Categorie Archief Berichten

De Aarde is Werelderfgoed

Op 25 april 2024 liepen deze 2 mensen door park Molenwijk te Boxtel met een kruiwagen vol aarde. Ze gaan te voet naar Parijs gaan om de hele Aarde op de werelderfgoedlijst van UNESCO te krijgen. Ze nemen dromen voor de Aarde van mensen mee in het 1001-dromenboek. Zie veerhuis.nl/dromenvanger Deze krui-tocht is een project van Veerhuis Varik voor de Aarde. Voor meer info zie www.veerhuis.nl

15 woningen aan de Postelstraat in Esch

We hebben er lang naar uitgekeken maar eindelijk is het zover: er kunnen 15 woningen gebouwd worden op de locatie van de oude timmerfabriek aan de Postelstraat. Combinatie95 heeft het bestemmingsplan hiervoor mee vastgesteld. Naast de Reigerskant was en is dit altijd een locatie geweest waar vooral starters, maar ook senioren naar uitgekeken hebben in hun zoektocht naar een betaalbare woning.

Dit plan heeft al een lange geschiedenis en is diverse malen op en neer gegaan van en naar de tekentafel. Eerst waren het 12 woningen, toen moesten het er minder worden, vervolgens energieneutraal, maar wel betaalbaar, toen toch weer meer. Combinatie95 is blij dat de lokale ontwikkelaar het toch steeds doorgezet heeft en er nu een plan ligt met 15 betaalbare woningen. Bovendien een plan waar geen bezwaren tegen ingediend zijn. Een mooi compliment naar de omgeving en de Essche inwoners, die ook het belang van betaalbare woningbouw inzien voor de Essche gemeenschap. Hopelijk kan er snel gestart worden met de bouw en komen de woningen ook terecht bij de Essche starters en senioren, die er zo naar uitgekeken hebben.

Regionaal beleidsprogramma Jeugdhulp

Iedere jeugdige moet de kans krijgen om gezond en veilig op te groeien

Tijdens de raadsvergadering van 16 april 2024 hebben we het regionaal beleidsprogramma Jeugdhulp vastgesteld. Combinatie95 vindt dat iedere jeugdige de kans moet krijgen om gezond en veilig op te groeien en zich te ontwikkelen tot zelfstandigheid. Dit uitgangspunt is ook de nadrukkelijke basis voor het regionale beleidsprogramma. Dat ondersteunen wij dan ook van harte.

Eén van de rode draden in het beleidsprogramma is dat de deskundigheid en visie van ouders en jeugdigen moeten worden benut. Want zo wordt gezegd: in gezin en netwerk kunnen zowel de oorzaken als de oplossingen liggen. En daar ligt voor Combinatie95 een van de belangrijkste aandachtspunten. Jeugdigen moeten de hulp krijgen die ze nodig hebben, maar kijk ook breder. Want als er bijvoorbeeld binnen een gezin andere problematieken spelen, zoals ouders met een drugsverslaving of schulden, dan vraagt het mogelijk om een hele andere aanpak. Wij zien dit ook duidelijk terugkomen in het beleidsprogramma.

Combinatie95 onderstreept ook het belang van de verbinding met het onderwijs, want kinderen brengen daar ontzettend veel tijd door en we willen juist zoveel als mogelijk kinderen met of zonder een achterstand of beperking naar dezelfde school gaan. En natuurlijk kan dat niet voor iedereen, maar de landelijke ontwikkeling naar inclusiever onderwijs kunnen we ons in vinden. Maar daar moeten wel de juiste randvoorwaarden voor zijn.

Twee weken eerder zijn we vanuit de raad in gesprek gegaan met onder andere de Adviesraad Sociaal Domein en wij vinden dan ook goed om te lezen dat de aandachtspunten die zijn gegeven door de Adviesraad worden meegenomen in de verdere uitwerking.

Tot slot nog over de financiën. Er wordt gesteld dat we op dit moment binnen de budgettaire kader blijven voor de begroting 2024-2028. Tegelijkertijd zijn de financiële consequentie van de beleidsvoornemens nog niet doorberekend, dus dat zorgt wel voor een onzekere factor. Wij roepen het college op mocht het budgettaire kader niet toereikend zijn hier de raad vroegtijdig over te informeren. Het regionaal beleidsprogramma jeugdhulp is unaniem vastgesteld.

Prikpraat in Lennisheuvel: Ontevredenheid over inrichting ontmoetingsplaats

Terwijl Combinatie95 zwerfafval in alle Boxtelse wijken en kernen prikt, praat de politieke partij met inwoners uit het betreffende gebied om te horen wat er leeft. Prikpraat van Combinatie95 werd op zaterdag 6 april 2024 gehouden in Lennisheuvel. In vijf groepjes werd door leden van Combinatie95, waaronder wethouder Désiré van Laarhoven en raadslid Joep Schalkx, zwerfvuil opgeprikt en contact gelegd met bewoners en passanten. In het centrum van Lennisheuvel werd weinig zwerfvuil aangetroffen. Dat is mede een verdienste van betrokken inwoners van Lennisheuvel zelf. Rondom de rotonde bij de toegang tot Lennisheuvel en richting Vion werd wel veel zwerfafval geprikt en afgevoerd.

Bomen verhinderen sporten in buurtpark
Het parkje in het Gescheurd Hemd bij de Dorsvlegel, blijkt een fantastische en gewaardeerde ontmoetingsplek voor kinderen én ouders te zijn. Er is groot onbegrip bij de buurtgenoten dat de gemeente een tijdje geleden, zonder enig overleg, drie bomen plantte. Midden in grasveldje waar kinderen graag voetballen en volleyen. Die staan hinderlijk in de weg en kunnen gemakkelijk naar de rand worden verplaatst. Combinatie95 gaat dit aankaarten en voorstellen dit te corrigeren. En tevens voorstellen het versleten bankje te vernieuwen. Ouders hebben het al paar keer opgeknapt, maar het is nu echt versleten.

Complimenten en tips
Veel bewoners spraken tevredenheid uit over ’hun Lennisheuvel’. Zoals over de Armehoefstraat: “Dat is de mooiste straat van Lennisheuvel”. Enkele inwoners gaven mooie tips mee voor het verbeteren van de kleine inbreidingslocatie voor woningen in de buurt. Aandachtspunten blijven de opwaardering van de groene afscheiding van het industrieterrein, het meer beleefbaar maken van Beijersland en het nemen van eigen verantwoordelijkheid door bedrijven voor een schone omgeving rond hun bedrijf. Combinatie95 neemt de aanbevelingen mee naar het gemeentebestuur.

In memoriam Niek Wels

Donderdag 4 april 2024 ontvingen wij het trieste bericht van het overlijden van Niek Wels twee dagen eerder. Niek is jarenlang actief lid geweest van Combinatie95. Tot de laatste verkiezingen in 2021 heeft Niek de rol van fractiesecretaris vervuld. Ook was hij een van de bevlogen organisatoren van de politieke cursus “VerKen je Gemeente” die Combinatie95 meermaals organiseerde. Hij deed dat allebei met een grote inzet, waarbij Combinatie95 steeds blind kon vertrouwen op zijn waardevolle ondersteuning.

Wij zullen zijn betrokkenheid en sympathieke karakter missen. Sterkte voor Jacomine en kinderen en kleinkinderen.

Kliko voor medisch afval

Combinatie95 is benaderd door een inwoner uit onze gemeente die zeer onaangenaam verrast is. Hij heeft na een operatie te maken met incontinentie en heeft daarom veel afval. Tot nu toe kregen mensen die medisch afval voor de grijze container hebben financiële compensatie. Dat verandert de gemeente nu. Mensen krijgen een aparte 240 liter kliko met een opvallende knalgele deksel. Zodat de hele buurt kan zien dat iemand incontinent is of een ander medisch probleem heeft. Hij heeft de gemeente laten weten dit onacceptabel te vinden en de gele container absoluut te weigeren. Desondanks stond er zeer recent toch een exemplaar op zijn stoep. Hij heeft (ons inziens zeer terecht) boos de gemeente gebeld en die gaven aan dat de klachten binnenstromen. Combinatie95 vindt dit een slechte verandering en een grove schending van de privacy en wij hebben daar op 27 maart 2024 de volgende vragen over gesteld:

  1. Is er enig onderzoek gedaan naar wat de desbetreffende inwoners van Boxtel van een medisch afval kliko vinden?
  2. Waarom is hiervoor gekozen i.p.v. de eerdere financiële compensatie voor mensen die medisch afval voor de grijze container hebben?
  3. Vindt het College een kliko met een knalgele deksel waarmee medische problemen voor iedereen zichtbaar worden geen grove schending van de privacy?
  4. Wat gaat het College doen om aan de vele klachten tegemoet te komen?

Wij verwachten de antwoorden binnen 30 dagen te ontvangen.

Prikpraat in Lennisheuvel, afval en meningen ophalen op za. 6 april 2024

Zwerfvuil roept bij veel inwoners ergernis. ‘Prikpraat’ is een bijzondere activiteit van Combinatie95, die regelmatig wordt georganiseerd. Combinatie95 draagt graag een steentje bij om de overlast te verminderen.  Inwoners worden uitgenodigd om op zaterdag 6 april 2024 met vertegenwoordigers van Combinatie95 op pad te gaan om zwerfvuil te prikken. Deze keer starten we vanuit het parkje Boscheind in Lennisheuvel om het omliggende gebied op te schonen.

Directe lijntjes
Tijdens Prikpraat vragen we bewoners en passanten wat er leeft en welke suggesties zij hebben om de leefbaarheid te verhogen. De locatie van deze Prikpraat is dichtbij het bedrijventerrein. We zijn erg benieuwd naar de reacties over de bedrijven en met name over de impact van VION op de leefbaarheid. Opmerkingen en vragen gebruikt Combinatie95 bij haar optreden in het gemeentebestuur. Door de aanwezigheid van de raadsleden en wethouders van Combinatie95 is er een direct lijntje met de gemeentelijke organisatie.

De start in Lennisheuvel is om 9.00. Rond 11.00 uur is de activiteit afgelopen. Combinatie95 zorgt voor prikkers, zakken, veiligheidshesjes en koffie voor de deelnemers. Iedereen is welkom om te helpen en een praatje te maken. Aanmelden kan via secretaris@combinatie-95.nl, maar spontane deelname is ook prima

Geen extra kosten voor kleine bouwplannen

In de raadsvergadering van 19 maart 2024 stond het volkshuisvestingsfonds op de agenda. Dit fonds is bedoeld om bij te dragen aan meer sociale huur- en koopwoningen in bouwplannen. Deze reserve wordt gevuld door ontwikkelaars van bouwplannen die niet voldoende goedkope woningen in hun plan gerealiseerd krijgen. Om dat te compenseren dienen zij een bedrag te storten in dit fonds. Projecten met meer goedkope woningen kunnen een bijdrage krijgen uit dit fonds.

Deze storting zou gaan gelden voor alle bouwplannen, ook voor kleine. Bijvoorbeeld ook voor particulieren die een woning voor zichzelf of hun kinderen willen bouwen op hun eigen grond. Zij zouden dan, naast alle andere te maken kosten, ook nog eens ruim €32.000,- per woning moeten afrekenen. Dat vinden wij niet wenselijk. Daarom heeft Combinatie95 samen met 5 andere partijen een motie ingediend om kleine bouwplannen tot maximaal 3 woningen uit te zonderen van deze regeling. Deze motie is aangenomen.

Behoud speelvoorziening d’n Tip in Liempde

Combinatie95 ontving begin 2024 het bericht dat de speelvoorziening op d’n Tip in Liempde niet meer voldoet aan de veiligheidsnormen. In het speelruimtebeleid is opgenomen dat deze speelvoorziening op een gegeven moment wordt omgevormd naar gras.

Dit zou jammer zijn omdat er veel gebruik van wordt gemaakt, het een mooie natuurspeelplaats is en het is aangelegd door vrijwilligers in samenwerking met de gemeente. We hebben daarom bij de vaststelling van het beleid niet voor niets al een amendement ingediend om maatwerk toe te passen. Daar was toen jammer genoeg geen meerderheid voor.

Wij zijn van mening dat er mogelijkheden zijn om met beperkte middelen deze speelvoorziening toch nog heel wat jaren mee te laten gaan, zodat de jeugd uit Liempde hier gebruik van kan blijven maken in plaats van dat het binnenkort wordt afgebroken en opgeruimd. Daarom hebben we tijdens de raadsvergadering van 19 maart 2024 de volgende vragen aan de wethouder gesteld:

1.     Is de wethouder bereid om te bekijken of de speelvoorziening op d’n Tip voorlopig toch nog kan worden behouden?

2.      Zo ja, ziet de wethouder ook mogelijkheden om hierover met SPILL in gesprek te treden om te bekijken of dit in gezamenlijkheid kan worden gerealiseerd?

Combinatie95 denkt daarbij aan de mogelijke oplossing dat vanuit de gemeente nieuwe natuurlijke materialen worden geleverd en de bouwploeg van SPILL dit vervolgens in elkaar zet.

In de beantwoording heeft de wethouder aangegeven dat de speelmaterialen inderdaad moeten worden verwijderd omdat ze niet meer voldoen aan de veiligheidsnormen. Hij heeft toegezegd met SPILL in overleg te treden om te kijken naar alternatieven, zodat er niet alleen een grasveld overblijft.

Zonnevelden onmisbaar voor Boxtel

Vrijwel alle wetenschappers zijn het erover eens: de aarde warmt snel op omdat we teveel broeikasgassen uitstoten (vooral CO2 en methaan). Om de ernstige gevolgen te beperken moet ook Nederland aan de slag. De meeste CO2 komt vrij bij vervoer, verwarming en stroomopwekking. De gemeentes staan vooral voor stroom aan de lat en zij hebben afgesproken (in de RES = Regionale Energie Strategie) vanaf 2030 een flinke hoeveelheid wind- en zonenergie op te wekken. Voor Boxtel is dat 80 miljoen kWh/jr. Wat je thuis met zonnepanelen opwekt telt niet mee voor de RES maar als energiebesparing. Zonnevelden zijn noodzakelijk voor Boxtel om de RES opgave te halen.

Energieneutraal

Nederland wil in 2050 energieneutraal zijn. Zelfs als we alle geschikte daken volleggen zijn er nog zonnevelden nodig. Op dit moment is ongeveer 0,1% van de Nederlandse grond benut voor zonne-energie en dat zal moeten groeien naar ca. 1%. Ter vergelijk (bron CBS): momenteel wordt ruim 70% (24.700 km2) van de Nederlandse grond (34.000 km2) agrarisch gebruikt. En kassen beslaan 130 km2 (bijna 0,4% van Nederlandse grond), waarvan de helft voor bloemen en sierplanten. De gemeenteraad van Boxtel wil zelfs zo snel mogelijk energieneutraal worden. Om te bepalen hoeveel stroom we daarvoor moeten opwekken is gerekend met een snelle groei van elektrisch vervoer en veel energiebesparing (o.a. door isolatie en warmtepompen). Met efficiënte zonnepanelen (opbrengst 200 kWh/m2 per jaar) is energieneutraal dan haalbaar met 4 tenders van elk 50 ha. zonnevelden en 3 windmolens in Boxtel noord (zoals afgesproken in beleidsakkoord 2021-2026).

Stroomnet

Netbeheerders zijn hard aan het werk om het stroomnet uit te breiden maar door slimmer gebruik kan er nu ook al meer. Zo mogen zonnevelden nog slechts voor 50% van het piekvermogen aangesloten worden (scheelt kabel-, omvormer- en aansluitkosten) of ze kunnen bij overproductie door de netbeheerder tijdelijk uitgezet worden. Hierdoor verlies je hooguit 5% van de energie maar omdat stroom op die momenten weinig waard is scheelt het qua geld heel weinig. En met batterijopslag voor een paar uur is vraag en aanbod beter af te stemmen. Hiervoor is 416 miljoen euro subsidie beschikbaar en dit kan een extra verdienmodel voor zonnevelden zijn. Zelfs als aansluiten nu nog niet mogelijk is, is het verstandig om door te gaan omdat aansluiten in volgorde van aanvraag gaat.

Opbrengst

Stroom opwekken met wind of zon is goedkoper dan met gas-, kolen- of kerncentrales. Doordat nu al een flink deel van onze stroom duurzaam opgewekt wordt zijn we allemaal minder duur uit. In 2023 was de totale besparing voor Nederland al 2,5 miljard euro (bron: Martien Visser, lector energietransitie Hanzehogeschool Groningen ) en dat wordt ieder jaar meer. Inmiddels hebben veel onderzoeken aangetoond dat een eigen, volledig duurzame energievoorziening het minst kost en meest robuust is. En we worden dan ook nog volledig onafhankelijk (van dubieuze regimes). Bij de zonnevelden streeft Boxtel naar minimaal 50% deelname door inwoners zodat zij ook meedelen in de winst. De opbrengst van het geplande eigen zonneveld van de gemeente zal worden gebruikt om inwoners met een smalle beurs te helpen bij verduurzaming van de woning. Boeren die minder koeien per ha. willen houden kunnen bijv. met verticaal in het weiland geplaatste tweezijdige zonnepanelen hun inkomen op peil houden. Een dergelijk gecombineerd gebruik is ook volgens de nieuwe richtlijnen toegestaan.

Biodiversiteit

Agrarische grond wordt grotendeels gebruikt voor veevoer, vooral mais en raaigras. beiden monocultuur en slecht voor de biodiversiteit. Volgens TNO bevordert het omzetten van mais- of grasvelden naar zonnevelden die maximaal 2/3 vol liggen de biodiversiteit. De vergunning voor een zonneveld is voor 25 jaar, daarna kan de grond weer agrarisch gebruikt worden.