Algemene Beschouwingen Begroting 2023

Algemene Beschouwingen Begroting 2023

Op YouTube bekijken.

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft Combinatie95 zich sterk gemaakt voor een aantal zaken door het (mede) indienen van een aantal moties en amendementen.

Nieuwe nota grondbeleid

De huidige grondnota is was officieel vastgesteld voor de periode van 2016-2020.

De vernieuwing staat al in de begroting van 2021 opgenomen. Dat er nog geen nieuwe nota is, is uiteraard niet de enige reden waarom we vinden dat dit opgepakt moet worden. Wij willen graag dat de raad beter betrokken wordt bij de ontwikkelingen rond onze strategische grondreserves. Kunnen gronden verkocht worden? Of kunnen we deze beter benutten voor gemeentelijke doelen, zoals bijvoorbeeld voor flex-woningen?

Ook willen we dat de gemeente een actievere rol kan innemen, zodat we meer regie kunnen houden op de uitvoering van plannen.

De motie hiervoor hebben we uiteindelijk ingetrokken omdat het college aangeeft dat de nieuwe nota half 2023 gereed zou moeten zijn.

Bomenplan Heidonk e.o.

Onlangs heeft een delegatie van de gemeenteraad op uitnodiging van bewoners, de Heidonk bezocht. De inwoners geven aan dat ze veel hinder ervaren van de bomen in hun straat. Er blijkt veel achterstallig onderhoud te zijn. Aan de andere kant zijn de bomen belangrijk voor de leefomgeving. Zowel voor de biodiversiteit als tegen hittestress en de overlast door overmatige regenval.

We hebben dan ook opgeroepen om in overleg met buurtbewoners een bomenplan op te stellen met als doel direct gevaar te voorkomen en, met het nodige onderhoud, zoveel mogelijk gezonde bomen te laten staan en anders nieuwe aan te planten en goed te verzorgen.

Uiteindelijk hebben onze motie gecombineerd met een andere motie over dit onderwerp, waarin nadrukkelijk gekeken wordt om zoveel mogeijk gezonde bomen te behouden en de veiligheid te waarborgen. Deze motie is door de gemeenteraad aangenomen.

Onderzoek 30-km wegen in de bebouwde kom

Omdat Combinatie95 de veiligheid van fietsers en voetgangers hoog in het vaandel heeft staan. Kwetsbare verkeersdeelnemers worden veel beter beschermd met een maximum snelheid 30 km/uur of met vrijliggende fietspaden dan bij 50 km/uur. Veel gewonden en zelfs doden kunnen door de verlaging voorkomen worden.

In Boxtel zijn nog steeds veel, vooral voor fietsers, gevaarlijke drukke wegen (de Europalaan, Mgr. Wilmerstraat, Baroniestraat, Hornstraatstraat, Hugenpotstraat, Annastraat, etc.), terwijl in Liempde, Esch en Lennisheuvel alle wegen al wel 30 km/uur zijn.

Daarom hebben we het college opgeroepen om te onderzoeken welke Boxtelse wegen in woonwijken het beste als eerste 30 km/uur of met vrijliggende fietspaden gemaakt kunnen worden en wat de kosten per weg zijn. Tegelijkertijd een concept plan van aanpak op te stellen waarin alle Boxtelse woonwijken op termijn 30 km/uur gemaakt worden (door werk-met-werk te maken).

Helaas heeft deze motie het net niet gered. Volgens de wethouder komen deze zaken terug in het mobiliteitsplan wat in 2023 moet verschijnen.

Bereikbaarheid van onze kernen

Bereikbaarheid van onze kernen is voor onze inwoners van enorm belang en indirect voor de leefbaarheid. We vinden de buurtbuslijnen dan ook een belangrijke voorziening. Vanuit de provincie geluiden komen dat zij kijken naar alternatieven voor (buurt)buslijnen met een laag aantal reizigers. Combinatie95 maakt zich dan ook zorgen over de bereikbaarheid en leefbaarheid als deze bestaande voorzieningen weg zouden vallen. Dit mag in onze ogen dan ook niet gebeuren tenzij er een goed, laagdrempelig en betaalbaar alternatief is.

Middels een motie hebben we dan ook opgeroepen om richting de provincie alles in het werk te stellen om de bereikbaarheid via openbaar vervoer in onze kernen op peil te houden en bestaande openbaar vervoervoorzieningen te behouden.

Gelukkig heeft de wethouder ons gerust kunnen stellen en is deze motie overbodig gebleken. Uiteraard blijven we wel de vinger aan de pols houden.

Voldoende binnensportvoorzieningen

Veel Boxtelse sportverenigingen maken gebruik- en zijn afhankelijk van binnensportvoorzieningen. Voldoende sportzalen en -hallen zijn dan ook van groot belang. Volgend jaar loopt echter de overeenkomst af met sporthal de Braken en er is nog geen overeenstemming om deze langer open te houden.

Combimatie95 maakt zich hier dan ook ernstig zorgen over. Daarom willen we ook dat alles in het werk gesteld moet worden om voldoende binnensportvoorzieningen veilig te stellen. Tegelijkertijd te kijken naar alternatieven voor sporthal De Braken als overeenstemming de komende tijd uitblijft. Om dit te doen moet er wat ons betreft voldoende ambtelijke capaciteit hiervoor vrij gemaakt worden en dienen de sportverenigingen hier goed bij betrokken te worden.

Onze oproep hiertoe is met ruime meerderheid overgenomen.

Ouderenbeleid

De leeftijdsontwikkeling van inwoners in Boxtel is zodanig dat de hoeveelheid ouderen tot 2040 fors toe zal nemen. Wij zullen hier dan ook op moeten anticiperen en noodzakelijke maatregelen moeten nemen met de nodige financiering.

Er is met deze begroting een reserve gevormd voor “noodzakelijke maatschappelijke opgaven”. Deze pot is gevormd om invulling te kunnen geven aan maatregelen die nodig zijn voor de diverse grote vraagstukken die nu op ons afkomen, zoals armoedebestrijding, stikstofproblematiek, vluchtelingenopvang en het energievraagstuk. Wij vinden dat ook voor de actiepunten op het gebied van ouderbeleid uit deze pot geput zou mogen worden.

Gezamenlijk met een aantal partijen hebben we een amendement hiertoe mee ingediend en deze is unaniem aangenomen.

Gemeentelijke publicaties in lokale kranten Eén van de bezuinigingsmaatregelen uit het kerntakendekkingsplan, zoals vorig jaar vastgesteld, is het om te stoppen met de gemeentelijke publicaties in lokale kranten. Hierdoor wordt de gemeente minder zichtbaar en zijn inwoners slechter op de hoogte van zaken die gemeentelijk spelen en die hen of anderen raken. Middels een motie die we mede met anderen ingediend hebben, hebben we opgeroepen om besluit om dit besluit terug te draaien. Ook deze motie is gemeenteraad breed aangenomen.

Over de auteur

administrator