Categorie Archief Berichten

Prikpraat Boxtel Oost woensdag 6 juli

Prikpraat is een activiteit van Combinatie95 die minimaal drie keer per jaar wordt georganiseerd in een van de kernen of wijken in Boxtel. Inwoners van de betreffende kern/wijk worden uitgenodigd om samen met de wethouders, raadsleden en leden van Combinatie95 op pad te gaan om zwerfvuil op te ruimen, maar tegelijkertijd met elkaar in gesprek te gaan over actuele onderwerpen. De tweede ‘Prikpraat met Combinatie95’ vindt plaats op woensdagavond 6 juli in de Boxtel Oost omgeving ‘Providentia/ De Dommel. We starten om ca 18.30 uur.

Zwerfvuil roept bij veel inwoners ergernis op. Diverse Boxtelnaren zijn reeds actief om regelmatig zwerfvuil te verzamelen. Combinatie95 is trots op deze inwoners die zich belangeloos inzetten voor een schone en gezonde omgeving. Dat verdient ondersteuning en navolging. Daarom gaat Combinatie95 de komende jaren zelf ook actief aan de slag om een bijdrage te leveren aan opgeruimde wijken. Maar tegelijkertijd ziet Combinatie95 dit als een mooie gelegenheid om op een informele manier met buurtbewoners in gesprek te komen. Vanuit deze gedachte is het nieuwe initiatief ‘Prikpraat met Combinatie95’ ontstaan. Waar mogelijk of gewenst werkt Combinatie95 samen met reeds actieve vuilopruimers. 

Directe lijntjes

Bewoners kunnen tijdens Prikpraat op informele wijze laten horen wat er leeft in hun dorp of wijk en welke suggesties zij hebben om de leefbaarheid te verhogen. Die opmerkingen en wensen kunnen input zijn voor gewenste aanpassing van gemeentelijk beleid of verbetering van de uitvoering. Door de aanwezigheid van de raadsleden en wethouders van Combinatie95 zijn er directe lijntjes met de gemeentelijke organisatie. 

Tweede Prikpraat in Oost ‘rondje De Dommel’

Op woensdag 6 juli vindt in Boxtel Oost de tweede ‘Prikpraat met Combinatie95’ plaats. Start om 18.30 uur bij tankstation Brederodeweg en rond 21.00 uur wordt de activiteit afgerond. Combinatie95 zorgt voor veiligheidshesjes, koffie voor de deelnemers, afvoer van het vuilnis en de organisatie(kosten). Wil je ook deelnemen aan de tweede Prikpraat in Oost? Stuur dan voor 1 juli a.s.  een berichtje naar combinatie95boxtel@gmail.com maar spontaan deelnemen mag ook.

De Kleine Aarde definitief verkocht

De financiering voor De Kleine Aarde is rond en daarmee is de verkoop definitief. 5 oktober 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de nieuwe invulling van De Kleine Aarde door Stichting Plaatsen Nederland. Vervolgens hebben op 24 februari 2022 BD Grondbeheer en de gemeente de koopovereenkomst ondertekend. Hierin is een ontbindende voorwaarde opgenomen voor het regelen van de financiële dekking waarvoor vier maanden de tijd was. Inmiddels hebben Stichting Plaatsen Nederland en BD Grondbeheer laten weten dat de financiën rond zijn en dat hiermee de koop definitief is. In juli vindt de daadwerkelijke levering van de grond en de gebouwen aan BD Grondbeheer plaats door ondertekening van de akte bij de notaris. Aansluitend vindt de uitgifte in erfpacht aan Stichting Plaatsen Nederland plaats.

Nieuwe ontwikkeling op terrein De Kleine Aarde

De Kleine Aarde is in 1973 gestart als plek waar bewoners, bedrijven en bezoekers kennisnamen van nieuwe technieken en inzichten om duurzaam om te gaan met voedsel, water en energie. De nieuwe eigenaar van De Kleine Aarde is Stichting BD Grondbeheer. Zij geven De Kleine Aarde langdurig in erfpacht uit aan Stichting Plaatsen Nederland voor realisatie van Plaats De Kleine Aarde. Wethouder Désiré van Laarhoven: “Stichting Plaatsen Nederland geeft De Kleine Aarde op eigen wijze een nieuwe impuls en brengt uiteenlopende partijen samen die werken aan duurzame verandering van het voedselsysteem. Het doet ons een groot genoegen dat het duurzame gedachtengoed van De Kleine Aarde behouden blijft en op deze manier nieuw leven ingeblazen wordt”. Plaats De Kleine Aarde levert een bijdrage aan de voedseltransitie door bestaande en nieuwe boeren actief te ondersteunen bij het maken van hun individuele businessplan met een toekomstbestendige bedrijfsvoering: natuur gedreven, sociaal verbonden en economisch gedragen.

Crowdfunding

BD Grondbeheer heeft met de obligatielening ‘Samen voor Grond II’ de koopsom gefinancierd en geeft de grond en de gebouwen van De Kleine Aarde in langdurige erfpacht aan Stichting Plaatsen Nederland. Voor de aankoop en renovatie van de gebouwen op De Kleine Aarde heeft Stichting Plaatsen Nederland een financiering van 1,8 miljoen nodig. Deze financiering is deels opgehaald bij particuliere investeerders, om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te geven om deel uit te maken van deze beweging. Investeerders worden lid van Coöperatie Plaats De Kleine Aarde. Coöperatieleden krijgen het recht en de mogelijkheid om actief mee te doen en denken aan de ontwikkeling van De Kleine Aarde. Start verbouwing en activiteiten Op dit moment biedt De Kleine Aarde tijdelijk onderdak aan vluchtelingen uit Oekraïne. Er is overeenstemming met BD Grondbeheer/De Plaatsen over opvang van vluchtelingen tot 1 oktober. Na 1 oktober gaan de verbouwingswerkzaamheden van start. De eerste bouwactiviteiten starten na de zomervakantie.

motie wij zijn open

Verduurzaming begint bij het besparen van energie en kan daarbij in deze tijd ook een aanzienlijke kostenbesparing opleveren voor ondernemers. Door open winkeldeuren is er onnodig energieverlies. ‘s Winters warmteverlies en ’s zomers koudeverlies door airco’s. Het zoveel mogelijk winkel deuren dicht houden levert een winkel een gemiddelde energiebesparing van 37% op.

Om die reden heeft Combinatie95 de motie van PvdA/GL, om hierover in overleg te gaan met winkeliers, mee ingediend. Wij zijn van mening dat de motie namelijk precies de goede toon heeft. Deze is niet dwingend of beperkend voor ondernemers in Boxtel maar roept juist op om in gesprek te gaan met de winkeliersvereniging en zo gezamenlijk de mogelijkheden en verschillende beweegredenen te bespreken.

De opvattingen over dit thema kunnen tussen de verschillende winkeliers namelijk flink verschillen. Door met elkaar in gesprek te gaan over dit specifieke thema ontstaat een momentum om naar elkaars motivatie te luisteren, draagvlak te creëren voor elkaars opvattingen en te komen tot een gezamenlijke visie op de deur-dicht-actie. De gemeente is hiermee niet dwingend maar faciliterend.

krapte op het net omzeilen

Hoe zorgen we voor voldoende en betaalbare energie? Door zo snel mogelijk energieneutraal te worden. En hoe doen we dat? Door flink energie te besparen en de rest duurzaam met zon en wind op te wekken. Dat scheelt veel geld, luchtvervuiling en CO2 uitstoot en we worden ook nog onafhankelijk van de grillen van andere landen.

Gelukkig heeft onze gemeenteraad afgesproken z.s.m. energieneutraal te worden. Het was al lang bekend dat het stroomnet de bottleneck zou worden en 2 jaar geleden is in Boxtel unaniem een motie aangenomen om te lobbyen voor versnelde verzwaring van het net. Helaas heeft ons gelobby en van vele andere gemeentes niet geholpen. Half juni 2022 kregen we zelfs het absurde bericht dat er voorlopig geen nieuwe bedrijven of duurzame energie projecten aangesloten kunnen worden. Het stroomnet zit vol want Tennet en Enexis hadden de snelle groei niet verwacht…

Maar het stroomnet zit niet echt vol. Alleen soms, tijdens pieken in vraag of aanbod. Gemiddeld wordt de capaciteit van het net nog niet voor 30% gebruikt. Door zoveel mogelijk eigen opgewekte stroom te verbruiken en slimmer om te gaan met het stroomnet kan het veel efficiënter worden benut en er kan dan ook veel meer aangesloten worden.

En er moet echt snel en veel gebeuren anders gaan we zelfs de bescheiden ambities van de RES niet eens halen, zoals u op het plaatje kunt zien, laat staan energieneutraal worden.

Drie kansrijke opties om hier iets aan te doen zijn: een energy-hub, zonnevelden met kortdurende accu-opslag en de zogenoemde “realtime interface” waarmee een netbeheerder een zonneveld tijdelijk kan afschakelen bij overproductie. Het beste is om deze 3 opties in samenhang te bekijken en te optimaliseren, rekening houdend met de afgesproken 5 tenders voor 50 ha. zonnevelden. En daarom heeft combinatie95, samen met PvdA/GL, D66, CDA en SP de volgende (door wethouder Désiré van Laarhoven omarmde en aangenomen) motie ingediend:

De raad van de gemeente Boxtel, in vergadering bijeen op 14 juni 2022

Overwegende dat:

  • De gemeente Boxtel in haar ambitie om zo snel mogelijk energieneutraal (per jaar) te worden enorm gehinderd wordt door het tijdens piekvraag en aanbod volle elektriciteitsnet.
  • Dit problemen kan geven bij het verduurzamen van woningen en bedrijven en dat nieuwe woningen en bedrijven soms niet op het net aangesloten kunnen worden omdat er niet voldoende stroom geleverd kan worden.
  • Boxtel in het beleidsakkoord heeft afgesproken 5 tenders voor 50 ha. zonnevelden uit te schrijven maar dat die volgens Enexis tot 2030 niet op het net aangesloten kunnen worden.
  • De gemeenteraad in 2020 een motie heeft aangenomen voor een zonneveld van 20 ha. op eigen grond (langs Renbaan) wat flinke, structurele inkomsten voor Boxtel kan opleveren.
  • We niet kunnen wachten tot het net is uitgebreid en alles in het werk moeten stellen om de netkrapte z.s.m. te omzeilen. Een 3-tal kansrijke opties hiervoor zijn: een energy-hub, peak-shifting en -shaving. Peak-shifting is kortdurende batterij opslag wanneer net vol zit (lage prijs) en terugleveren bij piekvraag (hoge prijs). Peak-shaving is zonnevelden niet op het maximale vermogen aansluiten (bijv. op 70%) en afschakelen wanneer net vol zit.
  • Het goed is dat Boxtel onderzoek laat doen naar een Energy Hub om Boxtelse groene stroom direct op het industrieterrein te gebruiken. Dit kan een goede eerste stap zijn om het net beter te benutten maar er zal meer nodig zal zijn voor een energieneutraal Boxtel.
  • Er een pilot komt voor een zogenoemde “realtime interface” (door een werkgroep van Netbeheer Nederland). Dit is een soort “noodrem voor groene stroom” waarbij netbeheerders op afstand zonnevelden kunnen afschakelen als het net de stroomproductie niet aankan. Hierdoor wordt het net beter benut en kan er veel meer aangesloten worden.
  • Door het afschakelen er wel een paar procent minder energieopbrengst is maar omdat op dat moment stroom goedkoop is, het financieel weinig scheelt.
  • Ook zonnevelden in combinatie met kortdurende batterijopslag netkrapte kan verminderen en met de (zo’n 20% per jaar) dalende batterij prijzen het over een paar jaar al rendabel is.

Verzoekt het College:

Het onderzoek naar een Energy Hub te combineren met onderzoek naar deelname aan de pilot “realtime-interface” en zonnevelden samen met kortdurende batterijopslag.

Vragen over leefbaarheid Lennisheuvel

Vragen in vragenhalfuurtje over leefbaarheid Lennisheuvel

Combinatie95 heeft de afgelopen weken twee bijeenkomsten gehouden in Lennisheuvel. Tijdens deze bijeenkomsten zijn door de aanwezigen verschillende zorgen geuit die betrekking hebben op de leefbaarheid in Lennisheuvel. Tijdens de raadsvergadering van 14 juni 2022 heeft de fractie van Combinatie95 hier vragen over gesteld aan de wijkwethouder voor Lennisheuvel; Désiré van Laarhoven.  

Woningbouw is ook in Lennisheuvel een belangrijk thema, nu Achter den Eijngel vordert is het dan ook belangrijk om vooruit te kijken. Er ligt een een plan waar relatief snel 12 seniorenwoningen gerealiseerd kunnen worden. Combinatie95 heeft gevraagd of prioriteit gegeven kan worden aan dit plan. De wijkwethouder heeft daarop geantwoord dat er momenteel hard gewerkt wordt om de opgestelde prioritering weg te werken. Omdat de afdeling weer op goede sterkte is vordert dat nu snel. De verwachting is dan ook dat er binnen afzienbare termijn opnieuw naar de prioritering gekeken kan worden en dat dit plan dan ook meewogen zal worden bij het opstellen van deze nieuwe prioritering. 

Een ander thema dat de leefbaarheid in Lennisheuvel beïnvloedt betreft het verkeer van Vion. Het gaat hier niet alleen over verkeersoverlast op de rotonde Boseind maar nadrukkelijk ook over vrachtwagens die parkeren/wachten op o.a. de fietsroute van Lennisheuvel naar Boxtel. Combinatie95 heeft gevraagd of hierop actief gehandhaafd wordt en welke stappen ondernomen zijn of worden om de overlast te verminderen. Hierop heeft de wijkwethouder aangegeven dat er afspraken gemaakt zijn met Vion omtrent het parkeren; Dit dient te gebeuren op eigen terrein. Alleen in noodsituaties mag hiervan afgeweken worden. De gemeente zal dit opnieuw ter sprake brengen bij Vion, daarnaast zal er ook actiever op gehandhaafd worden. Daarvoor doet de wethouder de oproep aan inwoners om melding te maken bij de gemeente wanneer deze overlast ervaren wordt. Op basis van meldingen kan de gemeente de overlast monitoren en handhaving ook gericht aansturen.  

Het derde thema betreft de ontwikkeling van Vorst B. De zorgen hier bestaan met name omtrent de komst van bedrijven die zorgen voor veel verkeersbewegingen en ook voor de landschappelijke inpassing wordt gevreesd, door bijvoorbeeld ‘verdozing’. De wethouder heeft hierop gereageerd dat de doelstelling is om Green Tech te ontwikkelen met hoogwaardige bedrijvigheid, het soort bedrijven valt daarbij in maximaal milieucategorie 3.2. De kavelgrootte wordt maximaal 1 à 1,5 ha. waardoor grote bedrijfsobjecten hier niet gerealiseerd kunnen worden. Op dit moment wordt er een visiedocument uitgewerkt voor Vorst B waar inwoners van Lennisheuvel en ondernemers wederom op kunnen reageren. De wethouder verzoekt dan ook om deze zorgen op die momenten alsnog te uiten.

Nuttige prikpraat in Lennisheuvel

Zaterdag 23 april 2022 organiseerde Combinatie95 haar eerste Prikpraat. Een nieuwe activiteit waarbij het inzamelen van zwerfvuil gecombineerd wordt met gesprekken met inwoners. Als locatie was gekozen voor Lennisheuvel. Wethouder Désiré van Laarhoven en fractievoorzitter Stefan de Nijs verwelkomden de circa 12 prikkers, waaronder een vijftal inwoners van Lennisheuvel. Ze gaven aan dat het bij Prikpraat gaat om de handen uit de mouwen te steken voor een schone gemeente, waarbij signalen van inwoners worden opgepikt. Het resultaat: circa 15 flinke zakken met zwerfafval en de volgende heldere signalen.

Signalen

* Lennisheuvel is echt een fijn dorp om te wonen, dat we waarderen. Fijn dat er recent een “Koekenbakker met brood” is gestart. Koester dit soort kleine voorzieningen!

* VION veroorzaakt stank- en verkeersoverlast. Gemeente blijf het reilen en zeilen van dit bedrijf scherp in de gaten houden. Zorg is er ook over de komst van het GreenTech Park; “zorg dat dat geen overlast voor de Lennisheuvelnaren brengt”.

* Het plan met zorgwoningen tegenover De Orion is een geweldige positieve ontwikkeling. Ik woon zelf in Gescheurd Hemd en sta ook zonder meer positief tegen het bouwplan Achter D’n Enghel. Zelf heb ik ooit de kans gekregen hier te wonen en nu hebben anderen dat recht ook! Hopelijk kun je er wel mooi langs de waterloop blijven wandelen.

* “De Keulsebaan is een ramp en blijft straks een ramp. Ik maak me grote zorgen over doorstroming als er straks stoplichten en flessenhals onder spoor komen”.

* Beiersland is een prachtig gebied waar vanaf moet gebleven. Wel zou het een grote aanwinst zijn als er een wandelpad doorheen zou komen. Een ander vindt dat enige woningbouw in een deel van dit gebied gewenst is.

* Enkele extra bomen planten in het mooie natuurpark Boscheind biedt toegevoegde waarde!

Boxtel-Oost aanstaande Combinatie95 zal deze nuttige signalen bij de beleidsvorming betrekken. Het blijft niet bij deze actie in Lennisheuvel. Prikpraat wordt elke vier maanden georganiseerd. De volgende keer wordt een deel van Boxtel-Oost opgeschoond en worden daar signalen opgehaald.

Energiebesparing en energiearmoede

De energieprijzen schieten de hoogte in en dat zal voorlopig niet beter worden. Gemeente Boxtel heeft geld gekregen van het Rijk voor energie-bespaaradviezen en ruim 2 ton om energiearmoede te voorkomen. Goede zaak, maar wel belangrijk dat dat geld zo efficiënt mogelijk benut wordt.

Bijna alle huizen met een spouwmuur zijn gasloos te maken met een volledig elektrische warmtepomp. En als je de benodigde extra stroom zelf opwekt kan een gemiddeld huishouden nu €1800,- per jaar besparen! Met een hybride WP is de besparing minder en blijf je nog aardgas verbranden en dus CO2 uitstoten. Inmiddels hebben 100 woningeigenaren via de gemeente een bespaarplan gekregen. Wij hebben van verschillende mensen gehoord dat men niet tevreden is over het advies en uitsluitend advies kreeg voor een hybride WP, zelfs als men om een gasloze oplossing vroeg. En als men een offerte aanvroeg kwam dat van een bedrijf van ver weg. Combinatie95 vindt de matige en eenzijdige adviezen een gemiste kans en het is helemaal jammer als de klandizie niet in Boxtel blijft.

Inmiddels heeft zo’n 10% van de huishoudens moeite om de energierekening te betalen. Met radiatorventilatoren, de ketel op 50º instellen en (ja daar is ie weer) een zuinige douchekop is een gezin met 2 kinderen per jaar zo’n €600,- minder duur uit. De ruim 2 ton vanuit het Rijk is ruim voldoende om deze zaken cadeau te doen aan gezinnen met een smalle beurs.

En met een bescheiden investering is nog veel meer te besparen. Een airco die ook zuinig kan verwarmen kan 2/3 van je gasverbruik besparen. Het stroomverbruik neemt dan wel toe maar bij de huidige prijzen is de totale besparing toch al gauw zo’n €1000,- per jaar. Nu is er een Boxtels bedrijf met een aanbieding voor een airco die heel energiezuinig, flink kan verwarmen en die verdien je binnen 2,5 jaar terug. En met eigen zonnepanelen is de besparing zelfs €1600,- per jaar en de TVT 1,5 jaar.

Zondag 27 maart 2022 is de eerste landelijke “Dag Tegen Gas”. Voor Oekraïne, voor onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen, voor een lagere energierekening en voor een beter klimaat. Het doel is iedereen te stimuleren om hun fossiele energieverbruik te verminderen. Volgens Combinatie95 valt er dus nog vrij eenvoudig veel energie en daarmee veel geld te besparen en daarover hebben wij de volgende vragen gesteld met daaronder het antwoord van wethouder Van Laarhoven:

Vraag 1: Is het College op de hoogte dat er in de “haal meer uit je woning” bespaarplannen geen advies over volledige elektrische warmtepompen gegeven wordt en, zo ja, is dit een bewuste keuze en wat is dan de motivering en gaan we in de toekomst wel voor gasloos en meer tevredenheid over de advisering?

In het Bespaarplan werd wanneer van toepassing wel een all electric warmtepomp geadviseerd, alleen volgde er voor dit product dus geen offerte. Binnen de inkoopactie werden namelijk alleen hybride warmtepompen aangeboden omdat all electric maar voor een kleine groep relevant is en collectief inkopen alleen op grote schaal kan. Opmerkingen die we ontvangen t.a.v. de advisering koppelen we terug ter verbetering van de advisering

Vraag 2: Bij het aanvragen van een offerte voor een hybride warmtepomp kwamen alleen reacties van bedrijven “van ver weg”. Is het College bereid voor het laten geven van offertes in het vervolg samenwerking met Boxtelse bedrijven te zoeken?

Winst uit je Woning werkt voor warmtepompen samen met Heattransformers. De markt voor hybride warmtepompen is oververhit en dit is landelijk de enige partij die op grote schaal kan leveren, deze schaal is nodig bij een collectieve inkoopactie. Voor de andere maatregelen (isolatie en zonnepanelen) werden lokale partijen wel meegenomen. Wanneer de partij bij de aanbesteding aan de kwaliteitseisen voldoet scoort een lokale partij in de boordeling extra punten. De Bespaarplannen en inkoopactie liepen t/m december 2021 en zijn nu afgelopen. In het vervolg zoeken we waar mogelijk weer de samenwerking met Boxtelse bedrijven

Vraag 3: Een woning met spouwmuren met gemiddeld verbruik (1500 m3 gas, 3000 kWh) is voor ca. € 20.000 (subsidie en BTW meegerekend) gasloos en energieneutraal te maken. Dit bedrag lenen kost 15 jaar lang aan rente en afschrijving €129,- per maand. Daar gaat de energiebelastingkorting (nu €69,- per maand) nog vanaf. Met vastrecht van €275,- wordt de totale “energierekening” slechts €83,- per maand! Gaat de gemeente nogmaals wijzen op onze duurzaamheidslening en deze enorme besparing van zo’n €1800,- per jaar?

Wij gaan een uitvoeringsprogramma opstellen voor de warmtetransitie, waarin we per kwartaal en per kern/wijk aangeven welke acties we in deze collegeperiode gaan uitvoeren om inwoners richting aardgasvrij te krijgen. We gaan ook de duurzaamheidslening aanpassen en uitbreiden met een verzilverlening (à 1,7%), zodat inwoners ook de overwaarde kunnen inzetten en met minder kosten van het aardgas af kunnen. Door de acties uit dit uitvoeringsprogramma willen we inwoners handelsperspectief geven om energiebesparende maatregelen voor iedereen haalbaar en betaalbaar te maken. We gaan ook onze inwoners wijzen op de afbouw van de salderingsregeling, waardoor energieneutraal worden op termijn meer maatregelen vraagt, zoals batterijopslag

Vraag 4: Met de beste kleine bespaarmaatregelen (ketel op 50º, radiatorventilatoren, zuinige douchekop) is een gezin met 2 kinderen zo’n €600,- per jaar minder duur uit. Is het College bereid een deel van de €212.000 van het Rijk te gebruiken om deze zaken gratis te laten installeren (bijv. door de “klusbus”) bij huishoudens met een smalle beurs?

Met de RRE bijdrage tot 1 januari 2022 en de RREW bijdrage tot 1 juli 2022 hebben we met vouchers en andere acties deze kleine bespaarmaatregelen gepromoot en hebben u in een raadsinformatiebrief hierover geïnformeerd. Daarnaast hebben we een bijdrage van €212.000 ontvangen die voor 1 juli 2023 besteed moet zijn aan de aanpak van energiearmoede, door energiebespaaradvies of energiebesparende maatregelen voor huishoudens met lagere inkomens in slecht geïsoleerde woningen. Wij gaan in regionaal verband in samenwerking met de woningcorporaties kijken hoe we deze doelgroep zo veel mogelijk gaan ontzorgen, zodat zo veel mogelijk energie bespaard wordt en energiearmoede wordt bestreden.

Prikpraat met Combinatie95

Combinatie95 start met een nieuw initiatief: ‘Prikpraat met Combinatie95’. Een activiteit die viermaandelijks wordt georganiseerd in een van de kernen of wijken in Boxtel. Inwoners van de betreffende kern/wijk worden uitgenodigd om samen met de wethouders, raadsleden en leden van Combinatie95 op pad te gaan om zwerfvuil op te ruimen, maar tegelijkertijd met elkaar in gesprek te gaan over actuele onderwerpen. De eerste ‘Prikpraat met Combinatie95’ vindt plaats op zaterdag 23 april in Lennisheuvel.

Zwerfvuil roept bij veel inwoners ergernis op. Diverse Boxtelnaren zijn reeds actief om regelmatig zwerfvuil te verzamelen. Combinatie95 is trots op deze inwoners die zich belangeloos inzetten voor een schone en gezonde omgeving. Dat verdient ondersteuning en navolging. Daarom gaat Combinatie95 de komende jaren zelf ook actief aan de slag om een bijdrage te leveren aan opgeruimde wijken. Maar tegelijkertijd ziet Combinatie95 dit als een mooie gelegenheid om op een informele manier met buurtbewoners in gesprek te gaan. Vanuit deze gedachte is het nieuwe initiatief ‘Prikpraat met Combinatie95’ ontstaan. Waar mogelijk of gewenst werkt Combinatie95 samen met reeds actieve vuilopruimers. 

Directe lijntjes

Bewoners kunnen tijdens Prikpraat op informele wijze laten horen wat er leeft in hun dorp of wijk en welke suggesties zij hebben om de leefbaarheid te verhogen. Die opmerkingen en wensen kunnen input zijn voor gewenste aanpassing van gemeentelijk beleid of verbetering van de uitvoering. Door de aanwezigheid van de raadsleden en wethouders van Combinatie95 zijn er directe lijntjes met de gemeentelijke organisatie. 

Eerste Prikpraat in Lennisheuvel

Op zaterdag 23 april vindt in Lennisheuvel de eerste ‘Prikpaat met Combinatie95’ plaats. Start om 9.00 uur bij park Boseind. Rond 12 uur is de activiteit afgelopen. Combinatie95 zorgt voor veiligheidshesjes, koffie voor de deelnemers, afvoer van het vuilnis en de organisatie(kosten). Wil je ook deelnemen aan de eerste Prikpraat in Lennisheuvel? Stuur dan voor 1 april een berichtje naar combinatie95boxtel@gmail.com

Haalbaarheidsonderzoek Bassischool Willibrordus in Esch

Het schoolgebouw en de gymzaal van Basisschool Willibrordus zijn sterk verouderd. De gemeente Boxtel wil onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor vervangende nieuwbouw van de school. Hierbij wordt gekeken naar een bouw in twee lagen om zo ook ruimte te maken voor een combinatie met woningbouw. Uitgangspunt is een nieuw gebouw waar plek is voor de basisschool met gymzaal, een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang.

Renoveren of nieuwbouw

Eerder is door de gemeente Haaren, waar Esch tot 1 januari 2021 nog onder viel, de mogelijkheid voor renovatie onderzocht. Ook is er in 2019 door een externe partij onderzoek gedaan naar renovatie versus vervangende nieuwbouw. Het bedrag voor renovatie is in de huidige markt ongeveer 85% van de nieuwbouwinvestering. Toch is renovatie naar verwachting duurder doordat de afschrijvingstermijn voor renovatie 25 jaar bedraagt en de termijn van nieuwbouw 40 jaar bedraagt. Wethouder Hans Heesen: “Nieuwbouw maakt het ook mogelijk de school energieneutraal te maken en geeft ons de kans om slimmer om te gaan met de beschikbare ruimte. Het is dan ook goed om nu de mogelijkheden van nieuwbouw te onderzoeken.” Een deskundige externe partij voert het nieuwe onderzoek uit, in samenspraak met Cadans Primair en de gemeente. Daarmee zijn onafhankelijkheid, deskundigheid en kennis vanuit de markt geborgd.

Mogelijke woningbouw

Bij vervangende nieuwbouw met twee lagen blijft er ruimte over op het huidige terrein. Hierdoor zijn mogelijk extra woningen en/of appartementen in Esch te bouwen, die passen in de omgeving, en dat is een welkome aanvulling. Het schoolbestuur is bereid om hierin mee te denken.

Het vervolg

Aan de hand van de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek zal in overleg met de school een keuze gemaakt worden uit de scenario’s. Belanghebbenden zoals ouders en omwonenden worden hierbij tijdig geïnformeerd. Vervolgens wordt er een investeringsplan uitgewerkt en aan de gemeenteraad gevraagd om het benodigde bouwbudget, verminderd met de verwachte opbrengst van de mogelijke woningbouw, beschikbaar te stellen.

1 JAAR WETHOUDER IN BOXTEL

Woensdag 23 februari 2022 was het exact een jaar geleden dat het nieuwe college van Boxtel bestaande uit INbox, BALANS en Combinatie95 is geïnstalleerd. Een mooie gelegenheid om onze beide wethouders – Désiré van Laarhoven en Hans Heesen – een aantal vragen voor te leggen met het verzoek hier een korte reactie op te geven.

Hoe voelt een jaar wethouder zijn?

Désiré: Heel goed, vertrouwd, nog wat ongeduldig.

Hans: Ik ben er nog steeds trots op dat ik wethouder mag zijn. En het is een voorrecht in een groeiend en boeiend netwerk van scholen, sportverenigingen en kunst & cultuur actief te zijn.

Wat zie je zelf als je beste resultaat?

Désiré: Overeenkomst over verkoop van De Kleine Aarde met behoud van het gedachtegoed van deze bijzondere plek.

Hans: Een realistisch en sluitende begroting waarbij keuzes zijn gemaakt om de gemeentelijke financiën weer in de greep te krijgen. De begroting is direct goedgekeurd door de provincie, een teamprestatie om trots op te zijn!

Wat wil je de komende periode zeker bereiken?

Désiré: Ontwikkeling bouwproject in elke kern, betaalbaar en bij voorkeur circulair. Realisatie tiny houses. Implementatie visie recreatie & toerisme.

Hans: Een nieuwe school bouwen in Esch aangevuld met een aantal woningen. Het duurzamer maken van o.a. het zwembad en het professioneler beheren van het vastgoed waaronder de sporthallen.

Is deze coalitie IN BOXtel een slagvaardige COMBINATIE in BALANS?

Désiré: Ja, we houden elkaar goed in evenwicht en bereiken mooie resultaten. Het beleidsakkoord blijkt een goed uitgangspunt hiervoor.

Hans: Het college vormt een team dat elkaar aanvult. We gingen voortvarend van start en willen slagvaardigheid bewijzen.

Welke vraag wil je zelf nog kwijt? Désiré: Wat is een tegenvaller? De transportschaarste voor teruglevering van opgewekte energie. Dit vraagt creativiteit en extra inspanningen om onze ambitie om zo snel mogelijke energieneutraal te worden toch te kunnen realiseren.