Financiën gemeente Boxtel

Financiën gemeente Boxtel

Jaarverslag 2021

Over het resultaat van de jaarrekening zijn wij uitermate positief. De jaarrekening 2021 is afgesloten met een positief resultaat van maar liefst €4,4M. De vermogenspositie van de gemeente is verbeterd met €8,6M. Ook de goedkeurende verklaring van de accountant stelt ons tevreden.

De solvabiliteit is gestegen en heeft nu een gemiddeld risico. De netto schuldquote is gedaald en geeft een laag risico en de weerstandscapaciteit is ruim voldoende. Kortom de gemeente Boxtel heeft nu een gezonde financiële positie en kan tegenvallers opvangen.

Uiteraard kijken we niet alleen naar het financiële verhaal, maar kijken we ook naar wat er uitgevoerd is. Er is het afgelopen jaar veel opgepakt en tot uitvoering gebracht. Tegelijkertijd zien we ook dat er €1,9M overgeheveld wordt naar 2022 voor nog niet uitgevoerd beleid. En dat bestaat voor een groot deel bestaat uit doorgeschoven budgetten tgv Corona-maatregelen en het restant van het AHRI-budget voor de herindeling met Esch. Samen goed voor €1,1M.

Bovendien zien we dat het beeld enigszins vertekend wordt doordat sommige budgetten doorgeschoven worden, waarvan meteen ook de inkomsten doorgeschoven worden. Hierdoor wordt per saldo €0,- doorgeschoven, maar wordt er wel een taak pas in 2022 uitgevoerd.

Uiteraard is het goed dat dit wel in 2022 tot uitvoering komt, zoals:

  • Transformatie jeugdzorg
  • Restafval reduceren en grondstoffen stimuleren
  • Reductie energiegebruik (huur-)woningen
  • Uitvoering warmtetransitie
  • Snelfietsroute
  • Economische ontwikkeling en toerisme
  • Woononderzoeken

Bij de voortgang van de woningbouwopgave zien we dat het aantal opgeleverde woningen minder is dan ingeschat en er zijn geen huurwoningen toegevoegd aan onze woningvoorraad. Dit moet uiteraard beter. Gelukkig heeft de afdeling RO goede stappen vooruit gezet. Zowel in bezetting als in het oppakken van plannen. We verwachten dat dit zeker resultaat zal hebben. Neemt niet weg dat we dit op de voet blijven volgen en zullen blijven sturen op verbetermogelijkheden.

MPG Grondbedrijfsfunctie 2022

In 2021 zijn er een aantal grondexploitaties afgesloten, deze waren allemaal verlieslatend. Van de op dit moment openstaande grondexploitaties lijkt ook Vorst B verlieslatend te worden. We vragen ons af of het uitgangspunt bij de start van een grondexploitatie van een ontwikkeling zoals een bedrijventerrein, maar ook woningbouw, niet minimaal kostendekkend zou moeten zijn?

Zijn er lessen geleerd uit deze verlieslatende grondexploitaties die meegenomen worden bij het opstellen van toekomstige grondexploitaties om daarbij te streven naar minimaal kostendekkend?

1e Burap 2022

In de Burap is te lezen dat in het najaar van 2022 weer opgestart gaat worden met het Integraal HuisvestingsPlan (oftewel IHP) voor de gemeente Boxtel. Combinatie95 wil benadrukken dat het komen tot een volledig en gedragen IHP van grote waarde is voor alle partijen. Ook bij de toelichting op de jaarrekening en kadernota zijn de risico’s en onzekerheden benoemd die op ons afkomen rondom de verduurzaming en de grootschalige investeringen in het onderwijsvastgoed en overig maatschappelijk vastgoed. We horen graag van de wethouder hoe de doelstellingen van het klimaatakkoord in het IHP landen? Een IHP is o.a. bedoeld om kwalitatieve verbeteringen aan schoolgebouwen te realiseren. Maar volgens ons ook bij uitstek geschikt om te gebruiken als routekaart tot verduurzaming van het onderwijsvastgoed richting 2050.

We horen graag wat de beoogde reikwijdte van het IHP gaat zijn? Krijgen de schoolbesturen, gemeente en gemeenteraad inzicht in de planning/fasering van de beoogde investeringen, ook op de lange termijn, tot aan 2050? Inzicht in deze fasering geeft schoolbesturen namelijk de mogelijkheid om zich voor te bereiden en verstandig onderhoud uit te voeren.

MGD

Uit de evaluatie door Berenschot eind 2020 is gebleken dat de bezuinigingstaakstelling van MGD is gehaald, en dat is best knap want er zijn flinke taken vanuit het Rijk bijgekomen. Zoals altijd zijn er nog wel mogelijkheden voor verbetering. Om te kunnen blijven investeren in zowel de omvang als in de kwaliteit van de ambtelijke organisatie is het nodig om het budget voor MGD structureel te verruimen. O.a. om dezelfde loonschalen te kunnen realiseren ten opzichte van vergelijkbare gemeenten, zodat MGD vacatures op een kwalitatief goed niveau kan invullen. Hogere lonen zijn nodig in de huidige krappe arbeidsmarkt, en we kunnen er dure inhuur mee vermijden. Het gaat wel over flinke bedragen maar Combinatie95 is bereid om te investeren in een goed werkende ambtelijk organisatie. We verwachten dat verbeteringen snel zichtbaar worden maar willen wel meer grip houden en vragen daarom om regelmatige feedback.

Een verontrustende ontwikkeling die we zien is de dreiging op cyberaanvallen. Ook gemeenten lopen gevaar op een, zeer kostbare, cyberaanval. Als belangrijkste maatregel wordt genoemd: een “bewustwordingscampagnes voor medewerkers”. Is het niet beter om de veiligheid met zoveel mogelijk technische maatregelen te waarborgen i.p.v. vertrouwen op menselijk gedrag verbeteren?

Wanneer een voertuig economisch is afgeschreven kijkt MGD naar de te verwachten onderhoudskosten om te bepalen wanneer vervanging het beste is. Maar ondertussen is MGD zo’n €110.000 per jaar meer kwijt aan fossiele brandstof. Elektrische km’s zijn veel voordeliger vooral als de stroom zelf opgewekt wordt en dat draagt ook nog bij aan het schone lucht akkoord en z.s.m. energieneutraal worden. Is het daarom niet veel beter om ook de energiekosten mee te rekenen voor het beste vervangingsmoment van voertuigen?

In 2023 wil MGD verder inzetten op een efficiënte en gedegen uitvoering van de wet WOZ. Combinatie95 stelt voor om WOZ waarden voortaan te bepalen in ranges, van bijvoorbeeld €50.000 want dat zal veel bezwaren schelen. En inwoners liefst proactief oproepen om, indien nodig, zelf rechtstreeks bezwaar te maken i.p.v. via bureaus. Want dat kost de gemeente heel veel geld en dat moeten we uiteindelijk toch allemaal zelf betalen.

Op verzoek van Combinatie95 neemt de burgemeester deze 3 bovenstaande zaken mee naar MGD als commentaar.

Kadernota

Na de KTD van vorig jaar en nu de uitvoering daarvan is de kadernota bewust beleidsarm en na vaststelling zal het College aan de slag gaan met de begroting 2023-2026 (gepland op 8 november 2022). Een paar belangrijke zaken. Het duurste is de structurele verhoging van het budget van MGD. We zien de problemen met de uitvoering van allerlei plannen, o.a. voor bouwen, en het aantrekken van voldoende personeel is belangrijk. De komende jaren hebben we nog de middelen dus voor de beoogde verbeterslag is het nu of nooit.

Niet zo duur maar ook belangrijk: Het taalhuis voor de aanpak van laaggeletterdheid omzetten in structureel beleid per 2023. Hiermee gaan we iedereen de kans geven om mee te doen en perspectief te hebben. Goede zaak natuurlijk.

Het is ook goed om te zien dat de Nieuwbouw van de Willibrordus school in Esch vanaf 2023 in uitvoering te gaat. Esch wacht al lang genoeg.

Combinatie95 waarschuwt al 9 jaar op rij voor een tekort aan sportaccommodaties. En volgend jaar is het zover dan loopt het contract met de Braken af. Wat gaat het College doen om ervoor te zorgen dat onze inwoners kunnen blijven sporten?

Een 2e functie van deze nota is om nieuwe ontwikkelingen integraal af te wegen en deze vervolgens op te nemen in de begroting van 2023.

Waar we ongetwijfeld op voor moeten sorteren is de huidige stikstofproblematiek. Gemeente Boxtel zal allerlei vraagstukken op haar bord krijgen. Hoe kunnen we helpen om agrariërs een perspectief te geven? Hoe ga je om met stoppende agrariërs? Hoe kunnen we helpen bij de omslag naar circulaire landbouw? Deze opgave vraagt om veel ambtelijke capaciteit en dus om middelen en we vragen ons af of dat wordt meegenomen in de begroting?

Een andere vraag is of dat er voldoende rekening gehouden wordt met de steeds groter wordende groep ouderen die ook nog langer thuis blijven wonen. Hebben we voldoende voorzieningen en middelen om dit te kunnen realiseren?

Verder vragen we ook aandacht voor Esch. Een aantal regelingen bleven nog 2 jaar door lopen  maar vanaf 2023 gaat o.a. de subsidieverstrekking aan verenigingen wijzigen. Om dit soepel te laten verlopen is goede communicatie nodig. Wordt hier voldoende rekening mee gehouden?

We willen ook de KTD nog benoemen. Een groot deel van de maatregelen hebben al tot een structurele besparing geleid. Voor de komende jaren worden ook de overige bezuinigingen al meegerekend. We lopen hierbij wel het risico dat uiteindelijk niet alle maatregelen tot de gewenste besparing leiden. En het kan zijn dat een aantal maatregelen ongewenste neveneffecten hebben waar we iets aan moeten doen. Voorlopig lijken we nog zwarte cijfers te schrijven maar vanaf 2026 worden kleinere gemeenten flink gekort door het Rijk.

Zoals bekend wil Combinatie95 vooral ook inzetten op meer inkomsten genereren zoals door de energietransitie. Met de verruimde onderzoeksopdracht voor een energy-hub voor heel Boxtel, rekening houdend met 5 tenders voor zonnevelden, moet dat snel mogelijk worden. Voor ons toekomstperspectief is het van belang om al deze zaken zo snel mogelijk inzichtelijk te hebben en dat dient vertaald te worden in de meer-jaren-begroting 2023-2026.

Overigens vinden wij het absurd dat we al ruim 2 jaar wachten op het advies (van o.a. de WUBBB) over de 1e tender zonnevelden.

Over de auteur

administrator