Gedrags- en Integriteitscode Combinatie95

Gedrags- en Integriteitscode Combinatie95

Algemeen Respectvol gedrag en integer handelen zijn in het maatschappelijk leven belangrijk voor iedereen. Leden van Combinatie95 respecteren daarnaast de inhoud van de statuten en het huishoudelijk reglement. Die stukken zijn in te zien op de website en of worden op verzoek toegestuurd. Voor de leden met (interesse in) een politiek bestuurlijke functie als raadslid en wethouder heeft respectvol gedrag en integriteit nog een extra dimensie. Want je vertegenwoordigt daarbij kiezers en Combinatie95 als organisatie. Het gaat dan niet alleen om je eigen visie, waarden en normen. Maar ook waarden en normen die aan het politiek bestuurlijke werk vastzitten, zoals het beginsel van “zonder last en ruggenspraak” je stemgedrag kunnen bepalen en het respecteren van wettelijke regels die integer handelen borgen. Zoals het niet mee mogen stemmen indien daarbij eigen belangen aan de orde zijn. Respectvol optreden en integer handelen zijn basis voorwaarden voor een gezaghebbende overheid en gezagvol optreden van Combinatie95. De invulling van integriteit vindt plaats in de dynamiek van de samenleving. Wat wel en niet passend wordt geacht is mede afhankelijk van de context, de tijdsgeest, cultuur en personen. In de politieke context is dat meer dan het eigen morele kompas: ‘kan ik het uitleggen?’. Het moet ook passen binnen de wettelijke regels en het kompas van anderen: ‘wordt het geaccepteerd?’. Respectvol gedrag en integer handelen vragen bewustwording van integriteitsrisico’s en het met elkaar levendig houden van respectvol en integer optreden. Gedragscode Combinatie95 voor haar leden met politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheden:

Gedegen kennis nemen van de wettelijke gedragscode die geldt voor wethouders en raadsleden. Daarbij hoort het nauwkeurig aangeven van de eigen (neven)activiteiten, waarbij aangegeven wordt of deze bezoldigd of onbezoldigd zijn.

Open en transparant handelen in overeenstemming met de statuten en huishoudelijk reglement van Combinatie95.

Staan voor het algemeen belang, waarbij het verkiezingsprogramma van Combinatie95 een belangrijk anker is.

Vertegenwoordigers van de Combinatie95 gaan zorgvuldig om met informatie waarover zij uit hoofde van hun functie beschikken en zij maken geen gebruik van deze informatie ten gunste van zichzelf of van hun zakelijke of persoonlijke betrekkingen.

Combinatie95 politici nemen geen diensten of geschenken aan. Mocht het maatschappelijk ongepast zijn om een klein geschenk te weigeren, dan mag dat de waarde van €25,- niet te boven gaan.

Combinatie95 politici zijn terughoudend met het doen van bestuurlijke uitgaven ten laste van het openbare lichaam waarvoor zij actief zijn en houden zich strikt aan de regelingen die daarvoor gelden.

Vertegenwoordigers van de Combinatie95 zijn betrouwbaar en respectvol bij hun optreden, waaronder het nakomen van afspraken. Ze zijn zich bewust van de risico’s die aan het politieke werk verbonden zijn. Zij gedragen zich als verantwoordelijke burgers van de samenleving.

Vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 7 september 2020

Bij twijfel of integer handelen in het geding is, zowel ten aanzien van zaken als personen is het verplicht ruggenspraak houden met de collegae raadsleden van Combinatie95 en/of met (de voorzitter van) het bestuur. Instemmen De leden van Combinatie95 die (kandidaat) raadslid c.q. (kandidaat) wethouder zijn ondertekenen voor hun kandidaatstelling c.q. voor hun benoeming deze gedragscode voor instemming. Waarmee ze tevens verklaren dat er vanuit hun huidige positie en belangen geen beletselen zijn voor het aanvaarden van hun kandidaatstelling. Voordat zij dit verklaren hebben zij kennis genomen van geldende wettelijke gedragscode en kunnen ze vanuit dat kader zonder voorbehoud deze verklaring ondertekenen.

Over de auteur

administrator