Privacyverklaring Combinatie95

Privacyverklaring Combinatie95

COMBINATIE’95 hecht veel waarde aan de bescherming van jouw

persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. COMBINATIE’95 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als COMBINATIE’95 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de hieronder vermelde contactgegevens.

 

Contactgegevens

COMBINATIE’95

P/a Doornakkerlaan 6

5282 PS Boxtel

E-mail info@combinatie95.nl

Website https://combinatie-95.nl

 

De secretaris van COMBINATIE’95is de Functionaris Gegevensbescherming van Combinatie’95.

De secretaris is te bereiken via info@combinatie95.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

COMBINATIE’95 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij in voorkomende gevallen kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of onze diensten/activiteiten  hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@combinatie95.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

COMBINATIE’95 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Onze ledenadministratie
 • Het afhandelen van jouw betalingen zoals contributie en of deelname aan activiteiten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening en of activiteiten uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en of activiteiten

Geautomatiseerde besluitvorming

COMBINATIE’95 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen

besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een lid van COMBINATIE’95) tussen zit.

 

COMBINATIE’95 gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Google Analytics. De website (www.combinatie95.nl) van COMBINATIE’95 verzamelt bij je bezoek aan de website via Google Analytics jouw IP-adres, de door jou bezochte pagina’s op deze website en de datum en tijd van elke door jou bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor verbetering van deze website. De aldus ingezamelde gegevens worden in geen geval gekoppeld aan de persoonsgegevens.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

COMBINATIE’95 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren hierbij de wettelijke bewaartermijnen.

 

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

COMBINATIE’95 verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. COMBINATIE’95 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

COMBINATIE’95 gebruikt op haar website functionele en technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. COMBINATIE’95 gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Foto’s op website, in nieuwsbrieven en andere communicatiemiddelen

Tijdens de activiteiten, bijeenkomsten e.d. georganiseerd door COMBINATIE’95 maakt COMBINATIE’95 (of opdrachtnemers van de stichting) foto’s en video’s waarop je herkenbaar in beeld kunt komen. Deze foto’s en films worden gebruikt in communicatiemiddelen van COMBINATIE’95, zoals website, nieuwsbrieven, uitnodigingen, folders, etc. Onze fotografen en filmers houden zoveel als mogelijk rekenschap met de belangen die gefotografeerde of gefilmde personen kunnen hebben. Daarnaast zullen wij bij onze activiteiten aan deelnemers toestemming vragen en bezoekers er op wijzen dat er gefotografeerd en gefilmd wordt en de kans aanwezig is dat deze worden gepubliceerd. Mocht je toch willen dat de gepubliceerde foto of video wordt verwijderd neem dan contact met ons op.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mochten wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb jij altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

COMBINATIE’95 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons op.

 

COMBINATIE’95 heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Alle personen die namens COMBINATIE’95 van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Degenen die werken voor en binnen COMBINATIE’95 zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Beveiligingssoftware voor de website, zoals een virusscanner en firewall (IPTABLES).

Wijzigingen

COMBINATIE’95 behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring aan te passen. Deze Privacyverklaring is opgesteld c.q. herzien op [DATUM INVOEGEN].

Als je naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met ons op.

 

Klachten en vragen

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Over de auteur

administrator