Categorie Archief Berichten

Jongeren Combinatie95

Combinatie95 heeft als een van de weinige partijen een actieve jongerenafdeling. Zij organiseerden zelfstandig thema-activiteiten, zoals avonden over jongerenhuisvesting bij St Joseph, bij het Rabo datacenter en over wonen in zgn Tiny Houses. Ook tekenden zij voor een heuse (licht politieke) PubQuiz. Maar liefst 9 jongeren onder 30 jaar staan op onze kandidatenlijst.

Sociaal beleid; kleine maatregelen kunnen al veel betekenen

Combinatie95 werkt vanuit ons verkiezingsmotto: Samen zorgen voor nu en morgen. Domotica helpt ouderen om langer zelfstandig te wonen met slimme aanpassingen. Ook veiligheid in huis wordt vergroot door techniek. Dagbesteding moet snel van start. Uit onze gesprekken blijkt daaraan behoefte. Mensen met een beperking moeten deel kunnen nemen aan activiteiten. Met en zonder mantelzorger.

Combinatie95 dringt aan op snellere woningbouw in Liempde

Initiatiefnemer Joep Schalkx stelde een brief op samen met een groep van tien Liempdse inwoners en Combinatie95. De brief gaat met name over woningbouw in het gebied tussen de Roderweg en Hamsestraat. Schalkx: “De gesprekken tussen de ambtenaren lopen nog, maar het komt steeds terug op de landelijke inpassing.” De brief is gestuurd naar gedeputeerde Erik van Merriënboer van Provincie Noord-Brabant. De gemeente Boxtel wil graag bouwen maar het stagneert bij de provincie. Boxtel ziet voor het gebied ruimte om 80 tot 100 starters- en seniorenwoningen te realiseren. Mits ontwikkelaar Janssen/de Jong het perceel van de tomatenkassen van kwekerij Oerlemans kan kopen en daar huizen mag bouwen. De provincie wil echter dat het vrijgekomen gebied bestemd wordt voor natuurontwikkeling, wat betekent dat er nog maar ruimte is voor ongeveer de helft van het beoogde aantal woningen. Nieuwe woningen zijn van essentieel belang om de leefbaarheid in Liempde in stand te houden.

Dubbele overweg korter dicht

Er waren al veel problemen bij de dubbele overweg en begin 2017 is het treinverkeer sterk toegenomen en werd het nog erger. Op aandringen van Combinatie95, om onnodig wachten zoveel mogelijk te voorkomen, zijn de spoorbomen bij de dubbele overweg beter ingeregeld. Dat scheelt per keer ca. 40 seconden. Met de sluiting in het verschiet zullen wij er op toezien dat er goede verbindingen voor auto’s en fietsers blijven en er flankerende maatregelen getroffen worden.

Motie ‘Blijverslening’

Naar aanleiding van de unaniem aangenomen motie met als titel ‘Blijverslening’ van o.a. Combinatie95, is er een raadsvoorstel aangenomen om de Blijverslening daadwerkelijk in te voeren. Hiermee worden senioren financieel geholpen bij het levensloopbestendig maken van hun eigen woning. Dit d.m.v. een hypothecaire of consumptieve lening waarmee de gewenste en/of benodigde aanpassingen aan de woning gefinancieerd kunnen worden. Combinatie95 is hier heel blij mee en andere partijen waarschijnlijk ook want hierdoor kunnen meer ouderen langer zelfstandig thuis wonen. En omdat het een revolverende lening is kunnen er steeds weer “nieuwe ouderen“ mee geholpen worden. Complimenten voor het college en bedankt voor het uitvoeren van de motie.

Onroerend Zaak Belasting aan banden

Tijdens de begrotingsbehandeling 2017 op 8 november jl. heeft Combinatie95 via een motie gevraagd de Onroerend Zaakbelasting (OZB) vanaf 2018, indien nodig, slechts maximaal (1x) trendmatig te verhogen. Tot nu toe werd een koppeling gehanteerd tussen OZB en de afvalstoffenheffing. Hierbij werd de OZB jaarlijks 2x trendmatig verhoogd, terwijl de afvalstoffenheffing niet verhoogd werd. Door de invoering van diftar zijn de kosten voor afvalstoffenverwerking afgenomen. De motie is breed aangenomen.

Vragen Combinatie95 over fouten in bouwconstructies

Eind mei 2017 stortte bij Eindhoven Airport een parkeergarage in. Gelukkig zonder gewonden of erger, maar dat kan niet meer dan een groot geluk genoemd worden. Op dit moment speelt er een stevige discussie of de oorzaak in bouw- of constructiefouten gezocht moet worden. En er zijn vragen over een mogelijk gebrek aan toezicht door de gemeente Eindhoven bij het genoemde bouwproject. Uit voorzorg zijn ondertussen in heel Nederland, op aanwijzing van het ministerie van Binnenlandse Zaken, gebouwen onderzocht en gesloten. In alle gevallen lijkt het te gaan om gebouwen die deze eeuw opgeleverd zijn en waarin zogenaamde breedplaten zijn verwerkt met een grote overspanning. Ook de gemeente Boxtel kent diverse bouwprojecten uit deze periode. Zeker op het gebied van onderwijshuisvesting zijn meerdere nieuwe gebouwen/constructies opgeleverd.

Combinatie95 is benieuwd welke stappen de gemeente Boxtel in deze belangrijke veiligheidskwestie heeft gezet en heeft daar een aantal concrete vragen over gesteld.

Motie: Smart parkeren

Via een motie heeft Combinatie95 het College van burgemeester en wethouders verzocht om op korte termijn te onderzoeken wat de beste (qua kosten en gemak) manier van smart parkeren is en die toe te passen bij het inrichten van parkeerplaatsen voor betaald parkeren in het centrum van Boxtel.

Energieneutraal: een zegen voor mens en milieu


Het klimaat verandert razendsnel. Vooral door de gigantische hoeveelheid olie, kolen en gas die we verbranden. Om een nog grotere klimaatramp te voorkomen moeten we daar zo snel mogelijk mee stoppen.

De gemeenteraad is gelukkig heel ambitieus want die wil Boxtel al in 2030 energieneutraal hebben. Dat kan door zoveel mogelijk energie te besparen (ongeveer 50% is haalbaar) en de rest duurzaam op te wekken. Zonnevelden en windmolens zijn hiervoor echt nodig. Het is hierbij belangrijk om (onterechte) angsten te ontzenuwen, de beste locaties te kiezen en burgers zoveel mogelijk te laten meedelen in de winst. In de toekomst (als er meer energie bespaard en efficiënter opgewekt wordt) kan er juist meer grond aan het landschap teruggegeven worden.

De verwachte snelle opmars van elektrische auto’s maakt ook energieopslag mogelijk. Bovendien kan veel energie verbruik wachten tot de zon schijnt of tot het waait (aanbod gestuurd). Biogas (gewonnen uit plantaardig afval, dus niet uit mest) kan gebruikt worden om pieken in de vraag en tekorten in het aanbod op te vangen.

Boxtel energieneutraal in 2030 is een realistisch scenario als iedereen (inwoners, bedrijven, verenigingen en woonstichting) meehelpt. Gelukkig krijgen de meeste mensen (terecht en verdiend) een goed gevoel als ze meehelpen aan het behoud van een leefbare wereld voor onze (klein)kinderen. Dus isoleer uw huis, plaats zonnepanelen, gebruik LED-lampen en zuinige apparaten en koop een warmtepomp (kan met subsidie en een voordelige lening van gemeente of Rijk). Goed voor mens, dier en milieu en het geeft een goed gevoel.

Politiek Café: Energie & Voedsel van de toekomst

Als de landelijke politiek het af laat weten, doet Combinatie95 het maar lokaal. Het klimaat wel op de agenda zetten. Daarom organiseerde Combinatie95, samen met D66 Boxtel, zondagmorgen 12 maart een zeer drukbezocht politiek cafe in Rembrandt. Zoals wij eerder ook op deze manier samenwerkten met bijv. PVdA/GL, SP en Inbox

Twee onderwerpen rond het thema klimaat stonden deze keer centraal: moeten we ook in Boxtel voor enkele windmolens gaan en hoe houdbaar is onze huidige manier van vlees consumeren. Combinatie95 wethouder Peter van de Wiel verzorgde de inleiding bij de discussie over windenergie. Enkele cijfers die Peter liet zien: met 1000 km2!!!! aan zonnepanelen-velden wekken we net genoeg duurzame energie op voor alle huishoudens in NL. Dan hebben we echter pas 13% van onze totale energievraag te pakken. En we hebben maar liefst ca 140.000!!! windmolens nodig als we alleen met wind energieneutraal willen worden. Het moet dus duidelijk zijn dat we max in moeten zetten op zon EN wind EN biomassa EN aardwarmte. Nadat we eerst natuurlijk zoveel mogelijk besparen op energiegebruik. Jan van de Weijden, voorzitter van Energie Coöperatie Boxtel en. Toine Cooijmans van Natuurmonumenten en Dommelbimd openden vervolgens de discussie. Jan: “Wij kunnen niet achterblijven en toekijken hoe elders wel windmolens verrijzen”. Toine zag de noodzaak van duurzame energie, maar wil het unieke nationaal landschap Het Groene Woud niet met windmolens vervuilen. Sowieso nog veel meer inzetten op besparen, is zijn devies.

Na de pauze leidde D66 gedeputeerde Annemarie Spierings het onderwerp vleesconsumptie en -productie. Zij plaatste oa kanttekeningen bij de houdbaarheid van onze vleesconsumptie. Vooral ook vanwege de grote gevolgen voor ons klimaat. Daarna gingen Birgit Dekkers van de universiteit van Wageningen en Johan van Hal namens de ZLTO met elkaar in debat. Birgit kwam met de boodschap dat vlees heel goed is, maar zeker niet elke dag; 2 á 3 keer p/w is meer dan genoeg. Vleesvervangers worden van steeds betere kwaliteit. Johan vond dat er meer aandacht en waardering mag zijn voor feit dat Nederlandse boeren tot de beste ter wereld horen.

W e mogen spreken van een zeer geslaagde bijeenkomst in grandcafe Rembrandt in Boxtel. Ruim 70 belangstellenden, waarvan velen zich actief mengden in de discussies olv oud-hoofdredacteur van het Brabants Dagblad, Ton Rooms.