Extra aandacht voor armoedebeleid

Extra aandacht voor armoedebeleid

In de raadsvergadering van dinsdag 4 oktober stond het rapport van de Rekenkamercommissie over het armoedebeleid in Boxtel op de agenda. Momenteel spelen in onze samenleving meerdere crises tegelijk, waardoor veel inwoners in financiële problemen dreigen te komen, zelfs in armoede dreigen te vervallen met schrijnende gevolgen van dien. Het onderzoeksrapport “Verstevig het netwerk” van de Rekenkamercommissie verschijnt dus op een actueel moment en geeft ons een duidelijk beeld van het gevoerde armoedebeleid in Boxtel.

In het rapport staat dat de gemeente ruimhartig en meewerkend is, maar de wachttijden op onderdelen zorgelijk zijn. Zo kan een gesprek plannen en een besluit nemen soms weken duren. Bij urgente problemen is dat ongewenst en het is eigenlijk onverantwoord om het toegezegde nieuwe beleidsplan af te wachten, er is nu behoefte aan een (tijdelijke) oplossing. Daarom moet volgens ons aanbeveling 3.2. uit het rapport onmiddellijk worden uitgevoerd: “Herken, erken en gebruik de grote uitvoeringskracht van de actieve professionals, maar vooral ook die van de vrijwilligersorganisaties bij de uitvoering van het armoedebeleid. “Juist die vrijwilligersorganisaties zijn uitermate goed op de hoogte bij wie de nood het hoogst is en waar een wachttijd niet meer acceptabel is, waar direct hulp moet kunnen worden verleend, als dat nodig is.

Daarom vroegen wij het college om op basis van vertrouwen nu (verantwoording later) de uitvoeringskracht van de betrokken actieve (vrijwilligers)organisaties beter te benutten bij de uitvoering van het armoedebeleid en hun een mandaat te geven om direct rechtstreeks financiële hulp te kunnen verlenen aan inwoners bij wie het water aan de lippen staat. Een mandaat in de vorm van het verstrekken van een direct beschikbaar (extra) budget ter leniging van de acute armoede in hun doelgroep. Daarvoor hadden wij een motie voorbereid samen met de fracties van CDA, SP en PvdA/GroenLinks. Helaas blijkt de motie vanwege juridische regels niet uitvoerbaar te zijn. Met de toezegging van de wethouder om in de geest van de motie te handelen en het mee te nemen in het nieuwe beleid hebben we de motie ingetrokken.

Over de auteur

administrator