Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)

Het Rijk heeft met PHS de ambitie gevormd om meer treinen te laten rijden, onder andere op het traject Eindhoven-Amsterdam. Om de leefbaarheid van Boxtel en de bereikbaarheid van Ladonk enigszins te borgen is in 2014 een totaalpakket aan maatregelen vastgesteld, een moeilijk dossier dat daarna eindelijk verder kon.

Vanaf 2016 is dit dossier door het schrappen van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) verder bemoeilijkt en is de uitvoering enorm vertraagd. Het geheel aan maatregelen had namelijk volgens de oorspronkelijke planning al klaar moeten zijn. Bijna twee weken geleden is de gemeenteraad bijgepraat over het maatregelenpakket en blijkt dat het project, prijspeil begin 2021, al 50% duurder is dan oorspronkelijk begroot. Daarmee is een tekort ontstaan van bijna €18 miljoen euro. Om daarbij nog te zwijgen over de extreme prijsstijgingen die hebben plaats gevonden tussen begin 2021 en nu. Hoewel hierdoor onrust is ontstaan vinden wij het positief dat de wethouder deze informatie vrijwel meteen met de raad heeft gedeeld.

Rijk en provincie hebben op dit moment geen ruimte voor extra financiering en het is vanzelfsprekend onrealistisch dat dit extra budget volledig gedragen kan worden door de gemeente Boxtel. Daarbij is Combinatie95 van mening dat dit laatste niet alleen onrealistisch maar ook onrechtvaardig zou zijn omdat Boxtel namelijk niet de veroorzaker van de problemen is; Het is immers de wens van het Rijk om meer treinen te laten rijden en ook de problemen rondom de PAS zijn door het Rijk ontstaan.

Op 13-07-2022 neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan Verbinding Ladonk Kapelweg (VLK) , een besluit dat vóór de ontwikkelingen van de laatste weken waarschijnlijk relatief probleemloos door de besluitvorming gegaan zou zijn. Immers eerder is het pakket aan maatregelen, waaronder de VLK, al vastgesteld.

Tijdens de in-gesprekavond van 5 juli 2022 is er uitgebreid gesproken over de PHS en het bestemmingsplan VLK. Door zowel de ambtelijke organisatie als de wethouder is daarin toegelicht en verzekerd dat het vanavond vaststellen van het bestemmingsplan VLK uiteindelijk niet kan leiden tot de ongewenste situatie waarin de dubbele overweg gesloten zou worden zonder dat de vereiste maatregelen volledig uitgevoerd zijn. Daarbij blijft het vanuit alle betrokken partijen het absolute streven om het volledige maatregelenpakket PHS uit te voeren. De komende periode vinden hierover onderhandelingen plaats en worden mogelijke scenario’s verder uitgewerkt.

Zoals de wethouder heeft toegelicht versterken we als Boxtel onze onderhandelingspositie als we ervoor zorgen dat de voorbereidingen van alle deelprojecten zover als mogelijk gereed zijn. Dit maakt dat Boxtel klaar is om over te gaan tot uitvoering op het moment dat er gelden beschikbaar komen. Omdat het vaststellen van het bestemmingsplan niet onomkeer is (aanleg VLK staat dan nog niet vast) kan Combinatie95 zich daarbij aansluiten.

Ten slotte wil Combinatie95 daarbij nogmaals benoemen dat het een integraal en samenhangend pakket aan maatregelen betreft dat uiteindelijk ook in totaliteit uitgevoerd dient te worden om een oplossing te kunnen vormen voor de verkeersproblematiek in Boxtel, in het bijzonder geldt dat ook voor de verbreding van de Keulsebaan. Dit deelproject verdient eigenlijk de hoogste prioriteit omdat het meer bijdraagt aan het oplossen van de verkeersdrukte en ook het mogelijke stikstofrisico aanzienlijk lager is dan bij de VLK. De uiteindelijke beslissing over de sluiting van de dubbele overweg is aan de gemeenteraad. Combinatie95 zal daar niet mee instemmen als uitsluitend de VLK wordt gerealiseerd en Boxtel met de problemen achterblijft. Dit zou dan ook nadrukkelijk het signaal moeten zijn in de gesprekken met het Rijk en de provincie.

Over de auteur

administrator