Maandelijks archief maart 2022

Energiebesparing en energiearmoede

De energieprijzen schieten de hoogte in en dat zal voorlopig niet beter worden. Gemeente Boxtel heeft geld gekregen van het Rijk voor energie-bespaaradviezen en ruim 2 ton om energiearmoede te voorkomen. Goede zaak, maar wel belangrijk dat dat geld zo efficiënt mogelijk benut wordt.

Bijna alle huizen met een spouwmuur zijn gasloos te maken met een volledig elektrische warmtepomp. En als je de benodigde extra stroom zelf opwekt kan een gemiddeld huishouden nu €1800,- per jaar besparen! Met een hybride WP is de besparing minder en blijf je nog aardgas verbranden en dus CO2 uitstoten. Inmiddels hebben 100 woningeigenaren via de gemeente een bespaarplan gekregen. Wij hebben van verschillende mensen gehoord dat men niet tevreden is over het advies en uitsluitend advies kreeg voor een hybride WP, zelfs als men om een gasloze oplossing vroeg. En als men een offerte aanvroeg kwam dat van een bedrijf van ver weg. Combinatie95 vindt de matige en eenzijdige adviezen een gemiste kans en het is helemaal jammer als de klandizie niet in Boxtel blijft.

Inmiddels heeft zo’n 10% van de huishoudens moeite om de energierekening te betalen. Met radiatorventilatoren, de ketel op 50º instellen en (ja daar is ie weer) een zuinige douchekop is een gezin met 2 kinderen per jaar zo’n €600,- minder duur uit. De ruim 2 ton vanuit het Rijk is ruim voldoende om deze zaken cadeau te doen aan gezinnen met een smalle beurs.

En met een bescheiden investering is nog veel meer te besparen. Een airco die ook zuinig kan verwarmen kan 2/3 van je gasverbruik besparen. Het stroomverbruik neemt dan wel toe maar bij de huidige prijzen is de totale besparing toch al gauw zo’n €1000,- per jaar. Nu is er een Boxtels bedrijf met een aanbieding voor een airco die heel energiezuinig, flink kan verwarmen en die verdien je binnen 2,5 jaar terug. En met eigen zonnepanelen is de besparing zelfs €1600,- per jaar en de TVT 1,5 jaar.

Zondag 27 maart 2022 is de eerste landelijke “Dag Tegen Gas”. Voor Oekraïne, voor onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen, voor een lagere energierekening en voor een beter klimaat. Het doel is iedereen te stimuleren om hun fossiele energieverbruik te verminderen. Volgens Combinatie95 valt er dus nog vrij eenvoudig veel energie en daarmee veel geld te besparen en daarover hebben wij de volgende vragen gesteld met daaronder het antwoord van wethouder Van Laarhoven:

Vraag 1: Is het College op de hoogte dat er in de “haal meer uit je woning” bespaarplannen geen advies over volledige elektrische warmtepompen gegeven wordt en, zo ja, is dit een bewuste keuze en wat is dan de motivering en gaan we in de toekomst wel voor gasloos en meer tevredenheid over de advisering?

In het Bespaarplan werd wanneer van toepassing wel een all electric warmtepomp geadviseerd, alleen volgde er voor dit product dus geen offerte. Binnen de inkoopactie werden namelijk alleen hybride warmtepompen aangeboden omdat all electric maar voor een kleine groep relevant is en collectief inkopen alleen op grote schaal kan. Opmerkingen die we ontvangen t.a.v. de advisering koppelen we terug ter verbetering van de advisering

Vraag 2: Bij het aanvragen van een offerte voor een hybride warmtepomp kwamen alleen reacties van bedrijven “van ver weg”. Is het College bereid voor het laten geven van offertes in het vervolg samenwerking met Boxtelse bedrijven te zoeken?

Winst uit je Woning werkt voor warmtepompen samen met Heattransformers. De markt voor hybride warmtepompen is oververhit en dit is landelijk de enige partij die op grote schaal kan leveren, deze schaal is nodig bij een collectieve inkoopactie. Voor de andere maatregelen (isolatie en zonnepanelen) werden lokale partijen wel meegenomen. Wanneer de partij bij de aanbesteding aan de kwaliteitseisen voldoet scoort een lokale partij in de boordeling extra punten. De Bespaarplannen en inkoopactie liepen t/m december 2021 en zijn nu afgelopen. In het vervolg zoeken we waar mogelijk weer de samenwerking met Boxtelse bedrijven

Vraag 3: Een woning met spouwmuren met gemiddeld verbruik (1500 m3 gas, 3000 kWh) is voor ca. € 20.000 (subsidie en BTW meegerekend) gasloos en energieneutraal te maken. Dit bedrag lenen kost 15 jaar lang aan rente en afschrijving €129,- per maand. Daar gaat de energiebelastingkorting (nu €69,- per maand) nog vanaf. Met vastrecht van €275,- wordt de totale “energierekening” slechts €83,- per maand! Gaat de gemeente nogmaals wijzen op onze duurzaamheidslening en deze enorme besparing van zo’n €1800,- per jaar?

Wij gaan een uitvoeringsprogramma opstellen voor de warmtetransitie, waarin we per kwartaal en per kern/wijk aangeven welke acties we in deze collegeperiode gaan uitvoeren om inwoners richting aardgasvrij te krijgen. We gaan ook de duurzaamheidslening aanpassen en uitbreiden met een verzilverlening (à 1,7%), zodat inwoners ook de overwaarde kunnen inzetten en met minder kosten van het aardgas af kunnen. Door de acties uit dit uitvoeringsprogramma willen we inwoners handelsperspectief geven om energiebesparende maatregelen voor iedereen haalbaar en betaalbaar te maken. We gaan ook onze inwoners wijzen op de afbouw van de salderingsregeling, waardoor energieneutraal worden op termijn meer maatregelen vraagt, zoals batterijopslag

Vraag 4: Met de beste kleine bespaarmaatregelen (ketel op 50º, radiatorventilatoren, zuinige douchekop) is een gezin met 2 kinderen zo’n €600,- per jaar minder duur uit. Is het College bereid een deel van de €212.000 van het Rijk te gebruiken om deze zaken gratis te laten installeren (bijv. door de “klusbus”) bij huishoudens met een smalle beurs?

Met de RRE bijdrage tot 1 januari 2022 en de RREW bijdrage tot 1 juli 2022 hebben we met vouchers en andere acties deze kleine bespaarmaatregelen gepromoot en hebben u in een raadsinformatiebrief hierover geïnformeerd. Daarnaast hebben we een bijdrage van €212.000 ontvangen die voor 1 juli 2023 besteed moet zijn aan de aanpak van energiearmoede, door energiebespaaradvies of energiebesparende maatregelen voor huishoudens met lagere inkomens in slecht geïsoleerde woningen. Wij gaan in regionaal verband in samenwerking met de woningcorporaties kijken hoe we deze doelgroep zo veel mogelijk gaan ontzorgen, zodat zo veel mogelijk energie bespaard wordt en energiearmoede wordt bestreden.

Prikpraat met Combinatie95

Combinatie95 start met een nieuw initiatief: ‘Prikpraat met Combinatie95’. Een activiteit die viermaandelijks wordt georganiseerd in een van de kernen of wijken in Boxtel. Inwoners van de betreffende kern/wijk worden uitgenodigd om samen met de wethouders, raadsleden en leden van Combinatie95 op pad te gaan om zwerfvuil op te ruimen, maar tegelijkertijd met elkaar in gesprek te gaan over actuele onderwerpen. De eerste ‘Prikpraat met Combinatie95’ vindt plaats op zaterdag 23 april in Lennisheuvel.

Zwerfvuil roept bij veel inwoners ergernis op. Diverse Boxtelnaren zijn reeds actief om regelmatig zwerfvuil te verzamelen. Combinatie95 is trots op deze inwoners die zich belangeloos inzetten voor een schone en gezonde omgeving. Dat verdient ondersteuning en navolging. Daarom gaat Combinatie95 de komende jaren zelf ook actief aan de slag om een bijdrage te leveren aan opgeruimde wijken. Maar tegelijkertijd ziet Combinatie95 dit als een mooie gelegenheid om op een informele manier met buurtbewoners in gesprek te gaan. Vanuit deze gedachte is het nieuwe initiatief ‘Prikpraat met Combinatie95’ ontstaan. Waar mogelijk of gewenst werkt Combinatie95 samen met reeds actieve vuilopruimers. 

Directe lijntjes

Bewoners kunnen tijdens Prikpraat op informele wijze laten horen wat er leeft in hun dorp of wijk en welke suggesties zij hebben om de leefbaarheid te verhogen. Die opmerkingen en wensen kunnen input zijn voor gewenste aanpassing van gemeentelijk beleid of verbetering van de uitvoering. Door de aanwezigheid van de raadsleden en wethouders van Combinatie95 zijn er directe lijntjes met de gemeentelijke organisatie. 

Eerste Prikpraat in Lennisheuvel

Op zaterdag 23 april vindt in Lennisheuvel de eerste ‘Prikpaat met Combinatie95’ plaats. Start om 9.00 uur bij park Boseind. Rond 12 uur is de activiteit afgelopen. Combinatie95 zorgt voor veiligheidshesjes, koffie voor de deelnemers, afvoer van het vuilnis en de organisatie(kosten). Wil je ook deelnemen aan de eerste Prikpraat in Lennisheuvel? Stuur dan voor 1 april een berichtje naar combinatie95boxtel@gmail.com

Haalbaarheidsonderzoek Bassischool Willibrordus in Esch

Het schoolgebouw en de gymzaal van Basisschool Willibrordus zijn sterk verouderd. De gemeente Boxtel wil onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor vervangende nieuwbouw van de school. Hierbij wordt gekeken naar een bouw in twee lagen om zo ook ruimte te maken voor een combinatie met woningbouw. Uitgangspunt is een nieuw gebouw waar plek is voor de basisschool met gymzaal, een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang.

Renoveren of nieuwbouw

Eerder is door de gemeente Haaren, waar Esch tot 1 januari 2021 nog onder viel, de mogelijkheid voor renovatie onderzocht. Ook is er in 2019 door een externe partij onderzoek gedaan naar renovatie versus vervangende nieuwbouw. Het bedrag voor renovatie is in de huidige markt ongeveer 85% van de nieuwbouwinvestering. Toch is renovatie naar verwachting duurder doordat de afschrijvingstermijn voor renovatie 25 jaar bedraagt en de termijn van nieuwbouw 40 jaar bedraagt. Wethouder Hans Heesen: “Nieuwbouw maakt het ook mogelijk de school energieneutraal te maken en geeft ons de kans om slimmer om te gaan met de beschikbare ruimte. Het is dan ook goed om nu de mogelijkheden van nieuwbouw te onderzoeken.” Een deskundige externe partij voert het nieuwe onderzoek uit, in samenspraak met Cadans Primair en de gemeente. Daarmee zijn onafhankelijkheid, deskundigheid en kennis vanuit de markt geborgd.

Mogelijke woningbouw

Bij vervangende nieuwbouw met twee lagen blijft er ruimte over op het huidige terrein. Hierdoor zijn mogelijk extra woningen en/of appartementen in Esch te bouwen, die passen in de omgeving, en dat is een welkome aanvulling. Het schoolbestuur is bereid om hierin mee te denken.

Het vervolg

Aan de hand van de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek zal in overleg met de school een keuze gemaakt worden uit de scenario’s. Belanghebbenden zoals ouders en omwonenden worden hierbij tijdig geïnformeerd. Vervolgens wordt er een investeringsplan uitgewerkt en aan de gemeenteraad gevraagd om het benodigde bouwbudget, verminderd met de verwachte opbrengst van de mogelijke woningbouw, beschikbaar te stellen.