groepen starters en senioren. Er staan ook duidelijke en uitdagende percentages voor van te realiseren goedkope- en levensloopbestendige woningen in. En het is de bedoeling dat de nieuwe woningen zoveel mogelijk terecht gaan komen bij de beoogde doelgroepen. Wat we echter missen is een concreet plan hoe we dit gaan realiseren. Combinatie95 ziet mogelijkheden om mensen met lokale binding meer kans op een woning te geven en heeft hiervoor een motie ingediend waar helaas maar 3 partijen voor waren.

Huizen voor Lennisheuvel

Dinsdag 4 juli 2023 is het nieuwe bestemmingsplan “Achter den Eijngel” opnieuw vastgesteld. Het betreft een woningbouwlocatie in Lennisheuvel, waar 87 woningen gebouwd kunnen gaan worden. Dit is nog wel met een kleine slag om de arm omdat ook hier stikstof een rol speelt.

Door de zogenaamde externe saldering wordt voldaan aan de normen. Met andere woorden door elders rechten om stikstof uit te stoten op te kopen, kan dit plan doorgaan. Echter, op dit moment worden door de provincie geen vergunningen uitgegeven voor extern salderen. De gemeente heeft hier naar laten kijken en gaat er vanuit dat de saldering hier geen problemen zal geven. Maar in het huidige juridische klimaat is niet met 100% zekerheid te zeggen dat dat echt zo is.

Combinatie95 vindt het goed dat er nu toch doorgepakt wordt en niet gewacht wordt tot er volledige duidelijkheid is van de provincie. Dit plan is belangrijk voor Lennisheuvel en moet zo snel mogelijk door. De afspraak is dat er minimaal 25% goedkope huur- en/of koopwoningen komen. Van de 87 mogelijke woningen worden er in de eerste fase 5 gebouwd.

Woningtoewijzing aan “eigen” starters

Je zult maar jong zijn en op zoek zijn naar een huis in Liempde, Esch, Lennisheuvel of Boxtel.

Je wilt graag een volgende stap zetten in je leven, maar je grijpt steeds mis. Woningen zijn te duur, je wordt overboden, huurhuizen gaan naar buitenstaanders of als er een betaalbare woning wordt gebouwd deze wordt gekocht door iemand van buiten de gemeente. Dit is ontzettend frustrerend.

Als Combinatie95 hebben we met veel Boxtelse jongeren gesproken en horen we deze geluiden vaak, te vaak. We zien dat starters op de woningmarkt het ontzettend lastig hebben.

Dat is ook de reden dat we eerder een notitie opgesteld hebben met mogelijkheden om starters een betere kans te geven op een eigen stek. We hebben daarbij gekeken naar de betaalbaarheid, het aantal locaties, versnellen van procedures en de toewijzing aan “eigen” inwoners. We schreven toen dat we kansen zien met de vernieuwing van de huisvestingswet.

Dat blijkt nu te kloppen. De nieuwe wet is vorige week door de tweede kamer aangenomen en geeft gemeenten de mogelijkheid om betaalbare nieuwbouwwoningen, zowel huur als koop, voor een flink deel toe te wijzen aan “lokaal gebondene”, die lastig aan eigen woonruimte kunnen komen. De gemeente kan dan dus lokaal, zelfs op dorpsniveau, bepalen dat starterswoningen ook daadwerkelijk bij de lokale starters terechtkomen. Zo zou een Liempdenaar in Liempde voorrang kunnen krijgen en een Esschenaar in Esch. Je kunt hier als gemeente de benodigde en gewenste invulling aangeven.

We steken er als gemeente enorm veel energie in om goedkope huizen te realiseren. Dit doen we omdat daar de lokale behoefte ligt. Combinatie95 vindt dat we deze dan ook voor een flink deel bij die lokale doelgroepen, met name onze starters, terecht moeten laten komen. Dit is dan ook de reden dat we tijdens de raadsvergadering van 4 juli een motie ingediend hebben om dit voor onze dorpen en starters te realiseren.

Maar wat schetst onze verbazing? Combinatie95 kreeg alleen bijval van PvdA/GL en het CDA. Waar de landelijke politiek de problematiek ziet en daar instrumenten voor aanreikt, ziet een groot deel van de lokale politiek dit niet. Zo ontzettend frustrerend.

Maar we geven niet op. Combinatie95 zal blijven hameren op, en zoeken naar mogelijkheden om starters te helpen. Daar kun je op rekenen.

Bestemmingsplan Kerkweide-Oost vastgesteld

Tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2023 is het bestemmingsplan Kerkweide-Oost in Liempde vastgesteld. Combinatie95 is erg blij dat er weer een bestemmingsplan voor zeer gewenste woningbouw in Liempde is vastgesteld. Dit plan levert een mooie bijdrage aan de woningbehoefte en het borgen van de leefbaarheid en het voorzieningenniveau. Omdat het plan voor een belangrijk deel uit levensloopbestendige woningen voor senioren bestaat resulteert het naar verwachting ook in doorstroming in andere woningen in Liempde.