Maandelijks archief maart 2023

Armoede is veel meer dan niet genoeg geld hebben

Beleidskader armoede en schulden 2023 – 2026

We hebben de ambitie dat iedereen mee moet kunnen doen in onze maatschappij en dat niet-genoeg-geld-hebben geen belemmering daartoe mag zijn. Organisaties die zich inzetten om armoede te bestrijden moeten we ondersteunen. Eerder hebben we hierover al uitvoerig gesproken. Samenwerken op basis van vertrouwen in plaats van wantrouwen.

Ook de Rekenkamercommissie heeft de aanpak en uitvoering van het armoedebeleid onder de loep genomen en een aantal duidelijke adviezen hierover aangedragen. Wij zijn blij dat het College deze adviezen ter harte heeft genomen en de aanbevelingen heeft meegenomen in het nieuwe beleidskader t.a.v. armoedebeleid.

We lezen in de nieuwe beleidsnota en de Uitvoeringsagenda Armoede en Schulden 2023 ambitieuze voornemens die in 2024 moeten zijn gerealiseerd; maar de armoede is van nu en verdient nu een voortvarende aanpak en kan niet wachten tot volgend jaar. Nu is actie vereist.

Giftendrempel

Eén van die hobbels is de regelgeving rondom de bijstandsuitkering. ‘Alles wat je krijgt, wordt verrekend met de uitkering’, vat Van Zoeren samen. Dat zou betekenen dat de onvoorwaardelijke gift terug zou vloeien in de staatskas zonder dat de bijstandsontvanger er een cent op vooruit gaat. Daar is echter een oplossing voor gevonden: Zaanstad heeft de ‘giftendrempel’ verhoogd tot 1800 euro per jaar. Dat betekent dat bijstandsgerechtigden 150 euro per maand mogen ontvangen zonder te worden gekort op de uitkering. Van Zoeren: ‘Gelukkig durft de gemeente Zaanstad met ons deze tegendraadse aanpak uit te proberen. Wij noemen ze een lefgemeente.’

Van Zoeren is projectadviseur armoedebestrijding gemeente Schiedam, Vlaardingen. Zaanstad heeft de giftendrempel reeds verhoogd tot 1800 euro per jaar. Amsterdam overweegt ook om de giftendrempel aan te passen. Misschien ook een idee voor Boxtel?

Voor de duidelijkheid, dit betekent niet dat de gemeente die gift gaat geven, maar als derden dat willen doen, kan dat zonder dat het gevolgen heeft voor de bijstandsgerechtigden enz.

Tijdens de raadsvergadering van 7 maart 2023 heeft Combinatie95 de wethouder gevraagd om te rade te gaan bij de genoemde gemeenten  en te bekijken of dit iets is voor Boxtel om ook hier in te voeren.  Maken we van Boxtel ook zo’n gemeente met LEF ?

De wethouder heeft de toezegging gedaan om vóór het zomerreces de raad hierover te informeren.

Flexwoningen en Tiny Houses

Combinatie95 is voorstander van het ontwikkelen van flexwoningen en tiny houses in de gemeente Boxtel. Het draagt bij aan de betaalbaarheid van woningen, zowel in de huur als- koopsector. Bovendien zijn deze woningen relatief snel te realiseren en dragen bij aan het verlichten van de woningnood.

Zowel flexwoningen en tiny houses zijn woningen die tijdelijk geplaatst mogen worden op een locatie, hoewel dit volgens het bestemmingsplan niet kan.

In de raad van 7 maart 2023 is een voorstel aangenomen.

Dit voorstel behelst, kort gezegd, dat er 15- ipv 10 jaar afgeweken mag worden van het bestemmingsplan voor dit type woningen. Deze huizen mogen dan 15 jaar op dezelfde plek blijven staan. Met deze termijn verbetert de exploitatie aanzienlijk zonder dat daarvoor een uitgebreide procedure doorlopen hoeft te worden. Dit is zowel gunstig voor de ontwikkelaar als voor de huurder of koper.

We hebben nog wel een punt van zorg. Dit type woningen voldoet ook aan het bouwbesluit en heeft een minimale levensduur van 40 jaar, maar heeft slechts voor 15 jaar een plek. Het zou mooi zijn als er na deze 15 jaar een garantie was dat deze woningen op een andere locatie geplaatst kunnen worden. Daar wordt zowel landelijk als provinciaal aan gewerkt, maar deze garantie bestaat nog niet.

Zoals gezegd zijn wij voor de ontwikkeling van deze woonvormen. Een eerste pilot voor 12 flexwoningen gaat gerealiseerd worden aan het pastoor van Besouwplein in Boxtel. Ook voor de tiny houses zijn pilots opgestart. Combinatie95 is benieuwd naar de bevindingen bij deze proefprojecten en naar de mogelijkheden binnen alle kernen van onze gemeente.

motie voor meer kans voor starters op woningmarkt

Combinatie95 heeft, samen met 6 andere partijen, tijdens de raadsvergadering van 7 maart 2023 een motie ingediend om de mogelijkheden van starters op de woningmarkt te verbeteren. Deze motie is unaniem aangenomen.

We ervaren dat heel veel jongeren op dit moment vast lopen op de huidige woningmarkt, zowel op het gebied van huur als koop. Ze hebben moeite om een geschikte woonruimte te vinden. Veel jongeren blijven of noodgedwongen thuis wonen of zoeken hun heil buiten onze gemeente.

Jongeren leveren vaak een grote bijdrage aan de leefbaarheid van onze dorpen en wijken. Wij willen dan ook de kansen op een geschikte woning vergroten voor alle jongeren die in hun dorp of gemeente willen blijven wonen.

We hebben dan ook een notitie opgesteld met een breed scala aan mogelijkheden om starters te helpen op de woningmarkt. Deze mogelijkheden zijn gebaseerd op 4 pijlers: betaalbaarheid, voldoende locaties, voldoende bestemmingsplannen en de toewijzing aan deze doelgroep.

Ben je benieuwd naar deze notitie druk dan op deze link naar notitie”.

Een (groot) deel van de instrumenten en acties, die in deze notitie genoemd worden, zullen in de woonvisie afgewogen worden en er zal een keuze gemaakt worden welke nuttig en effectief zijn om in te zetten. Deze woonzorgvisie met uitvoeringsprogramma zal in het 2e kwartaal van 2023 vastgesteld gaan worden. U kunt er op rekenen dat we ook dan scherp zullen zijn op de daadwerkelijke verbetering van de kansen van onze starters op de Boxtelse woningmarkt.

Voortgang Willibrordusschool Esch

In de raadsvergadering van 7 maart 2023 heeft Combinatie95 vragen gesteld over de voortgang van de Willibrordusschool in Esch. Esch wacht al lange tijd op een goede, moderne en toekomstbestendige onderwijshuisvesting. Wethouder Hans Heesen heeft in zijn beantwoording aangegeven dat er over 2 weken in het college een besluit genomen gaat worden over de het proces om te komen tot nieuwbouw van de school, tot die tijd zijn er nog niet veel details te delen.

Wel is het duidelijk dat uit het gedane onderzoek blijkt dat een combinatie van woningbouw en bouw van de school op het terrein mogelijk is. Deze processen zullen echter niet aan elkaar gekoppeld worden om vertraging van de school te voorkomen.

Verder heeft de wethouder aangegeven dat de bouwsector het afgelopen jaar te maken heeft met forse prijsstijgingen (10-15%) en dat na de ontwerpfase duidelijk moet worden in hoeverre het benodigde budget nog past in het begrote budget. Het is goed om te horen dat er voortgang is in het proces, zodra er meer informatie te delen is dan zullen wij daar ook over informeren.

Passage Riche

Tijdens de raadsvergadering van 7 maart 2023 is het formele besluit genomen om het parkeerterrein tussen Stationsstraat en Prins Hendrikstraat (achter het voormalige Theelen) aan de openbaarheid te onttrekken. Dat betekent dat er straks niets meer geparkeerd kan worden. Combinatie95 had dit graag anders gezien, want we zien dat er behoorlijk veel wordt geparkeerd. Helaas kan dit niet anders, want het is de uitvoering van een oude afspraak en we moeten dit als gemeente nakomen. Anders worden we mogelijk aansprakelijk gesteld met verdere gevolgen. 

Combinatie95 vindt het belangrijk dat de doorgang van de Stationsstraat naar de Prins Hendrikstraat wel voor fietsers en voetgangers openblijft. Hier is een intentieverklaring voor afgesloten met de eigenaren van de grond. Combinatie95 vindt dat deze afspraken weinig zekerheid geven en daarom hebben we de wethouder hierover bevraagd. De wethouder heeft het vertrouwen dat de passage voor voetgangers en fietsers toegankelijk blijft. Ook gaat hij in gesprek met de eigenaren om te kijken of het parkeerterrein voorlopig toch nog open kan blijven.