Categorie Archief Berichten

Onroerend Zaak Belasting aan banden

Tijdens de begrotingsbehandeling 2017 op 8 november jl. heeft Combinatie95 via een motie gevraagd de Onroerend Zaakbelasting (OZB) vanaf 2018, indien nodig, slechts maximaal (1x) trendmatig te verhogen. Tot nu toe werd een koppeling gehanteerd tussen OZB en de afvalstoffenheffing. Hierbij werd de OZB jaarlijks 2x trendmatig verhoogd, terwijl de afvalstoffenheffing niet verhoogd werd. Door de invoering van diftar zijn de kosten voor afvalstoffenverwerking afgenomen. De motie is breed aangenomen.

Vragen Combinatie95 over fouten in bouwconstructies

Eind mei 2017 stortte bij Eindhoven Airport een parkeergarage in. Gelukkig zonder gewonden of erger, maar dat kan niet meer dan een groot geluk genoemd worden. Op dit moment speelt er een stevige discussie of de oorzaak in bouw- of constructiefouten gezocht moet worden. En er zijn vragen over een mogelijk gebrek aan toezicht door de gemeente Eindhoven bij het genoemde bouwproject. Uit voorzorg zijn ondertussen in heel Nederland, op aanwijzing van het ministerie van Binnenlandse Zaken, gebouwen onderzocht en gesloten. In alle gevallen lijkt het te gaan om gebouwen die deze eeuw opgeleverd zijn en waarin zogenaamde breedplaten zijn verwerkt met een grote overspanning. Ook de gemeente Boxtel kent diverse bouwprojecten uit deze periode. Zeker op het gebied van onderwijshuisvesting zijn meerdere nieuwe gebouwen/constructies opgeleverd.

Combinatie95 is benieuwd welke stappen de gemeente Boxtel in deze belangrijke veiligheidskwestie heeft gezet en heeft daar een aantal concrete vragen over gesteld.

Motie: Smart parkeren

Via een motie heeft Combinatie95 het College van burgemeester en wethouders verzocht om op korte termijn te onderzoeken wat de beste (qua kosten en gemak) manier van smart parkeren is en die toe te passen bij het inrichten van parkeerplaatsen voor betaald parkeren in het centrum van Boxtel.

Energieneutraal: een zegen voor mens en milieu


Het klimaat verandert razendsnel. Vooral door de gigantische hoeveelheid olie, kolen en gas die we verbranden. Om een nog grotere klimaatramp te voorkomen moeten we daar zo snel mogelijk mee stoppen.

De gemeenteraad is gelukkig heel ambitieus want die wil Boxtel al in 2030 energieneutraal hebben. Dat kan door zoveel mogelijk energie te besparen (ongeveer 50% is haalbaar) en de rest duurzaam op te wekken. Zonnevelden en windmolens zijn hiervoor echt nodig. Het is hierbij belangrijk om (onterechte) angsten te ontzenuwen, de beste locaties te kiezen en burgers zoveel mogelijk te laten meedelen in de winst. In de toekomst (als er meer energie bespaard en efficiënter opgewekt wordt) kan er juist meer grond aan het landschap teruggegeven worden.

De verwachte snelle opmars van elektrische auto’s maakt ook energieopslag mogelijk. Bovendien kan veel energie verbruik wachten tot de zon schijnt of tot het waait (aanbod gestuurd). Biogas (gewonnen uit plantaardig afval, dus niet uit mest) kan gebruikt worden om pieken in de vraag en tekorten in het aanbod op te vangen.

Boxtel energieneutraal in 2030 is een realistisch scenario als iedereen (inwoners, bedrijven, verenigingen en woonstichting) meehelpt. Gelukkig krijgen de meeste mensen (terecht en verdiend) een goed gevoel als ze meehelpen aan het behoud van een leefbare wereld voor onze (klein)kinderen. Dus isoleer uw huis, plaats zonnepanelen, gebruik LED-lampen en zuinige apparaten en koop een warmtepomp (kan met subsidie en een voordelige lening van gemeente of Rijk). Goed voor mens, dier en milieu en het geeft een goed gevoel.

Politiek Café: Energie & Voedsel van de toekomst

Als de landelijke politiek het af laat weten, doet Combinatie95 het maar lokaal. Het klimaat wel op de agenda zetten. Daarom organiseerde Combinatie95, samen met D66 Boxtel, zondagmorgen 12 maart een zeer drukbezocht politiek cafe in Rembrandt. Zoals wij eerder ook op deze manier samenwerkten met bijv. PVdA/GL, SP en Inbox

Twee onderwerpen rond het thema klimaat stonden deze keer centraal: moeten we ook in Boxtel voor enkele windmolens gaan en hoe houdbaar is onze huidige manier van vlees consumeren. Combinatie95 wethouder Peter van de Wiel verzorgde de inleiding bij de discussie over windenergie. Enkele cijfers die Peter liet zien: met 1000 km2!!!! aan zonnepanelen-velden wekken we net genoeg duurzame energie op voor alle huishoudens in NL. Dan hebben we echter pas 13% van onze totale energievraag te pakken. En we hebben maar liefst ca 140.000!!! windmolens nodig als we alleen met wind energieneutraal willen worden. Het moet dus duidelijk zijn dat we max in moeten zetten op zon EN wind EN biomassa EN aardwarmte. Nadat we eerst natuurlijk zoveel mogelijk besparen op energiegebruik. Jan van de Weijden, voorzitter van Energie Coöperatie Boxtel en. Toine Cooijmans van Natuurmonumenten en Dommelbimd openden vervolgens de discussie. Jan: “Wij kunnen niet achterblijven en toekijken hoe elders wel windmolens verrijzen”. Toine zag de noodzaak van duurzame energie, maar wil het unieke nationaal landschap Het Groene Woud niet met windmolens vervuilen. Sowieso nog veel meer inzetten op besparen, is zijn devies.

Na de pauze leidde D66 gedeputeerde Annemarie Spierings het onderwerp vleesconsumptie en -productie. Zij plaatste oa kanttekeningen bij de houdbaarheid van onze vleesconsumptie. Vooral ook vanwege de grote gevolgen voor ons klimaat. Daarna gingen Birgit Dekkers van de universiteit van Wageningen en Johan van Hal namens de ZLTO met elkaar in debat. Birgit kwam met de boodschap dat vlees heel goed is, maar zeker niet elke dag; 2 á 3 keer p/w is meer dan genoeg. Vleesvervangers worden van steeds betere kwaliteit. Johan vond dat er meer aandacht en waardering mag zijn voor feit dat Nederlandse boeren tot de beste ter wereld horen.

W e mogen spreken van een zeer geslaagde bijeenkomst in grandcafe Rembrandt in Boxtel. Ruim 70 belangstellenden, waarvan velen zich actief mengden in de discussies olv oud-hoofdredacteur van het Brabants Dagblad, Ton Rooms.

Opstellen Duurzaamheidsagenda

Op 9 juni heeft de aftrap bijeenkomst plaatsgevonden om vorm te geven aan het nieuwe duurzaamheidsbeleid. Er zijn werkgroepen samengesteld, waarin 4 thema’s uitgebreid besproken zullen worden. Leden van de fractie nemen als toehoorder deel aan de groepen. Samen leven in Boxtel, toehoorder Ineke, Groen leven in Boxtel, toehoorder Karel, Ondernemend leven in Boxtel, toehoorder Peter en Energiek leven in Boxtel, toehoorder Stefan.

Zonnepanelen bij Tabitta

Op 1 december jl. heeft Combinatie95 een thema-avond gehouden voor sportclubs. Daarin werd de mogelijkheid toegelicht om via subsidie van rijk en bijdrage van gemeente
energiebesparende maatregelen te nemen voor sterk verminderde kosten. Met een in de Raad aangenomen motie van Combinatie95 werden de subsidies van de gemeente een
feit. De eerste successen zijn nu te melden. Op donderdag 26 mei zijn de zonnepanelen bij Gymnastiek- en Turnvereniging Tabitta in werking gesteld. En ook LSV heeft al volop panelen geplaatst. LTV Munsel en ‘t Ivoor volgen snel.

Ondertekening afspraken tegen Voedselverspilling

33% van al het voedsel wordt weggegooid en Combinatie95 wil actie om honger, CO2 uitstoot, ontbossing en energie- en waterverspilling te verminderen. Met bijna alle Boxtelse politieke partijen hebben we restaurants, scholen en supermarkten bezocht en afspraken gemaakt (en vastgelegd in een convenant) tegen voedselverspilling. 35 ondernemers en bijna alle scholen hebben meegedaan! Boxtel mag trots zijn!

Motie Combinatie95 tegen TTIP

Europa en de VS onderhandelen over TTIP, een nieuw vrijhandelsverdrag. Dit verdrag gaat ten koste van voedselveiligheid, milieu, consumentenbelangen en dierenwelzijn. Soepele (Amerikaanse) regels gaan ook hier gelden. Democratie is zoek omdat bedrijven Nederland voor een tribunaal kunnen dagen als ze vinden dat ons beleid hun investeringen bedreigt. Combinatie95 zorgde met een motie dat ook Boxtel zich hiertegen uitspreekt.

Dommelbimd veilig gesteld

Op maandag 7 september 2015 was het dan zover. Stichting Dommelbimd in Boxtel kreeg de gronden van dit bijzondere natuurgebied in eigendom. De benodigde gelden voor het behoud van de Dommelbimd zijn op tijd bijeen gebracht, met dank aan Brabants Landschap, de certificaathouders, donateurs, subsidiënten en sponsoren!

In 2013 kwam dit extensieve agrarische gebied van 6,5 hectare in de openbare verkoop. Drie Boxtelse initiatiefnemers zochten naar mogelijkheden om dit waardevolle en kwetsbare natuurgebied veilig te stellen. Samen met het Brabants Landschap en Het Groene Woud bedachten ze een constructie om de 6,5 hectare natte landbouwgrond in de Dommelbimd tussen Kasteel Stapelen en het Jacob Roelandslyceum aan te kopen. Brabants Landschap was bereid om de aankoop voor te financieren en daarmee dit bijzondere gebied veilig te stellen. Het drietal kreeg daarbij van Brabants Landschap de gelegenheid om tot 1 januari 2015 het geld bij elkaar te krijgen door middel van de verkoop van certificaten, donaties, subsidies en sponsoring. Om dit te realiseren richtten zij de ‘Stichting Dommelbimd’ op die de financiële middelen voor de aankoop bijeen moest brengen.

Hiermee blijft een authentiek stuk Dommeldal nabij het centrum van Boxtel voor de toekomst  behouden. De gronden krijgen nu de bestemming ‘natuur’. Na deze overdracht van Brabants Landschap aan de Stichting Dommelbimd, neemt de stichting het beheer en onderhoud op zich samen met de WNLB (Werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer Boxtel). Het beheer zal zich richten op de verdere ontwikkeling van natuurwaarden en beleving van het gebied.