Maandelijks archief september 2023

Rotonde de Ketting

Dinsdag 12 september 2023 hebben we ingestemd met het bestemmingsplan, dat een rotonde bij de Ketting mogelijk maakt. Eerder heeft Combinatie95 al vragen gesteld over de gekozen verkeerskundige oplossing. En dit blijkt de beste oplossing te zijn. Hiermee moet het verkeer op de Bosscheweg, Heem van Selis, Dukaat en Baandervrouwenlaan het beste door kunnen rijden.

We hebben nadrukkelijk ook nog eens de aandacht gevraagd voor zorgen uit de omgeving. Combinatie95 vindt dat de weg Selissen niet afgesloten mag worden, tenzij daar zwaarwegende redenen voor zijn. Ook vinden we dat dit BP niet mag leiden tot extra parkeerdruk op de weg de Ketting. Meerdere partijen hebben hierop gewezen en de wethouder heeft aangegeven dat de buurt altijd betrokken wordt mochten er maatregelen nodig zijn.

Duurzame maatregelen tegen 0% rente

Voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen tot € 60.000 verstrekt het warmtefonds leningen voor duurzame maatregelen tegen 0% rente en dat is natuurlijk voordeliger dan de rentedragende duurzaamheidslening van de gemeente. Dus logisch dat we daar mee stoppen.

Het Warmtefonds financiert tegenwoordig ook 100% van de zonnepanelen en ook doe-het-zelvers kunnen er gebruik van maken en eventuele subsidie hoeft men niet meer voor te financieren. Goede zaak want dat maakt energiebesparing nog aantrekkelijker. In feite kan men nu tot inkomens van €60.000 gratis veel geld besparen.

Helaas staat een lucht-lucht WP oftewel airco die energiezuinig kan verwarmen niet in de maatregelenlijst. Jammer, want samen met 10 zonnepanelen is een lucht-lucht WP de goedkoopste manier waarmee een gemiddeld huishouden 2/3 van hun energieverbruik kan besparen. Combinatie95 vindt het onverstandig om maatregelen op voorhand uit te sluiten; het is beter om er eisen aan te stellen. Net als in 2022 in ons amendement, toen is de lucht-lucht WP met een minimaal rendement van 360% (COP=3,6) aan de maatregelenlijst van de gemeente toegevoegd. Dan is de energiebesparing vergelijkbaar met een hybride WP maar de aanschaf is toch al gauw zo’n €4000 goedkoper.

Vandaar dat we tijdens de raadsvergadering van september 2023 wethouder Van Laarhoven gevraagd hebben of ze mogelijkheden ziet om de lucht-lucht WP ook aan de warmtefonds maatregelen te laten toevoegen. Ze stuurt hiervoor een brief met dit verzoek naar het warmtefonds.

Het Warmtefonds is uitsluitend bedoeld voor woningeigenaren terwijl vooral mensen in matig geïsoleerde huurwoningen de dupe zijn van hoge energielasten. We zouden graag zien dat de gemeente ook huurders helpt bij serieuze energiebesparing, zoals een warmtepomp en zonnepanelen. Huurders mogen deze aanpassingen niet zelf (laten) doen aan hun huurwoning en moeten maar afwachten tot ze aan de beurt zijn bij Joost. Op ons verzoek gaat wethouder Van Laarhoven in gesprek met Joost met de vraag om huurders, onder voorwaarden, toestemming te geven om zelf in duurzame maatregelen te mogen investeren.

De gemeente gaat het warmtefonds breed onder de aandacht brengen en dat is heel goed want het kan onze inwoners veel geld en CO2 uitstoot besparen.

https://www.warmtefonds.nl/particulieren?gclid=CjwK

CAjwu4WoBhBkEiwAojNdXoLW8AP3CYkYlKMZOhvyGz0RErrvM_T0FItv7T5juDy40621ttO4NRoCT8MQAvD_BwE

Actieve grondpolitiek: meer kansen voor betaalbare woningbouw en duurzaamheid

Tijdens de raadsvergadering van 12 september 2023 heeft de raad de nota grondbeleid vastgesteld. Met de nota grondbeleid nemen we als gemeente een actievere houding in het strategisch verwerven van gronden. Combinatie95 ondersteunt dit. In eerste instantie wordt vaak gedacht aan de kansen voor betaalbare woningbouw, maar ook op andere gebieden – zoals duurzaamheid – biedt dit kansen. Dit is ook in lijn met het beleidsakkoord. Tegelijkertijd is actieve grondpolitiek niet zonder risico’s. Daarom vinden wij het belangrijk dat we bij verwerving van gronden ook steeds als gemeenteraad aan zet komen. Zoals tijdens de ingespreksavond al ter tafel gebracht staat dit nu niet eenduidig in de stukken en is de mogelijkheid om dit via een apart raadsvoorstel of bestuursrapportage te doen. Omdat het om serieuze bedragen kan gaan vinden wij het belangrijk dat dit altijd via een raadsvoorstel aan de raad wordt voorgelegd. Daarom dienden we hiervoor een amendement in, oftewel een voorstel tot wijziging. Dit deden we met alle andere partijen op een na maar die wel voor stemde.

De afgelopen jaren hebben we veel discussie gehad over de capaciteit binnen de afdeling Ruimte Ordening. Combinatie95 vindt het belangrijk dat dit nieuwe beleid niet ten koste gaat van de behandeling van de lange lijst met woningbouwinitiatieven. We hebben tijdens de ingespreksavond van de wethouder begrepen dat dit niet het geval gaat zijn en hij indien extra personeel hier voor zal inhuren. Wij hebben de wethouder dan ook verzocht om als dit nodig blijkt ons als raad hierover te informeren.

concept beheerplan Sparrenrijk

Naar aanleiding van een ingezonden brief voor de gemeenteraad hebben we hebben al een paar technische vragen gesteld over het “concept beheerplan Sparrenrijk” en daar kwamen zoveel reacties van onze inwoners en de pers op dat we op basis daarvan nog een flink aantal vervolg vragen gesteld hebben. Nou is een beheerplan een bevoegdheid van het College maar waarschijnlijk hebben zij de tegengestelde geluiden ook gehoord en hopelijk worden die reacties ook meegewogen voor het uiteindelijke besluit. Hier volgen onze zogenoemde artikel37 vragen:

Geacht College,

Het concept Beheerplan Sparrenrijk 2023 – 2032 heeft al veel reacties uitgelokt. Zoals bekend is Combinatie95 heel zuinig op Sparrenrijk en moeten we o.i. voorzichtig zijn met ingrepen. De Amerikaanse eik staat niet op de Unielijst Invasieve Exoten en weghalen is dus niet noodzakelijk en in andere landen worden ze juist beschermd (bijv. Engeland, Sheffield Park). Door eerdere kapacties staan er nu duizenden zaailingen van de Amerikaanse Eik. Verwijderen werkt dus eerder averechts. Een volwassen Amerikaanse eik produceert veel zuurstof, haalt fijnstof uit de lucht, geeft verkoeling en staat in de top vijf van stikstofbinders (VNBE) en is goed bestand tegen klimaatverandering. Het lijkt dus onlogisch om ze te kappen en ook andere zaken in het beheerplan roepen de nodige vragen op:

  1. In het bomenbeleidsplan van de Gemeente Boxtel 2022- 2040 staat: “Hoewel we afwegingen uit het verleden nu anders zouden maken, is dat geen reden om een boom zomaar weg te halen of te vervangen. Daarnaast leveren deze bomen, die misschien niet meer op een logische plek staan, nog steeds een grote bijdrage aan de kwaliteit van de woonomgeving, klimaatadaptatie en al die andere waarden van bomen.” Hoe valt dit beleid te rijmen met het kappen van Amerikaanse eiken in Sparrenrijk?
  2. Het duurt zeker 50 jaar voordat herplant enigszins vergelijkbare gunstige milieu effecten heeft. Hoe valt, met de huidige milieu problemen, volwassen bomen kappen nog te verantwoorden?
  3. Volgens berekeningen van de GGD leven mensen in Noord-Brabant gemiddeld een jaar korter dan in de rest van Nederland, voornamelijk door luchtvervuiling. Boxtel is deelnemer aan het Schone Lucht Akkoord en door het afvangen van fijnstof dragen bomen hieraan bij. Hoe valt het kappen van volwassen eiken dan te rechtvaardigen?
  4. De subsidie is zeer gering (€ 3.256) en het zijn zeer lange termijnplannen die veel geld blijven kosten. Kunnen we niet beter Sparrenrijk met rust laten en deze middelen gebruiken om extra nieuwe natuur te creëren om juist meer milieuwinst te krijgen?
  5. Voor dit beheerplan is geen gebruikt gemaakt van een systematische inventarisatiemethode van soorten flora en fauna met aantallen en locatie. Hoe kan men toetsen of de gewenste resultaten behaald worden als er geen nulmeting/inventarisatie wordt verricht? Is het zeker dat de biodiversiteit zal toenemen en hoe valt dit aan te tonen?
  6. “Bij de uitvoering van de werkzaamheden in het gebied wordt gewerkt volgens de gedragscode soortenbescherming bosbeheer”. Deze gedragscode is nog niet vastgesteld en wat houdt dat dan in?
  7. Volgens het beheerplan wordt vrijwel het hele bos en veel paden en lanen aangepakt. Die werkzaamheden zelf verstoren ook nog rust, bodem, flora, fauna, micro-organismen, microklimaat en de omgeving en de gevolgen zijn vaak permanent. Dit is de ouderwetse aanpak van bosbouw. Volgens de jongste wetenschappelijke inzichten moet de veerkracht van het gehele ecosysteem centraal staan (ecosystem resilience approach). Waarom kiest men hier niet voor? Is het niet beter het huidige ecosysteem met rust te laten en zichzelf te laten aanpassen?
  8. “De lanen in Sparrenrijk hebben een grote impact op de beleving van het gebied. Daarnaast zijn ze van waarde als cultuurhistorisch element dat het beeld weergeeft van het voormalig landgoed”. Door de lanenstructuur is er ook goed zicht en dat geeft een veilig gevoel. Waarom moeten er dan zoveel lanen verdwijnen (afgesloten, opnemen in het bos), is dat echt wenselijk en wordt het dan niet een gewoon park zoals er al zoveel zijn in Nederland?
  9. Dood hout vormt een onmisbaar element in een bos. Er leven talloze micro-organismen, planten en dieren van. Maar er is al veel dood hout aanwezig, o.a. door eerdere kap-acties en nòg meer verhoogt het brandgevaar, zeker nu we vaker langere periodes van droogte krijgen. Wat is de norm hiervoor, ook uit het oogpunt van brandveiligheid?
  10. Sparrenrijk is het enige bos in Boxtel dat direct grenst aan de bebouwde kom. Men kan er makkelijk naartoe en het heeft daardoor een grote aantrekkingskracht en is van grote waarde voor o.a. de directe omgeving zoals de wijken Selissen, Lange Linden, en Heem van Selis. Een groot gedeelte afsluiten en langere tijd ingrijpende beheermaatregelen uitvoeren komt de beleving niet ten goede. Hoe wordt dit sociale aspect meegewogen?

Als het goed is krijgen we binnen 30 dagen antwoorden op deze vragen maar nog belangrijker is dat het College de voors en tegens nog eens goed afweegt.

foto Marcel Fischer