Samen Ouder Worden in Boxtel

Samen Ouder Worden in Boxtel

Afgelopen dinsdag hebben we als gemeenteraad de beleidsnotitie Samen Ouder Worden in Boxtel vastgesteld. Combinatie95 is blij dat dit eindelijk is gebeurd, zodat we als gemeente samen met de Werkgroep Samen ouder Worden in Boxtel kunnen werken aan een goede oude dag. Ook hebben we extra budget beschikbaar gesteld voor het aanstellen van een coördinator. Op dit moment is namelijk te weinig capaciteit bij de gemeente beschikbaar en om echt uitvoering te kunnen geven aan het beleid is uitbreiding noodzakelijk. Combinatie95 staat hier volledig achter. Wel hebben wij tijdens de raadsvergadering richting de gemeenteraad een winstwaarschuwing afgegeven. In het licht van de kerntakendiscussie betekent dit extra financiële middelen namelijk ook dat iets anders straks niet kan. Dit is goed om ons te beseffen.  

Verder hadden wij tijdens de raadsvergadering onderstaande bijdrage. 

In de gemeente Boxtel heb je een goede oude dag. Die ambitie onderschrijft Combinatie95 en wij vinden dat we hier ook echt handen en voeten aan moeten geven. Zeker aangezien de groep ouderen de komende jaren verder zal groeien. De ouderen vormen een essentieel deel van onze gemeenschap en dat groeit in 2040 tot ruim 30% van het aantal inwoners. Voor deze groeiende groep is het belangrijk om in te zetten op een betekenisvol leven waarbij oog is voor de diversiteit binnen deze groep. Een gedeelte vraagt zorg, maar een grote groep is nog erg vitaal en levert een grote bijdrage aan het functioneren van onze gemeenschap. Voor leeftijdsgenoten, maar ook voor jongeren. Onze insteek is om de kwaliteiten en onderlinge hulpbereidheid te benutten. Ook de behoefte aan zorg binnen deze groep zal de komende jaren (blijven) toenemen. Passende en veilige zorg is daarbij cruciaal. Mantelzorg speelt daarin een belangrijke rol en daarom verdienen onze mantelzorgers aandacht. Er wordt steeds meer inzet van ze gevraagd. Door het langer zelfstandig wonen van onze ouderen zijn er meer helpende handen nodig. De belasting wordt soms te groot. Combinatie95 vindt het daarom belangrijk dat er ook aandacht is voor respijtzorg, waardoor mantelzorgers worden ondersteund en hun zorgtaak kunnen volhouden. 

Na een eerdere moeizame verhouding tussen de werkgroep en ons gemeentebestuur is het goed om te zien dat hierin verandering is opgetreden. Uiteindelijk streven we allemaal naar hetzelfde doel, namelijk die goede oude dag. Combinatie95 staat daarom ook volledig achter de beleidsnotitie. Het is een veelomvattend document en niet alles daarin kan tegelijkertijd worden opgepakt, mede vanwege de beperkte financiële mogelijkheden. Daarom is het van belang om bij de uitvoeringsagenda te prioriteren en door dit stapsgewijs uit te voeren de totale uitvoering van de agenda haalbaar te maken. Dit in lijn met het advies van onze Adviesraad Sociaal Domein. Daarnaast zullen wij als raad met elkaar tijdens de kerntakendiscussie keuzes moeten maken over de beschikbare capaciteit en middelen. Aangezien de beleidsnotitie en dynamisch document is, pleit Combinatie95 er voor om bij de totstandkoming van de uitvoeringsagenda samen op te trekken met de Werkgroep Samen Ouder Worden in Boxtel en met hen de prioritering aan te brengen. Laten we juist als raad ons beperken tot het vaststellen van deze notitie als kader en in de uitvoering daarvan ruimte laten in plaats van aan de voorkant al een bepaalde richting op te sturen.

Over de auteur

administrator