Jaarlijks archief 2022

Nieuw Koolwijk Esch

Doel van Ruimte voor Ruimte (RvR) is verstening en verglazing van het buitengebied verminderen. Bij Nieuw Koolwijk zouden o.a. de kassen van een agrarisch bedrijf verdwijnen en op die plek 2 RvR gebouwd worden. In 2015 heeft de gemeenteraad van Haaren ingestemd om het plan uit te breiden van 2 naar 6 RvR woningen. Het belangrijkste argument daarvoor was dat dit nodig zou zijn voor de financiering van het complete plan: BP Nieuw Koolwijk én BP de Ruiting. Nu blijkt die extra financiering vooral voor RvR zelf te zijn. De kwart miljoen extra ontvangen vergoeding voor de 4 extra RvR-kavels vloeit terug naar de provincie. Er is nu nog maar weinig binding met het plan de Ruiting. Ook Combinatie95 vindt dat we een betrouwbaar bestuur moeten zijn maar dit werpt een ander licht op de zaak en daarom is een heroverweging van het besluit van Haaren op zijn plaats.

De kassen van het agrarische bedrijf zijn verplaatst naar de overkant van de weg en er komen volgens dit plan maar liefst 6 grote RvR woningen tot diep in het beekdal van de Essche stroom. 6 enorme woningen tot zelfs 11 meter hoog! Hoezo minder verstening en verglazing?

Combinatie95 vindt dat we zuinig moeten zijn op onze natuur en dus zeker ook op het fraaie beekdal van de Essche stroom. En om nou onnodig een flink deel van het beekdal op te offeren vinden wij onverstandig. En bovendien gaat het tegen de belangen van de buurtbewoners in. De commotie in Esch groot. Met dit plan komen er weer grote huizen waar geen directe behoefte aan is. Zoals aan de Postelstraat en een groot gedeelte van de Reigerskant tot nu toe. Weer geen starters- of seniorenwoningen. In het voortraject zijn hier zeer veel bezwaren op ingediend.

We zijn niet per se tegen RvR-woningen maar nu dient het vooral de eigen businesscase van RvR en dan worden de twijfels toch wel erg groot. Moet het wel zo grootschalig? Kan het niet anders ingericht worden? Zijn er geen alternatieven? Kan het elders of gedeeltelijk elders? Houden we wel genoeg rekening met steeds hoger water van de Essche stroom? Blijkbaar kan RvR tegenwoordig ook inspelen op de actuele vraag naar woningen. Daarbij gaat het om ook om kleinere woningen voor bijvoorbeeld jongeren of juist senioren. Dat is volgens Combinatie95 een onderzoek waard want daar heeft Esch wel direct behoefte aan.

Tot slot hebben we onze vraagtekens bij het archeologisch onderzoek. Er zijn vele proefsleuven gegraven in eerder omgewoelde grond en daar zijn, logischerwijs, weinig sporen aangetroffen. In het zuidoostelijke deel is de grond veel minder geroerd. Op dit stuk is de verwachtingswaarde extra groot is en juist hier is géén proefsleuf gegraven, ondanks dat dit in eerste instantie wel de bedoeling was. Esch staat bekend om de opgravingen van onder andere 2 Romeinse graven. Archeologische rapporten geven ook voor dit gedeelte van het plangebied aan dat de kans op vondsten groot is en dit wordt ondersteund door een reeds eerder gedane vondst. Ondanks herhaalde verzoeken om dit gebied te onderzoeken is dat niet gebeurd. Wat Combinatie95 betreft zou dit wel moeten gebeuren, voordat dit gebied überhaupt vrijgegeven wordt voor andere werkzaamheden.

Helaas heeft een meerderheid van de gemeenteraad van Boxtel voor het plan gestemd, o.a. met als reden dat het anders zonde van de ambtelijke capaciteit zou zijn.

Veel belangstelling voor ‘Klein en betaalbaar Wonen’

Het nieuwe ‘Klein-Wonen’ biedt de gemeente Boxtel veel kansen en oplossingen. Het is duurzaam en milieuvriendelijk, betaalbaar en levert een bijdrage tegen de woningnood. Dat is de belangrijke boodschap die wethouder Wonen, Désiré van Laarhoven, directeur van Woonstichting Joost, Marieke Vossen en Combinatie95-raadslid Peter den Ouden maandagavond 28 november 2022 aan hun gehoor meegaven. Zij waren gastsprekers op de informatie- en discussieavond over het thema ‘Klein en betaalbaar wonen in Boxtel’, die Combinatie95 hield op een van de beoogde locaties aan de Eindhovenseweg 22a.


Dat het onderwerp leeft in de gemeenschap was te merken aan de grote opkomst. Een volle zaal met ca 70 aanwezigen hoorde dat Tiny houses, Flexwoningen en woningsplitsing voorbeelden van kleinere wooneenheden zijn, waar de gemeente Boxtel op inzet. Zij leggen een geringer beslag op ostbare ruimte en zijn daardoor vooral ook voor jonge starters betaalbaar Avondvoorzitter en Combinatie95-raadslid Joep Schalkx leidde de aanwezigen soepel door een gevarieerde en informatieve avond. Eerst kwamen enkele jongeren aan het woord. Lotte Vullings en Christ van Schijndel gaven in een gesprek met Schalkx aan hoe hun zoektocht naar een geschikte woning verlopen is. Lotte kan uiteindelijk terecht in de gesplitste woning van haar ouders en Christ zoekt via een woning in Boxtel fanatiek naar zijn gedroomde koophuis in Esch.


Wethouder Désiré van Laarhoven vertelde daarna bevlogen welke mogelijkheden zij ziet om deze vorm van wonen voortvarend op te pakken in Boxtel. Het onlangs gestarte pilotproject voor vier locaties met tiny houses passeerde uiteraard de revue, maar ook andere mogelijkheden zoals woningsplitsing en bewoning van bijgebouwen. Omwonenden van de Eindhovenseweg lieten weten niet vooraf door de initiatiefnemer geïnformeerd te zijn. De wethouder verzekerde hen hier achteraan te gaan en dit samen met de initiatiefnemer recht te zetten.


Marieke Vossen sloot zich aan bij het verhaal van Van Laarhoven. Klein wonen is niet de heilige graal voor de woningnood, maar er is zeker een flinke doelgroep die hiermee geholpen kan worden. Ten aanzien van flexwoningen maakte zij duidelijk dat deze huizen zelf zijn niet tijdelijk zijn, maar de locaties wel. Op de vraag uit de zaal naar het ontbreken van voldoende betaalbare (huur)woningen in de kernen van de gemeente gaf Vossen aan dat Joost in actie komt als er een aantoonbare behoefte bestaat. Raadslid Peter den Ouden sloot het rijtje presentaties af met een toelichting op het initiatiefvoorstel ‘Impulsen voor bouwen en toewijzen van betaalbare woningen aan starters’. Met dit voorstel wil Combinatie95 de kansen van starters op de woningmarkt verbeteren. De focus ligt vooral op de realisatie van goedkopere woningen en woonruimten en op mogelijkheden om deze bij Boxtelse starters terecht te laten komen. Namens Combinatie95 dient Den Ouden dit initiatief in tijdens de eerstvolgende raadsvergadering.


In het afsluitende panel schoof de Boxtelse makelaar Anjo van der Heijden aan, naast Van Laarhoven, Vossen en Den Ouden. Het leverde veel interessante gesprekken op met de betrokken bezoekers van de avond. Zo werd gevraagd naar wat het begrip tijdelijkheid in relatie tot de investeringskosten inhoudt. Désiré van Laarhoven gaf aan dat 10 of 15 jaar de grens is en dat een haalbare businesscase een harde voorwaarde is om in zee te gaan met een initiatiefnemer. Op andere vragen werd aangegeven dat er sowieso ruimte is voor mogelijke bezwaren en dat er bij elk initiatief een uitgebreide vergunningprocedure gevolgd wordt. Ook werd door een aanwezige aangegeven dat tijdelijke woningen vooral bij moeten dragen aan een permanente oplossing. De nood zo hoog is!

Thema-avond ‘Klein en betaalbaar wonen in Boxtel’

Wonen en met name betaalbaar wonen staat overal in Nederland prominent op de agenda. Het thema ‘Klein wonen’ blijft daarentegen vaak onderbelicht. Niet in Boxtel en daarom organiseert Combinatie95 op maandag 28 nov. 2022 een openbare bijeenkomst met als thema ‘Klein en betaalbaar wonen in de gemeente Boxtel’. De avond vindt op een inspirerende locatie plaats, namelijk op de Eindhovenseweg 22A waar zich een van de beoogde locaties voor Tiny Houses in Boxtel bevindt. De avond start om 20.00 uur en eindigt rond 22.00 uur. Iedereen is van harte welkom bij deze openbare thema-avond. I.v.m. de organisatie is aanmelden wel gewenst.   

De druk op de woningmarkt is hoog en de behoefte aan betaalbare woningen voor huishoudens van 1-2 personen enorm. Hoe kunnen nieuwe en oude woonvormen zorgen voor verlichting van deze druk? Wat kunnen Tiny Houses en flexwonen hier aan bijdragen? Kunnen bestaande woningen beter worden benut? En hoe kunnen starters op de woningmarkt geholpen worden? Deze en andere vragen staan op deze avond centraal.

Programma
Avondvoorzitter is Joep Schalkx, raadslid voor Combinatie95. De avond start met een korte aftrap met een aantal woningzoekenden. Na hun bijdrage zal wethouder Désiré van Laarhoven het belang van ‘Klein wonen’ voor de gemeente Boxtel toelichten en de verschillende mogelijkheden hiervoor tegen het licht houden. Vervolgens zal Marieke Vossen, de nieuwe directeur-bestuurder van Woonstichting Joost, ingaan op wat Joost kan betekenen voor de realisatie van betaalbare woningen voor 1-2-persoonshuishoudens. Peter den Ouden, raadslid Combinatie95, draagt zorg voor de derde presentatie. Hij licht aan de aanwezigen het concept-initiatiefvoorstel ‘Impulsen voor bouwen en toewijzen van betaalbare woningen aan starters’ toe en gaat met hen in gesprek over mogelijke aanvullingen. De avond wordt afgesloten met een panelgesprek met het publiek, waarin de drie sprekers en een lokale makelaar zitting in nemen. Aanmelden voor de openbare thema-avond kan per e-mail via secretaris@combinatie-95.nl Graag uiterlijk zaterdag 26 november 2022.

Algemene Beschouwingen Begroting 2023

Op YouTube bekijken.

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft Combinatie95 zich sterk gemaakt voor een aantal zaken door het (mede) indienen van een aantal moties en amendementen.

Nieuwe nota grondbeleid

De huidige grondnota is was officieel vastgesteld voor de periode van 2016-2020.

De vernieuwing staat al in de begroting van 2021 opgenomen. Dat er nog geen nieuwe nota is, is uiteraard niet de enige reden waarom we vinden dat dit opgepakt moet worden. Wij willen graag dat de raad beter betrokken wordt bij de ontwikkelingen rond onze strategische grondreserves. Kunnen gronden verkocht worden? Of kunnen we deze beter benutten voor gemeentelijke doelen, zoals bijvoorbeeld voor flex-woningen?

Ook willen we dat de gemeente een actievere rol kan innemen, zodat we meer regie kunnen houden op de uitvoering van plannen.

De motie hiervoor hebben we uiteindelijk ingetrokken omdat het college aangeeft dat de nieuwe nota half 2023 gereed zou moeten zijn.

Bomenplan Heidonk e.o.

Onlangs heeft een delegatie van de gemeenteraad op uitnodiging van bewoners, de Heidonk bezocht. De inwoners geven aan dat ze veel hinder ervaren van de bomen in hun straat. Er blijkt veel achterstallig onderhoud te zijn. Aan de andere kant zijn de bomen belangrijk voor de leefomgeving. Zowel voor de biodiversiteit als tegen hittestress en de overlast door overmatige regenval.

We hebben dan ook opgeroepen om in overleg met buurtbewoners een bomenplan op te stellen met als doel direct gevaar te voorkomen en, met het nodige onderhoud, zoveel mogelijk gezonde bomen te laten staan en anders nieuwe aan te planten en goed te verzorgen.

Uiteindelijk hebben onze motie gecombineerd met een andere motie over dit onderwerp, waarin nadrukkelijk gekeken wordt om zoveel mogeijk gezonde bomen te behouden en de veiligheid te waarborgen. Deze motie is door de gemeenteraad aangenomen.

Onderzoek 30-km wegen in de bebouwde kom

Omdat Combinatie95 de veiligheid van fietsers en voetgangers hoog in het vaandel heeft staan. Kwetsbare verkeersdeelnemers worden veel beter beschermd met een maximum snelheid 30 km/uur of met vrijliggende fietspaden dan bij 50 km/uur. Veel gewonden en zelfs doden kunnen door de verlaging voorkomen worden.

In Boxtel zijn nog steeds veel, vooral voor fietsers, gevaarlijke drukke wegen (de Europalaan, Mgr. Wilmerstraat, Baroniestraat, Hornstraatstraat, Hugenpotstraat, Annastraat, etc.), terwijl in Liempde, Esch en Lennisheuvel alle wegen al wel 30 km/uur zijn.

Daarom hebben we het college opgeroepen om te onderzoeken welke Boxtelse wegen in woonwijken het beste als eerste 30 km/uur of met vrijliggende fietspaden gemaakt kunnen worden en wat de kosten per weg zijn. Tegelijkertijd een concept plan van aanpak op te stellen waarin alle Boxtelse woonwijken op termijn 30 km/uur gemaakt worden (door werk-met-werk te maken).

Helaas heeft deze motie het net niet gered. Volgens de wethouder komen deze zaken terug in het mobiliteitsplan wat in 2023 moet verschijnen.

Bereikbaarheid van onze kernen

Bereikbaarheid van onze kernen is voor onze inwoners van enorm belang en indirect voor de leefbaarheid. We vinden de buurtbuslijnen dan ook een belangrijke voorziening. Vanuit de provincie geluiden komen dat zij kijken naar alternatieven voor (buurt)buslijnen met een laag aantal reizigers. Combinatie95 maakt zich dan ook zorgen over de bereikbaarheid en leefbaarheid als deze bestaande voorzieningen weg zouden vallen. Dit mag in onze ogen dan ook niet gebeuren tenzij er een goed, laagdrempelig en betaalbaar alternatief is.

Middels een motie hebben we dan ook opgeroepen om richting de provincie alles in het werk te stellen om de bereikbaarheid via openbaar vervoer in onze kernen op peil te houden en bestaande openbaar vervoervoorzieningen te behouden.

Gelukkig heeft de wethouder ons gerust kunnen stellen en is deze motie overbodig gebleken. Uiteraard blijven we wel de vinger aan de pols houden.

Voldoende binnensportvoorzieningen

Veel Boxtelse sportverenigingen maken gebruik- en zijn afhankelijk van binnensportvoorzieningen. Voldoende sportzalen en -hallen zijn dan ook van groot belang. Volgend jaar loopt echter de overeenkomst af met sporthal de Braken en er is nog geen overeenstemming om deze langer open te houden.

Combimatie95 maakt zich hier dan ook ernstig zorgen over. Daarom willen we ook dat alles in het werk gesteld moet worden om voldoende binnensportvoorzieningen veilig te stellen. Tegelijkertijd te kijken naar alternatieven voor sporthal De Braken als overeenstemming de komende tijd uitblijft. Om dit te doen moet er wat ons betreft voldoende ambtelijke capaciteit hiervoor vrij gemaakt worden en dienen de sportverenigingen hier goed bij betrokken te worden.

Onze oproep hiertoe is met ruime meerderheid overgenomen.

Ouderenbeleid

De leeftijdsontwikkeling van inwoners in Boxtel is zodanig dat de hoeveelheid ouderen tot 2040 fors toe zal nemen. Wij zullen hier dan ook op moeten anticiperen en noodzakelijke maatregelen moeten nemen met de nodige financiering.

Er is met deze begroting een reserve gevormd voor “noodzakelijke maatschappelijke opgaven”. Deze pot is gevormd om invulling te kunnen geven aan maatregelen die nodig zijn voor de diverse grote vraagstukken die nu op ons afkomen, zoals armoedebestrijding, stikstofproblematiek, vluchtelingenopvang en het energievraagstuk. Wij vinden dat ook voor de actiepunten op het gebied van ouderbeleid uit deze pot geput zou mogen worden.

Gezamenlijk met een aantal partijen hebben we een amendement hiertoe mee ingediend en deze is unaniem aangenomen.

Gemeentelijke publicaties in lokale kranten Eén van de bezuinigingsmaatregelen uit het kerntakendekkingsplan, zoals vorig jaar vastgesteld, is het om te stoppen met de gemeentelijke publicaties in lokale kranten. Hierdoor wordt de gemeente minder zichtbaar en zijn inwoners slechter op de hoogte van zaken die gemeentelijk spelen en die hen of anderen raken. Middels een motie die we mede met anderen ingediend hebben, hebben we opgeroepen om besluit om dit besluit terug te draaien. Ook deze motie is gemeenteraad breed aangenomen.

Extra aandacht voor armoedebeleid

In de raadsvergadering van dinsdag 4 oktober stond het rapport van de Rekenkamercommissie over het armoedebeleid in Boxtel op de agenda. Momenteel spelen in onze samenleving meerdere crises tegelijk, waardoor veel inwoners in financiële problemen dreigen te komen, zelfs in armoede dreigen te vervallen met schrijnende gevolgen van dien. Het onderzoeksrapport “Verstevig het netwerk” van de Rekenkamercommissie verschijnt dus op een actueel moment en geeft ons een duidelijk beeld van het gevoerde armoedebeleid in Boxtel.

In het rapport staat dat de gemeente ruimhartig en meewerkend is, maar de wachttijden op onderdelen zorgelijk zijn. Zo kan een gesprek plannen en een besluit nemen soms weken duren. Bij urgente problemen is dat ongewenst en het is eigenlijk onverantwoord om het toegezegde nieuwe beleidsplan af te wachten, er is nu behoefte aan een (tijdelijke) oplossing. Daarom moet volgens ons aanbeveling 3.2. uit het rapport onmiddellijk worden uitgevoerd: “Herken, erken en gebruik de grote uitvoeringskracht van de actieve professionals, maar vooral ook die van de vrijwilligersorganisaties bij de uitvoering van het armoedebeleid. “Juist die vrijwilligersorganisaties zijn uitermate goed op de hoogte bij wie de nood het hoogst is en waar een wachttijd niet meer acceptabel is, waar direct hulp moet kunnen worden verleend, als dat nodig is.

Daarom vroegen wij het college om op basis van vertrouwen nu (verantwoording later) de uitvoeringskracht van de betrokken actieve (vrijwilligers)organisaties beter te benutten bij de uitvoering van het armoedebeleid en hun een mandaat te geven om direct rechtstreeks financiële hulp te kunnen verlenen aan inwoners bij wie het water aan de lippen staat. Een mandaat in de vorm van het verstrekken van een direct beschikbaar (extra) budget ter leniging van de acute armoede in hun doelgroep. Daarvoor hadden wij een motie voorbereid samen met de fracties van CDA, SP en PvdA/GroenLinks. Helaas blijkt de motie vanwege juridische regels niet uitvoerbaar te zijn. Met de toezegging van de wethouder om in de geest van de motie te handelen en het mee te nemen in het nieuwe beleid hebben we de motie ingetrokken.

Actualisatie Duurzaamheidsagenda

Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Dat is een bekende, mooie spreuk en meestal een goed moreel kompas. Gewoon rekening houden met je medemens. Een andere bekende, minder mooie, spreuk is: wie dan leeft wie dan zorgt. En zo hebben we ons helaas lang gedragen met veel problemen als gevolg. Opwarming van de aarde, stijgende zeespiegel, teruglopende biodiversiteit, lucht-, water- en bodemvervuiling, drinkwater tekort, etc.

En ondanks onomstotelijk wetenschappelijk bewijs ontkennen sommigen nog steeds dat de mens de oorzaak van deze problemen is. Ergens wel begrijpelijk want als je het erkent moet je er ook iets aan doen en in actie komen. Alles ontkennen en nergens op letten is veel makkelijker maar daardoor stelen we wel de toekomst van onze eigen kinderen en de generaties daarna. Ook zij zijn medemensen en hebben recht op een goede toekomst op een leefbare Aarde en daar moeten wij voor zorgen. Gelukkig komen steeds meer mensen in actie, bijvoorbeeld met energiezuinig maken van hun woning, minder vliegen, elektrisch vervoer en vaker plantaardig voedsel eten. Goed bezig!

Met deze actualisatie duurzaamheidsagenda wil ook de gemeente hier meer aan bijdragen. Duurzaamheid is een rode draad in het handelen van de gemeente en goede zaak dat dit (weer) een vaste plaats krijgt in raads- en collegevoorstellen. Met de beperkte mensen en middelen is het wel goed om te kijken met welke acties we maximale duurzaamheidswinst krijgen. Volgens Combinatie95 is het snelste en het meeste te halen met vol inzetten op de energietransitie. Dus veel energie besparen en de rest met zon en wind opwekken. Bijkomende voordelen zijn energie onafhankelijkheid en het is ook nog veel goedkoper.

Zeer binnenkort krijgen we de uitslag van de eerste tender zonnevelden en het is zaak de volgende tender z.s.m. te starten. Geen excuus: “het net zit vol” want dat is slechts af en toe. Het is vooral een kwestie van vraag en aanbod beter afstemmen en eventueel wat kortdurende batterijopslag. Deze zaken worden nu ook onderzocht voor de energy-hub.

Zonnevelden en windmolens zijn niet voor de eeuwigheid. Voor een goed rendement is 15 jaar voldoende en dan kan vrijkomende ruimte eventueel weer anders benut worden. Daarom is het goed om voor de volgende tender het Groen Ontwikkelfonds Brabant nadrukkelijk uit te nodigen. Door hun cofinanciering van de grond wordt het rendement van een zonneveld nog beter en na 15 jaar wordt het terrein omgezet in nieuwe natuur om gebieden met elkaar te verbinden. Dat is goed voor de biodiversiteit en geeft ook nog stikstofruimte bijvoorbeeld voor woningbouw. Met een amendement van Combinatie95 en PvdA/GL is deze win-win kans toegevoegd aan de uit te voeren projecten als actie: “onderzoek tijdelijke zonnevelden i.s.m. GOB”

Vier jaar geleden heeft Combinatie95 art37 vragen gesteld over zonnepanelen op scholen. Toen was het antwoord dat de gemeente scholen, administratief en anderszins, hier zoveel mogelijk bij zou ondersteunen. Scholen hebben ook een voorbeeldfunctie maar helaas zijn veel schooldaken nog nauwelijks benut en nu loopt hun energierekening de spuigaten uit. Wij willen dat verduurzaming van schoolgebouwen meer aandacht krijgt in de reguliere overleggen. Wethouder Hans Heesen heeft dat toegezegd.

Onlangs zagen we dat de kosten van brandstof bij MGD enorm zijn gestegen. Snel omschakelen naar elektrisch transport is veel voordeliger en milieuvriendelijker. Als reactie op vragen van Combinatie9 heeft MGD hiervoor een pilot gestart.

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)

Het Rijk heeft met PHS de ambitie gevormd om meer treinen te laten rijden, onder andere op het traject Eindhoven-Amsterdam. Om de leefbaarheid van Boxtel en de bereikbaarheid van Ladonk enigszins te borgen is in 2014 een totaalpakket aan maatregelen vastgesteld, een moeilijk dossier dat daarna eindelijk verder kon.

Vanaf 2016 is dit dossier door het schrappen van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) verder bemoeilijkt en is de uitvoering enorm vertraagd. Het geheel aan maatregelen had namelijk volgens de oorspronkelijke planning al klaar moeten zijn. Bijna twee weken geleden is de gemeenteraad bijgepraat over het maatregelenpakket en blijkt dat het project, prijspeil begin 2021, al 50% duurder is dan oorspronkelijk begroot. Daarmee is een tekort ontstaan van bijna €18 miljoen euro. Om daarbij nog te zwijgen over de extreme prijsstijgingen die hebben plaats gevonden tussen begin 2021 en nu. Hoewel hierdoor onrust is ontstaan vinden wij het positief dat de wethouder deze informatie vrijwel meteen met de raad heeft gedeeld.

Rijk en provincie hebben op dit moment geen ruimte voor extra financiering en het is vanzelfsprekend onrealistisch dat dit extra budget volledig gedragen kan worden door de gemeente Boxtel. Daarbij is Combinatie95 van mening dat dit laatste niet alleen onrealistisch maar ook onrechtvaardig zou zijn omdat Boxtel namelijk niet de veroorzaker van de problemen is; Het is immers de wens van het Rijk om meer treinen te laten rijden en ook de problemen rondom de PAS zijn door het Rijk ontstaan.

Op 13-07-2022 neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan Verbinding Ladonk Kapelweg (VLK) , een besluit dat vóór de ontwikkelingen van de laatste weken waarschijnlijk relatief probleemloos door de besluitvorming gegaan zou zijn. Immers eerder is het pakket aan maatregelen, waaronder de VLK, al vastgesteld.

Tijdens de in-gesprekavond van 5 juli 2022 is er uitgebreid gesproken over de PHS en het bestemmingsplan VLK. Door zowel de ambtelijke organisatie als de wethouder is daarin toegelicht en verzekerd dat het vanavond vaststellen van het bestemmingsplan VLK uiteindelijk niet kan leiden tot de ongewenste situatie waarin de dubbele overweg gesloten zou worden zonder dat de vereiste maatregelen volledig uitgevoerd zijn. Daarbij blijft het vanuit alle betrokken partijen het absolute streven om het volledige maatregelenpakket PHS uit te voeren. De komende periode vinden hierover onderhandelingen plaats en worden mogelijke scenario’s verder uitgewerkt.

Zoals de wethouder heeft toegelicht versterken we als Boxtel onze onderhandelingspositie als we ervoor zorgen dat de voorbereidingen van alle deelprojecten zover als mogelijk gereed zijn. Dit maakt dat Boxtel klaar is om over te gaan tot uitvoering op het moment dat er gelden beschikbaar komen. Omdat het vaststellen van het bestemmingsplan niet onomkeer is (aanleg VLK staat dan nog niet vast) kan Combinatie95 zich daarbij aansluiten.

Ten slotte wil Combinatie95 daarbij nogmaals benoemen dat het een integraal en samenhangend pakket aan maatregelen betreft dat uiteindelijk ook in totaliteit uitgevoerd dient te worden om een oplossing te kunnen vormen voor de verkeersproblematiek in Boxtel, in het bijzonder geldt dat ook voor de verbreding van de Keulsebaan. Dit deelproject verdient eigenlijk de hoogste prioriteit omdat het meer bijdraagt aan het oplossen van de verkeersdrukte en ook het mogelijke stikstofrisico aanzienlijk lager is dan bij de VLK. De uiteindelijke beslissing over de sluiting van de dubbele overweg is aan de gemeenteraad. Combinatie95 zal daar niet mee instemmen als uitsluitend de VLK wordt gerealiseerd en Boxtel met de problemen achterblijft. Dit zou dan ook nadrukkelijk het signaal moeten zijn in de gesprekken met het Rijk en de provincie.

Financiën gemeente Boxtel

Jaarverslag 2021

Over het resultaat van de jaarrekening zijn wij uitermate positief. De jaarrekening 2021 is afgesloten met een positief resultaat van maar liefst €4,4M. De vermogenspositie van de gemeente is verbeterd met €8,6M. Ook de goedkeurende verklaring van de accountant stelt ons tevreden.

De solvabiliteit is gestegen en heeft nu een gemiddeld risico. De netto schuldquote is gedaald en geeft een laag risico en de weerstandscapaciteit is ruim voldoende. Kortom de gemeente Boxtel heeft nu een gezonde financiële positie en kan tegenvallers opvangen.

Uiteraard kijken we niet alleen naar het financiële verhaal, maar kijken we ook naar wat er uitgevoerd is. Er is het afgelopen jaar veel opgepakt en tot uitvoering gebracht. Tegelijkertijd zien we ook dat er €1,9M overgeheveld wordt naar 2022 voor nog niet uitgevoerd beleid. En dat bestaat voor een groot deel bestaat uit doorgeschoven budgetten tgv Corona-maatregelen en het restant van het AHRI-budget voor de herindeling met Esch. Samen goed voor €1,1M.

Bovendien zien we dat het beeld enigszins vertekend wordt doordat sommige budgetten doorgeschoven worden, waarvan meteen ook de inkomsten doorgeschoven worden. Hierdoor wordt per saldo €0,- doorgeschoven, maar wordt er wel een taak pas in 2022 uitgevoerd.

Uiteraard is het goed dat dit wel in 2022 tot uitvoering komt, zoals:

  • Transformatie jeugdzorg
  • Restafval reduceren en grondstoffen stimuleren
  • Reductie energiegebruik (huur-)woningen
  • Uitvoering warmtetransitie
  • Snelfietsroute
  • Economische ontwikkeling en toerisme
  • Woononderzoeken

Bij de voortgang van de woningbouwopgave zien we dat het aantal opgeleverde woningen minder is dan ingeschat en er zijn geen huurwoningen toegevoegd aan onze woningvoorraad. Dit moet uiteraard beter. Gelukkig heeft de afdeling RO goede stappen vooruit gezet. Zowel in bezetting als in het oppakken van plannen. We verwachten dat dit zeker resultaat zal hebben. Neemt niet weg dat we dit op de voet blijven volgen en zullen blijven sturen op verbetermogelijkheden.

MPG Grondbedrijfsfunctie 2022

In 2021 zijn er een aantal grondexploitaties afgesloten, deze waren allemaal verlieslatend. Van de op dit moment openstaande grondexploitaties lijkt ook Vorst B verlieslatend te worden. We vragen ons af of het uitgangspunt bij de start van een grondexploitatie van een ontwikkeling zoals een bedrijventerrein, maar ook woningbouw, niet minimaal kostendekkend zou moeten zijn?

Zijn er lessen geleerd uit deze verlieslatende grondexploitaties die meegenomen worden bij het opstellen van toekomstige grondexploitaties om daarbij te streven naar minimaal kostendekkend?

1e Burap 2022

In de Burap is te lezen dat in het najaar van 2022 weer opgestart gaat worden met het Integraal HuisvestingsPlan (oftewel IHP) voor de gemeente Boxtel. Combinatie95 wil benadrukken dat het komen tot een volledig en gedragen IHP van grote waarde is voor alle partijen. Ook bij de toelichting op de jaarrekening en kadernota zijn de risico’s en onzekerheden benoemd die op ons afkomen rondom de verduurzaming en de grootschalige investeringen in het onderwijsvastgoed en overig maatschappelijk vastgoed. We horen graag van de wethouder hoe de doelstellingen van het klimaatakkoord in het IHP landen? Een IHP is o.a. bedoeld om kwalitatieve verbeteringen aan schoolgebouwen te realiseren. Maar volgens ons ook bij uitstek geschikt om te gebruiken als routekaart tot verduurzaming van het onderwijsvastgoed richting 2050.

We horen graag wat de beoogde reikwijdte van het IHP gaat zijn? Krijgen de schoolbesturen, gemeente en gemeenteraad inzicht in de planning/fasering van de beoogde investeringen, ook op de lange termijn, tot aan 2050? Inzicht in deze fasering geeft schoolbesturen namelijk de mogelijkheid om zich voor te bereiden en verstandig onderhoud uit te voeren.

MGD

Uit de evaluatie door Berenschot eind 2020 is gebleken dat de bezuinigingstaakstelling van MGD is gehaald, en dat is best knap want er zijn flinke taken vanuit het Rijk bijgekomen. Zoals altijd zijn er nog wel mogelijkheden voor verbetering. Om te kunnen blijven investeren in zowel de omvang als in de kwaliteit van de ambtelijke organisatie is het nodig om het budget voor MGD structureel te verruimen. O.a. om dezelfde loonschalen te kunnen realiseren ten opzichte van vergelijkbare gemeenten, zodat MGD vacatures op een kwalitatief goed niveau kan invullen. Hogere lonen zijn nodig in de huidige krappe arbeidsmarkt, en we kunnen er dure inhuur mee vermijden. Het gaat wel over flinke bedragen maar Combinatie95 is bereid om te investeren in een goed werkende ambtelijk organisatie. We verwachten dat verbeteringen snel zichtbaar worden maar willen wel meer grip houden en vragen daarom om regelmatige feedback.

Een verontrustende ontwikkeling die we zien is de dreiging op cyberaanvallen. Ook gemeenten lopen gevaar op een, zeer kostbare, cyberaanval. Als belangrijkste maatregel wordt genoemd: een “bewustwordingscampagnes voor medewerkers”. Is het niet beter om de veiligheid met zoveel mogelijk technische maatregelen te waarborgen i.p.v. vertrouwen op menselijk gedrag verbeteren?

Wanneer een voertuig economisch is afgeschreven kijkt MGD naar de te verwachten onderhoudskosten om te bepalen wanneer vervanging het beste is. Maar ondertussen is MGD zo’n €110.000 per jaar meer kwijt aan fossiele brandstof. Elektrische km’s zijn veel voordeliger vooral als de stroom zelf opgewekt wordt en dat draagt ook nog bij aan het schone lucht akkoord en z.s.m. energieneutraal worden. Is het daarom niet veel beter om ook de energiekosten mee te rekenen voor het beste vervangingsmoment van voertuigen?

In 2023 wil MGD verder inzetten op een efficiënte en gedegen uitvoering van de wet WOZ. Combinatie95 stelt voor om WOZ waarden voortaan te bepalen in ranges, van bijvoorbeeld €50.000 want dat zal veel bezwaren schelen. En inwoners liefst proactief oproepen om, indien nodig, zelf rechtstreeks bezwaar te maken i.p.v. via bureaus. Want dat kost de gemeente heel veel geld en dat moeten we uiteindelijk toch allemaal zelf betalen.

Op verzoek van Combinatie95 neemt de burgemeester deze 3 bovenstaande zaken mee naar MGD als commentaar.

Kadernota

Na de KTD van vorig jaar en nu de uitvoering daarvan is de kadernota bewust beleidsarm en na vaststelling zal het College aan de slag gaan met de begroting 2023-2026 (gepland op 8 november 2022). Een paar belangrijke zaken. Het duurste is de structurele verhoging van het budget van MGD. We zien de problemen met de uitvoering van allerlei plannen, o.a. voor bouwen, en het aantrekken van voldoende personeel is belangrijk. De komende jaren hebben we nog de middelen dus voor de beoogde verbeterslag is het nu of nooit.

Niet zo duur maar ook belangrijk: Het taalhuis voor de aanpak van laaggeletterdheid omzetten in structureel beleid per 2023. Hiermee gaan we iedereen de kans geven om mee te doen en perspectief te hebben. Goede zaak natuurlijk.

Het is ook goed om te zien dat de Nieuwbouw van de Willibrordus school in Esch vanaf 2023 in uitvoering te gaat. Esch wacht al lang genoeg.

Combinatie95 waarschuwt al 9 jaar op rij voor een tekort aan sportaccommodaties. En volgend jaar is het zover dan loopt het contract met de Braken af. Wat gaat het College doen om ervoor te zorgen dat onze inwoners kunnen blijven sporten?

Een 2e functie van deze nota is om nieuwe ontwikkelingen integraal af te wegen en deze vervolgens op te nemen in de begroting van 2023.

Waar we ongetwijfeld op voor moeten sorteren is de huidige stikstofproblematiek. Gemeente Boxtel zal allerlei vraagstukken op haar bord krijgen. Hoe kunnen we helpen om agrariërs een perspectief te geven? Hoe ga je om met stoppende agrariërs? Hoe kunnen we helpen bij de omslag naar circulaire landbouw? Deze opgave vraagt om veel ambtelijke capaciteit en dus om middelen en we vragen ons af of dat wordt meegenomen in de begroting?

Een andere vraag is of dat er voldoende rekening gehouden wordt met de steeds groter wordende groep ouderen die ook nog langer thuis blijven wonen. Hebben we voldoende voorzieningen en middelen om dit te kunnen realiseren?

Verder vragen we ook aandacht voor Esch. Een aantal regelingen bleven nog 2 jaar door lopen  maar vanaf 2023 gaat o.a. de subsidieverstrekking aan verenigingen wijzigen. Om dit soepel te laten verlopen is goede communicatie nodig. Wordt hier voldoende rekening mee gehouden?

We willen ook de KTD nog benoemen. Een groot deel van de maatregelen hebben al tot een structurele besparing geleid. Voor de komende jaren worden ook de overige bezuinigingen al meegerekend. We lopen hierbij wel het risico dat uiteindelijk niet alle maatregelen tot de gewenste besparing leiden. En het kan zijn dat een aantal maatregelen ongewenste neveneffecten hebben waar we iets aan moeten doen. Voorlopig lijken we nog zwarte cijfers te schrijven maar vanaf 2026 worden kleinere gemeenten flink gekort door het Rijk.

Zoals bekend wil Combinatie95 vooral ook inzetten op meer inkomsten genereren zoals door de energietransitie. Met de verruimde onderzoeksopdracht voor een energy-hub voor heel Boxtel, rekening houdend met 5 tenders voor zonnevelden, moet dat snel mogelijk worden. Voor ons toekomstperspectief is het van belang om al deze zaken zo snel mogelijk inzichtelijk te hebben en dat dient vertaald te worden in de meer-jaren-begroting 2023-2026.

Overigens vinden wij het absurd dat we al ruim 2 jaar wachten op het advies (van o.a. de WUBBB) over de 1e tender zonnevelden.

Opgepikt in Boxtel Oost

Woensdagavond 6 juli jl. organiseerde Combinatie95 haar Prikpraat rondom het winkelcentrum in Boxtel oost. Met elkaar de handen uit de mouwen steken voor een schone gemeente, waarbij in gesprekjes signalen van inwoners worden opgepikt. Het resultaat is een flink aantal zakken met zwerfafval en een aantal heldere signalen van circa 15 wijkbewoners. Fractievoorzitter Stefan de Nijs van Combinatie95 neemt die mee naar het gemeentebestuur.  

Signalen
* De bewoners rondom het winkelcentrum tonen zich tevreden met hun groene woonomgeving dichtbij het centrum en met de winkels om de hoek. Zij waarderen de vuilprik actie van Combinatie95 en hopen dat het vooral de jeugd aanzet hun afval niet zomaar te dumpen. “Eigenlijk moeten we hen daar meer op aanspreken”.

* De toenemende drukte op de Brederodeweg en Eindhovenseweg is zorgwekkend en de rotonde bij de Fellenoord is in de spits met heel veel fietsen en auto’s “een echte puinhoop”.

* Er zijn geen sluitende afspraken van de ondernemers in het winkelcentrum om de directe ruimte rondom hun zaken schoon  te houden. Een van hen geeft aan dat daaraan behoefte is.

* De samenwerking met de gemeente Sint Michielsgestel wordt door enkelen zeer kritisch bejegend. Uitspraken als “Die samenwerking is niet efficiënt en doelmatig”; “het zorgt eerder voor een gemeente veraf dan dichtbij”, geven uiting aan die mening. Met als tip “veel strakker sturen met minder directeuren”.

* Een inwoonster, op bezoek in Oost,  bood spontaan aan om bij een vuilprikactie op Selissen met een groepje mee te doen bij het vuilprikken,  bij een komende actie in die wijk. “Dat vraagt daar ook om blijvende aandacht”.

* Een bewoner van Elisabethsdael gaf aan blij te zijn met de mooie opgeknapte Markt en Rechterstraat en dat de maaltijdservice goed is.

Taakstraf Combinatie95
Tijdens het inzamelen vroeg een passant of we iets fout gedaan hebben en of we bezig waren met het vervullen van een taakstraf? Met een glimlach vertelde Stefan de Nijs: “Nee hoor, je mag bij ons ook zonder strafblad meedoen”!

Prikpraat wordt door Combinatie95 periodiek georganiseerd. In september 2022 is Esch aan de beurt om opgeschoond te worden en om te horen wat daar dan leeft.  

Doorgaand vrachtverkeer Liempde

Tijdens de raadsvergadering van 12-07-2022 heeft de fractie van Combinatie95 bovenstaande vragen gesteld over de verkeersveiligheid in de kern van Liempde. Dit op basis van een verkeerstelling van Veilig Verkeer Nederland (VVN) waaruit bleek dat er in het centrum in 1 week bijna 700 vervoersbewegingen van groot materieel langer dan 8 meter geteld zijn. Hoewel de VVN aangeeft dat het betreffende rapport met de gemeente Boxtel gedeeld is, was deze bij de wethouder en de ambtenaren helaas niet bekend.

In zijn beantwoording heeft wethouder Van Nistelrooij de toezegging gedaan om aanvullend kwalitatief onderzoek uit te gaan voeren naar de vervoersbewegingen door de kern Liempde. Dit onderzoek is benodigd om het type vervoersbewegingen te kunnen duiden en de conclusie te kunnen trekken of het inderdaad doorgaand vrachtverkeer betreft. Op basis hiervan kunnen verdere vervolgstappen ondernomen worden.

Hoewel de beantwoording van de vragen hiermee niet geheel naar tevredenheid is, worden er wel concrete vervolgacties opgepakt. Als fractie gaan we deze ontwikkelingen vanzelfsprekend volgen.