concept beheerplan Sparrenrijk

concept beheerplan Sparrenrijk

Naar aanleiding van een ingezonden brief voor de gemeenteraad hebben we hebben al een paar technische vragen gesteld over het “concept beheerplan Sparrenrijk” en daar kwamen zoveel reacties van onze inwoners en de pers op dat we op basis daarvan nog een flink aantal vervolg vragen gesteld hebben. Nou is een beheerplan een bevoegdheid van het College maar waarschijnlijk hebben zij de tegengestelde geluiden ook gehoord en hopelijk worden die reacties ook meegewogen voor het uiteindelijke besluit. Hier volgen onze zogenoemde artikel37 vragen:

Geacht College,

Het concept Beheerplan Sparrenrijk 2023 – 2032 heeft al veel reacties uitgelokt. Zoals bekend is Combinatie95 heel zuinig op Sparrenrijk en moeten we o.i. voorzichtig zijn met ingrepen. De Amerikaanse eik staat niet op de Unielijst Invasieve Exoten en weghalen is dus niet noodzakelijk en in andere landen worden ze juist beschermd (bijv. Engeland, Sheffield Park). Door eerdere kapacties staan er nu duizenden zaailingen van de Amerikaanse Eik. Verwijderen werkt dus eerder averechts. Een volwassen Amerikaanse eik produceert veel zuurstof, haalt fijnstof uit de lucht, geeft verkoeling en staat in de top vijf van stikstofbinders (VNBE) en is goed bestand tegen klimaatverandering. Het lijkt dus onlogisch om ze te kappen en ook andere zaken in het beheerplan roepen de nodige vragen op:

  1. In het bomenbeleidsplan van de Gemeente Boxtel 2022- 2040 staat: “Hoewel we afwegingen uit het verleden nu anders zouden maken, is dat geen reden om een boom zomaar weg te halen of te vervangen. Daarnaast leveren deze bomen, die misschien niet meer op een logische plek staan, nog steeds een grote bijdrage aan de kwaliteit van de woonomgeving, klimaatadaptatie en al die andere waarden van bomen.” Hoe valt dit beleid te rijmen met het kappen van Amerikaanse eiken in Sparrenrijk?
  2. Het duurt zeker 50 jaar voordat herplant enigszins vergelijkbare gunstige milieu effecten heeft. Hoe valt, met de huidige milieu problemen, volwassen bomen kappen nog te verantwoorden?
  3. Volgens berekeningen van de GGD leven mensen in Noord-Brabant gemiddeld een jaar korter dan in de rest van Nederland, voornamelijk door luchtvervuiling. Boxtel is deelnemer aan het Schone Lucht Akkoord en door het afvangen van fijnstof dragen bomen hieraan bij. Hoe valt het kappen van volwassen eiken dan te rechtvaardigen?
  4. De subsidie is zeer gering (€ 3.256) en het zijn zeer lange termijnplannen die veel geld blijven kosten. Kunnen we niet beter Sparrenrijk met rust laten en deze middelen gebruiken om extra nieuwe natuur te creëren om juist meer milieuwinst te krijgen?
  5. Voor dit beheerplan is geen gebruikt gemaakt van een systematische inventarisatiemethode van soorten flora en fauna met aantallen en locatie. Hoe kan men toetsen of de gewenste resultaten behaald worden als er geen nulmeting/inventarisatie wordt verricht? Is het zeker dat de biodiversiteit zal toenemen en hoe valt dit aan te tonen?
  6. “Bij de uitvoering van de werkzaamheden in het gebied wordt gewerkt volgens de gedragscode soortenbescherming bosbeheer”. Deze gedragscode is nog niet vastgesteld en wat houdt dat dan in?
  7. Volgens het beheerplan wordt vrijwel het hele bos en veel paden en lanen aangepakt. Die werkzaamheden zelf verstoren ook nog rust, bodem, flora, fauna, micro-organismen, microklimaat en de omgeving en de gevolgen zijn vaak permanent. Dit is de ouderwetse aanpak van bosbouw. Volgens de jongste wetenschappelijke inzichten moet de veerkracht van het gehele ecosysteem centraal staan (ecosystem resilience approach). Waarom kiest men hier niet voor? Is het niet beter het huidige ecosysteem met rust te laten en zichzelf te laten aanpassen?
  8. “De lanen in Sparrenrijk hebben een grote impact op de beleving van het gebied. Daarnaast zijn ze van waarde als cultuurhistorisch element dat het beeld weergeeft van het voormalig landgoed”. Door de lanenstructuur is er ook goed zicht en dat geeft een veilig gevoel. Waarom moeten er dan zoveel lanen verdwijnen (afgesloten, opnemen in het bos), is dat echt wenselijk en wordt het dan niet een gewoon park zoals er al zoveel zijn in Nederland?
  9. Dood hout vormt een onmisbaar element in een bos. Er leven talloze micro-organismen, planten en dieren van. Maar er is al veel dood hout aanwezig, o.a. door eerdere kap-acties en nòg meer verhoogt het brandgevaar, zeker nu we vaker langere periodes van droogte krijgen. Wat is de norm hiervoor, ook uit het oogpunt van brandveiligheid?
  10. Sparrenrijk is het enige bos in Boxtel dat direct grenst aan de bebouwde kom. Men kan er makkelijk naartoe en het heeft daardoor een grote aantrekkingskracht en is van grote waarde voor o.a. de directe omgeving zoals de wijken Selissen, Lange Linden, en Heem van Selis. Een groot gedeelte afsluiten en langere tijd ingrijpende beheermaatregelen uitvoeren komt de beleving niet ten goede. Hoe wordt dit sociale aspect meegewogen?

Als het goed is krijgen we binnen 30 dagen antwoorden op deze vragen maar nog belangrijker is dat het College de voors en tegens nog eens goed afweegt.

foto Marcel Fischer

Over de auteur

administrator