Categorie Archief Berichten

Thema avond statushouders

Statushouders in Boxtel: hoe vinden ze hun weg naar en in onze gemeente?

Op maandag 18 maart organiseert Combinatie95 een informatieve thema-avond
over de voorzieningen die Boxtel biedt aan mensen met een
vluchtelingenachtergrond. Hoe komen zij in Nederland terecht? Hoe ziet het
traject er uit dat tot een verblijfsvergunning, woning en baan leidt? We
gaan samen in gesprek over de regels in ons land, ondersteunende
organisaties voor integratie en ervaringen van statushouders.
Van daar tot hier
We nemen u mee in de reis van Eritrea en Syrië naar onze gemeente. Voor
welke dilemma’s staat men onderweg? Welke risico’s brengt de vlucht met
zich mee? Eenmaal aangekomen in Nederland volgt een uitgebreide procedure
bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Wat komt daar zoal bij
kijken? Om welke redenen krijgt iemand een verblijfsstatus? En hoe komt
iemand daarna in Boxtel terecht? Wat zijn de mogelijkheden voor het volgen
van een opleiding, wie helpt bij het zoeken naar een baan?
In het eerste deel van de avond lichten de IND, ContourdeTwern en de
Werkacademie toe wat hun rol is in de inburgering van de statushouder.
Participatie
Je vestigen in een nieuw land, met een andere taal en cultuur, hoe doe je
dat? In het interactieve tweede deel van de avond gaan we met u in gesprek
over participatie en integratie. Aan de verschillende tafels op de
informatiemarkt bent u in de gelegenheid vragen te stellen. Bij een
medewerker van de IND kunt u terecht voor toelichting op de procedure.
ContourdeTwern vertelt over de begeleiding die zij gezinnen en jongeren
biedt. De Werkacademie gaat in op de ondersteuning bij de zoektocht naar
een baan. Met medewerkers van de gemeente gaan we in gesprek over de
participatie van vrouwen: waar lopen zij tegenaan?
Praten mét, niet praten over
Doel van de avond is de Boxtelse gemeenschap te informeren over de
achtergrond van statushouders. Naast informeren wisselen we graag met u van
gedachten over hoe we mensen beter kunnen betrekken bij sport en muziek, in
het werk, op school. Uiteraard zijn er statushouders aanwezig om hun
ervaringen te delen en mee te praten over participatie en integratie in
Boxtel.
Komt u ook? U bent van harte welkom.
Maandag 18 maart – inloop vanaf 19.00 uur – aanvang programma 19.30 uur –
locatie: Ursulagebouw, St. Ursula 12 te Boxtel

Bouwkringloop in Boxtel?

Tijdens het vragenhalfuurtje van de raadsvergadering van 15 januari 2019 stelde raadslid Lola Nouwens voor om in Boxtel de mogelijkheden voor een zogenaamde bouwkringloop te onderzoeken. Haar overwegingen:

“Kringloopwinkels – ze zijn inmiddels niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Men koopt er om verschillende redenen: de relatief lage prijs, het doen van een unieke vondst, het ondersteunen van sociale werkplaatsen of omdat het een duurzaam en milieuvriendelijk alternatief is voor nieuw. Het inzamelen van één ton herbruikbare goederen zoals kleding, huishoudelijk apparatuur en meubels zorgt voor eenzelfde hoeveelheid vermindering van CO2-uitstoot [bron: TNO]. Er hoeven minder goederen te worden geproduceerd en ingevoerd, plus er wordt aanzienlijk minder afval verbrand.

De bouwwereld is goed voor bijna 40% van het afval in Nederland. Gelukkig wordt een groot deel daarvan al op enige manier gerecycled. Maar: nog beter zou het natuurlijk zijn als dat percentage omlaag kan. In dat kader zag ik een tijd geleden een prachtig voorbeeld in Amersfoort. Daar kocht ik in een kringloop op een aparte bouw-afdeling een paar mooie deurknoppen, waar ik al enige tijd naar op zoek was. Inmiddels is die bouw-afdeling uitgegroeid tot de eerste heuse Bouwkringloop in Nederland: KLUS werd vorige maand officieel geopend.

Circulair bouwen, het hergebruiken van grondstoffen, producten en materialen, heeft de toekomst in Nederland. Daar kunnen en moeten bedrijven, particulieren en gemeenten aan bijdragen. In deze winkel komen die drie partijen samen en dat vindt Combinatie95 bijzonder en innovatief. Wij vragen het college daarom dan ook:

 1. Is het college het met Combinatie95 eens dat een dergelijk goed initiatief niet mag ontbreken in een duurzame, groene en vooruitstrevende gemeente als Boxtel? Zeker ook omdat de CO2-winst serieus bijdraagt aan onze RES-opgave.
 2. Bent u bereid om de mogelijkheden voor een bouwkringloop in onze gemeente actief te onderzoeken? Van KLUS kunnen we zeker leren.
 3. Wilt u daarvoor het gesprek aangaan met mogelijke betrokkenen zoals bestaande kringlopen en bouwmarkten?
 4. Wilt u, samen met de partijen die dit mee oppakken, sociale partners betrekken zodat arbeidsplaatsen worden gecreëerd voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt?”

Wethouder Peter van de Wiel reageerde positief op het voorstel. Hij zegde toe de mogelijke betrokkenen bij elkaar te brengen voor een verkennend gesprek.

Vragen over tekorten bij de WSD

Combinatie95 heeft vragen gesteld over de mogelijke tekorten die vanaf 2020 bij de WSD kunnen ontstaan. De WSD is een zeer gewaardeerde partner van de gemeente Boxtel, samen helpen ze  mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk. Nu dreigt er echter een financieel tekort. De jaarlijkse gemeentelijke gelden zijn vanaf 2020 niet meer voldoende om alle werkzaamheden uit te voeren. Combinatie 95 maakt zich zorgen over deze onverwachte tegenvaller voor de gemeentelijke financiën en wij hebben daar de volgende vragen over gesteld:

Geacht College,

Combinatie95 is verrast door de berichtgeving in het Brabants Dagblad van 5 januari 2019 betreffende de WSD. In het artikel wordt een structureel tekort van €1,3 miljoen aangekondigd vanaf 2020. Na eerder geconfronteerd te worden met enorme tekorten bij de jeugdbudgetten worden we nu weer met mogelijke nieuwe forse tekorten in het Sociaal Domein geconfronteerd.

In de gemeenteraad wordt regelmatig over de WSD gesproken. De Kadernota van de WSD staat op de agenda van de gemeenteraad op 26 februari en op 7 mei volgt dan de begroting 2020 en het jaarverslag van deze organisatie.

Echter begin februari gaat de gemeenteraad van Boxtel aan de slag met de gemeentelijke Kadernota 2020. Hierbij zal er op de mogelijke tekorten moeten worden voorgesorteerd. De gevolgen kunnen voor de gemeente Boxtel enorm zijn.

Op de volgende vragen willen we daarom graag een antwoord.

 1. Is het college op de hoogte van de mogelijke tekorten? Zowel wat betreft de hoogte en de oorzaak ervan als het gegeven dat het wel/geen structureel karakter heeft?
 2. Zijn er al serieuze stappen gezet om deze negatieve ontwikkeling om te buigen?
 3. Welke invloed voorziet u dat deze tekorten hebben op onze meerjarenbegroting?
 4. Waarom is de gemeenteraad nog niet op de hoogte gesteld van deze zorgwekkende ontwikkeling?

Het eerste jaar kan de WSD de benodigde gelden blijkbaar uit de eigen forse buffer financieren. Daarna is dat niet meer mogelijk vanwege provinciale regels.

 1. Wat zijn de provinciale regels betreffende het aanvullen van tekorten uit eigen reserves?

De buffer van de WSD is opgebouwd uit door de gemeenten aan de WSD uitgekeerde gelden.

 1. Waarom moeten gemeentes dan opnieuw extra betalen?
 2. Is de gemeente van plan, om samen met de andere deelnemende gemeenten, bij de provincie er op aan te dringen dat tekorten voor langere tijd opgevangen kunnen worden vanuit het weerstandsvermogen van de WSD. Dat geeft meer tijd tot nieuwere businessmodellen te komen, zonder dat er direct geld bij moet vanuit de gemeenschap.

Graag horen wij van u.

Fractie Combinatie95

Joep Schalkx

Ineke van Giersbergen (woordvoerder)

Stefan de Nijs

Lola Nouwens

Katelijne van Thiel

Nieuw Raadslid Combinatie95

Evert van Summeren (46) nieuw raadslid voor Combinatie95.

Combinatie95 krijgt met Evert van Summeren een nieuw, betrokken en gedreven raadslid. Evert is 46 jaar, gehuwd met Marjolein en samen hebben ze twee kinderen van 17 en 19 jaar oud. Met zijn vieren wonen zij op Selissenwal. In de raadsvergadering van dinsdag 15 januari as wordt Evert geïnstalleerd. Na het wegvallen van Katelijne van Thiel als fractievoorzitter en raadslid, werd in de persoon van Joep Schalkx een veelbelovende opvolger gevonden als fractievoorzitter. De partij heeft nu Evert van Summeren bereid gevonden om de opengevallen plaats in de gemeenteraad namens Combinatie95 in te vullen. Wij vertrouwen er op met hem een goede stap voor de toekomst gezet te hebben.

Bij de keuze uit meerdere kandidaten is gekozen voor een persoon die snel inzetbaar is vanuit een grote betrokkenheid en deskundigheid met het raadswerk. Evert is al enige tijd actief betrokken bij Combinatie95 en op dit moment is hij een gemotiveerd steunfractielid van onze partij. Mede vanwege deze ervaring en inzet is hij een geschikte kandidaat om de open plek in de raad voor onze partij in te vullen. Evert heeft zich het overgrote deel van zijn werkzame leven tot nu toe, ingezet voor diverse bedrijven en in meerdere functies binnen het sociale domein. Hij mag op dat gebied zeer deskundig genoemd worden. Hij heeft zich vooral bezig gehouden met re-integratie, arbeidsparticipatie, business development en verandermanagement.
In zijn vrije tijd is Evert actief als bestuurslid van de stichting Scouting Boxtel. Daarnaast sport hij graag, o.a. squash en hardlopen.

“Ik ga me met veel energie, betrokken en constructief binnen de Raad proberen in te zetten om mijn maatschappelijke betrokkenheid bij de gemeente Boxtel nog explicieter vorm te
kunnen gaan geven”, aldus Evert van Summeren.

Bestuur Combinatie95

Zonnepanelen op scholen

Scholen kunnen veel geld besparen en bijdragen aan een beter milieu met zonnepanelen. Combinatie95 wil dat de gemeente Boxtel scholen hierbij helpt en heeft daarover de volgende vragen gesteld:

Geacht College,

Er wordt een fonds opgezet door de Rijksoverheid en BNG Bank van 100 miljoen euro, waaruit scholen zonnepanelen op hun daken voor 100 procent kunnen financieren. Het gaat om een lening met een lage rente waarbij scholen een extra lange aflostijd van vijftien jaar krijgen. De Stichting Schooldakrevolutie gaat de scholen helpen met de technische aspecten, de papierwinkel en de financiering. De bedoeling is dat de scholen zelf niets hoeven te investeren, terwijl ze wel meteen geld kunnen besparen. Gemiddeld heeft een school ruimte voor tweehonderd panelen en dat kost ongeveer 50.000 euro. Dat komt neer op ongeveer 3.800 euro per jaar aan rente en aflossing, terwijl het leidt tot jaarlijks circa 6.000 euro energiekosten besparing. Het is dus goed voor het milieu en de financiën van scholen. Het is een belangrijke en concrete bijdrage aan Boxtel Energie Neutraal in 2030, het betrekt onze kinderen bij de opgave die we met zijn allen hebben en er komt meer geld beschikbaar voor het onderwijs zelf. Drievoudige winst dus! Veel schoolgebouwen zijn eigendom van de gemeente en voor het plaatsen van zonnepanelen moet de gemeente toestemming geven. Combinatie95 heeft daarover de volgende vragen:

 • Is het college op de hoogte van de ontwikkeling van dit “zonnepanelen op scholen fonds” en de Stichting Schooldakrevolutie?
 • Is het college het eens met Combinatie95 dat we voor “Boxtel Energie Neutraal in 2030” alle geschikte daken maximaal moeten benutten voor het opwekken van zonne-energie? Welke stappen hebt u al gezet om dit in Boxtel te stimuleren en faciliteren?
 • Gaat het college scholen actief wijzen op deze mogelijkheid om geld te besparen door zelf zonne-energie op te wekken, zodat scholen hier meteen van profiteren zodra het “zonnepanelen op scholen fonds” gerealiseerd is?
 • Is het college bereid om alle Boxtelse scholen vooraf, op korte termijn, te ondersteunen (indien bouwkundig mogelijk) bij het plaatsen van de panelen, zodat niet elke school die toestemming zelf hoeft regelen?

Wij hopen snel een reactie van u te mogen ontvangen.

Fractie Combinatie95

Ineke van Giersbergen

Stefan de Nijs (woordvoerder)

Lola Nouwens

Joep Schalkx

Katelijne van Thiel

Afscheid burgemeester Mark Buijs

Tijdens een speciale raadsvergadering op 27 november 2018 nam Mark Buijs afscheid als burgemeester van Boxtel. Combinatie95 wethouder Peter van de Wiel nam als eerste loco-burgemeester de ambtsketen tijdelijk over.

Zonnepanelen niet bestraffen

Boxtel wil haar inwoners stimuleren om hun huizen te verduurzamen door energiebesparende maatregelen te treffen, zoals de aanschaf van zonnepanelen, isolatie of een warmtepomp. Landelijk is er momenteel een discussie gaande over het meetellen van zonnepanelen bij de bepaling van de WOZ-waarde en uit contacten met de Energie Coöperatie Boxtel blijkt dat dit ook hun aandacht heeft. Combinatie95 heeft hierover een aantal technische vragen gesteld. Uit de beantwoording daarvan blijkt dat er in Boxtel op dit moment geen actief beleid is om zonnepanelen mee te nemen in een hogere WOZ-waarde. Dat vinden wij als Combinatie95 passen bij een duurzame gemeente en hebben daar nog een aantal vragen over gesteld:

 1. Onderschrijft het college de insteek van Combinatie95 dat, zeker in een gemeente als Boxtel die een voorbeeld wil zijn op het gebied van duurzaamheid, de aanschaf van zonnepanelen zoveel mogelijk gestimuleerd, en vooral niet gestraft moet worden met een hogere WOZ waarde en OZB?
 2. Deelt u onze mening dat de ambities en verplichtingen uit Boxtel Energie Neutraal (BEN) in 2030 en de Regionale Energie Strategie (RES) een enorme opgave betekenen voor o.a. de bebouwde omgeving in Boxtel en dat dit alleen kans van slagen heeft als onze burgers hier voordeel van hebben?
 3. Deelt u vervolgens onze mening dat we daarbij alle eigenaars en huurders van onze bebouwde omgeving heel hard nodig hebben?

De gemeente schreef n.a.v. onze technische vragen:Bij het vaststellen van de WOZ-waarde wordt gebruik gemaakt van minimaal 3 verkoopcijfers van goed vergelijkbare of identieke woningen”. En: ‘’Verder zal het in beeld brengen van alle zonnepanelen zeer tijdrovend (op basis van luchtfoto’s een optie) zijn en de nodige extra kosten met zich meebrengen.’’

Dit riep bij ons nieuwe, prangende vragen op:

 1. Betekent dit dat het in Boxtel mogelijk is dat een woning met zonnepanelen een lagere WOZ-waarde vastgesteld krijgt omdat verkoopcijfers gehanteerd zijn van woningen zonder zonnepanelen? En dat in het andere geval een woning zonder zonnepanelen een hogere WOZ-waarde krijgt vastgesteld, omdat daar een steekproef plaatsvond met huizen met zonnepanelen?
 2. Klopt onze redenering hierboven? Zo ja, wat gaat u hier als college aan doen en hoe voorkomt u dat burgers min of meer gestraft worden voor voor het hebben van zonnepanelen?

Ontslag Raad Katelijne van Thiel

PERSBERICHT

“Het is met een zwaar gemoed dat ik mijn afscheid aankondig uit de Boxtelse politiek. Vanwege mijn overvolle agenda kan ik mijn raadslidmaatschap niet meer uitvoeren zoals ik dat graag wil”. Zo kondigt onze fractievoorzitter, Katelijne van Thiel, haar vertrek uit de gemeenteraad van Boxtel aan.

De afgelopen vijf jaar is Katelijne met veel plezier, betrokkenheid en deskundigheid raadslid, en het laatste jaar, fractievoorzitter geweest voor Combinatie95.

Als raadslid wordt er veel van je gevraagd en ligt de lat hoog, en terecht! Het raadslidmaatschap is iets eervols en je collega’s in de fractie, de raad en vooral de inwoners van Boxtel moeten op je kunnen rekenen.  Het afgelopen jaar heeft Katelijne gemerkt dat de standaard die zij en Combinatie95 nastreven teveel van haar gezin en vrije tijd vraagt. Daarom heeft ze het moeilijke besluit genomen om te stoppen.

Combinatie95 heeft met veel respect de worsteling gezien van Katelijne om een goed evenwicht te vinden tussen privé en haar politiek, bestuurlijke verantwoordelijkheid. Wij kennen haar als een gedreven, aimabel persoon, die partijen verbindt en inhoudelijk een zeer sterk raadslid en fractievoorzitter is en daarbij geen half werk wil leveren. Wij betreuren haar verlies voor de actieve Boxtelse politiek, maar zijn blij dat ze op de achtergrond betrokken blijft bij Combinatie95.

Gelukkig heeft Combinatie95 een brede achterban met veel talent en betrokken leden. In huidig raadslid, de 27 jarige Joep Schalkx, is een prima opvolger gevonden als fractievoorzitter. Ook voor de lege plek die in de raad ontstaat, hebben wij een zeer geschikte nieuwe kandidaat. Op dit moment ronden wij de voorbereiding van de installatie af. Binnenkort informeren wij u hier verder over.

Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat de fractie van Combinatie95 op volle vaart door kan blijven gaan voor een duurzaam en leefbaar Boxtel.

Bestuur Combinatie95

Milieuvervuiling door rubberkorrels

Combinatie95 maakte zich eerder al zorgen over de rubberkorrels op sportvelden voor de gezondheid van Boxtelse sporters. Nu blijkt dat de korrels het milieu vervuilen en daarover heeft Combinatie95 het College van Boxtel een aantal vragen gesteld.

Geacht College,
Boxtel wil graag een voorbeeldfunctie hebben op het gebied van duurzaamheid. En inzetten op een gezonde, sportieve bevolking èn goed zijn voor het milieu horen daar bij. In Boxtel zijn veel
sportvelden voorzien van rubbergranulaatkorrels want dan zijn velden vaker te bespelen. Enige tijd geleden was er veel ophef over mogelijke gezondheidsrisico’s voor sporters maar volgens RIVM valt dat mee en worden mensen er niet echt ziek van. In het Brabants Dagblad van 3 november jl. lezen we dat nu blijkt dat de rubberkorrels lekken en het water onder en langs de velden vervuilen. Het RIVM beveelt aan om maatregelen te treffen om verspreiding van rubberkorrels naar bermen te voorkomen en om uitstoot van stoffen via het drainagewater tegen te gaan. Waterschappen willen zelfs een verplichte milieu-hygiënische verklaring waarin aangetoond wordt dat het gebruik van de rubberkorrels niet leidt tot waterverontreiniging. Combinatie95 heeft daarover de volgende zorgen/vragen:
1) Hoeveel velden met rubberkorrels zijn er in Boxtel?
2) Deelt het college de zorg van RIVM en waterschappen over de milieuverontreiniging door
rubbergranulaatkorrels bij sportvelden?
3) Gaat de gemeente de aanbeveling van RIVM om maatregelen te treffen op korte termijn
uitvoeren en zo ja wanneer en wat zijn de kosten hiervan?
4) Is het niet beter om alle gezondheid- en milieurisico’s te vermijden door de rubberkorrels te
vervangen door kurkkorrels?
5) Welk tijdpad hebt u daarbij dan in gedachten?

Begroting 2019

Algemene beschouwingen begroting 2019

Voorzitter,

Met de verkiezingen in maart hebben onze inwoners hun stem laten horen. Het vertrouwen dat wederom in de coalitiepartijen werd uitgesproken, is de basis geweest voor het beleidsprogramma ‘Meewerken in tijden van verandering’. Een beleidsprogramma waarmee in deze tijd van veel maatschappelijke veranderingen, samen wordt gebouwd aan de uitdagingen waarvoor we staan.

Dit college durft tenminste besluiten te nemen. Ook al zijn ze niet altijd even makkelijk, maar hierdoor is wel veel bereikt. Ik denk aan de keuzes i.h.k.v. de PHS, aan de keuzes en investering in het centrum en vooral in de markt, in een werkbaar parkeerregime, in nieuwe kansen voor Vorst B via Greentech en in het vasthouden en realiseren van een integrale grootschalige woningbouwontwikkeling in Selissen-Noord. Deze lijn willen we doortrekken.

Combinatie95 is dan ook verheugd dat er de komende periode veel werk gaat worden verzet om Boxtel onder andere op het gebied van duurzaamheid, maatschappelijke ontwikkeling, leefomgeving, economie, cultuur en sport verder te ontwikkelen tot een toekomstbestendige gemeente. Complimenten genoeg, maar ook nog genoeg werk te verzetten.

Combinatie95 staat voor de energie- en klimaattransitie. De opgave is enorm. Daarom vinden wij het goed dat er voor de ambtelijke organisatie wordt onderzocht of voor dienstreizen gebruik kan worden gemaakt van elektrisch deelvervoer. U laat daarbij echter ook kansen liggen. Omdat de elektrische voertuigen in dit geval enkel overdag, tijdens doordeweekse dagen zullen worden gebruikt, dienen wij een motie in voor een pilot waarbij inwoners in de avonduren en in de weekenden ook gebruik kunnen maken van deze deelauto’s. En wij vragen om te onderzoeken hoe in 2019 minimaal één kostendekkende pilot met elektrisch deelvervoer kan worden gestart in een van de wijken/kernen van Boxtel. Kijk ook in andere gevallen eens meer met de bril hoe onze inwoners niet alleen met de lasten, maar vooral met de lusten van de energie- en klimaattransitie te maken kunnen krijgen.

Een voldoende en evenwichtig woningaanbod is voor Combinatie95 van groot belang. Met de woningbouwplannen zijn het afgelopen jaar mooie stappen gezet (o.a. Achter den Eijngel en Selissen), maar we zijn er nog zeker niet. De komende periode moet hier verder aan worden gewerkt, zodat in alle kernen nieuwe woningen gebouwd gaan worden. Wij weten dat er intensief gewerkt wordt, maar blijven ons zorgen maken om Liempde. Hoe zorgt u ervoor dat dit op korte termijn goed gaat komen? De provincie kan en mag ons niet in de steek laten.

Wij zijn enthousiast over bijzondere woonconcepten, zoals Tiny Houses. Klopt het dat dit bijna rond is en dat er een locatie is gevonden? Maar ook andere woonconcepten met ouderen en starters moeten echt van de grond komen. Wij weten dat de gemeente vrijwel geen grondposities heeft, maar willen toch van het college horen welke stappen u zet om dit mogelijk te maken. En als laatste rond huisvesting vragen wij aandacht voor de huisvesting van arbeidsmigranten, omdat het aantal klachten dat Combinatie95 ontvangt hierover sterk is toegenomen.

Met de enorme groei van het aantal toeristen in Nederland (in 2030 naar inschatting zelfs tot bijna 30 miljoen) wordt de recreatieve en toeristische sector een steeds belangrijker onderdeel van onze economie. Een belangrijke kans om Boxtel hier dus verder in te ontwikkelen. Creatieve initiatieven als ‘Boxtel Binnen de Bruggen’ en Box & Breakfast moeten verder worden uitgebouwd. Ook is het zaak dat Park Stapelen voor publiek toegankelijk blijft. Houd ons op de hoogte. Voor de ontwikkeling van de recreatieve en toeristische sector roepen wij op om nog meer de verbinding met ondernemers en vrijwilligersorganisaties te zoeken en ook de verbindingen tussen ondernemers onderling.

In onze gemeente zijn prachtige toeristische wandelpaden aangelegd. Helaas zien wij dat het onderhoud van deze paden onvoldoende is geborgd, waardoor veel plekken een groot deel van het jaar onbegaanbaar en aan het verloederen zijn. Combinatie95 ontvangt daarover veel klachten maar, en dat is zondermeer positief, ook mogelijkheden tot oplossingen. Combinatie95 dient daarom een motie in voor het beschikbaar stellen van gereedschap aan vrijwilligersorganisaties voor onderhoud en beheer van de wandelpaden. En daarnaast te onderzoeken op welke manier vrijwilligers(organisaties) en middelen het best kunnen worden ingezet in het beheer en onderhoud van de wandelpaden.

Een vitale samenleving is voor Combinatie95 een belangrijk speerpunt. We moeten ervoor zorgen dat de gemeente naar inwoners toegaat, zodat de drempel lager wordt en zorg steeds toegankelijker wordt. De aanwezigheid van CountourdeTwern in de wijken, bijvoorbeeld in gemeenschapshuizen, kan daaraan een bijdrage leveren. Wij constateren dat er veel psychologische problematiek en daarmee gepaard gaande overlast onder de Boxtelse inwoners is. Hoe komen we hier tot structurele oplossingen? Het lijkt nu vaak nog teveel op dweilen met de kraan open. Datzelfde geldt voor het jeugdbeleid. Goed dat we meer lokaal maatwerk gaan leveren, maar daar zijn we er nog niet mee. Combinatie95 hoort ook de geluiden van grote tekorten in andere gemeenten met grote gevolgen. Hoe gaan wij hierop anticiperen, zowel financieel als beleidsmatig?

Ook moet er de komende periode verder worden gewerkt aan de verkeersveiligheid in onze gemeente. MOVE31 wordt daarbij een belangrijke lakmoesproef. Wij zullen de flankerende maatregelen die voorbij gaan komen kritisch beoordelen op de uitgangspunten die wij in ons verkiezingsprogramma benoemd hebben. Ook een veilige fietsoversteek bij rotonde Boseind valt daaronder. Waarbij onze voorkeur vooralsnog uitgaat naar een fietstunnel. Er moet ook meer aandacht komen voor de snelheid binnen de bebouwde kom. Misschien moeten de 30-kilometerzones wel worden uitgebreid of moeten auto’s vaker te gast zijn. Het fietsverkeer moet in ieder geval maximaal gestimuleerd worden. Niet alleen omdat het een veilige manier van vervoer is, maar het is mede goed voor het milieu en onze gezondheid.

Combinatie95 vindt het belangrijk dat de lastendruk voor inwoners in verhouding is. Daarom vinden wij het positief om te zien dat met deze begroting, in uitdagende tijden en waarin ook nog eens grote stappen worden gezet, de OZB en de riool- en afvalstofheffing niet meer dan trendmatig stijgen. Maar begrijp me goed; zelfs dat mag geen automatisme zijn. De afvalstofheffing bijvoorbeeld moet op korte termijn minder worden, Duurzaam gedrag moet beloond worden; zo simpel is het voor Combinatie95!

In verband met de tijd dan nog enkele korte belangrijke vragen/opmerkingen aan het college:

 • In de begroting valt te lezen dat de solvabiliteit terugloopt en iets lager zit dan gewenst. Dit moet in de gaten worden gehouden. Ziet u dit ook als aandachtspunt?
 • Waar staan we met de uitvoering van de footprint bedrijven Ladonk? Een prima initiatief waar veel te verdienen valt. In zowel harde pecunia als in duurzaamheid.
 • Wij maken ons nog steeds zorgen over de leegstand en dus inefficiency van onze onderwijshuisvesting. College, maak het Integraal Huisvesting Plan (IHP) voor het onderwijs in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Hoe denkt u daarover?
 • In 2018 is 60.000 euro vrijgemaakt voor woningbouwplannen. Wat is daaruit voortgekomen?
 • Een repeterende vraag van Combinatie95: Hebt u nu eindelijk eens beleid ontwikkeld over de toekomst van De Braken. Het convenant loopt ondertussen al over ca 4 jaar af en de toekomst van onze binnensport staat op het spel
 • Verkeerd aanbesteden staat structureel op de begroting en is de accountant maar ook ons een doorn in het oog. Zeker als de kans daarop ingeschat wordt op 25%. Wanneer doet het college daar eens wat aan?
 • In de Cloud opslaan van data kost geld. Aangezien de hoeveelheid data van de gemeente steeds toeneemt, lijkt het zinvol om te zorgen voor opslag op eigen servers in Sint Michielsgestel en in Boxtel. Eerder vroegen wij daar al om, maar we kregen geen antwoord. Nu wel?

Ten slotte voorzitter, vragen wij aandacht voor een zorgvuldige voorbereiding van de komst van Esch bij de gemeente Boxtel. Combinatie95 vindt het belangrijk dat deze voorbereiding niet alleen in het teken staat van de voorbereiding van de ambtelijke organisatie, maar vooral ook in het teken van de communicatie met de inwoners uit Esch. Wij zijn als partij in ieder geval al met ca 40 personen op kennismakingsbezoek geweest.