Maandelijks archief oktober 2023

Mogelijkheden voor Boxtel Energie Neutraal

Zoals bekend is Combinatie95 een voorstander om ZSM over te schakelen op duurzame, hernieuwbare energie. Omdat de klimaatverandering en onze kinderen dat van ons eisen. Bovendien worden we dan voor onze energievoorziening echt zelfvoorzienend en daarmee onafhankelijk van dubieuze regimes, onze inwoners krijgen schone en betaalbare energie en kunnen er (samen met de gemeente) zelfs inkomsten mee genereren. Om energieneutraal te worden is een goede mix van wind- en zonne-energie en enige energieopslag nodig. Zelfs als we alle geschikte daken volleggen zijn volgens de experts nog zonnevelden nodig. Op dit moment is ongeveer 0,1% van de Nederlandse grond benut voor zonne-energie en dat zal moeten groeien naar ca. 1%. Ter vergelijk: momenteel wordt ruim 70% (24.700 km2) van de Nederlandse grond (34.000 km2) agrarisch gebruikt, grotendeels voor veevoer (mais en Engels raaigras). In totaal beslaan kassen in Nederland 130 km2 (bijna 0,4% van Nederlandse grond) en verbruiken 4 miljard m3 gas per jaar, waarvan de helft voor bloemen en sierplanten (bron CBS).

Recent heeft het demissionaire kabinet afgesproken dat het gebruik van landbouw- en natuurgronden voor zonnepanelen in principe ongewenst is maar met een paar uitzonderingen. Dit heeft mogelijk ook gevolgen voor het vastgestelde Boxtelse beleid. De noodzaak om rigoureuze stappen te zetten wordt er echter, ook volgens het rijk, niet minder om. Combinatie95 wil graag weten in hoeverre de, door het kabinet gemaakte, uitzondering en eventuele andere opties ons kunnen helpen bij de realisatie van onze energie ambitie. We hebben het College (27 oktober 2023) daar de volgende vragen over gesteld:

  1. “Projecten waarvan de participatietrajecten al in een vergevorderd stadium zijn kunnen doorgang vinden.” Geldt dit ook voor de eerste Boxtelse zonnevelden tender?
  2. “AgriPV: combinatie van een substantiële agrarische functie met een zonnepark.” Bijv: zonnepanelen boven zacht fruit. Of: verticaal in weilanden op oost/west gerichte dubbelzijdige panelen. Ziet de gemeente hiervoor kansen voor de volgende tender(s)?
  3. “als de landbouwgrond binnenkort geen landbouwgrond meer is” Zijn hier mogelijkheden voor stoppende agrariërs en VAB locaties en, zo ja, hoe?
  4. “als de zonnepanelen helpen bij het oplossen van opstoppingen op het stroomnet.” Het kabinet trekt definitief 416,6 miljoen euro uit voor de installatie van batterijen bij grote zonneparken. Hierdoor kunnen pieken in vraag en aanbod van stroom opgevangen worden en wordt het net beter benut. Gaat het College hier bij onze tenders op inzetten?
  5. “Op eigen terrein energie opwekken met een zonneveld van maximaal 2 hectare mag nog wel.” In hoeverre kan dit helpen bij de realisatie van onze energie ambitie?
  6. Windenergie wordt door dit kabinetsbesluit voor Boxtel vrijwel onontkoombaar maar dat kan eigenlijk alleen in Boxtel Noord. Verwacht het College hierdoor een heroverweging bij Gestel? Of kunnen we 3 (wat kleinere) molens op Boxtels grondgebied realiseren en misschien cable-poolen met het zonneveld bij de rioolwaterzuivering bij de A2?
  7. Ziet het College nu nieuwe kansen om diverse grote parkeergelegenheden in Boxtel te gaan benutten voor overkapping met zonnepanelen?
  8. Gaat het College nogmaals met het bedrijfsleven in gesprek om nu eindelijk eens echt werk te maken van het massaal benutten van de Boxtelse bedrijfsdaken?

Wij verwachten de antwoorden binnen 30 dagen.

Huisvesting Arbeidsmigranten

In november 2020 is het beleid huisvesting arbeidsmigranten unaniem vastgesteld, waarin staat dat we binnen 3 jaar huisvesting voor 800 personen willen realiseren. Mede door de “beperking” van 800 personen worden de huisvestingvergunningen een schaars goed waarmee geld te verdienen valt. Daarom moet de gemeente een transparante procedure volgen en bovendien willen we kwalitatief goede huisvesting met o.a. max. 2 personen per kamer, 24/7 bewaking en vrijetijdsbesteding. Hiertoe is een verordening opgesteld en in september 2021 een tender uitgeschreven voor 3 locaties met respectievelijk 400, 250 en 150 plekken. Daar zijn 11 inschrijvingen op binnengekomen maar geen enkele voldeed aan de minimale criteria. Daarna is de verordening aangepast met als belangrijkste wijzigingen een vergunning voor 15 jaar i.p.v. 10 en grotere maximale afstand tot het industrieterrein. En vervolgens een tender voor 2 keer 400 plekken. Daar zijn 6 inschrijvingen op binnengekomen en maar eentje voldeed aan de eisen (die van SBA-flex).

Een paar van de doelen van het beleid zijn: fatsoenlijke huisvesting voor arbeidsmigranten; dus geen 12 personen in een gewoon woonhuis. En daardoor ook minder overlast in woonwijken en meer woningen voor onze eigen inwoners. In Boxtel werken ongeveer 2500 arbeidsmigranten. Met de beoogde 800 (2 x 400) plekken vangen we qua aantal (ze werken niet allemaal in Boxtel) pas ongeveer 1/3 deel op. Is minder arbeidsmigranten, zoals nu veel in de landelijke politiek te horen is, dan de oplossing? Zeker niet op korte termijn want dan zou er veel werk (in de zorg, logistiek, voedselproductie, techniek, etc.) blijven liggen en de economie een flinke dreun krijgen. Bovendien mogen Europeanen hier gewoon werken. Daarom vindt Combinatie95 dat we de morele plicht hebben om fatsoenlijke huisvesting te bieden en overlast in wijken terug te dringen. We willen daarom ook een beroep op het College doen dat zij ervoor zorgt dat Vion veel meer haar verantwoordelijkheid neemt. Vion kan als eerste bij SBA-flex eisen dat al hun werknemers uit de Boxtelse woonwijken vertrekken en dat die plekken weer voor Boxtelse inwoners beschikbaar komen.

Dat mensen zich zorgen maken over 400 personen in hun buurt is logisch; dat zou iedereen doen. Zijn plekken met kleinere aantallen dan de oplossing? De ervaring laat juist zien dat in grotere complexen met goed beheer er nauwelijks overlast is (https://nos.nl/artikel/2494820-wooncomplexen-voor-arbeidsmigranten-een-uitkomst-maar-ook-bron-van-zorg). Veel minder overlast dan in woonwijken want er is 24/7 toezicht en vrijetijdsvoorzieningen. Dat is ook de reden dat Boxtel zulke strenge criteria in de tender heeft opgenomen en dat is blijkbaar alleen te realiseren bij een dergelijke schaalgrootte. Uit de praktijk blijkt dat dit in kleinere voorzieningen helaas niet haalbaar is.

Verder moeten we natuurlijk een betrouwbaar bestuur zijn; als alle procedures juridisch goed doorlopen zijn kunnen we de huisvestingsvergunning niet zomaar intrekken. Misschien valt er met SBA-flex te onderhandelen als we ze compenseren maar met 400 plekken voor 15 jaar gaat het, ook na aftrek van kosten, om gigantische bedragen die Boxtel nooit kan ophoesten. Initiatiefnemer SBA-flex moet nu de omgevingsdialoog voeren met de omwonenden. Hier kunnen nog steeds veel praktische zaken ingevuld worden (parkeerplaatsen, fietsenstalling, taalles, buitenverlichting, etc.) en heeft men wel degelijk invloed. Hiervoor moet men uiteraard wel met elkaar in gesprek gaan.

Prikpraat Combinatie95: “Meer buurtgevoel, minder afval”

Terwijl Combinatie95 zwerfafval in alle Boxtelse wijken en kernen prikt, praat de politieke partij met inwoners uit het betreffende gebied om te horen wat er leeft. Prikpraat van Combinatie95 werd deze keer op zaterdag 14 oktober 2023 gehouden in het centrum van Boxtel en Breukelen. In drie groepjes werd door leden van Combinatie95, waaronder de wethouders Désiré van Laarhoven en Hans Heesen en raadslid Stefan de Nijs, zwerfvuil opgeprikt. Tegelijkertijd gingen de vuilprikkers in gesprek met diverse inwoners van Boxtel.

De hoeveelheid zwerfafval was deze keer minder dan tijdens eerdere edities van Prikpraat. Verschillende bewoners en clubjes van bewoners blijken zelf te zorgen voor een schone stoep en straat. Een van hen typeerde dat heel mooi met: “meer buurtgevoel, minder afval”. Een leuze en keuze die volgens Combinatie95 navolging verdient. Het merendeel van de bewoners die zelf initiatief nemen laat zich bovendien positief uit over de gemeente Boxtel.

Peukentapijt
Er waren echter ook plekken waar veel zwerfafval gedumpt wordt, zoals aan de achterzijde van de Markt in de Monseigneur Bekkerstraat. Daar lagen vele blikjes, flesjes en glazen. En op de stoep een ‘tapijt’ van een paar honderd sigarettenpeuken met filter. Afval dat bijna niet te ruimen is en nooit vergaat. “Hier moet de politie maar eens een heterdaadje maken”, was de suggestie van een passant. Er werden door de bewoners diverse suggesties gedaan tijdens Prikpraat. Zo zouden duurzaamheidacties meer zichtbare aandacht moeten krijgen. En “zorg voor een tegeltaxi”. Die de tegels ophaalt bij inwoners die tegels wippen om hun tuin te vergroenen. Tevens riep een oudere inwoner op om veel meer aandacht te besteden aan onze jongeren. De genoemde ideeën omarmt Combinatie95 van harte.

Fixi-app gebruiken
Ook tijdens deze Prikpraat werden problemen gesignaleerd met rondhangende jeugd, nu vooral in de omgeving van het Processiepark. Verder werd meer aandacht gevraagd voor vuurwerkoverlast, ontbrekende bladkorven en voor asociaal verkeersgedrag, zoals gewoon even midden op de weg parkeren bij een bezoekje aan de apotheek. Combinatie95 blijft zich inzetten voor verbeteringen en adviseert burgers zaken te blijven melden. Voor problemen in de openbare ruimte kan daarvoor de Fixi-app benut worden. Bewoners tonen zich tevreden over de reacties die de gemeente daarop verzorgt. 

Herstel straatwerk Liempde na werkzaamheden waterleiding

Om de waterleiding in Liempde te vervangen moesten de straten deels open. Combinatie95 heeft hierover in oktober 2023 schriftelijke vragen aan het college gesteld.

We begrijpen dat deze werkzaamheden moeten plaatsvinden, maar het is jammer dat straatwerk steeds weer open moet. Want bij terugplaatsen is het resultaat nooit hetzelfde als bij aanvang. Combinatie95 heeft daar eerder vragen over gesteld bij de aanleg van glasvezel, maar ook na deze werkzaamheden is het op sommige plekken erg slordig. Het niet inzanden en lange, brede spleten kunnen nu weer voor gevaarlijke situaties zorgen. Combinatie95 is hier in de afgelopen weken door veel Liempdenaren over benaderd.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte dat de huidige terugplaatsing van het straatwerk te wensen over laat en voor gevaarlijke situaties kan zorgen?

2. Hoe wordt er toezicht gehouden op de uitvoering van de werkzaamheden en op welke wijze wordt erop toegezien dat het straatwerk wel zorgvuldig, en zo dicht mogelijk richting de oorspronkelijke staat, wordt teruggelegd? Wij benadrukken hierbij het belang om dit op korte termijn uit te voeren, omdat het de drukste wegen van het dorp betreft.

3. Bent u het met ons eens dat kosten voor herstelwerkzaamheden voor rekening van de aannemer moeten komen en het niet zo kan dat wij hier als gemeente voor moeten opdraaien? Hoe gaat u hiervoor zorgen?

4. Hoe gaat het college in de toekomst zoveel als mogelijk voorkomen dat de straten iedere keer voor verschillende werkzaamheden open moeten? Is het niet mogelijk om verschillende werkzaamheden beter te combineren?

We verwachten binnen 30 dagen antwoord op onze vragen.