Geen starterswoningen Postelstraat

Geen starterswoningen Postelstraat

Gevecht om meer starterswoningen aan de Postelstraat in Esch niet gewonnen.

Combinatie95 heeft hard gevochten om op de locatie aan de Postelstraat starterswoningen mogelijk te maken, maar daarvoor net geen meerderheid in de gemeenteraad gekregen. Wij hebben het verzoek aan de raad gedaan om een visie op globaal het gebied tussen de school, Postelstraat, Essche stroom en Spankertstraat te maken. Wij zien veel meer kansen voor meer woningbouw in het gebied in combinatie met andere ruimtelijke opgaven, in plaats van de 4 grote woningen die er nu gepland staan. In de raad waren 3 partijen voor (Combinatie95, CDA en PvdA/GL) en 4 tegen. De SP was helaas verhinderd. De stemming was 9 voor en 11 tegen ons voorstel. Daarmee is de laatste stap om iets tegen dit plan te doen, een mogelijke gang naar de Raad van State. Dit kan alleen gedaan worden door indieners van een zienswijze.

Onze argumentatie in de raad was als volgt:

Heel Boxtel zit te springen om betaalbare starterswoningen. Vooral voor de toekomst en de leefbaarheid van de kleine kernen is het heel belangrijk dat eigen jeugd een woning kan bemachtigen. Helaas is het aantal starterswoningen aan de Reigerskant al tegengevallen en heeft Esch weinig andere mogelijkheden. Daarom moeten we elke kans aangrijpen. Combinatie95 ziet veel meer potentie in het gebied aan de Postelstraat voor zowel woningbouw als kwaliteit van de omgeving dan het nu voorgestelde bestemmingsplan met 4 Ruimte-voor-Ruimte-woningen.

Als je een rondje loopt rond het gebied over de dijk langs de kikkertuin, de school, over de Postelstraat en dan weer terug over de Spankertstraat, zie je de enorme potentie van dit deel van Esch. Combinatie95 ziet zeker kansen voor meer en betaalbare woningen. Ook heel veel Esschenaren en PEP gaven duidelijk te kennen dat zij liever een langer traject ingaan, waarbij het hele gebied bekeken wordt, dan nu 4 grote, dure woningen bouwen.

Waarom maken we dan niet gewoon een plan waarin de wensen wel ingevuld worden? Helaas, zo eenvoudig werkt dat niet. Als er een aanvraag voor de ontwikkeling van den dergelijk gebied binnenkomt, wordt de afhandeling gedaan door het college van B&W. Zij toetsen dit aan het geldende beleid en de huidige regelgeving. Het college van Haaren heeft destijds geconcludeerd dat er binnen dat beleid en regelgeving enkel RvR-woningen mogelijk zijn. Zij hebben daar afspraken over gemaakt met de ontwikkelingsmaatschappij RvR. We begrijpen dat het college van Boxtel deze lijn heeft overgenomen. Dat zij een bestuurlijk consistente lijn heeft gevolgd en binnen deze regels tot een verbetering van het plan is gekomen, door deze woningen te bestempelen als meergeneratiewoningen maar wij denken dat er echt meer mogelijkheden zijn. We worden hierin gesterkt:

  • Door uitspraken van de gedeputeerde Ronnes over verruiming van de RvR-regeling;
  • Doordat de rijksoverheid meer steun geeft om woningbouw te versnellen en meer ruimte geeft voor betaalbare woningen.
  • De provincie, in haar omgevingsvisie, meer mogelijkheden biedt aan gemeenten op te ontwikkelen woningbouwlocaties.

Het lijkt erop dat ook de provincie beseft dat met dergelijke plannen aan de rand van dorpen, deze dorpen steeds verder op slot gezet worden. Dat zij ook beseffen dat het dan steeds lastiger wordt om betaalbare woningbouw te realiseren en de druk nog meer bij steden komt te liggen. Dat dit juist belemmerend werkt voor de grote woningbouwopgave die er provinciaal en landelijk is.

Onze insteek is helder: Als er op deze locatie grote RvR-woningen gebouwd kunnen worden, dan is er in principe ook geen ruimtelijke belemmering om andere woningen te bouwen. Aangezien dit het eerste moment is dat de gemeenteraad van Boxtel zich over dit plan kan uitspreken, vinden we het ook gerechtvaardigd om te proberen een beter plan te maken. Gezien de afspraken, die gemaakt zijn met RvR, vinden we het ook terecht dat we hen nadrukkelijk betrekken in de visievorming en te bekijken of dat zij mede invulling kunnen geven aan een verbeterd plan.

Combinatie95 dient dan ook, samen met CDA en PvdA/GL een amendement in om eerst de gesprekken aan te gaan met zowel de provincie als de ontwikkelingsmaatschappij RvR, teneinde te komen tot een totale visie op dit gebied om vervolgens de bestemmingsplanprocedure te hervatten in lijn met de visie.

De wethouder en het college mogen dit amendement, wat C95 betreft, oppakken als een mandaat om voor deze locatie meer voor elkaar te krijgen. Maar ook dat de provincie en de provinciale ontwikkelingsmaatschappij dit zien als een bevestiging dat van hun visie dat er ook voor dorpen meer ruimte moet zijn om betaalbare woningen te realiseren. We hopen op zoveel mogelijk steun in de raad, zodat we daarmee ook een duidelijk signaal afgeven.

Over de auteur

administrator