Armoede is veel meer dan niet genoeg geld hebben

Armoede is veel meer dan niet genoeg geld hebben

Beleidskader armoede en schulden 2023 – 2026

We hebben de ambitie dat iedereen mee moet kunnen doen in onze maatschappij en dat niet-genoeg-geld-hebben geen belemmering daartoe mag zijn. Organisaties die zich inzetten om armoede te bestrijden moeten we ondersteunen. Eerder hebben we hierover al uitvoerig gesproken. Samenwerken op basis van vertrouwen in plaats van wantrouwen.

Ook de Rekenkamercommissie heeft de aanpak en uitvoering van het armoedebeleid onder de loep genomen en een aantal duidelijke adviezen hierover aangedragen. Wij zijn blij dat het College deze adviezen ter harte heeft genomen en de aanbevelingen heeft meegenomen in het nieuwe beleidskader t.a.v. armoedebeleid.

We lezen in de nieuwe beleidsnota en de Uitvoeringsagenda Armoede en Schulden 2023 ambitieuze voornemens die in 2024 moeten zijn gerealiseerd; maar de armoede is van nu en verdient nu een voortvarende aanpak en kan niet wachten tot volgend jaar. Nu is actie vereist.

Giftendrempel

Eén van die hobbels is de regelgeving rondom de bijstandsuitkering. ‘Alles wat je krijgt, wordt verrekend met de uitkering’, vat Van Zoeren samen. Dat zou betekenen dat de onvoorwaardelijke gift terug zou vloeien in de staatskas zonder dat de bijstandsontvanger er een cent op vooruit gaat. Daar is echter een oplossing voor gevonden: Zaanstad heeft de ‘giftendrempel’ verhoogd tot 1800 euro per jaar. Dat betekent dat bijstandsgerechtigden 150 euro per maand mogen ontvangen zonder te worden gekort op de uitkering. Van Zoeren: ‘Gelukkig durft de gemeente Zaanstad met ons deze tegendraadse aanpak uit te proberen. Wij noemen ze een lefgemeente.’

Van Zoeren is projectadviseur armoedebestrijding gemeente Schiedam, Vlaardingen. Zaanstad heeft de giftendrempel reeds verhoogd tot 1800 euro per jaar. Amsterdam overweegt ook om de giftendrempel aan te passen. Misschien ook een idee voor Boxtel?

Voor de duidelijkheid, dit betekent niet dat de gemeente die gift gaat geven, maar als derden dat willen doen, kan dat zonder dat het gevolgen heeft voor de bijstandsgerechtigden enz.

Tijdens de raadsvergadering van 7 maart 2023 heeft Combinatie95 de wethouder gevraagd om te rade te gaan bij de genoemde gemeenten  en te bekijken of dit iets is voor Boxtel om ook hier in te voeren.  Maken we van Boxtel ook zo’n gemeente met LEF ?

De wethouder heeft de toezegging gedaan om vóór het zomerreces de raad hierover te informeren.

Over de auteur

administrator