Maandelijks archief juni 2022

Prikpraat Boxtel Oost woensdag 6 juli

Prikpraat is een activiteit van Combinatie95 die minimaal drie keer per jaar wordt georganiseerd in een van de kernen of wijken in Boxtel. Inwoners van de betreffende kern/wijk worden uitgenodigd om samen met de wethouders, raadsleden en leden van Combinatie95 op pad te gaan om zwerfvuil op te ruimen, maar tegelijkertijd met elkaar in gesprek te gaan over actuele onderwerpen. De tweede ‘Prikpraat met Combinatie95’ vindt plaats op woensdagavond 6 juli in de Boxtel Oost omgeving ‘Providentia/ De Dommel. We starten om ca 18.30 uur.

Zwerfvuil roept bij veel inwoners ergernis op. Diverse Boxtelnaren zijn reeds actief om regelmatig zwerfvuil te verzamelen. Combinatie95 is trots op deze inwoners die zich belangeloos inzetten voor een schone en gezonde omgeving. Dat verdient ondersteuning en navolging. Daarom gaat Combinatie95 de komende jaren zelf ook actief aan de slag om een bijdrage te leveren aan opgeruimde wijken. Maar tegelijkertijd ziet Combinatie95 dit als een mooie gelegenheid om op een informele manier met buurtbewoners in gesprek te komen. Vanuit deze gedachte is het nieuwe initiatief ‘Prikpraat met Combinatie95’ ontstaan. Waar mogelijk of gewenst werkt Combinatie95 samen met reeds actieve vuilopruimers. 

Directe lijntjes

Bewoners kunnen tijdens Prikpraat op informele wijze laten horen wat er leeft in hun dorp of wijk en welke suggesties zij hebben om de leefbaarheid te verhogen. Die opmerkingen en wensen kunnen input zijn voor gewenste aanpassing van gemeentelijk beleid of verbetering van de uitvoering. Door de aanwezigheid van de raadsleden en wethouders van Combinatie95 zijn er directe lijntjes met de gemeentelijke organisatie. 

Tweede Prikpraat in Oost ‘rondje De Dommel’

Op woensdag 6 juli vindt in Boxtel Oost de tweede ‘Prikpraat met Combinatie95’ plaats. Start om 18.30 uur bij tankstation Brederodeweg (naast Aldi) en rond 21.00 uur wordt de activiteit afgerond. Combinatie95 zorgt voor veiligheidshesjes, koffie voor de deelnemers, afvoer van het vuilnis en de organisatie(kosten). Wil je ook deelnemen aan de tweede Prikpraat in Oost? Stuur dan voor 1 juli a.s.  een berichtje naar combinatie95boxtel@gmail.com maar spontaan deelnemen mag ook.

De Kleine Aarde definitief verkocht

De financiering voor De Kleine Aarde is rond en daarmee is de verkoop definitief. 5 oktober 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de nieuwe invulling van De Kleine Aarde door Stichting Plaatsen Nederland. Vervolgens hebben op 24 februari 2022 BD Grondbeheer en de gemeente de koopovereenkomst ondertekend. Hierin is een ontbindende voorwaarde opgenomen voor het regelen van de financiële dekking waarvoor vier maanden de tijd was. Inmiddels hebben Stichting Plaatsen Nederland en BD Grondbeheer laten weten dat de financiën rond zijn en dat hiermee de koop definitief is. In juli vindt de daadwerkelijke levering van de grond en de gebouwen aan BD Grondbeheer plaats door ondertekening van de akte bij de notaris. Aansluitend vindt de uitgifte in erfpacht aan Stichting Plaatsen Nederland plaats.

Nieuwe ontwikkeling op terrein De Kleine Aarde

De Kleine Aarde is in 1973 gestart als plek waar bewoners, bedrijven en bezoekers kennisnamen van nieuwe technieken en inzichten om duurzaam om te gaan met voedsel, water en energie. De nieuwe eigenaar van De Kleine Aarde is Stichting BD Grondbeheer. Zij geven De Kleine Aarde langdurig in erfpacht uit aan Stichting Plaatsen Nederland voor realisatie van Plaats De Kleine Aarde. Wethouder Désiré van Laarhoven: “Stichting Plaatsen Nederland geeft De Kleine Aarde op eigen wijze een nieuwe impuls en brengt uiteenlopende partijen samen die werken aan duurzame verandering van het voedselsysteem. Het doet ons een groot genoegen dat het duurzame gedachtengoed van De Kleine Aarde behouden blijft en op deze manier nieuw leven ingeblazen wordt”. Plaats De Kleine Aarde levert een bijdrage aan de voedseltransitie door bestaande en nieuwe boeren actief te ondersteunen bij het maken van hun individuele businessplan met een toekomstbestendige bedrijfsvoering: natuur gedreven, sociaal verbonden en economisch gedragen.

Crowdfunding

BD Grondbeheer heeft met de obligatielening ‘Samen voor Grond II’ de koopsom gefinancierd en geeft de grond en de gebouwen van De Kleine Aarde in langdurige erfpacht aan Stichting Plaatsen Nederland. Voor de aankoop en renovatie van de gebouwen op De Kleine Aarde heeft Stichting Plaatsen Nederland een financiering van 1,8 miljoen nodig. Deze financiering is deels opgehaald bij particuliere investeerders, om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te geven om deel uit te maken van deze beweging. Investeerders worden lid van Coöperatie Plaats De Kleine Aarde. Coöperatieleden krijgen het recht en de mogelijkheid om actief mee te doen en denken aan de ontwikkeling van De Kleine Aarde. Start verbouwing en activiteiten Op dit moment biedt De Kleine Aarde tijdelijk onderdak aan vluchtelingen uit Oekraïne. Er is overeenstemming met BD Grondbeheer/De Plaatsen over opvang van vluchtelingen tot 1 oktober. Na 1 oktober gaan de verbouwingswerkzaamheden van start. De eerste bouwactiviteiten starten na de zomervakantie.

motie wij zijn open

Verduurzaming begint bij het besparen van energie en kan daarbij in deze tijd ook een aanzienlijke kostenbesparing opleveren voor ondernemers. Door open winkeldeuren is er onnodig energieverlies. ‘s Winters warmteverlies en ’s zomers koudeverlies door airco’s. Het zoveel mogelijk winkel deuren dicht houden levert een winkel een gemiddelde energiebesparing van 37% op.

Om die reden heeft Combinatie95 de motie van PvdA/GL, om hierover in overleg te gaan met winkeliers, mee ingediend. Wij zijn van mening dat de motie namelijk precies de goede toon heeft. Deze is niet dwingend of beperkend voor ondernemers in Boxtel maar roept juist op om in gesprek te gaan met de winkeliersvereniging en zo gezamenlijk de mogelijkheden en verschillende beweegredenen te bespreken.

De opvattingen over dit thema kunnen tussen de verschillende winkeliers namelijk flink verschillen. Door met elkaar in gesprek te gaan over dit specifieke thema ontstaat een momentum om naar elkaars motivatie te luisteren, draagvlak te creëren voor elkaars opvattingen en te komen tot een gezamenlijke visie op de deur-dicht-actie. De gemeente is hiermee niet dwingend maar faciliterend.

krapte op het net omzeilen

Hoe zorgen we voor voldoende en betaalbare energie? Door zo snel mogelijk energieneutraal te worden. En hoe doen we dat? Door flink energie te besparen en de rest duurzaam met zon en wind op te wekken. Dat scheelt veel geld, luchtvervuiling en CO2 uitstoot en we worden ook nog onafhankelijk van de grillen van andere landen.

Gelukkig heeft onze gemeenteraad afgesproken z.s.m. energieneutraal te worden. Het was al lang bekend dat het stroomnet de bottleneck zou worden en 2 jaar geleden is in Boxtel unaniem een motie aangenomen om te lobbyen voor versnelde verzwaring van het net. Helaas heeft ons gelobby en van vele andere gemeentes niet geholpen. Half juni 2022 kregen we zelfs het absurde bericht dat er voorlopig geen nieuwe bedrijven of duurzame energie projecten aangesloten kunnen worden. Het stroomnet zit vol want Tennet en Enexis hadden de snelle groei niet verwacht…

Maar het stroomnet zit niet echt vol. Alleen soms, tijdens pieken in vraag of aanbod. Gemiddeld wordt de capaciteit van het net nog niet voor 30% gebruikt. Door zoveel mogelijk eigen opgewekte stroom te verbruiken en slimmer om te gaan met het stroomnet kan het veel efficiënter worden benut en er kan dan ook veel meer aangesloten worden.

En er moet echt snel en veel gebeuren anders gaan we zelfs de bescheiden ambities van de RES niet eens halen, zoals u op het plaatje kunt zien, laat staan energieneutraal worden.

Drie kansrijke opties om hier iets aan te doen zijn: een energy-hub, zonnevelden met kortdurende accu-opslag en de zogenoemde “realtime interface” waarmee een netbeheerder een zonneveld tijdelijk kan afschakelen bij overproductie. Het beste is om deze 3 opties in samenhang te bekijken en te optimaliseren, rekening houdend met de afgesproken 5 tenders voor 50 ha. zonnevelden. En daarom heeft combinatie95, samen met PvdA/GL, D66, CDA en SP de volgende (door wethouder Désiré van Laarhoven omarmde en aangenomen) motie ingediend:

De raad van de gemeente Boxtel, in vergadering bijeen op 14 juni 2022

Overwegende dat:

  • De gemeente Boxtel in haar ambitie om zo snel mogelijk energieneutraal (per jaar) te worden enorm gehinderd wordt door het tijdens piekvraag en aanbod volle elektriciteitsnet.
  • Dit problemen kan geven bij het verduurzamen van woningen en bedrijven en dat nieuwe woningen en bedrijven soms niet op het net aangesloten kunnen worden omdat er niet voldoende stroom geleverd kan worden.
  • Boxtel in het beleidsakkoord heeft afgesproken 5 tenders voor 50 ha. zonnevelden uit te schrijven maar dat die volgens Enexis tot 2030 niet op het net aangesloten kunnen worden.
  • De gemeenteraad in 2020 een motie heeft aangenomen voor een zonneveld van 20 ha. op eigen grond (langs Renbaan) wat flinke, structurele inkomsten voor Boxtel kan opleveren.
  • We niet kunnen wachten tot het net is uitgebreid en alles in het werk moeten stellen om de netkrapte z.s.m. te omzeilen. Een 3-tal kansrijke opties hiervoor zijn: een energy-hub, peak-shifting en -shaving. Peak-shifting is kortdurende batterij opslag wanneer net vol zit (lage prijs) en terugleveren bij piekvraag (hoge prijs). Peak-shaving is zonnevelden niet op het maximale vermogen aansluiten (bijv. op 70%) en afschakelen wanneer net vol zit.
  • Het goed is dat Boxtel onderzoek laat doen naar een Energy Hub om Boxtelse groene stroom direct op het industrieterrein te gebruiken. Dit kan een goede eerste stap zijn om het net beter te benutten maar er zal meer nodig zal zijn voor een energieneutraal Boxtel.
  • Er een pilot komt voor een zogenoemde “realtime interface” (door een werkgroep van Netbeheer Nederland). Dit is een soort “noodrem voor groene stroom” waarbij netbeheerders op afstand zonnevelden kunnen afschakelen als het net de stroomproductie niet aankan. Hierdoor wordt het net beter benut en kan er veel meer aangesloten worden.
  • Door het afschakelen er wel een paar procent minder energieopbrengst is maar omdat op dat moment stroom goedkoop is, het financieel weinig scheelt.
  • Ook zonnevelden in combinatie met kortdurende batterijopslag netkrapte kan verminderen en met de (zo’n 20% per jaar) dalende batterij prijzen het over een paar jaar al rendabel is.

Verzoekt het College:

Het onderzoek naar een Energy Hub te combineren met onderzoek naar deelname aan de pilot “realtime-interface” en zonnevelden samen met kortdurende batterijopslag.

Vragen over leefbaarheid Lennisheuvel

Vragen in vragenhalfuurtje over leefbaarheid Lennisheuvel

Combinatie95 heeft de afgelopen weken twee bijeenkomsten gehouden in Lennisheuvel. Tijdens deze bijeenkomsten zijn door de aanwezigen verschillende zorgen geuit die betrekking hebben op de leefbaarheid in Lennisheuvel. Tijdens de raadsvergadering van 14 juni 2022 heeft de fractie van Combinatie95 hier vragen over gesteld aan de wijkwethouder voor Lennisheuvel; Désiré van Laarhoven.  

Woningbouw is ook in Lennisheuvel een belangrijk thema, nu Achter den Eijngel vordert is het dan ook belangrijk om vooruit te kijken. Er ligt een een plan waar relatief snel 12 seniorenwoningen gerealiseerd kunnen worden. Combinatie95 heeft gevraagd of prioriteit gegeven kan worden aan dit plan. De wijkwethouder heeft daarop geantwoord dat er momenteel hard gewerkt wordt om de opgestelde prioritering weg te werken. Omdat de afdeling weer op goede sterkte is vordert dat nu snel. De verwachting is dan ook dat er binnen afzienbare termijn opnieuw naar de prioritering gekeken kan worden en dat dit plan dan ook meewogen zal worden bij het opstellen van deze nieuwe prioritering. 

Een ander thema dat de leefbaarheid in Lennisheuvel beïnvloedt betreft het verkeer van Vion. Het gaat hier niet alleen over verkeersoverlast op de rotonde Boseind maar nadrukkelijk ook over vrachtwagens die parkeren/wachten op o.a. de fietsroute van Lennisheuvel naar Boxtel. Combinatie95 heeft gevraagd of hierop actief gehandhaafd wordt en welke stappen ondernomen zijn of worden om de overlast te verminderen. Hierop heeft de wijkwethouder aangegeven dat er afspraken gemaakt zijn met Vion omtrent het parkeren; Dit dient te gebeuren op eigen terrein. Alleen in noodsituaties mag hiervan afgeweken worden. De gemeente zal dit opnieuw ter sprake brengen bij Vion, daarnaast zal er ook actiever op gehandhaafd worden. Daarvoor doet de wethouder de oproep aan inwoners om melding te maken bij de gemeente wanneer deze overlast ervaren wordt. Op basis van meldingen kan de gemeente de overlast monitoren en handhaving ook gericht aansturen.  

Het derde thema betreft de ontwikkeling van Vorst B. De zorgen hier bestaan met name omtrent de komst van bedrijven die zorgen voor veel verkeersbewegingen en ook voor de landschappelijke inpassing wordt gevreesd, door bijvoorbeeld ‘verdozing’. De wethouder heeft hierop gereageerd dat de doelstelling is om Green Tech te ontwikkelen met hoogwaardige bedrijvigheid, het soort bedrijven valt daarbij in maximaal milieucategorie 3.2. De kavelgrootte wordt maximaal 1 à 1,5 ha. waardoor grote bedrijfsobjecten hier niet gerealiseerd kunnen worden. Op dit moment wordt er een visiedocument uitgewerkt voor Vorst B waar inwoners van Lennisheuvel en ondernemers wederom op kunnen reageren. De wethouder verzoekt dan ook om deze zorgen op die momenten alsnog te uiten.