Maandelijks archief februari 2024

Investeren in de toekomst

Tijdens de raadsvergadering van 6 februari 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de schoolgebouwen in Boxtel. Een integraal en gedragen plan dat in overeenstemming met en tussen de schoolbesturen en de gemeente is opgesteld. Combinatie95 is erg tevreden met dit resultaat en complimenteert de schoolbesturen, ambtelijke organisatie en de wethouder hiervoor. De komende 16 jaar investeren we ruim 90 miljoen euro in kwalitatief goede, duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen! Een fors bedrag maar hiermee creëren we gebouwen waarin de kinderen van onze gemeente de komende decennia optimaal kunnen leren, spelen en ontwikkelen. Een aantal projecten zoals de nieuwbouw van HUB Boxtel en het onderzoek naar verplaatsing en nieuwbouw van De Hobbedonken naar Boxtel-noordoost zullen snel opgestart worden.

Combinatie95 heeft samen met D66 bij het IHP een motie ingediend met de titel “benutten kansen IHP”. Deze motie roept op om renovatie van monumentale gebouwen en gebouwen met een historische waarde een gelijke kans te geven als nieuwbouw. Omdat renovaties in Boxtel op dit moment in 20 à 25 jaar worden afgeschreven zijn deze financieel altijd minder gunstig dan nieuwbouw. Dit terwijl wanneer er aan nieuwbouw gelijkwaardige uitgangspunten en middelen beschikbaar gesteld worden er ook aan nieuwbouw gelijkwaardige afschrijvingstermijnen zouden moeten gelden. Hiermee kunnen we monumentaal vastgoed in onze gemeente behouden én geschikt maken voor het onderwijs. Daarnaast riep de motie ook op om herontwikkelingspotentieel bij mogelijk vrijkomende percelen door het verplaatsen van scholen optimaal te benutten en zoveel als mogelijk te streven naar meervoudig ruimtegebruik door bijvoorbeeld combinaties te maken met woningbouw of andere maatschappelijke voorzieningen. De motie is met een mooie meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

Tijdens dezelfde raadsvergadering heeft Combinatie95 samen met D66 ook een motie Vreemd aan de orde van de dag ingediend met als onderwerp: “herzien afschrijvingstermijn schoolgebouwen”. Schoolgebouwen worden in de gemeente Boxtel in 40 jaar afgeschreven waarbij, vanuit het dekkingsplan uit 2019, een restwaarde gehanteerd wordt van 20%. Op deze restwaarde wordt niet afgeschreven, hiermee lopen we potentieel het risico dat er grote restwaardes open blijven staan terwijl de schoolgebouwen aan het einde van de levensduur deze waarde niet meer hebben en ook niet opbrengen. Voor het hele IHP gaat het daarmee om een restwaarde van ruim 18 miljoen. De motie riep op om de afschrijvingstermijn te verlengen naar 50 jaar en de restwaarde op 0% te zetten. Hiermee blijft het effect van de investeringen op de jaarlijkse kapitaallasten hetzelfde maar verkleinen we het risico voor onze toekomstige generaties aanzienlijk. Ook deze motie is aangenomen.