Maandelijks archief oktober 2022

Extra aandacht voor armoedebeleid

In de raadsvergadering van dinsdag 4 oktober stond het rapport van de Rekenkamercommissie over het armoedebeleid in Boxtel op de agenda. Momenteel spelen in onze samenleving meerdere crises tegelijk, waardoor veel inwoners in financiële problemen dreigen te komen, zelfs in armoede dreigen te vervallen met schrijnende gevolgen van dien. Het onderzoeksrapport “Verstevig het netwerk” van de Rekenkamercommissie verschijnt dus op een actueel moment en geeft ons een duidelijk beeld van het gevoerde armoedebeleid in Boxtel.

In het rapport staat dat de gemeente ruimhartig en meewerkend is, maar de wachttijden op onderdelen zorgelijk zijn. Zo kan een gesprek plannen en een besluit nemen soms weken duren. Bij urgente problemen is dat ongewenst en het is eigenlijk onverantwoord om het toegezegde nieuwe beleidsplan af te wachten, er is nu behoefte aan een (tijdelijke) oplossing. Daarom moet volgens ons aanbeveling 3.2. uit het rapport onmiddellijk worden uitgevoerd: “Herken, erken en gebruik de grote uitvoeringskracht van de actieve professionals, maar vooral ook die van de vrijwilligersorganisaties bij de uitvoering van het armoedebeleid. “Juist die vrijwilligersorganisaties zijn uitermate goed op de hoogte bij wie de nood het hoogst is en waar een wachttijd niet meer acceptabel is, waar direct hulp moet kunnen worden verleend, als dat nodig is.

Daarom vroegen wij het college om op basis van vertrouwen nu (verantwoording later) de uitvoeringskracht van de betrokken actieve (vrijwilligers)organisaties beter te benutten bij de uitvoering van het armoedebeleid en hun een mandaat te geven om direct rechtstreeks financiële hulp te kunnen verlenen aan inwoners bij wie het water aan de lippen staat. Een mandaat in de vorm van het verstrekken van een direct beschikbaar (extra) budget ter leniging van de acute armoede in hun doelgroep. Daarvoor hadden wij een motie voorbereid samen met de fracties van CDA, SP en PvdA/GroenLinks. Helaas blijkt de motie vanwege juridische regels niet uitvoerbaar te zijn. Met de toezegging van de wethouder om in de geest van de motie te handelen en het mee te nemen in het nieuwe beleid hebben we de motie ingetrokken.

Actualisatie Duurzaamheidsagenda

Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Dat is een bekende, mooie spreuk en meestal een goed moreel kompas. Gewoon rekening houden met je medemens. Een andere bekende, minder mooie, spreuk is: wie dan leeft wie dan zorgt. En zo hebben we ons helaas lang gedragen met veel problemen als gevolg. Opwarming van de aarde, stijgende zeespiegel, teruglopende biodiversiteit, lucht-, water- en bodemvervuiling, drinkwater tekort, etc.

En ondanks onomstotelijk wetenschappelijk bewijs ontkennen sommigen nog steeds dat de mens de oorzaak van deze problemen is. Ergens wel begrijpelijk want als je het erkent moet je er ook iets aan doen en in actie komen. Alles ontkennen en nergens op letten is veel makkelijker maar daardoor stelen we wel de toekomst van onze eigen kinderen en de generaties daarna. Ook zij zijn medemensen en hebben recht op een goede toekomst op een leefbare Aarde en daar moeten wij voor zorgen. Gelukkig komen steeds meer mensen in actie, bijvoorbeeld met energiezuinig maken van hun woning, minder vliegen, elektrisch vervoer en vaker plantaardig voedsel eten. Goed bezig!

Met deze actualisatie duurzaamheidsagenda wil ook de gemeente hier meer aan bijdragen. Duurzaamheid is een rode draad in het handelen van de gemeente en goede zaak dat dit (weer) een vaste plaats krijgt in raads- en collegevoorstellen. Met de beperkte mensen en middelen is het wel goed om te kijken met welke acties we maximale duurzaamheidswinst krijgen. Volgens Combinatie95 is het snelste en het meeste te halen met vol inzetten op de energietransitie. Dus veel energie besparen en de rest met zon en wind opwekken. Bijkomende voordelen zijn energie onafhankelijkheid en het is ook nog veel goedkoper.

Zeer binnenkort krijgen we de uitslag van de eerste tender zonnevelden en het is zaak de volgende tender z.s.m. te starten. Geen excuus: “het net zit vol” want dat is slechts af en toe. Het is vooral een kwestie van vraag en aanbod beter afstemmen en eventueel wat kortdurende batterijopslag. Deze zaken worden nu ook onderzocht voor de energy-hub.

Zonnevelden en windmolens zijn niet voor de eeuwigheid. Voor een goed rendement is 15 jaar voldoende en dan kan vrijkomende ruimte eventueel weer anders benut worden. Daarom is het goed om voor de volgende tender het Groen Ontwikkelfonds Brabant nadrukkelijk uit te nodigen. Door hun cofinanciering van de grond wordt het rendement van een zonneveld nog beter en na 15 jaar wordt het terrein omgezet in nieuwe natuur om gebieden met elkaar te verbinden. Dat is goed voor de biodiversiteit en geeft ook nog stikstofruimte bijvoorbeeld voor woningbouw. Met een amendement van Combinatie95 en PvdA/GL is deze win-win kans toegevoegd aan de uit te voeren projecten als actie: “onderzoek tijdelijke zonnevelden i.s.m. GOB”

Vier jaar geleden heeft Combinatie95 art37 vragen gesteld over zonnepanelen op scholen. Toen was het antwoord dat de gemeente scholen, administratief en anderszins, hier zoveel mogelijk bij zou ondersteunen. Scholen hebben ook een voorbeeldfunctie maar helaas zijn veel schooldaken nog nauwelijks benut en nu loopt hun energierekening de spuigaten uit. Wij willen dat verduurzaming van schoolgebouwen meer aandacht krijgt in de reguliere overleggen. Wethouder Hans Heesen heeft dat toegezegd.

Onlangs zagen we dat de kosten van brandstof bij MGD enorm zijn gestegen. Snel omschakelen naar elektrisch transport is veel voordeliger en milieuvriendelijker. Als reactie op vragen van Combinatie9 heeft MGD hiervoor een pilot gestart.