Categorie Archief Berichten

Open brief Vion

Op 23 juni jl. zonden wij een open brief met betrekking tot het aantreffen van COVID-19 onder een groot percentage medewerkers van Vion. De tekst treft u hier onder aan.

Hoewel we meer activiteiten mogen ondernemen en de regels langzaam versoepeld worden, is het coronavirus nog lang onze samenleving niet uit. Nog steeds raken mensen besmet met soms ziekenhuisopname of zelfs een fatale afloop tot gevolg. Met elkaar hebben we een verantwoordelijkheid richting de kwetsbaren in onze samenleving.

De uitkomst van de steekproef bij Vion is voor ons dan ook reden voor grote bezorgdheid. De medewerkers van Vion komen ook in Boxtelse winkels, op straat en bij andere voorzieningen en vormen daarmee een risico voor onze inwoners. De Veiligheidsregio heeft bepaald dat Vion open mag blijven omdat er geen aanwijzingen zijn dat er een groot besmettingsgevaar is. Naar onze mening is dat niet uit te leggen. Hoewel volgens de GGD het risico op verspreiding klein is, is het niet uitgesloten. Elke besmetting is er 1 teveel.

Tijdens de raadsvergadering van 9 juni hebben wij hierover onze zorgen al nadrukkelijk geuit. Nu bereikte ons hedenmorgen het bericht dat ook gezondheidsinstituut RIVM het niet eens is met de ‘geruststellende’ conclusie van de Veiligheidsregio en de GGD. Wij zijn daarom verbaasd dat we in de Covid19 crisis steeds de adviezen van het RIVM hebben gevolgd en dat daar nu niets mee lijkt te worden gedaan. Daarom roepen we het gemeentebestuur dan ook op om zo snel mogelijk een vuist te maken en de Veiligheidsregio met klem te verzoeken om al het personeel te laten testen, dus niet alleen een steekproef, en het eerder genomen besluit te herzien.


Tot slot, wij hebben begrepen dat aan de voorzitter van de Veiligheidsregio de vraag is gesteld om aan de gemeenteraad een toelichting te komen geven. Wij vinden het belangrijk dat dit op korte termijn ook daadwerkelijk gebeurt.

[noot: deze toelichting heeft inmiddels plaatsgevonden en is hier terug te kijken vanaf 1:15:00]

Meer ruimte voor de 1,5 meter economie

De Covid19 crisis laat diepe en hele trieste sporen na in onze samenleving. Vooral natuurlijk door de gruwelijke aantallen patiënten en overledenen met verschrikkelijk veel verdriet als gevolg. We moeten er alles aan doen om dat virus zo snel en goed mogelijk in te dammen. Dus de strenge maatregelen van de lock-down zijn terecht en goed te begrijpen. Als gevolg ontstaan daardoor nu ook veel economische problemen, zeker in de horeca en bij veel detailhandel. Combinatie95 vindt dat we die ondernemers waar het kan moeten ondersteunen.

Er komt, hopelijk spoedig, een moment dat de horeca weer open mag. Dat zal in eerste instantie altijd met inachtneming van de 1,5 meter afstand zijn. Dat wordt behelpen. We kunnen de horeca ondersteunen door hen meer ruimte te geven. Zo zouden we de Markt en Rozemarijnstraat tijdelijk autovrij kunnen maken en de ruimte beschikbaar stellen voor terrassen. Dat kan waarschijnlijk ook bij andere horecagelegenheden in de rest van de gemeente door trottoirs en parkeergelegenheden tijdelijk te benutten voor terrassen. Ook zou het helpen om tijdelijk opstellingen in de openbare ruimte voor de detailhandel ruimhartiger toe te staan. Daarnaast zal de Covid19 crisis ook gevolgen hebben voor de gemeentelijke financiën.

Combinatie95 heeft hierover de volgende vragen gesteld:

1) Is het College bereid de Markt en Rozemarijnstraat tijdelijk autovrij te maken en te laten benutten voor grotere terrassen. Zodat er voldoende volume aan tafels en tegelijkertijd voldoende afstand tot elkaar gerealiseerd kan worden?

2) Is het College bereid om ook vanwege bovenstaande redenen om tijdelijk het gebruik van trottoirs en parkeergelegenheden voor terrassen toe te staan bij andere horecagelegenheden in de rest van de gemeente?

3) Is het College ook bereid het gebruik van de openbare ruimte door de detailhandel tijdelijk ruimhartiger toestaan?

4) Het Covid19-virus heeft op iedereen impact. Dit zal ook gevolgen hebben voor de financiën van de gemeenten, want niet alles zal door het Rijk worden vergoed. Zijn er al contacten met VNG of Den Haag over compensatie van de extra kosten? Zo ja, welke richting gaat dat op en zo nee, welk scenario heeft u klaarliggen om dat extra budgettaire probleem voor Boxtel op te vangen?

Groen licht bouwplannen Liempde

Liempde krijgt nu ook haar grote uitbreidingslocatie. Naast bouwplannen in de Pastorie én tuin (19 woningen), tussen Kerkheiseweg-Boxtelseweg (ca 50) en in de tuin van de oude burgemeesterswoning (6) is er nu groen licht voor Hamsestraat-Roderweg. Het is aan de vasthoudendheid van Combinatie95-wethouder Peter van de Wiel te danken dat de provincie hier uiteindelijk akkoord gegaan is met maar liefst 109 (93 + 16) woningen.

In totaal 70% van de 93 bestaat uit sociale huur en goedkope en betaalbare rijwoningen in de koopsector. De resterende woningen worden tweekappers, patiowoningen en vrijstaande woningen in de vrije sector.

Aan de Hamsestraat komen de overige 16 woningen/woonwerkkavels op particuliere percelen. Alle partijen zijn nu druk bezig een bestemmingsplan op te stellen, dat vervolgens snel in procedure moet. Meteen daarna kan de bouw starten.

vragen over Huisvesting Arbeidsmigranten

Combinatie95 heeft van bezorgde inwoners uit Lennisheuvel en van ondernemers uit onze gemeente berichten ontvangen over een mogelijk plan dat bestaat voor (grootschalige) huisvesting van arbeidsmigranten op de locatie van een (stoppend) autobedrijf aan rotonde Boseind. Dit gerucht heeft geleid tot onrust binnen de Lennisheuvelse gemeenschap.

Gelet op de situatie rondom het Corona-virus wil Combinatie95 terughoudend zijn met het stellen van vragen. Omdat er echter geen bijeenkomsten van de raad zijn en er over dit mogelijke plan serieuze onrust is over mogelijke onomkeerbare stappen, hebben wij de onderstaande vragen aan het college gesteld.

1.    Bent u op de hoogte van het plan voor (grootschalige) huisvesting op de betreffende locatie aan rotonde Boseind?

2.   Zo ja, ligt er voor dit plan een aanvraag bij u en heeft het College deze al in behandeling?

3.   Er wordt gewerkt aan beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten. Bent u het met ons eens dat er geen ad hoc keuzes ten aanzien van individuele plannen gemaakt moeten worden, maar het toegezegde beleid eerst moet worden afgewacht?

4.   Bent u het op voorhand met Combinatie95 eens dat we het relatief beperkte aanbod aan bedrijfslocaties moeten gebruiken voor bedrijvigheid en niet voor huisvesting van arbeidsmigranten?

5.   Bent u het met Combinatie95 eens dat dit in lijn is met de informatiebijeenkomst “Huisvesting Arbeidsmigranten” van 18 juni 2019. Hier werd het beeld geschetst dat grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten die op Ladonk werken in de buiten-randzone van het bedrijventerrein gesitueerd moet worden.

Désiré van Laarhoven-van Abeelen nieuwe kandidaat-wethouder Combinatie95

Liempde, 8 april 2020 – Désiré van Laarhoven-van Abeelen wordt de nieuwe lijsttrekker en kandidaat-wethouder voor Combinatie95. Zij volgt hiermee Peter van de Wiel op, die onlangs bekend maakte dat hij de komende gemeenteraadsverkiezingen niet meer beschikbaar is als wethouder voor de gemeente Boxtel. Désiré is 52 jaar oud, zelfstandig ondernemer, woonachtig in Liempde en 10 jaar gemeenteraadslid geweest in Liempde en Boxtel.

We leven in bijzondere tijden. De dramatische uitbraak van het Coronavirus slaat hard toe, zeker hier in Noord-Brabant. Toch draait de wereld ook door en bereidt Combinatie95 zich op de achtergrond voor op de gemeenteraadsverkiezingen

Unanieme keuze leden

Half februari maakte Peter van de Wiel binnen Combinatie95 bekend dat hij per 31 december 2020 stopt. Overigens blijft hij nog wel op de achtergrond actief. Fractievoorzitter Joep Schalkx heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn als kandidaat-wethouder. Daarom is het bestuur op zoek gegaan naar een andere gekwalificeerde en ervaren kandidaat. Désiré van Laarhoven-van Abeelen heeft aangegeven deze rol heel graag op zich te willen nemen. Niet alleen het bestuur is blij met deze kandidaat, maar ook de leden kozen unaniem voor Désiré als nieuwe lijsttrekker en kandidaat-wethouder voor Combinatie95.

Ervaren kandidaat

Désiré is 52 jaar jong. Ze is getrouwd en samen met haar man hebben ze twee dochters van 18 en 17 jaar. Als vrijwilliger is ze van jongs af aan actief voor diverse verenigingen. Sinds 1988 is Désiré politiek betrokken bij Combinatie95. In deze periode heeft ze 10 jaar ervaring opgedaan als gemeenteraadslid in Liempde en Boxtel. Désiré heeft een bedrijfskundige en communicatie achtergrond en heeft veel ervaring met de uitvoering van projecten. Ze heeft hierbij met diverse gemeenten samengewerkt. Sinds 2009 is ze zelfstandig ondernemer en verzorgt vanuit haar bedrijf projectleiding, procesmanagement en communicatie van met name projecten in het buitengebied van Noord-Brabant. In veel projecten richt ze zich op de versterking van de vrijetijdseconomie in de regio van Nationaal Landschap Het Groene Woud. Sinds 2013 vervult ze de rol van projectcoördinator van SPPiLL, waarbij ze het bestuur en alle project- en werkgroepen van SPPiLL ondersteunt. Deze rol zal ze beëindigen als ze bestuurder wordt.

Aanpakken en samenwerken

Als doener wil Désiré zich als beoogd wethouder en bestuurder graag inzetten voor het zakelijk en resultaatgericht besturen van de gemeente. Het praktisch richting en sturing geven aan de uitvoering van beleid is voor Désiré een belangrijke motivatie. Focus op bestaande plannen uitvoeren. Nieuw beleid moet tevens realistisch uitvoerbaar zijn. Ze wil zich ook inzetten op een andere manier van werken, waarbij intensieve samenwerking met allerlei actieve inwoners, ondernemers en organisaties uitgangspunt is. Dit blijkt bij SPPiLL met succes te werken en kan als voorbeeld dienen voor de succesvolle integrale aanpak van diverse gemeentelijke zaken en projecten in alle kernen en wijken.

foto: Gerard Schalkx

Peter van de Wiel stopt als wethouder Combinatie95

Wethouder Peter van de Wiel heeft gisteren de leden van Combinatie95 laten weten dat hij zich bij de komende gemeenteraadsverkiezingen niet meer beschikbaar stelt als wethouder voor Combinatie95. Vanaf 2010 was Peter in drie achtereenvolgende colleges wethouder namens Combinatie95. Daarvoor was hij sinds 1998 commissielid (1998-2002) en daarna 8 jaar fractievoorzitter. In 2010 werd hij wethouder en locoburgemeester (sinds 2013). Nu vindt Peter het tijd om het stokje over te geven aan een nieuwe wethouders-kandidaat namens onze partij.

Iedereen die dicht bij Peter staat, weet dat hij vanaf het begin aangegeven heeft dat hij vindt dat een bestuurder maximaal drie periode op zijn/haar stoel moet blijven zitten. Dat heeft niets te maken met zijn betrokkenheid, enthousiasme of ambitie, maar met gewenste, structurele politieke vernieuwing. Peter zou qua gedrevenheid nog jaren door kunnen gaan, want hij vindt het wethouderschap echt de mooiste, eervolle baan die bij hem past. Duurzaam betekenis geven aan zijn leefomgeving is hem op het lijf geschreven en geeft hem enorm veel energie. Maar na drie colleges vindt Peter dat Boxtel nieuw, vers bloed verdient. Ook vanuit Combinatie95 en gelukkig heeft onze partij talent genoeg om dat goed in te vullen.

Peter komt nu met het nieuws naar buiten om het bestuur van Combinatie95 de tijd te geven om vooruit te kunnen met een nieuwe lijst met kandidaten voor raad en wethouder. Het bestuur is volop bezig om dit plaatje rond te maken.

Het bestuur van Combinatie95 dankt Peter van de Wiel op voorhand voor zijn tomeloze inzet voor onze partij en de gemeente Boxtel. Peter is een sterke, gedreven vertegenwoordiger van de idealen en ambities van Combinatie95 in drie colleges en is van bepalende betekenis voor de gemeente Boxtel geweest.

Peter; “Ik ga natuurlijk nog elke dag super gemotiveerd door tot mijn definitieve afscheid op 1-1-2021”. Hij geeft aan straks op een fantastische tijd terug te kijken en dankt Combinatie95 voor het grote vertrouwen dat wij in hem hebben.Hij heeft in ieder geval in de afgelopen 22 jaar ook in de partij veel nieuwe vrienden gevonden. Peter zal na de verkiezingen dan ook zeker geen afscheid van Combinatie95 nemen en volop, nu meer op de achtergrond, actief blijven. “Daar is de Combinatie95 mij te dierbaar voor”, aldus Peter.

Verken Je Gemeente: “Politieke en bestuurlijke organisatie & Economisch beleid / intergemeentelijke samenwerking”

Combinatie95 informeert via ‘Verken je gemeente’
Moeilijke zaken in cursus eenvoudig uitgelegd

Afgelopen donderdag 13 februari was de eerste cursusavond van ‘VERKEN JE GEMEENTE, georganiseerd door Combinatie95. Burgemeester Ronald van Meygaarden en wethouder Peter van de Wiel traden in de  raadszaal voor 35 cursisten uit Boxtel, Liempde, Lennisheuvel en Esch op als docenten. Voor de pauze zette Van de Wiel uiteen hoe de bestuurlijke en politieke organisatie van de gemeente in elkaar steekt en wat de gemeentelijke positie is ten opzichte van de Provincie, het Rijk en Europa. Daarmee werd duidelijk voor welke zaken de gemeente beleidsvrijheid heeft en op welke terreinen niet of nauwelijks. De verhouding tussen gemeenteraad en college van B en W kreeg aandacht evenals de komende herindeling van de gemeente Haaren, waardoor Esch vanaf 2021 bij Boxtel komt. Vooral de cursisten uit Esch toonden daarvoor begrijpelijk veel belangstelling en stelden hun vragen. Dat leverde een boeiende wisselwerking met de docenten op.

Persoonlijke inkleuring
Burgemeester van Meygaarden ging kort in op economische zaken en taken van de gemeente. Als  hoofonderwerp informeerde hij de cursisten over allerlei intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Van onder andere de Regionale Omgevingsdienst, Veiligheidsregio, Agrifood Capital, WSD tot en met de ambtelijk samenwerking met Sint Michielsgestel. Alles bij elkaar is het een erg ingewikkelde netwerkstructuur, waarin de gemeente functioneert, met grote financiële verplichtingen. Van Meygaarden weet die ingewikkelde zaken op een heldere en bondige wijze uit te leggen. Op het einde van de avond vertelde hij over zijn achtergrond en persoonlijke drijfveren waarmee hij zijn rol als burgemeester vorm en inhoud wil geven. Die persoonlijke inkleuring werd door de cursisten met spontaan applaus begroet.

Vervolg VERKEN JE GEMEENTE
Er volgen nog vijf cursusavonden over andere beleidsterreinen. Het is door de huidige provinciale politieke ontwikkelingen onduidelijk of de volgende bijeenkomst met gedeputeerde Anne Marie Spierings over ‘Duurzaamheid en Provinciaal Beleid in relatie tot gemeenten’ doorgang kan vinden. Zo nodig zal Combinatie95 het programma daarop aanpassen.

Vragen over de Sint Willibrordusschool Esch

De toekomst van de Sint Willibrordusschool blijft de gemoederen in Esch bezighouden. En logisch ook; de discussie loopt al jaren. Combinatie95 vraagt zich steeds kritischer af of de gerechtvaardigde belangen van Esch wel de aandacht krijgen die ze verdienen. Dat met name op basis van berichten in de laatste twee weken. Twee weken terug was onze fractie breed vertegenwoordigd op de raadsavond in Esch en dit weekend kregen wij een Infobrief aan de Raad van Haaren van afgelopen vrijdag onder ogen.

Combinatie95 staat voor de leefbaarheid van onze kleine kernen en wijken, dus ook voor Esch, en in het kader daarvan hebben wij vorig jaar al vragen gesteld over de toekomst van de Sint Willibrordusschool. Helaas moeten wij constateren dat de gewenste voortgang uitblijft en – nog erger- wij beginnen ons steeds meer  zorgen te maken, omdat Esch de dupe dreigt te worden.

Voor Esch en de Sint Willibrordusschool zijn er twee mogelijkheden: renovatie of (vervangende) nieuwbouw. Gemeente Haaren en het schoolbestuur (Cadans Primair) gaan hierover, lezen wij in de infobrief van vrijdag, ondertussen bijna rollebollend over straat. Dat baart zorgen. En dat geldt ook voor de eenmalige kapitaallasten voor een investeringsbijdrage van 1 miljoen, waar de gemeente Haaren rekening mee heeft gehouden. Zowel de investeringsbijdrage als de kapitaalslasten, zijn in beide gevallen uiterst ontoereikend. De Investeringskosten zullen namelijk rond de 3 miljoen bedragen. En de kapitaalslasten lopen 30 of 40 jaar lang.

Omdat wij er steeds meer rekening mee beginnen te houden dat deze belangrijke voorziening voor Esch straks onevenredig op het bordje van de gemeente Boxtel gaat komen, heeft Combinatie95 de volgende vragen aan het College van B&W van Boxtel gesteld:

1.     Zien wij het goed dat de gemeente Haaren slechts eenmalig (tot 2021) de kapitaallasten betaalt voor renovatie of nieuwbouw en dat de gemeente Boxtel hiervoor de overige decennia aan de lat staat? Zo ja, is dit acceptabel en in hoeverre wordt hier financieel al rekening mee gehouden?

2.     Klopt het dat de Investeringsbijdrage voor de school waar de gemeente Haaren rekening mee houdt absoluut ontoereikend is om zowel renovatie als nieuwbouw te plegen? Wie betaalt het overige deel; Cadans Primair of straks de gemeente Boxtel?

3.     Ziet u ook, net als Combinatie95, een mogelijk doemscenario dat het komende jaar een vormdiscussie wordt gevoerd over de toekomst van de school en dat Boxtel straks in 2021 een prachtig kerkdorp Esch overgedragen krijgt, met een gammel schoolgebouw, geen besluit over de toekomst van de school en geen of onvoldoende financiële middelen vanuit Haaren?

4.     Deelt u onze mening dat een basisschool belangrijk is voor de leefbaarheid van Esch en dat de Eschenaren niet de dupe mogen worden van deze moeizame voortslepende discussie rondom de Sint Willibrordusschool? Per slot van rekening mogen wij van het Boxtels college verwachten dat u er op toeziet dat wij deugdelijke voorzieningen (of financiële middelen daarvoor) overgedragen krijgen.

5.     Op welke wijze bent u momenteel als college bij dit proces en de te maken keuzes voor de Sint Willibrordusschool betrokken? 6.     Wat kan en gaat het college van Boxtel doen om het proces en de uitkomst positief, voor zowel Esch als Boxtel, te beïnvloeden?

Privacyverklaring Combinatie95

COMBINATIE’95 hecht veel waarde aan de bescherming van jouw

persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. COMBINATIE’95 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als COMBINATIE’95 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de hieronder vermelde contactgegevens.

 

Contactgegevens

COMBINATIE’95

P/a Doornakkerlaan 6

5282 PS Boxtel

E-mail info@combinatie95.nl

Website https://combinatie-95.nl

 

De secretaris van COMBINATIE’95is de Functionaris Gegevensbescherming van Combinatie’95.

De secretaris is te bereiken via info@combinatie95.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

COMBINATIE’95 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij in voorkomende gevallen kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of onze diensten/activiteiten  hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@combinatie95.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

COMBINATIE’95 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Onze ledenadministratie
 • Het afhandelen van jouw betalingen zoals contributie en of deelname aan activiteiten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening en of activiteiten uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en of activiteiten

Geautomatiseerde besluitvorming

COMBINATIE’95 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen

besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een lid van COMBINATIE’95) tussen zit.

 

COMBINATIE’95 gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Google Analytics. De website (www.combinatie95.nl) van COMBINATIE’95 verzamelt bij je bezoek aan de website via Google Analytics jouw IP-adres, de door jou bezochte pagina’s op deze website en de datum en tijd van elke door jou bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor verbetering van deze website. De aldus ingezamelde gegevens worden in geen geval gekoppeld aan de persoonsgegevens.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

COMBINATIE’95 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren hierbij de wettelijke bewaartermijnen.

 

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

COMBINATIE’95 verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. COMBINATIE’95 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

COMBINATIE’95 gebruikt op haar website functionele en technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. COMBINATIE’95 gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Foto’s op website, in nieuwsbrieven en andere communicatiemiddelen

Tijdens de activiteiten, bijeenkomsten e.d. georganiseerd door COMBINATIE’95 maakt COMBINATIE’95 (of opdrachtnemers van de stichting) foto’s en video’s waarop je herkenbaar in beeld kunt komen. Deze foto’s en films worden gebruikt in communicatiemiddelen van COMBINATIE’95, zoals website, nieuwsbrieven, uitnodigingen, folders, etc. Onze fotografen en filmers houden zoveel als mogelijk rekenschap met de belangen die gefotografeerde of gefilmde personen kunnen hebben. Daarnaast zullen wij bij onze activiteiten aan deelnemers toestemming vragen en bezoekers er op wijzen dat er gefotografeerd en gefilmd wordt en de kans aanwezig is dat deze worden gepubliceerd. Mocht je toch willen dat de gepubliceerde foto of video wordt verwijderd neem dan contact met ons op.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mochten wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb jij altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

COMBINATIE’95 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons op.

 

COMBINATIE’95 heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Alle personen die namens COMBINATIE’95 van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Degenen die werken voor en binnen COMBINATIE’95 zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Beveiligingssoftware voor de website, zoals een virusscanner en firewall (IPTABLES).

Wijzigingen

COMBINATIE’95 behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring aan te passen. Deze Privacyverklaring is opgesteld c.q. herzien op [DATUM INVOEGEN].

Als je naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met ons op.

 

Klachten en vragen

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Ontwerp Herinrichting Rechterstraat

Het nieuwe ontwerp voor de herinrichting van de Rechterstraat is een burgerinitiatief van De werkgroep Sfeer en Beleving van Ondernemers Centrum Boxtel. Er zijn een drietal brede openbare bijeenkomsten over geweest en men ging voor een ontwerp met 80% draagvlak want 100% is in de praktijk nooit haalbaar. En inderdaad is er nu wat kritiek over het verwijderen van bomen, het water en fietsers. Nou is de rechterstraat echt wel toe aan een opknapbeurt en het plan ziet er heel mooi uit. Combinatie95 geeft bij deze graag de complimenten aan allen die hebben bijgedragen. En gelukkig is er in deze tijd van draconische bezuinigingen al budget voor gereserveerd want nu kan het ook snel uitgevoerd worden.

De rechterstraat is een belangrijke verkeersader voor fietsers en het fietsend publiek is ook een hele belangrijke groep voor onze winkeliers en horeca. Nu wordt de rechterstraat grotendeels ingericht als voetgangersgebied met “de fiets als gast”. Blijkbaar is de fietsersbond daar niet gelukkig mee. Na onze vragen zegde het College toe om bij de technische uitwerking van dit plan de suggesties van de fietsersbond ter overweging mee te nemen.

Zoals bekend is Combinatie95 een enorme voorstander van meer groen want dat maakt mensen gezonder, beperkt fijnstof en vermindert hittestress. Maar dat betekent niet dat geen enkele boom mag wijken. Zolang er goede redenen zijn en er maar minstens evenveel bomen herplant worden valt er over te praten. In dit plan worden een aantal van de huidige bomen vervangen door zogenaamde “waterbomen” en Combinatie95 heeft het College om een toezegging gevraagd (en gekregen, indien enigszins financieel haalbaar) dat de bomen elders herplant of, bij onverhoopt sneuvelen, vervangen worden.

In dit plan worden de unieke binnendommeltjes van Boxtel weer zichtbaar gemaakt met water of bestrating. Dat draagt bij aan een mooi centrum met een unieke uitstraling en beleving wat meer publiek zal trekken en dat is goed voor onze winkeliers en horeca. Voor zover er water bij de verbeelding van de binnendommeltjes aan te pas komt wordt dat rondgepompt met stroom opgewekt door zonnepanelen. Nou is geen stroom verbruiken nog beter dan zelf opwekken maar omdat het om weinig water gaat zal het verbruik ook beperkt zijn. Overigens zal de besparing met de nieuwe LED straatverlichting waarschijnlijk groter zijn dan het verbruik van de pompen.