Onderhoud Hagen

Onderhoud Hagen

Mede n.a.v. de vragen die Combinatie95 in de raadsvergadering van 8 februari 2022 heeft gesteld over de publicaties in de media, heeft de wethouder de context geschetst. Combinatie95 is van mening dat voor dit aspect uit de Kerntaken-discussie een bredere afweging tussen burgerparticipatie, duurzaamheid, biodiversiteit en hittestress nodig is. Groen in de wijken is immers van groot belang voor het woongenot. Gelukkig is ook wethouder van mening dat de communicatie anders en beter had gemoeten. Goede burgerparticipatie is zéér wenselijk en daarom is het goed dat het gesprek met de wijkplatforms gezocht over de wijze waarop én het behoud én de noodzakelijke bezuinigingen vorm kunnen worden gegeven. Wij blijven dit uiteraard volgen en hieronder staat onze raadsbijdrage en vragen:

In november hebben we de begroting vastgesteld inclusief het kerntaken-dekkingsplan 2021. Onderdeel van het dekkingsplan was de ombuiging om ‘Waar mogelijk verwijderen hagen in openbare ruimte’ omdat deze bewerkelijk zijn in het onderhoud en beheer. Een operationeel geformuleerde maatregel die nu ook operationeel heel letterlijk wordt uitgevoerd, maar wat Combinatie95 betreft zijn insteek voorbijschiet.


De inhoud van het door de gemeente verspreide persbericht is niet goed gevallen bij veel inwoners. Vanuit deze berichtgeving komt het namelijk over alsof grote aantallen gezonde hagen de komende jaren worden verwijderd. Dat is niet het beeld dat wij bij de uitwerking van deze maatregel tijdens de bespreking in november voor ogen hadden. Onze gehele leefomgeving staat voor forse uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid, zo ook de gemeente Boxtel. Daaronder vallen ook het verbeteren van de biodiversiteit, het voorkomen van hittestress, verbeteren van de leefbaarheid en woongenot, etc. elementen waarvoor groen in de wijk, waaronder hagen, een belangrijke rol spelen. De eerste uitkomsten uit de reacties over de omgevingsvisie wijzen ook duidelijk in die richting.


Een met succes beproefde werkwijze heeft al eerder tot bezuinigingen geleid, maar ook tot grotere betrokkenheid van bewoners in buurten en wijken waar door vrijwilligers de buurttuin of de geveltuintjes of speelterrein enz enz. gezamenlijk onderhouden worden. De gemeente werkte mee en leverde maatwerk, zodat de ondersteuning ook op maat uitgevoerd werd. De toonzetting in het persbericht is helaas niet juist geweest en past niet bij de intenties uit het groenbeleidsplan van de gemeente en ook niet van het college waar biodiversiteit, voorkomen van hittestress, vergroten van betrokkenheid van bewoners bij “hun” groen aktief ondersteund wordt.

Wij hebben enkele vragen aan de wethouder over de praktische uitwerking van deze ombuiging, maar eigenlijk breder gezien, namelijk de totale kosten van groenonderhoud, waarvan het belangrijk is dat de kosten beheersbaar blijven.

  1. Hagen onderhouden valt in de kerntakendiscussie onder groenonderhoud. Is de wethouder met ons ook van mening dat als er buurtinitiatieven zijn voor de inrichting en beheer van openbaar groen, dat de gemeente door deze te faciliteren en ondersteunen ook wellicht bezuinigingen kan realiseren op groenonderhoud?
  2. Wil de wethouder buurtinitiatieven op dit terrein ondersteunen en is hij bereid om bewoners uit te nodigen om zich te melden hiervoor bij de gemeente.
  3. Komt deze verandering de biodiversiteit in de omgeving ten goede?
  4. Wat gebeurt er met de gezonde hagen die verwijderd worden? Worden deze afgevoerd of is er een mogelijkheid voor inwoners om deze over te nemen? Zodat er netto in de gemeente Boxtel méér groen gecreëerd wordt?
  5. In sommige wijken in de gemeente Boxtel zijn de hagen medebepalend voor de identiteit van die wijk. Wordt hiermee rekening gehouden in de keuze voor ‘te verwijderen hagen’?
  6. Inwoners hebben volgens het persbericht 14 dagen de tijd om aan te geven of ze het onderhoud eventueel zelf op willen pakken. Is de wethouder het er mee eens dat deze termijn van 14 dagen beperkt is om goede burgerparticipatie op te starten of hoe moet deze termijn gelezen worden?
  7. Is het mogelijk dat de gemeente een ‘faciliterende’ rol aanneemt wanneer inwoners besluiten het onderhoud zelf uit te willen voeren? Zoals het beschikbaar stellen van gereedschap, het periodiek ophalen van het betreffende snoeiafval, etc.?
  8. Is het ook mogelijk om hagen 1x per jaar te knippen in plaats van 2x per jaar? Wat levert dit voor besparing als dit bij alle heggen in de gemeente Boxtel wordt doorgevoerd? Is het mogelijk om hiermee het aantal te verwijderen hagen omlaag te brengen of wellicht de noodzaak tot verwijderen volledig op te heffen?

Over de auteur

administrator