Maandelijks archief mei 2023

Woningen i.p.v. varkensstallen

Combinatie95 heeft ingestemd met de omzetting van een agrarische bedrijf naar een burgerwoning en de ontwikkeling van 2 ruimte voor ruimte woningen op de locatie Esschebaan 31. Er verdwijnen varkensstallen en er komen 2 extra huizen met een groene inkleding, doorzichten en de mogelijkheid om het fietspad recht door te trekken en iets verder van de weg af te leggen. We vinden deze ontwikkeling passend op deze plek. Bovendien is dit voor Boxtel geen potentiële woningbouwlocatie. De varkensstallen zijn inmiddels gesloopt. Daarmee is de stikstof- en geuruitstoot verdwenen.

In de directe omgeving zijn er nog een paar verzoeken gedaan om medewerking te verlenen aan de oprichting van een extra woning. Deze initiatieven zijn vooralsnog afgewezen. We hebben vragen gesteld over het verschil in beoordeling. Niet omdat we voorstander zijn van grote woningen in het buitengebied, zeker niet, maar omdat we een vergelijkbare beoordeling op het passend in deze omgeving zijn, verwachten. Uiteraard is een afwijzing op een andere locatie geen reden om niet in te stemmen met dit plan. Zoals gezegd vinden we deze ontwikkeling passend en het geeft ook nog een duidelijke kwaliteitswinst.

Supermarkt in Liempde

Een aantal weken geleden werden vele Liempdenaren, en wij met hen, onaangenaam verrast door het bericht dat de overname van de supermarkt in het dorp door supermarktketen Plus geen doorgang vindt. Daarmee dreigt in het slechtste geval het doemscenario dat de Coöp verdwijnt en er geen andere supermarkt in het dorp voor terugkomt. Dat is wat Combinatie95 betreft een ondenkbaar scenario, omdat de supermarkt een belangrijke levensader en basisvoorziening in het dorp is.

In de afgelopen weken hebben veel inwoners contact met ons gezocht waarin zij hun zorgen uiten en het belang van het behoud van de supermarkt onderstrepen. Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen aan het College gesteld:

1. Onderschrijft u het belang van het behoud van een supermarkt voor de leefbaarheid in Liempde?

2. Is er reeds contact geweest tussen u en de eigenaar van het pand en/of de supermarktketen? Zo ja, wat is de huidige stand van zaken en is er al duidelijkheid over het vervolg? Zo niet, bent u bereid om hier alsnog contact over te zoeken?

3. Ziet u als college mogelijkheden om een actieve rol te spelen in het behoud van een supermarkt voor Liempde?

We verwachten binnen 30 dagen antwoord op onze vragen.

energielasten sportclubs

De hoge energieprijzen veroorzaken grote problemen voor veel sportverenigingen. Niet meer mogen douchen bij de vereniging of een teruglopend ledenaantal door verhoging van de contributie zijn volgens Combinatie95 ongewenste gevolgen. Omdat sportverenigingen belangrijk zijn voor de sociale contacten en bijdragen aan een gezonde leefstijl van onze inwoners. Sport moet daarom bereikbaar blijven voor iedereen. De gemeente heeft in december vorig jaar via de mail een enquête gehouden om inzicht te krijgen in de situatie van sportverenigingen.

In het BD hebben we recent een citaat van de Boxtelse sportwethouder Hans Heesen kunnen lezen: ,,We hebben voor de kleedlokalen uiteraard een pot voor meerjarig onderhoud. Een deel ervan stond gepland voor 2024. Maar dat hebben we nu naar voren gehaald. Zo kunnen we samen optrekken met de voetbalclub RKSV Boxtel, die al anderhalf jaar geleden is begonnen met een plan van aanpak om het park te verduurzamen.” Wat Combinatie95 betreft is dit een verstandige aanpak en hopelijk voor meer clubs mogelijk. Uiteraard vraagt dit ambtelijke capaciteit en is er hiervoor een vacature.

Een aantal jaren geleden is een motie van Combinatie95 aangenomen om extra subsidie beschikbaar te stellen voor verduurzaming  van sportaccommodaties bovenop de middelen vanuit het Rijk. Hierdoor kon de totale subsidie voor besparende maatregelen oplopen tot 60% van de investering. Later is deze regeling ook opengesteld voor alle andere verenigingen. In de subsidiepot zat €150.000 en kwam uit gekregen goodwill geld wat niet terugbetaald hoefde te worden.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij de volgende vragen aan het College gesteld:

  1. Wat zijn de resultaten van deze enquête? Hoeveel verenigingen hebben al financiële problemen door de hoge energielasten of verwachten dat?
  2. Op welke manier gaat de gemeente deze verenigingen ondersteunen om het hoofd boven water te houden?
  3. Is of komt er hiervoor een regeling vanuit het Rijk en, zo ja, wanneer en om hoeveel geld gaat het?
  4. De beste methode voor structureel lagere energiekosten is gebouwen energiezuinig maken. Hoe wordt er voor gezorgd dat de eventuele ondersteuning vanuit gemeente en Rijk ook resulteert in verduurzaming van de accommodaties?
  5. Is naar voren halen van meerjarig onderhoud voor versnelde verduurzaming voor meer clubs mogelijk en zo ja hoeveel?
  6. Is de ambtelijke capaciteit hiervoor op orde, is de functie verduurzaming vastgoed ingevuld?
  7. Zitten er nog middelen in de subsidiepot voor verduurzaming (sport)verenigingen en/of heeft het College plannen om dit nog aan te vullen?

Binnen 30 dagen verwachten wij antwoord op deze vragen.