visie kerntakendiscussie Combinatie95

visie kerntakendiscussie Combinatie95

Combinatie95 kiest voor een leefbaar, energie-neutraal en sociaal Boxtel. En dat kan allemaal door vol in te zetten op Klimaatadaptatie en de energietransitie, door ons sociale gezicht te behouden, door een efficiënter beheer van de openbare ruimte, een circulaire economie, kringloop-landbouw en veel woningen bouwen. En dat alles met een sluitende begroting!

Inmiddels is al het laaghangend fruit qua bezuinigingen wel geplukt en werkt de kaasschaaf ook niet meer. Volgens het overzicht wat de raad recent ontvangen heeft is 10,6 miljoen beïnvloedbaar maar de posten “bestuur” en “treasury” zijn dat volgens ons niet echt en dan blijft er maximaal 8,8 miljoen over en dan ook nog met een hoop mitsen en maren. Voor een sluitende begroting zouden we dan op alle posten gemiddeld ruim 50% moeten bezuinigen! Om dit soort draconische bezuinigingen te voorkomen wil Combinatie95 dat we vooral inzetten op meer inkomsten.

De totale woonlasten waar de gemeente invloed op kan uitoefenen bestaan uit: energielasten, rioolheffing, afvalstoffenheffing en OZB. Wij willen dat de totale lasten voor onze inwoners niet stijgen. Maar als de gemeente inwoners helpt bij lagere energielasten of zorgt voor een lagere riool- en afvalstoffen heffing dan is een hogere OZB acceptabel, zolang de totale kosten gelijk blijven.

Hoe kan de gemeente helpen bij lagere energielasten? Joost mag het weten, letterlijk, zoals bouwstichting Joost. Zij betalen de zonnepanelen en delen de winst met de bewoners. Zoiets kan Boxtel ook doen. Bijv. alle huishoudens een waterbesparende douchekop geven scheelt ruim €60 p.p./jaar. Met 33.000 inwoners is dat een besparing van 2 miljoen euro per jaar. Boxtel heeft middelen gekregen van het Rijk voor energiebesparing en zou dat hiervoor kunnen inzetten. Delen inwoners en gemeente die besparing dan krijgt de gemeente dus € 1 miljoen per jaar.

Ook hernieuwbare energie kan een verdienmodel voor de gemeente zijn. Een zonneveld van 20 ha. brengt ruim 20 miljoen kWh/jaar op en met een netto opbrengst van 2,5 cent/kWh is dat ruim 5 ton per jaar, 15 jaar lang gegarandeerd. Iedere ronde meedoen voor 20 ha. levert 15 jaar lang € 2,5 miljoen op. En het kan ook nog stikstofruimte om te bouwen opleveren of gecombineerd worden met waterberging wat inmiddels ook bittere noodzaak is gebleken. De energietransitie moet toch en als we het snel doen levert het veel geld op. Daarom wil Combinatie95 dat het College hier snel en taakstellend mee aan de slag gaat.

Ook meer kostendekkend werken helpt. Bijv. bij RO gaan 9 van de 10 “proefballonnen” niet door en die kosten veel ambtelijke capaciteit zonder vergoeding. Wij stellen de notaris methode voor: eerste uurtje gratis, daarna gaat de meter tikken. En veel bouwen, iedere nieuwe woning levert OZB op. Er staan ook kosten tegenover maar met 10% meer huizen blijft er zo’n 2 ton netto over.

Heel veel gemeenten hebben financiële problemen doordat ze niet genoeg geld van het Rijk krijgen voor de jeugdzorg, WMO en participatiewet. Wij willen ons sociale gezicht behouden maar we moeten wel bezuinigen door grip te houden op de uitgaven in de jeugdzorg en WMO. Door meer efficiëntie en sturen op het beperken van de 2e lijnszorg ed. Want met ruim 50% van onze begroting is het sociaal domein toch echt onze grootste kostenpost. Natuurlijk moeten we ook blijven hameren op voldoende middelen vanuit het Rijk. Volgend jaar krijgen we waarschijnlijk zo’n 2,5 miljoen extra voor jeugdzorg. Nog lang niet genoeg maar het helpt wel en 19-07-2021 stond in binnenlandsbestuur dat gemeenten in hun meerjarige begroting samen ruim 1 miljard als stelpost mogen opnemen. Voor Boxtel komt dat neer op ongeveer 2 miljoen per jaar extra voor jeugdzorg en dat is daarmee bijna een halvering van onze bezuinigingsoperatie. Verder lijkt de herijking van het gemeentefonds voor Boxtel zo’n 6 ton minder nadelig.

Sport is zeer belangrijk maar lagere kosten voor de gemeente zou fijn zijn en misschien is een iets hogere bijdrage van sporters te rechtvaardigen. Sommige voorzieningen, zoals het zwembad, kosten veel en worden niet alleen door Boxtelaren gebruikt. Is het dan niet eerlijk dat andere gemeenten ook bijdragen? Wij vragen het College de mogelijkheden daarvoor te onderzoeken.

Alle onderzoeken tonen aan dat een autovrij centrum meer mensen lokt die dan ook nog meer besteden, fijn voor onze winkels en horeca. Het scheelt natuurlijk ook energie en fijnstof. En een recent onderzoek van de MooiBoxtelKrant laat zien dat een ruime meerderheid dat wil. Dat geldt vast ook voor de meeste toeristen en het kan dus meteen meer toeristenbelasting opleveren.

Kortom, Combinatie95 wil een scenario waarbij Boxtel toekomstgericht en dus duurzaam blijft handelen. Wij kiezen voor een inclusieve samenleving, waar niemand buitenspel komt te staan en de leefbaarheid van wijken en kernen gegarandeerd wordt. DR2 past daar het beste bij maar dan met meer verdienen, meer kostendekkend en nog efficiënter werken en met aandacht voor onze sociale structuur. Bij de uitwerking verzoeken we het College om een “soresladder” te maken. D.w.z. een voorstel voor een getrapt pakket van bezuinigingsmaatregelen waaruit blijkt in welke voorzieningen gesneden wordt bij welke tekorten. Mochten we niet genoeg inkomsten kunnen genereren of kosten besparen dan kan de raad alsnog bepalen of we dan toch niet liever een hogere OZB willen. Bij voorbaat al voorzieningen schrappen vindt Combinatie95 niet verstandig want die heb je niet zomaar terug, mochten de financiën meevallen.

Over de auteur

administrator