Verkiezingsprogramma

 Combinatie95

SAMEN ZORGEN VOOR NU EN MORGEN

Verkiezingsprogramma

2018-2022

 

 

SAMENZORGEN VOOR NU EN MORGEN

Inleiding

 

 • Combinatie95 verankerd in Boxtel, Liempde en Lennisheuvel

 

 • Boxtel en omgeving

 

 • Duurzaamheid blijft kernwaarde

 

 • Minder regels, nu nog betere handhaving

 

 • Financiën en beperken lastendruk

 

 • Samen werken aan veiligheid

 

 • Innovatie en duurzame economie

 

 • Vrijetijdseconomie en Buitengebied

 

 • Klimaatverandering en biodiversiteit

 

 • Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

 

 • Liempde Gastvrij Hart van Het Groene Woud

 

 • Lennisheuvel vergroent

 

 • Maatschappelijke Ondersteuning

 

 • Iedereen hoort erbij

 

 • Kunst en Cultuur, Sport en Onderwijs in de 21e eeuw
 • Openbare Ruimte

 

 • Mobiliteit

 

Nawoord

 

Samen zorgen voor nu en morgen

In vier jaar tijd zijn er in de gemeente Boxtel forse stappen naar een duurzame toekomst gezet. Waar ook onze (klein-)kinderen alle kans hebben een succesvol, eerlijk bestaan op te bouwen. Kiezers gaven vier jaar terug massaal vertrouwen aan Combinatie95, waardoor wij als grootste politieke partij het voortouw bij de coalitiebesprekingen hadden. Wij wilden een modern bestuur dat naar buiten gericht is en de kracht van de samenleving benut. Waar politieke partijen samenwerken in plaats van elkaar vliegen afvangen. Wij kozen bewust niet voor het oude coalitie-oppositie denken, maar nodigden alle partijen uit om meer samen te werken. Niet een coalitiemeerderheid bepaalt het beleid, maar zo breed mogelijk draagvlak. Zes van de acht politieke partijen doen mee en daardoor is deze beleidsperiode veel bereikt.
Het centrum van Boxtel krijgt de lang gewenste facelift. De markt wordt publieksvriendelijk en autoluw, op het binnenterrein van het gemeentehuis komt ruime parkeergelegenheid en de verbindingsroute St Petrusbasiliek/Stapelen is verfraaid. Wij hoorden de grote bezwaren tegen parkeervergunningen en trokken dat terug. Nu ligt er een breed gedragen parkeersysteem.
Boxtel bouwde tijdens en meteen na de crisis stug door. Zonnegolven II, Sparrenlaene, Panta Rhei, Den Bergh en Joice werden opgeleverd. Nu gaan we bouwen bij De Hoeve, Hobbendonk, Albinonistraat en Ronduutje. Grote stappen zijn door Combinatie95-wethouder Peter van de Wiel gezet bij moeilijke uitbreidingslocaties. We gaan snel aan de slag in Lennisheuvel bij ‘Achter Den Eijngel’, in Boxtel bij Selissen/Lindenlust en werken hard aan  Hamsestraat-Roderweg in Liempde. Het betreft ca. 750 woningen; dat helpt ons echt vooruit.
Ook rond toerisme-recreatie en buitengebied boekte onze wethouder successen. Hij haalde met Landschap van Allure een impuls van € 30 miljoen binnen voor natuur/landschap, economie en leefbaarheid. Kijk maar eens wat er in Liempde en Lennisheuvel ontstaan is. Daarnaast kregen agrarische bedrijven de ruimte om zich succesvol om te vormen in de toeristisch-recreatieve sfeer. Het Gouden Woud in Liempde is al een topattractie in de wijde omgeving. Ook Dino-app en fluisterboot op De Dommel trekken nieuwe bezoekers.
Duurzaam denken en handelen zit in de genen van Combinatie95. En gelukkig gaan steeds meer inwoners hierin mee. Zoals in de nieuwe Duurzaamheidsagenda. Het is een geweldig voorbeeldtraject van Peter van de Wiel hoe je veel burgers betrekt bij beleid dat hen aangaat.
Ons nieuwe speerpunt is ‘Innovatie en Economie’ en daarbij is o.a. GreenTech een gouden kans. Hiermee trekken wij innovatieve duurzame bedrijven aan en nieuwe werkgelegenheid, die passen bij het nieuwe succes van De Kleine Aarde en de toekomst van Boxtel.
Door gescheiden inzameling is de hoeveelheid restafval in Boxtel fors afgenomen. Goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. En die laatste is eveneens belangrijk voor Combinatie95. Het was onze partij die moties indiende dat de OZB-belasting maximaal trendmatig mag stijgen. En dat duurzame burgers die de gemeente geld besparen door bijvoorbeeld betere afvalscheiding dat terugkrijgen via lagere lasten.

1  Combinatie95 verankerd in Boxtel, Liempde en Lennisheuvel

Combinatie95 heeft zich de afgelopen decennia bewezen als betrouwbare partij die zowel in Boxtel, Liempde als Lennisheuvel stevige wortels heeft. Opnieuw staan 50 inwoners uit alle 3 kernen op onze kandidatenlijst. Bijna evenveel vrouwen als mannen, veel jongeren onder 30 jaar, ondernemers, zzp’ers, mensen met een beperking, met een migratieachtergrond en mensen die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen en zij die daar geen kopzorgen over hebben. Een goede doorsnede van de Boxtelse bevolking.
Combinatie95 wordt breed erkend als een stabiele, inhoudelijke partij die een grote bijdrage geleverd heeft aan de duurzame ontwikkeling van Boxtel. Onze partij leverde de afgelopen decennia 3 sterke wethouders. Mario Knoops, Ger van den Oetelaar en de laatste 8 jaar Peter van de Wiel hebben hun sporen verdiend. Wij zijn erg blij dat Peter zijn werk wil afronden.
Onze raadsleden, de steunfractie en onze meeste partijleden zijn maatschappelijk actief en staan midden in onze samenleving. De maandelijkse partijvergadering van Combinatie95 is altijd druk bezocht, waarbij wij belangrijke actuele thema’s met onze achterban bespreken. Regelmatig vergaderen wij op locatie, zoals bij de brandweer en Het Goed. Zo komen wij tot gedragen en afgewogen keuzes in de raad. Onze raadsleden zijn deskundig en hebben veel contact met onze inwoners. Dat doen wij onder andere via ons digitale nieuwsblad ‘Gecombineerd’, met ruim 600 ontvangers, en via themabijeenkomsten als ‘Kunsteducatie in Boxtel’ en ‘Energiebesparing Sportaccommodaties’. Met INbox organiseerden wij een avond in de Prinses Amaliaschool voor Selissenwal en met D66 in Rembrandt over ‘Voedsel en Windenergie’. Persoonlijke contacten en gesprekken op ons spreekuur zijn ook belangrijk.
In de raad was onze fractie prominent aanwezig met een aantal stevige amendementen, moties en acties. Zo was Combinatie95 initiatiefnemer van de breed gewaardeerde actie tegen Voedselverspilling en zorgden wij voor een blijverslening, waarmee minder draagkrachtige ouderen hun woningaanpassing kunnen financieren. Wij pleiten voor ruimere mogelijkheden voor mantelzorgwoningen, verzetten ons tegen TTIP en zorgden ervoor dat de Boxtelse duurzaamheidslening nu eveneens beschikbaar is voor groene daken. Vier leden van Combinatie95 stonden aan de wieg van het burgerinitiatief ‘Rolstoelvriendelijk Liempde’.
Wij hebben als een van de weinige partijen een actieve jongerenafdeling die ook buiten de verkiezingen actief is. Zij organiseerden zelfstandig thema-activiteiten, zoals avonden over jongerenhuisvesting bij St Joseph, over wonen in Tiny Houses, bij Rabo datacenter en ook een PubQuiz en een College Tour Maar liefst 8 jongeren onder 30 jaar staan op onze kandidatenlijst. Een van deze jongeren, de 27-jarige Joep Schalkx, staat namens hen op plaats 3 van onze lijst.

2  Boxtel en omgeving

De gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel zijn onlangs ambtelijk gefuseerd om minder kwetsbaar te zijn en meer kwaliteit te leveren. De focus moet wat Combinatie95 betreft zeker liggen op het verkleinen van de afstand tussen gemeentelijke organisatie en samenleving. Vooral de wijkmakelaars doen daar al geweldig werk. Dat moet breder getrokken worden. Zelfs deze nieuwe schaal van werken is vaak niet voldoende. Daarom is het goed dat Boxtel actief is in de regio en daarbuiten. Boxtel ligt in Noordoost Brabant met haar focus op Agrifood, maar moet ruimer kijken. Ook Brainport Eindhoven heeft veel te bieden wat betreft hoogwaardige innovatieve bedrijven en Tilburg/Oisterwijk als het gaat om vrijetijdseconomie.
Als de toekomst uitwijst dat een verdere samenwerking nodig is, stelt Combinatie95 twee harde voorwaarden. Het bestuur mag in geen geval verder van de burger komen te staan. Daarnaast moeten onze inwoners intensief bij de keuze betrokken worden. Indien de inwoners van Esch voor Boxtel kiezen, moeten wij hen het perspectief van Liempde en Lennisheuvel bieden. Twee actieve kernen met de ruimte om hun identiteit te behouden en te versterken.

3  Duurzaamheid blijft kernwaarde

Meer dan ooit is er het breed besef in de wereld dat we op een cruciaal punt gekomen zijn. De toekomst van onze (klein-)kinderen staat nu echt op het spel. Ontkennen, verschuilen en uitstellen gaat niet meer. We merken bijna dagelijks dat het klimaat echt verandert, dat de natuur zich niet meer automatisch herstelt, dat bedrijven die lak hebben aan duurzaamheid in de verdrukking komen en dat de sociale cohesie in buurten en wijken afgebrokkeld is.
Duurzaamheid moet nog meer als een rode draad door het handelen van de gemeente en  onze burgers, bedrijven en instellingen, gaan lopen. Alleen zo houden we onze aarde en dus ook Boxtel leefbaar. Combinatie95 is trots op de nieuwe Duurzaamheidsagenda van Boxtel. Het is geen abstract beleidsstuk van de gemeente geworden, maar een super ambitieus actieprogramma van onze inwoners, bedrijven en instellingen. Langs 4 thema’s die recht doen aan duurzaamheid in de brede zin van het woord. Inwoners met betrokkenheid met het sociale veld, het bedrijfsleven, natuur en landschap en het klimaat werkten maandenlang aan een afspraak met betekenis. Combinatie95 verbindt zich hieraan; met zijn allen verder aan de slag.
De ontwikkelingen die de afgelopen jaren in Boxtel ingezet zijn, zijn niet onopgemerkt gebleven. Delegaties uit China, Brazilië en Canada kwamen kijken naar de stappen die wij zetten rond GreenTech. Filmploegen uit Zwitserland en Frankrijk bezochten de Herenboeren in het Wilhelminapark. Landelijk wordt Dommelbimd als het voorbeeld van nieuwe natuurontwikkeling geroemd. Boxtel nam het initiatief bij Landschap van Allure en haalde zo edelherten binnen en daarmee een uniek verdienmodel voor natuur- en landschapsbeheer. De Kleine Aarde wordt het nieuwe duurzaamheidscentrum van de 21e eeuw. Niet alleen de gemeente, maar zeker haar inwoners zorgen ervoor dat Boxtel op duurzaamheidsgebied een belangrijke naam in Nederland is. Logisch dus dat Boxtel kartrekker is van de Energietransitie voor Noordoost Brabant en namens alle Nederlandse gemeenten zitting heeft in de landelijke commissie Milieu, Energie en Mobiliteit van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Peter van de Wiel is namens Boxtel de grote voortrekker en moet dat volgens Combinatie95 nog een periode van 4 jaar blijven doen.
Op het terrein van duurzaamheid wil onze partij een gemeente die alle partijen in onze gemeente continu uitdaagt het beste uit zichzelf te halen, waarbij de gemeente maximaal meewerkt. En dat geldt dus ook op het gebied van leefbaarheid. De kernen Liempde en Lennisheuvel en de diverse wijken in Boxtel moeten uitgedaagd worden de dynamiek van de gemeenschap te benutten. Dus niet door ze als eenheidsworst te beschouwen, maar als gemeente oog te hebben voor verscheidenheid en eigenheid. De leefbaarheid van de kernen en wijken is volgens Combinatie95 het meest gediend met initiatieven die uit die woongebieden zelf komen. Hierdoor ontstaat een optimaal perspectief waarin bewoners duurzaam vorm geven aan samen wonen en leven. Voorbeelden hoe dit kan werken zijn er ondertussen genoeg. SPPiLL in Liempde, Het Dorpsberaad in Lennisheuvel en Selissenwal hebben met spraakmakende initiatieven Boxtel een nieuw gezicht gegeven.

4  Minder regels, nu nog betere handhaving

Om in redelijke harmonie samen te leven hebben we regels nodig. Maar betuttelende, onnodige regels kunnen we missen als kiespijn. Combinatie95 wil dat die zo snel mogelijk geschrapt worden. Wij zijn blij met de verruiming van vergunningvrij bouwen. Bestaande regels mogen sowieso niet heilig verklaard worden. Zo ontstaat bureaucratie. Meewerkend Boxtel mag geen loze kreet zijn, maar moet waargemaakt worden. Dat wil echter niet zeggen dat alles kan. Op een aantal terreinen moet de gemeente volgens Combinatie95 juist veel meer haar tanden laten zien. Onze prioriteit ligt bij situaties die direct gevaar opleveren. En bij handhaving op milieugebied en in onze directe woonomgeving. Zo dient er tegen het vrachtwagenverkeer in Liempde en Lennisheuvel en kleine ergernissen, zoals hondenpoep, beter opgetreden te worden. Dat geldt tevens voor gemeentegrond die illegaal ingepikt is.
Een burger of bedrijf krijgt vanaf 2021 bij één loket één vergunning voor een ruimtelijk project. De nieuwe Omgevingswet integreert 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving, waaronder bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, natuur en monumentenzorg. Dit zorgt voor een enorme deregulering, maar ook voor een grote verandering. Combinatie95 wil een soepele overgang voor onze burgers en bedrijven.

5  Financiën en beperken lastendruk.

Boxtel is ambitieus, maar moet kritisch blijven op de lastendruk voor burgers en bedrijven. Combinatie95 wil dat de Onroerend Zaak Belasting (OZB) maximaal trendmatig stijgt. De afvalheffing moet vanwege het succes van gescheiden inzamelen wat ons betreft goedkoper. Wij dienden daarover moties in. De rioolheffing mag trendmatig stijgen, waarbij aangetekend moet worden dat meer ingezet moet worden op toekomstbestendige riolering en afkoppelen van regenwater. Dit kan prima een aanvullende eis bij nieuwbouw worden. Vrijwillig afkoppelen van bestaande woningen moet via de rioolheffing beloond worden.
De besteding van de PHS-miljoenen krijgt van ons speciale aandacht. Flankerende maatregelen, essentieel vanwege veranderende verkeersstromen door het sluiten van de dubbele overweg, zijn nog niet financieel afgedekt. De kosten om dit alles te realiseren mogen wat Combinatie95 betreft niet de pan uitrijzen en een te zware wissel trekken op de toekomst.
Door het college zijn reeds diverse middelen die de sociale cohesie bevorderen aan wijken toegewezen. Wij juichen deze ontwikkeling toe en willen dat wijken/kernen (nog) meer zeggenschap over gelden krijgen die voor hen bedoeld zijn. Burgerinitiatieven, zoals ‘Rolstoelvriendelijk Liempde’, moeten door de gemeente (financieel) ondersteund worden.

 1. Samen werken aan veiligheid

Burgers en ondernemers hebben ook bij veiligheid een eigen verantwoordelijkheid. Daarbij is samenwerking met gemeente, politie, brandweer en andere (hulpverlenende) instanties wel noodzakelijk. Social media en internet kunnen handige hulpmiddelen zijn om de buurt te verbinden, ook rondom dit thema. Zo heeft de gemeente Boxtel buurtbemiddeling, diverse BuurtWhatsApp groepen en is er het Buurt Informatie Netwerk kortweg BIN. Combinatie95 vindt dit een goede ontwikkeling, maar blijft oog houden voor de groep inwoners waarvoor internet een lastig medium is. Voor iedereen en voor deze mensen in het bijzonder is het erg belangrijk dat de wijkagent en de boa’s zichtbaar en benaderbaar zijn in hun buurt. Zorgen zijn er nog steeds over het aantal woninginbraken, fietsdiefstallen, vandalisme, drugshandel en huiselijk geweld. Veiligheid start met preventie, zoals goede voorlichting, inrichting van de wijk en hoe goed men elkaar kent en met elkaar omgaat. Combinatie95 wil dat bewoners zo veel mogelijk zelf in stelling gebracht worden bij hun woonomgeving, dus ook bij de (veilige) inrichting van hun wijk. Soms kan selectief cameratoezicht een noodzakelijk hulpmiddel zijn, vooral bij fietsdiefstal en geweld in het uitgaansgebied. Wij vinden dat de inzet van camera’s bepaald moet worden door professionals en niet door de politiek.

7  Innovatie en duurzame economie

Ondernemers spelen een belangrijke rol in de leefbaarheid en vitaliteit van onze gemeente. Zij creëren werkgelegenheid en ondersteunen het maatschappelijk leven. De Boxtelse ondernemerswereld vraagt maatwerk. Elke branche kent een eigen diversiteit, dynamiek en problematiek. Ondernemers hebben een grote eigen verantwoordelijkheid om succesvol te zijn. De gemeente moet daarbij een partner zijn. De gemeente moet zich veel meer richten op haar faciliterende rol i.p.v. haar toetsende rol. Belangrijk is goed overleg tussen gemeente, ondernemers en hun belangenverenigingen.
Boxtel moet zijn voordelige vestigingspositie aan A2 en spoorknooppunt beter promoten, waarbij het belangrijk is dat Daasdonk, Vorst en Ladonk goed bereikbaar blijven. Via Agrifood Capitol en Brainport moeten we ons verbinden met de omliggende regio’s. Daar liggen kansen voor onze lokale ondernemers en het levert hoogwaardige werkgelegenheid en een extra innovatief en duurzaam profiel op. Daarbij is samenwerking tussen de vier O’s (Ondernemers, Onderwijs, Overheid en Omgeving) vaak beslissend. Op De Kleine Aarde heeft dit tot een zeer succesvolle combinatie van partners geleidt. En zo wil Combinatie95 dat het zich ook elders ontwikkelt, waardoor de Boxtelse samenleving spekkoper wordt.
De leegstand in het centrum van Boxtel blijft een uitdaging. Het gebied moet aantrekkelijker worden voor ondernemers, toeristen en bewoners. Combinatie95 wil meer groen in het centrum en de aanloopstraten. Groen in de stad verbetert het milieu, zorgt voor een rijkere biodiversiteit en waterberging, vermindert luchtvervuiling, dempt geluidshinder en verkoelt in warme periode. Groen is essentieel voor een klimaatbestendige en duurzame omgeving. Daarnaast wijst onderzoek uit dat ondernemers zich liever vestigen in een groen centrum. Kortom, een groen centrum is economisch aantrekkelijker.
Ook de versterking van de cultuurhistorie in het centrum, zoals het project Boxtel binnen de Bruggen, Processiepark en park Stapelen, levert economische winst op. Dit zorgt mede voor een onderscheidend en bruisend centrum. Verhuurders van winkelvastgoed moeten daarbij meer aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid hierin.
De compacte mix van winkels en horeca in een historische, groene omgeving moet toeristen en funshoppers naar het centrum van Boxtel verleiden. Andere wijkwinkelcentra, zoals Oost, Selissenwal en Liempde richten zich meer op de dagelijkse boodschappen. Evenementen en andere initiatieven moeten het economisch klimaat versterken. Dat lukt alleen via sterke samenwerking tussen ondernemers onderling, de gemeente en organisaties als Boxtel Vooruit.
Combinatie95 wil meer creatieve broedplaatsen voor zzp’ers en start-ups. Een plek waar ze kunnen innoveren, experimenteren en netwerken. Hier kunnen onverwachte samenwerkingen en nieuwe producten ontstaan. Dit zorgt voor nieuwe bedrijven en werkgelegenheid in Boxtel.

8  Vrijetijdseconomie en Buitengebied

In de vrijetijdseconomie heeft Boxtel de afgelopen jaren flinke stappen vooruit gezet. Boxtel profiteert economisch met extra werkgelegenheid en het geeft nieuw elan aan het buitengebied, de kernen Liempde en Lennisheuvel en het centrum van Boxtel. De Dino-app en ook de Vintut-app trekken al redelijk veel bezoekers van buiten Boxtel en vormen volgens Combinatie95 een mooie basis om uit te breiden tot een (gratis) elektronische gids voor alles wat er te beleven valt in Boxtel. Met uitleg over de evenementen die op dat moment plaatsvinden en met wandel-, en fietsroutes langs culturele en groene bezienswaardigheden.
Peter van de Wiel is de trekker van Landschappen van Allure en de resultaten in Liempde en Lennisheuvel zijn, zoals hij beloofde, intussen zichtbaar. In Boxtel moeten grote kansen bij stadslandgoed Stapelen verzilverd worden. Combinatie95 wil dat het college het initiatief neemt om het park voor de gemeenschap te behouden. Het mag simpelweg niet op slot.
En er wachten al weer nieuwe kansen, inclusief cofinanciering, in het programma ‘Mozaïek Dommelvallei’. Het gaat om initiatieven die economie, natuur/landschap en leefbaarheid verbinden met het thema Water. Zo is ‘Boxtel binnen de Bruggen’ een mooie kans voor het centrum. Combinatie95 wil ook extra aandacht voor meer uitdagende fiets- en wandelmogelijkheden in ons unieke buitengebied in het hart van Het Groene Woud.
Boxtel profileert zich langs de lijnen ‘Authentiek en Innovatief’. Boxtel alleen redt het niet, daarom moeten we meer aansluiting zoeken bij Het Groene Woud en thema’s van Noord-Brabant. ‘We are Food’ is een uitgelezen kans Boxtel op de kaart te krijgen. Voorzichtig ontstaan initiatieven waarbij ondernemers de meerwaarde van samenwerking zien, waardoor bijv. de Koningsnacht in Boxtel een groot succes werd. Op andere momenten lukt dat minder goed of te weinig. Combinatie95 wil daar met alle kracht aan werken om dat structureel voor elkaar te krijgen. De toeristisch-recreatieve parels van Boxtel zijn nog onvoldoende bekend. Daar moet meer op ingezet worden, onder andere de Boxteldag biedt hen een podium.
Het buitengebied vraagt extra aandacht. Er ontstaat een nieuwe dynamiek, waar altijd ruimte blijft voor agrarische bedrijven met een echt duurzame bedrijfsvoering. Tegelijk verdwijnen ook in Boxtel agrarische bedrijven. De gemeente moet volgens onze partij actief meewerken aan een flexibele herbestemming die recht doet aan het buitengebied. Meerdere Voormalige Agrarische Bedrijven (VAB’s) konden zich zo al ontwikkelen tot nieuwe succesformules, zoals Speelboerderij Het Gouden Woud in Liempde.

 1. Klimaatverandering en biodiversiteit Boxtel is, mede dankzij de onvermoeibare inzet van Combinatie95-wethouder Peter van de Wiel, weer koploper in Nederland op het gebied van duurzaamheid. We zijn er echter nog bij lange na niet. We zijn verplicht een leefbare wereld voor volgende generaties achter te laten. Gelukkig biedt het ons veel mogelijkheden. Duurzame innovatieve bedrijven hebben een gouden toekomst en alleen zij zullen overleven in onze snel veranderende wereld.
  De effecten van klimaatverandering worden steeds duidelijker. In Nederland is sinds 1900 de temperatuur al 1,8°C gestegen, neerslag met 27% toegenomen en zijn er langere droogtes. Boxtel moet zoveel mogelijk klimaatadaptief worden. Dit houdt in dat we bestand zijn tegen hevige wateroverlast, verdroging, bodemdaling en hittestress. Onder andere door in de openbare ruimte èn in particuliere tuinen verharding te vervangen door groen en neerslag lokaal te laten infiltreren. Daarnaast wil Combinatie95 dat we onze ecologische voetafdruk verkleinen. Door het tegengaan van verspilling van voedsel, grondstoffen en energie, in te zetten op de circulaire economie, lokale voedselproductie te stimuleren, energieneutraal te worden en de uitstoot van broeikasgassen te minimaliseren. In de circulaire economie wordt zo min mogelijk verspild door kringlopen zo klein mogelijk te houden. Dit gebeurt door, in volgorde van voorkeur, te gaan voor hergebruik, reparatie, reviseren, opwaarderen en pas als laatste voor recyclen. Alleen zo voorkomen we uitputting van onze aarde.
  De klimaatverandering en ander menselijk gedrag is een grote bedreiging voor de biodiversiteit om ons heen. Alleen al de bijensterfte is een bron van zorg. Combinatie95 verwacht daarom van de gemeente een blijvende voortrekkersrol om dit om te buigen. Stimuleer streekeigen, bloemrijke beplanting, geef het voorbeeld, bestrijd op verantwoorde wijze exoten en maak inwoners bewuster van de noodzaak van een krachtige biodiversiteit.
  Er ligt een uitvoeringsagenda om Boxtel al in 2030 energieneutraal te maken. Dit kan door zoveel mogelijk energie te besparen en de rest duurzaam op te wekken. Deze hoge ambitie is alleen haalbaar als we alle opties benutten. Voor energiebesparing zijn dat: isolatie, warmtepompen, restwarmte benutten, elektrisch vervoer (en delen), zuinige apparatuur en vaker fietsen. Voor duurzaam opwekken: zonnepanelen op daken en zonnevelden, energie uit biomassa en windmolens.
  Belangrijk is dat de gemeente beseft dat het een voorbeeldfunctie heeft en al haar gebouwen nul-energie maakt. Het nationale energieakkoord biedt kansen voor centrale locaties voor zonnepanelen en windmolens. Combinatie95 vindt het essentieel dat Boxtelse burgers meedelen in de opbrengsten en er zoveel mogelijk draagvlak gecreëerd wordt. Verder moet de gemeente huizenbouwers en -bezitters ervan doordringen dat alleen energieneutrale woningen toekomstbestendig zijn. Bij een duurzaam profiel hoort dat Boxtel streekproducten stimuleert en Fair Trade gemeente blijft.
  Onder leiding van Boxtel wordt er in de regio gewerkt aan het beter benutten van de eigen biomassa (GFT en snoeihout). Binnenkort wekken we er energie mee op en gebruiken we het in GreenTech als grondstof in de biobased economy. Dat is een betere toekomst dan de heilloze weg naar schaliegas. Dankzij een motie van o.a. wethouder Peter van de Wiel die door 76% van de Nederlandse gemeenten ondersteund werd, zijn schaliegasboringen in de ijskast gezet. Combinatie95 wil dat die er nooit komen en zal zich daarvoor blijven inzetten.

10  Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

Na de crisisjaren, waarin Boxtel tegen de stroom in nog volop bouwde, ziet Combinatie95 de toekomst met vertrouwen tegemoet. Zonnegolven II is net opgeleverd, Sparrenlaene wordt afgerond en In Goede Aarde worden de laatste locaties ingevuld bij o.a. De Hoeve. Bij het Ronduutje en de Albinonistraat komen woningen voor starters, eenpersoonshuishoudens en senioren. Dat is belangrijk, want de markt voor met name de tweede groep zal de komende tien jaar enorm groeien. De Hobbendonk is een toplocatie nabij De Dommel en de broodnodige bouwplannen voor Liempde en Lennisheuvel staan in de startblokken. In Boxtel is hard gewerkt om de locaties Selissen en Lindenlust tot ontwikkeling te krijgen. Dat gaat nu gebeuren door de slimme en integrale aanpak van het gebied.
Naast nieuwbouw moet er veel aandacht zijn voor het toekomstbestendig maken van bestaande wijken. In Selissenwal zien we wat dat met een buurt kan doen. Goed dus dat de omgeving Van Hugenpothstraat/Van Hornstraat nu gerenoveerd wordt, maar Combinatie95 pleit er voor om ook meer te gaan investeren in de wijk Oost. Daar groeien de problemen.
Onomkeerbaar is de rol die de woonconsument opeist bij (ver)bouwplannen. Individueel en georganiseerd, zoals bij Ouderen in Regie en andere CPO-plannen moet de gemeente maximale druk op ontwikkelaars uitoefenen om gehoor te geven aan wensen die er leven. Nieuwe concepten als Tiny Houses moeten zoveel mogelijk geholpen worden.
Ook op de bedrijventerreinen is enorme winst geboekt. Vorst A is vrijwel helemaal gevuld, maar vooral de snelle ontwikkeling op het voormalige Biomerieux-terrein is een prestatie van formaat. Dat is vooral het werk van een visionaire ondernemer, maar de meewerkende, faciliterende rol van de gemeente is daarbij zeker niet te onderschatten. Combinatie95 wil dat dit soort privaat-publieke samenwerking ook elders maximaal benut wordt. In eerste instantie bij de Spoorzone. Vertrouwen in elkaar blijkt het sleutelwoord. Vorst B moet een echt duurzaam Boxtels paradepaardje worden. De enige kans op ontwikkeling is een thematische invulling en GreenTech zou dat perfect kunnen worden. Ook de provincie is hiervan overtuigd en werkt nauw samen met wethouder Van de Wiel om dat voor elkaar te krijgen.
Iedereen erkent ondertussen dat er een nieuwe dynamiek bestaat in de centra van Boxtel en Liempde. Boxtel moet nu echt kiezen voor een onderscheidend centrum. Een monumentaal centrum, met unieke attracties zoals ‘Boxtel binnen de Bruggen’. Combinatie95 kiest niet voor halfslachtige oplossingen. Wij zijn blij dat de platanen op de markt blijven staan. Ruim driehonderdduizend euro uitgeven om sfeerbepalende, verkoelende bomen te vervangen door andere sfeerbepalende, verkoelende bomen is in onze ogen nooit een goed idee geweest. En het is geen geheim dat Combinatie95 in de zomermaanden de markt nog meer autoluw wil zien. Ook een lange rij auto’s aan één zijde van de markt is nog steeds storend en parkeergelegenheden zijn er genoeg in de directe omgeving van de markt.

11  Liempde Gastvrij Hart van Het Groene Woud

Liempde heeft ruimschoots bewezen een voorbeeld te zijn voor alle kernen en wijken in Nederland. Geen Calimero-gedrag, maar samen de handen uit de mouwen steken om waar mogelijk de eigen toekomst te bepalen. SPPiLL, Dorpsberaad, het rijke verenigingsleven en burgerinitiatieven zoals Rolstoelvriendelijk Liempde, waar leden van Combinatie95 aan de wieg stonden, spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling en leefbaarheid van Liempde. De gemeente moet deze vormen van zelforganisatie en krachtenbundeling stevig omarmen, ondersteunen en uitrollen in de rest van Boxtel. Zo versterken wijken/kernen zichzelf.
Belangrijk is dat er, na afronding van Plan Heideweg, weer stevig in het dorp gebouwd gaat worden. De locaties Hamsestraat-Roderweg, Kerkheiseweg-Boxtelseweg en Pastorietuin bieden straks ruimte aan circa 150 woningen. En die zijn hard nodig. Vooral voor starters en senioren. Al weer tien jaar geleden wees een eigen onderzoek van Combinatie95 naar deze bebouwingslocaties dit uit. Het toenmalige college nam dit over en het is goed dat er nu schot in deze zaak komt. Wij steunen de keuze om de kassen aan de Roderweg bij de ontwikkeling te betrekken. Die kans komt maar eenmaal. Bij locaties binnen de kom moet met speciale zorg naar de omgeving gekeken worden. In de Pastorietuin is de cultuurhistorie belangrijk en horen een beperkt aantal seniorenwoningen dicht bij voorzieningen.
Door de geslaagde herinrichting van het centrum is meteen ook het overlastgevende vrachtverkeer door het centrum van het dorp afgenomen. Combinatie95 wil dat zo houden en de garantie dat geen vrachtverkeer vanuit St Oedenrode, via Liempde naar de A2 gaat rijden.

12  Lennisheuvel vergroent

Ook Lennisheuvel is volop in beweging. De nieuwbouwwijk ‘Achter Den Eijngel’ wordt nu snel gerealiseerd, waarmee Lennisheuvel voor de komende 10 jaar vooruit kan. Belangrijk om de leefbaarheid van het dorp in stand te houden. Daarvoor moeten jonge gezinnen en starters wel voldoende kans krijgen. Het aantal huizen mag van ons zelfs nog wat groter worden. De toekomst van de basisschool moet als sociaal hart van het dorp verzekerd zijn.
De groene entree van Lennisheuvel vanuit bedrijventerrein Ladonk is nu al mooi door het prachtige natuurpark Boscheind. Oud-Combinatie95 wethouder Ger van de Oetelaar stond aan de wieg en Peter van de Wiel versterkte het park en het centrum enorm via Landschappen van Allure. Bewoners zijn intensief betrokken bij de totstandkoming. Zo hoort het. Combinatie95 wil dezelfde vergroening doorgezet hebben in de Armehoefstraat en Mijlstraat. Inwoners en gemeente moeten dat snel samen mogelijk maken.
De speeltuin midden in het dorp krijgt met Landschappen van Allure een metamorfose. De toeristische ontwikkeling van Lennisheuvel wordt daarmee gestimuleerd. Bed- en breakfast voorzieningen, terrassen/theetuinen en goede bewegwijzering maken het dorp aantrekkelijk als startpunt voor fietsers en wandelaars. Gemeenschapshuis Orion is grondig gerenoveerd. Deze zaken, ingezet door een college met een nadrukkelijke stempel van Combinatie95,  moeten in een volgende periode doorgezet worden. Ook dit is goed voor de leefbaarheid.
Voorzieningen, zoals ‘Burenhulp in Lennisheuvel’, moeten door de gemeente ondersteund blijven. Betere begaanbaarheid van trottoirs is nodig om ouderen in Lennisheuvel de kans te geven zonder ongelukken kerk of gemeenschapshuis te bereiken. Onze partij maakt zich zorgen om de veilige verkeersafwikkeling bij rotonde Boseind in het kader van PHS-plannen. Lennisheuvel wil ter plekke een fietstunnel en Combinatie95 ondersteunt deze wens.

 1. Maatschappelijke Ondersteuning

Zeker ook in de wereld van Zorg en Welzijn is er veel veranderd. De drie decentralisaties op het gebied van werk, zorg en jeugd zijn gerealiseerd. Sinds januari 2015 zijn veel nieuwe taken bij de gemeente komen te liggen. De nieuwe verantwoordelijkheden zijn vastgesteld. Momenteel wordt hard gewerkt aan de volgende stap. Een nieuwe manier van denken en handelen. Een andere cultuur waarbij burgers, professionals en gemeente hun nieuwe rol pakken. Dat deze veranderingen met de nodige problemen gepaard gaan, is duidelijk. Er moet meer gedaan worden met minder geld en liefst vanuit ‘samenkracht’ nog beter dan voorheen.
De burger staat centraal, maar de eerste vraag is wat de burger of omgeving nog zelf kan. Combinatie95 hanteert daarbij als uitgangspunt dat niemand buiten de samenleving komt te staan. Dit vraagt om een moderne variant van samenleven in de letterlijke zin van het woord. Soms werkt dat niet en dan mag de gemeente niet wegkijken en moet intensief optrekken met het maatschappelijke middenveld via organisaties als Adviesraad Sociaal Domein en WSD.
Binnen de wijken is het sociale wijkteam actief. Een team professionals dat op diverse gebieden ondersteuning biedt en snel doorverwijst. Om de zorg betaalbaar te houden moet er ingezet worden op snelle, adequate en laagdrempelige hulpverlening. Problemen aan de voorkant aanpakken en niet laten verergeren waardoor er meer gespecialiseerde inzet nodig is. Het Basisteam Jeugd en Gezin speelt hierin een belangrijke rol. Combinatie95 vindt het belangrijk dat er één hulpverlener als aanspreekpunt fungeert voor de zorgvrager en dat die zorgt voor uitvoering van alle benodigde hulp. Het samenvoegen van budgetten draagt er aan bij dat er snel geschakeld kan worden en met zo min mogelijk inzet het maximale resultaat bereikt kan worden. Hiervoor is het volgens Combinatie95 nodig dat de gemeente op blijft trekken met partners in het veld, zoals het onderwijs en GGD. Zij ondersteunen de aanpak van alcohol- en drugsgebruik, roken, overgewicht en depressie. Gelukkig vinden weer steeds meer jongeren werk, maar dat geldt zeker niet voor iedereen. We moeten met gemeente, onderwijs en instellingen gezamenlijk extra inzetten dat deze groep goed begeleid wordt. Als het enigszins kan naar werk, maar anders naar een goede tijdsbesteding die eigenwaarde geeft.
De economische crisis is voorbij, maar teveel mensen missen de boot. Dat vereist volgens Combinatie95 een gerichte aanpak. Het aantal mensen dat afhankelijk is van gemeente, Voedselbank of Vincentiusvereniging blijft onacceptabel hoog. Vooral gezinnen met kinderen en alleenstaande ouderen zitten nog steeds te vaak in een sociaal isolement. Combinatie95 wil dat de gemeente een actief armoedebeleid voert met daarin speciaal aandacht voor de vaak vergeten groep met inkomens net boven het minimum. Zij komen niet in aanmerking voor speciale regelingen of ontheffingen en leven te vaak in stille armoede.
Voorkomen is altijd beter dan genezen, maar gaat het mis dan moet de gemeente er staan. Niet om te pamperen, maar om mensen te helpen hun huishouding weer op de rails te krijgen en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Via bijvoorbeeld schuldhulpverlening en werkgelegenheidstrajecten. Het vereenvoudigen van regelgeving en een goede communicatie zijn van groot belang. In gesprekken met de gemeente kan een cliëntondersteuner hulp bieden. Wij willen dat hier actiever op ingezet wordt.

 1. Iedereen hoort erbij

Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar de realiteit is soms bikkelhard. Veel groepen en individuen staan (soms) aan de zijlijn in onze dynamische snelle wereld. Zoals mensen met een beperking of een migratieachtergrond, jongeren met een rugzakje, (bijna) analfabeten, kinderen uit gezinnen met te lage inkomens en eenzame of digibete ouderen. Wat het ingewikkeld maakt, is dat doelgroepen veel minder uniform zijn dan vroeger. Er zijn genoeg succesvolle inwoners met een migratieachtergrond, de meeste jongeren zijn gelukkig en veel ouderen zijn welvarend en goed in staat de regie over hun leven in eigen handen te houden.
Combinatie95 vindt dat de gemeente initiatieven van (groepen) ouderen die zelf nieuwe vormen van zorg en wonen in de thuissituatie organiseren, moet faciliteren. Door lichamelijke en geestelijke veroudering dreigt op den duur vereenzaming. Soms is dagbesteding dan een optie. Wij vinden dat dagbesteding breed beschikbaar moet zijn.
Mensen met een beperking kunnen vaak niet functioneren in onze samenleving zonder adequate voorzieningen. In het openbare gebied moet de gemeente trottoirs en gebouwen voor iedereen toegankelijk maken. Leden van Combinatie95 kwamen met een burgerinitiatief hiertoe, waarmee de raad instemde. Initiatieven voor beschermd wonen zijn voor onze partij de toekomst. Ouders uit Boxtel nemen de regie in handen en de gemeente faciliteert.
De meeste jongeren redden zich met vallen en opstaan goed. Ouders, scholen, verenigingen en omgeving bieden hen veel mogelijkheden zich op hun eigen manier op hun toekomst voor te bereiden. Het Basisteam Jeugd en Gezin en alle andere begeleidende instanties die hieraan gekoppeld zijn, moeten zich richten op jongeren en hun ouders die in nood zitten. De jongerenwerkers zorgen voor de verbinding tussen de straat en B-town. Hier kunnen jongeren door het volgen van cursussen zich beter handhaven in de maatschappij. Voor de groep jongeren van 14 tot 18 jaar moeten alternatieven gezocht worden, manieren waarop zij zich buiten school kunnen ontplooien. Jongeren met een beperking moeten goed begeleid worden op weg naar zelfstandigheid. Leerlingenvervoer kan daarbij een rol spelen.
Boxtel telt een kleine honderd verschillende nationaliteiten die in redelijke harmonie met elkaar leven. Bazaar Boxtel en de Smaak van Boxtel zijn mooie voorbeelden van activiteiten waar diverse bevolkingsgroepen bij betrokken zijn. Integratie wordt hierdoor gestimuleerd. Belangrijk is dat de enorme diversiteit aan nationaliteiten in Boxtel zoveel mogelijk tot zijn recht komt. Boxtel heeft, met instemming van Combinatie95, met een duidelijke visie ingezet op opvang van asielzoekers. Integratie en scholing moet meteen op dag 1 beginnen, zodat deze groep zo snel mogelijk een onderdeel van onze Boxtelse gemeenschap wordt.
Zonder vrijwilligers en mantelzorgers zou onze samenleving niet functioneren. Zij zijn de smeerolie van onze gemeenschap. Vadertje Staat zorgt niet meer automatisch voor ons, we worden weer afhankelijker van onderlinge solidariteit. Iedereen kan daarbij een steentje bijdragen. De een natuurlijk meer dan de ander, dat moet geen probleem zijn. Elke doelgroep moet op een eigen manier actief benaderd worden, waarbij de gemeente een coördinerende rol moet spelen. De gemeente moet ook de randvoorwaarden om als vrijwilliger te werken verbeteren. Dat betekent zo min mogelijk onnodige regeltjes en verplichtingen.
Mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn niet hetzelfde. Het eerste overkomt je en vrijwilligerswerk kies je. Uiteindelijk krijgen we bijna allemaal met mantelzorg te maken. Door het langer in eigen huis blijven wonen van onze ouderen moet er meer ondersteuning door mantelzorg geboden worden. Ook jongeren zijn vaak mantelzorger, als binnen het gezin sprake is van ouders of huisgenoten met een beperking. De taak van de mantelzorger wordt steeds langduriger en zwaarder. Zij verdienen een goede begeleiding en ondersteuning door de gemeente. Combinatie95 vindt het faciliteren van het steunpunt mantelzorg en vrijwilligerswerk een kerntaak van onze gemeente.
Nog steeds merkt onze partij dat vrijwilligers en mantelzorgers niet weten dat zij onder de collectieve verzekering kunnen vallen. De gemeente moet dat actiever uitdragen.

 1. Kunst en cultuur, Sport en Onderwijs in de 21e eeuw

Kunst en Cultuur zijn onmisbare elementen in een moderne, beschaafde samenleving. Het prikkelt de fantasie, stimuleert creativiteit en maakt een gemeente aantrekkelijker als woonplaats en daarmee economisch vitaler. Vaak staat het aan de basis van innovatie.
Het muzikale speelveld is in Boxtel drastisch gewijzigd. Het Boxtels Muziekloket moet de ontmoetingsplek worden voor muziek- en cultuurliefhebbers. Kunst op Stapel wordt druk bezocht, alsook de culturele bijeenkomsten in de Spiegeltent. Het 2-jaarlijkse evenement heeft haar bestaansrecht ruimschoots bewezen. Combinatie95 wil dat het college alles in het werk stelt om dit te behouden. Deze combinatie van activiteiten vermaakt, ontroert, inspireert en verbindt de Boxtelse samenleving op een ongekende manier. Bij nieuwe ontwikkelingen is goede communicatie essentieel. Combinatie95 vindt de gemeente hiervoor verantwoordelijk.
Boxtel barst bijna uit zijn voegen met evenementen zoals Heilige Bloedprocessie, De Bazaar, Boeremert, Bockesprongen, Beach Break en Limuscene. Op deze manier is kunst en cultuur voor iedereen bereikbaar en het brengt mensen en culturen bij elkaar en geeft verenigingen en ondernemers extra kansen. Doodzonde dat topevenementen als Circo Circolo en Ster ZLM uit Boxtel vertrokken zijn. Overmacht mag echter nooit leiden tot berusting. Wij verwachten dat Boxtel actief inzet op nieuwe evenementen van dit kaliber.
Professionals en amateurs in de kunstsector moeten zich kunnen ontwikkelen. Leegstaande panden kunnen in behoefte aan atelierruimte voorzien. De gemeente kan hierbij bemiddelen. We hadden al Podium Boxtel en B-Town in het Ursulagebouw, maar ook bij Talent Factory en Serenade in Liempde en Muziekhuis Boxtel ontwikkelt Boxtels talent zich. Wij steunen initiatieven waar amateurs en professionele kunstbeoefenaars elkaar vinden.
Musea, zoals Groene Poort en MUBO, zijn belangrijk. Erfgoed is toeristisch en economisch van betekenis. Door zich te onderscheiden is er meer kans op financiering van projecten.

Iedereen weet dat gezond sporten goed voor je is, maar het sociale aspect van sport en verenigingsleven is misschien nog wel minstens zo belangrijk. Kinderen leren er wat winnen en verliezen is en doen sociale contacten op met kinderen uit alle lagen van de bevolking. Dat geldt trouwens eveneens voor volwassenen. Bijna ongemerkt wordt hier gewerkt aan een klimaat tegen onverdraagzaamheid en vereenzaming. In deze rol is sport van onschatbare waarde voor het sociale leven in onze gemeente.
De meeste sporters hebben geen ondersteuning van de gemeente nodig. Zij redden zichzelf prima. De gemeente is aan zet als het gaat om ook die mensen te laten sporten die dat niet kunnen. Het kan niet zo zijn dat er in 2018 in Boxtel nog kinderen zijn die om financiële redenen geen lid van een sportvereniging kunnen worden. Ook ouderen, mensen met een beperking of met een taalbarrière/migratieachtergrond moeten gestimuleerd worden de deur uit te gaan. Dat hoeft echt niet altijd met geld. Voor de echte noodgevallen is in het armoedebeleid een financiële tegemoetkoming mogelijk.
Combinatie95 pleit voor toekomstgericht beleid op het gebied van sportvoorzieningen. Dat geldt zeker ook voor de binnensportvoorzieningen. Zowel ODC als DVG hebben ondertussen toekomstbestendige accommodaties waarbij op een slimme manier crowdfunding ingezet is. Mooie voorbeelden dat de markt vaak voor een oplossing kan zorgen. Combinatie95 nam met succes het initiatief om subsidie voor sportclubs voor energiebesparende maatregelen te regelen. Goed voor het milieu en voor de kas van diverse clubs. Wij vragen extra aandacht voor kleine sportverenigingen, waar per saldo veel sporters en vrijwilligers in hun vrije tijd actief zijn. Initiatieven vanuit deze clubs moeten gekoesterd en ondersteund worden.

Boxtel investeerde de afgelopen jaren fors in onderwijs, waarbij huisvesting is aangepast aan eisen van deze tijd. Als laatste gaat nu de Maremak verhuizen. Het basisonderwijs is verdeeld over Boxtel en voor alle kinderen goed bereikbaar. Krimp en leegstand komen eraan. Onze partij wil eindelijk eens een plan van aanpak zien. Het gaat hier om gemeenschapsgeld. De nieuwbouw van de Michaelschool kende vertraging maar gaat nu toch van start.
In Boxtel hebben we een breed aanbod aan voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Vernieuwing van onderwijs staat hoog in het vaandel. Het JRL heeft met haar ‘learning lab’ leegstaande lokalen van Wilgenbroek gevuld. St Lucas is een school die studenten uit het hele land trekt met creatief-technische opleidingen. Ook het aantal studenten op Helicon in Boxtel biedt perspectief. Opleidingen zoals Biobased technieken passen bij Boxtel. Summa college heeft de opleiding autoschadehersteller in Boxtel gevestigd. Drie MBO opleidingen werken op De Kleine Aarde op een vernieuwende manier samen. Dat past perfect bij het duurzame imago van Boxtel en DKA. Bovendien kan de gemeente op deze manier Boxtel op de kaart zetten als de MBO-gemeente van Nederland. Combinatie95 wil extra inzetten op volwassen-educatie door bijscholing en omscholing te bieden en inwoners gelegenheid te bieden om zich 21e eeuwse competenties eigen te maken. Nieuwe inwoners met verblijfsvergunning kunnen zich zo scholen tot een volwaardig deelnemer aan onze Boxtelse gemeenschap.

 1. Mobiliteit

Het is druk in het openbaar gebied waar verkeersstromen met regelmatig botsende belangen elkaar ontmoeten. Daarom moeten duidelijke keuzes gemaakt worden. Combinatie95 maakt heldere keuzes, waarbij wij steeds de volgende uitgangspunten als norm hanteren: verkeersveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en volksgezondheid (geluid/luchtkwaliteit).
Met de verbreding van A2 tot tweemaal driebaans is de haalbaarheid van een aansluiting met de N618 naar Schijndel nog verder afgenomen. Een parallelweg langs de A2 lijkt nu nog de enige mogelijkheid om het verkeer van en naar Schijndel uit het centrum van Boxtel te krijgen. Bovendien kan Boxtel-Oost hierop aan getakt worden, waardoor de Noord-Zuidas en Keulsebaan fors ontlast worden. Daar moet samen met de provincie uit te komen zijn.
Door de sterke toename van treinverkeer door PHS (Programma Hoogfrequent Spoor) zal de dubbele overweg nog vaker dicht zijn (tot 35 minuten per uur). Om het centrum van Boxtel (met name de Baroniestraat) niet nog meer te belasten heeft de gemeenteraad er voor gekozen de dubbele overweg te sluiten en daar een fietstunnel (geschikt voor hulpdiensten) aan te leggen. De VLK (Verbinding Ladonk-Kapelweg) is de ontsluiting van Ladonk aan de westzijde, richting Haaren/Oisterwijk. Dit is het eerste deelproject voor PHS. Combinatie95 ziet niets in een noordelijke ontsluitingsweg omdat uit onderzoeken overduidelijk bleek dat dit te weinig oplost, veel teveel kost, verbonden natuurgebieden weer versnippert (slecht voor biodiversiteit) en sowieso onhaalbaar is.
Om Ladonk aan de zuidzijde beter te ontsluiten moet de capaciteit van de Keulsebaan vergroot worden. Combinatie95 wil dat er niet alleen gekeken wordt naar verdubbeling van de rijstroken, maar dat daarnaast kansrijke alternatieven onderzocht worden. Ook moet duidelijk worden wat de beste verkeersafwikkeling garandeert: rotondes of verkeerslichten. Verder wil Combinatie95 twee fietstunnels onder de Keulsebaan. Bij De Goor, bij voorkeur als onderdeel van een snelfietsroute ‘s-Hertogenbosch-Eindhoven. Daar profiteert Boxtel flink van. De andere fietstunnel brengt bij rotonde Boscheind jeugd uit Lennisheuvel veiligheid.
Wij willen in geheel Boxtel autoluwe woonwijken met 30 km wegen. Sluiting van de dubbele overweg mag nooit leiden tot extra verkeersoverlast in andere woonwijken, zoals Boxtel-Noord of omgeving Stationsplein en de Noord-Zuidas mag geen (nieuw) verkeersinfarct worden. Flankerende maatregelen om toekomstige problemen te voorkomen, moeten waargemaakt worden ook al kost dat extra middelen.
In Boxtel wordt meer dan gemiddeld gebruik gemaakt van de fiets. Toch vinden wij dat fietsverkeer nog meer gestimuleerd moet worden. Vooral bij het dagelijkse woon-werkverkeer en winkelpubliek valt veel te winnen. De Raad heeft eerder ‘Boxtel Bicycle 2010-2020’ vastgesteld. Daar is op het gebied van fietsverbindingen en –parkeerplaatsen toch echt nog te weinig van gerealiseerd. Wij vragen daarbij meer aandacht voor verkeersveiligheid van fietsers. Zoals wij dat afdwongen bij de sportvelden van ODC en MEP en bij zwembad De Langspier. De gevaarlijke fietsoversteek bij Providentia wordt alleen veilig door een dubbel fietspad aan de Liempdse kant van de Eindhovenseweg vanaf de Texaco. De fietsverbinding Lennisheuvel – Centrum Boxtel moet veiliger door die te verleggen naar de noord-westkant van rotonde Boseind. Met gelden vanuit ‘Landschappen van Allure’, vooral dankzij de inbreng van Combinatie95-wethouder Peter van de Wiel, kunnen ‘groene’ verbindingen gemaakt worden voor fietsers en voetgangers tussen de Boxtelse centra en Het Groene Woud.
Combinatie95 wil volop meewerken aan (elektrische) deelauto’s en andere vormen van duurzame mobiliteit. Daarbij moet alvast rekening worden gehouden met zelfrijdende auto’s en ongekende mogelijkheden die dat meebrengt. Combinatie95 wil een integrale verkeersvisie MOVE’31 (MObiliteits VisiE 2031) waar alle bovenstaande punten in terug te vinden zijn.

 1. Openbare Ruimte

Door DifTar en PMD (Plastic, Metaal en Drinkpakken) inzameling is de hoeveelheid restafval in Boxtel fors afgenomen. Hierdoor is de grijze kliko 1 keer per vier weken ledigen volgens Combinatie95 voldoende. Extra goed voor het milieu en het bespaart nog meer kosten. Die besparingen moeten van onze partij teruggegeven worden aan onze inwoners.
Op het gebied van groenafval moeten goede initiatieven blijvend ondersteund worden, zoals het leveren van thuis-composteerbakken. Wij willen thuis-composteren meer stimuleren, want hoe kleiner de kringloop hoe beter. Zodra biomassa en GreenTech naast compost energie en grondstoffen opleveren, valt te overwegen de grote (240 liter) groene kliko zonder meerprijs te ledigen. Ook andere nieuwe innovatieve ideeën op het gebied van afvalpreventie en -scheiding moeten opgepakt worden zodra de kans zich voordoet. Combinatie95 is ervan overtuigd dat omgekeerd inzamelen eveneens een succes zal zijn. Gescheiden afval wordt dan opgehaald en alleen het restafval moet zelf weggebracht worden.
Boxtel wordt omringd door een schilderachtig groen landschap. Het openbaar groen binnen de kom is echter evenzeer enorm waardevol. Combinatie95 vindt het belangrijk dat dit schaarse groen een publiek karakter behoudt. Initiatieven waarbij groepen bewoners zich verantwoordelijk stellen voor groen in hun directe leefomgeving moeten met alle kracht gestimuleerd worden. Dat kan bijvoorbeeld via buurtmoestuintjes. Op het moment dat groen veiligheid of toegankelijkheid beperkt, moeten maatregelen genomen worden. Uitgangspunt daarbij moet zijn dat er per saldo minstens evenveel groen terugkomt dan er verdwijnt.
De gemeente Boxtel moet ook in ecologisch groenbeheer een voorbeeld zijn. Zowel natuur, landschap en biodiversiteit zijn daarmee gediend. Veel groenstroken in Boxtel kunnen natuurvriendelijker. Vooral langs wegen en sloten. Met name bijen en vlinders staan onder grote druk en moeten veel beter beschermd worden. De gemeente moet particulieren stimuleren hier een bijdrage aan te leveren. Dat kan via de operatie Steenbreek. Particulieren die hun voor- en/of achtertuin bestraat hebben, krijgen tegen inleveren van een tuintegel een vlinderstruik cadeau. Hiermee slaan we meerdere vliegen in 1 klap. Minder wateroverlast doordat meer regenwater op locatie opgevangen kan worden. En een groene omgeving bevordert de gezondheid van mensen, voorkomt hittestress en helpt biodiversiteit.

Nawoord

Samen zorgen voor nu en morgen. De titel van ons verkiezingsprogramma verbeeldt prima waar Combinatie95 voor staat. Breng onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in een sterke positie en help ze bij het leggen van verbindingen met elkaar. Zodat wij het nu goed hebben, zonder dat dit ten koste gaat van toekomstige generaties. We moeten daarbij steeds oog blijven hebben voor alles wat kwetsbaar is en niet (volledig) zelfredzaam is. Onze partij wil dat onze gemeenschap daar altijd klaar voor blijft staan.
Combinatie95 staat aan de wieg van een cultuuromslag in Boxtel. Bij de vorming van het laatste college kozen wij voor brede samenwerking in plaats van politieke strijd, voor een gemeente die de inbreng uit onze samenleving serieus waardeert en verantwoordelijkheden echt over durft te dragen. En daarbij steevast toonaangevend blijft bij het creëren van een echt duurzame samenleving. Waar we later trots op terug kunnen kijken.
Deze omslag staat nog in de kinderschoenen en wij krijgen graag de verantwoordelijkheid en kans om deze de komende 4 jaar verder uit te bouwen. Samen zorgen voor nu en morgen.

Januari 2018
Combinatie95