Maandelijks archief december 2022

Nieuw Koolwijk Esch

Doel van Ruimte voor Ruimte (RvR) is verstening en verglazing van het buitengebied verminderen. Bij Nieuw Koolwijk zouden o.a. de kassen van een agrarisch bedrijf verdwijnen en op die plek 2 RvR gebouwd worden. In 2015 heeft de gemeenteraad van Haaren ingestemd om het plan uit te breiden van 2 naar 6 RvR woningen. Het belangrijkste argument daarvoor was dat dit nodig zou zijn voor de financiering van het complete plan: BP Nieuw Koolwijk én BP de Ruiting. Nu blijkt die extra financiering vooral voor RvR zelf te zijn. De kwart miljoen extra ontvangen vergoeding voor de 4 extra RvR-kavels vloeit terug naar de provincie. Er is nu nog maar weinig binding met het plan de Ruiting. Ook Combinatie95 vindt dat we een betrouwbaar bestuur moeten zijn maar dit werpt een ander licht op de zaak en daarom is een heroverweging van het besluit van Haaren op zijn plaats.

De kassen van het agrarische bedrijf zijn verplaatst naar de overkant van de weg en er komen volgens dit plan maar liefst 6 grote RvR woningen tot diep in het beekdal van de Essche stroom. 6 enorme woningen tot zelfs 11 meter hoog! Hoezo minder verstening en verglazing?

Combinatie95 vindt dat we zuinig moeten zijn op onze natuur en dus zeker ook op het fraaie beekdal van de Essche stroom. En om nou onnodig een flink deel van het beekdal op te offeren vinden wij onverstandig. En bovendien gaat het tegen de belangen van de buurtbewoners in. De commotie in Esch groot. Met dit plan komen er weer grote huizen waar geen directe behoefte aan is. Zoals aan de Postelstraat en een groot gedeelte van de Reigerskant tot nu toe. Weer geen starters- of seniorenwoningen. In het voortraject zijn hier zeer veel bezwaren op ingediend.

We zijn niet per se tegen RvR-woningen maar nu dient het vooral de eigen businesscase van RvR en dan worden de twijfels toch wel erg groot. Moet het wel zo grootschalig? Kan het niet anders ingericht worden? Zijn er geen alternatieven? Kan het elders of gedeeltelijk elders? Houden we wel genoeg rekening met steeds hoger water van de Essche stroom? Blijkbaar kan RvR tegenwoordig ook inspelen op de actuele vraag naar woningen. Daarbij gaat het om ook om kleinere woningen voor bijvoorbeeld jongeren of juist senioren. Dat is volgens Combinatie95 een onderzoek waard want daar heeft Esch wel direct behoefte aan.

Tot slot hebben we onze vraagtekens bij het archeologisch onderzoek. Er zijn vele proefsleuven gegraven in eerder omgewoelde grond en daar zijn, logischerwijs, weinig sporen aangetroffen. In het zuidoostelijke deel is de grond veel minder geroerd. Op dit stuk is de verwachtingswaarde extra groot is en juist hier is géén proefsleuf gegraven, ondanks dat dit in eerste instantie wel de bedoeling was. Esch staat bekend om de opgravingen van onder andere 2 Romeinse graven. Archeologische rapporten geven ook voor dit gedeelte van het plangebied aan dat de kans op vondsten groot is en dit wordt ondersteund door een reeds eerder gedane vondst. Ondanks herhaalde verzoeken om dit gebied te onderzoeken is dat niet gebeurd. Wat Combinatie95 betreft zou dit wel moeten gebeuren, voordat dit gebied überhaupt vrijgegeven wordt voor andere werkzaamheden.

Helaas heeft een meerderheid van de gemeenteraad van Boxtel voor het plan gestemd, o.a. met als reden dat het anders zonde van de ambtelijke capaciteit zou zijn.

Veel belangstelling voor ‘Klein en betaalbaar Wonen’

Het nieuwe ‘Klein-Wonen’ biedt de gemeente Boxtel veel kansen en oplossingen. Het is duurzaam en milieuvriendelijk, betaalbaar en levert een bijdrage tegen de woningnood. Dat is de belangrijke boodschap die wethouder Wonen, Désiré van Laarhoven, directeur van Woonstichting Joost, Marieke Vossen en Combinatie95-raadslid Peter den Ouden maandagavond 28 november 2022 aan hun gehoor meegaven. Zij waren gastsprekers op de informatie- en discussieavond over het thema ‘Klein en betaalbaar wonen in Boxtel’, die Combinatie95 hield op een van de beoogde locaties aan de Eindhovenseweg 22a.


Dat het onderwerp leeft in de gemeenschap was te merken aan de grote opkomst. Een volle zaal met ca 70 aanwezigen hoorde dat Tiny houses, Flexwoningen en woningsplitsing voorbeelden van kleinere wooneenheden zijn, waar de gemeente Boxtel op inzet. Zij leggen een geringer beslag op ostbare ruimte en zijn daardoor vooral ook voor jonge starters betaalbaar Avondvoorzitter en Combinatie95-raadslid Joep Schalkx leidde de aanwezigen soepel door een gevarieerde en informatieve avond. Eerst kwamen enkele jongeren aan het woord. Lotte Vullings en Christ van Schijndel gaven in een gesprek met Schalkx aan hoe hun zoektocht naar een geschikte woning verlopen is. Lotte kan uiteindelijk terecht in de gesplitste woning van haar ouders en Christ zoekt via een woning in Boxtel fanatiek naar zijn gedroomde koophuis in Esch.


Wethouder Désiré van Laarhoven vertelde daarna bevlogen welke mogelijkheden zij ziet om deze vorm van wonen voortvarend op te pakken in Boxtel. Het onlangs gestarte pilotproject voor vier locaties met tiny houses passeerde uiteraard de revue, maar ook andere mogelijkheden zoals woningsplitsing en bewoning van bijgebouwen. Omwonenden van de Eindhovenseweg lieten weten niet vooraf door de initiatiefnemer geïnformeerd te zijn. De wethouder verzekerde hen hier achteraan te gaan en dit samen met de initiatiefnemer recht te zetten.


Marieke Vossen sloot zich aan bij het verhaal van Van Laarhoven. Klein wonen is niet de heilige graal voor de woningnood, maar er is zeker een flinke doelgroep die hiermee geholpen kan worden. Ten aanzien van flexwoningen maakte zij duidelijk dat deze huizen zelf zijn niet tijdelijk zijn, maar de locaties wel. Op de vraag uit de zaal naar het ontbreken van voldoende betaalbare (huur)woningen in de kernen van de gemeente gaf Vossen aan dat Joost in actie komt als er een aantoonbare behoefte bestaat. Raadslid Peter den Ouden sloot het rijtje presentaties af met een toelichting op het initiatiefvoorstel ‘Impulsen voor bouwen en toewijzen van betaalbare woningen aan starters’. Met dit voorstel wil Combinatie95 de kansen van starters op de woningmarkt verbeteren. De focus ligt vooral op de realisatie van goedkopere woningen en woonruimten en op mogelijkheden om deze bij Boxtelse starters terecht te laten komen. Namens Combinatie95 dient Den Ouden dit initiatief in tijdens de eerstvolgende raadsvergadering.


In het afsluitende panel schoof de Boxtelse makelaar Anjo van der Heijden aan, naast Van Laarhoven, Vossen en Den Ouden. Het leverde veel interessante gesprekken op met de betrokken bezoekers van de avond. Zo werd gevraagd naar wat het begrip tijdelijkheid in relatie tot de investeringskosten inhoudt. Désiré van Laarhoven gaf aan dat 10 of 15 jaar de grens is en dat een haalbare businesscase een harde voorwaarde is om in zee te gaan met een initiatiefnemer. Op andere vragen werd aangegeven dat er sowieso ruimte is voor mogelijke bezwaren en dat er bij elk initiatief een uitgebreide vergunningprocedure gevolgd wordt. Ook werd door een aanwezige aangegeven dat tijdelijke woningen vooral bij moeten dragen aan een permanente oplossing. De nood zo hoog is!