Maandelijks archief februari 2022

1 JAAR WETHOUDER IN BOXTEL

Woensdag 23 februari 2022 was het exact een jaar geleden dat het nieuwe college van Boxtel bestaande uit INbox, BALANS en Combinatie95 is geïnstalleerd. Een mooie gelegenheid om onze beide wethouders – Désiré van Laarhoven en Hans Heesen – een aantal vragen voor te leggen met het verzoek hier een korte reactie op te geven.

Hoe voelt een jaar wethouder zijn?

Désiré: Heel goed, vertrouwd, nog wat ongeduldig.

Hans: Ik ben er nog steeds trots op dat ik wethouder mag zijn. En het is een voorrecht in een groeiend en boeiend netwerk van scholen, sportverenigingen en kunst & cultuur actief te zijn.

Wat zie je zelf als je beste resultaat?

Désiré: Overeenkomst over verkoop van De Kleine Aarde met behoud van het gedachtegoed van deze bijzondere plek.

Hans: Een realistisch en sluitende begroting waarbij keuzes zijn gemaakt om de gemeentelijke financiën weer in de greep te krijgen. De begroting is direct goedgekeurd door de provincie, een teamprestatie om trots op te zijn!

Wat wil je de komende periode zeker bereiken?

Désiré: Ontwikkeling bouwproject in elke kern, betaalbaar en bij voorkeur circulair. Realisatie tiny houses. Implementatie visie recreatie & toerisme.

Hans: Een nieuwe school bouwen in Esch aangevuld met een aantal woningen. Het duurzamer maken van o.a. het zwembad en het professioneler beheren van het vastgoed waaronder de sporthallen.

Is deze coalitie IN BOXtel een slagvaardige COMBINATIE in BALANS?

Désiré: Ja, we houden elkaar goed in evenwicht en bereiken mooie resultaten. Het beleidsakkoord blijkt een goed uitgangspunt hiervoor.

Hans: Het college vormt een team dat elkaar aanvult. We gingen voortvarend van start en willen slagvaardigheid bewijzen.

Welke vraag wil je zelf nog kwijt? Désiré: Wat is een tegenvaller? De transportschaarste voor teruglevering van opgewekte energie. Dit vraagt creativiteit en extra inspanningen om onze ambitie om zo snel mogelijke energieneutraal te worden toch te kunnen realiseren.

Verkoopovereenkomst De Kleine Aarde ondertekend

Donderdag 24 februari 2022 is de verkoopovereenkomst tussen de gemeente Boxtel en Stichting BD Grondbeheer getekend, waarmee het mogelijk wordt gemaakt dat “Plaats De Kleine Aarde” van start kan. Stichting De Plaatsen is de initiatiefnemer van deze nieuwe ontwikkeling op het terrein van De Kleine Aarde dat uiteenlopende partijen samenbrengt die werken aan duurzame verandering van het voedselsysteem. “Deze stap past uitstekend in het gedachtegoed van De Kleine Aarde en ik ben erg blij met deze mijlpaal”, geeft wethouder Désiré van Laarhoven aan.

Herenboeren

Boxtelaar Geert van der Veer is vanuit Herenboeren Nederland de grondlegger van dit duurzame initiatief op het terrein van De Kleine Aarde en is mede-oprichter van Stichting De Plaatsen. Het levert een bijdrage aan de voedseltransitie door bestaande en nieuwe boeren actief te ondersteunen bij het maken van hun individuele businessplan met een toekomstbestendige bedrijfsvoering: natuur gedreven, sociaal verbonden en economisch gedragen. Zij trekken daarbij samen op met specialisten, burgers, wetenschappers, kunstenaars, financiers en ketenpartners. Stichting De Plaatsen ziet in De Kleine Aarde een meer dan geschikte locatie om het plan voor Plaatse De Kleine Aarde tot bloei te laten komen. “Het is een unieke kans voor Boxtel om deze ontwikkeling te faciliteren’, zegt wethouder Van Laarhoven.

Duurzame ambitie

De doelstelling van Plaats De Kleine Aarde past in de duurzame en innovatieve ambitie die de gemeente voor de invulling van De Kleine Aarde gesteld heeft in het beleidsakkoord ‘Samen aan de slag’. In 1972 was de oorspronkelijke doelstelling van De Kleine Aarde ook educatief in de vorm van een ‘proefboerderij van een nieuwe wereld’ gericht op onder meer alternatieve vormen van energie en biologische landbouw. Met dit nieuwe plan wordt het gedachtegoed – dat nog altijd actueel is – in ere gehouden. Wethouder Van Laarhoven: “Dit is een prachtige ontwikkeling voor de gemeente Boxtel. Dit initiatief past perfect in de duurzaamheidsambitie van onze gemeente en is een mooie ontwikkeling waarin een van onze parels “De Kleine Aarde” behouden blijft.”

Stichting BD Grondbeheer

De nieuwe eigenaar van De Kleine Aarde is Stichting BD Grondbeheer. Zij geven De Kleine Aarde vervolgens langdurig in erfpacht uit aan Stichting De Plaatsen voor realisatie van Plaats De Kleine Aarde. BD Grondbeheer staat bekend om hun bijdrage aan duurzaam Nederland. Sinds 1978 koopt zij grond (met eventuele opstallen) en geeft deze in (erf)pacht uit ten behoeve van duurzame landbouw voor de lange termijn (7 generaties).

Onderhoud Hagen

Mede n.a.v. de vragen die Combinatie95 in de raadsvergadering van 8 februari 2022 heeft gesteld over de publicaties in de media, heeft de wethouder de context geschetst. Combinatie95 is van mening dat voor dit aspect uit de Kerntaken-discussie een bredere afweging tussen burgerparticipatie, duurzaamheid, biodiversiteit en hittestress nodig is. Groen in de wijken is immers van groot belang voor het woongenot. Gelukkig is ook wethouder van mening dat de communicatie anders en beter had gemoeten. Goede burgerparticipatie is zéér wenselijk en daarom is het goed dat het gesprek met de wijkplatforms gezocht over de wijze waarop én het behoud én de noodzakelijke bezuinigingen vorm kunnen worden gegeven. Wij blijven dit uiteraard volgen en hieronder staat onze raadsbijdrage en vragen:

In november hebben we de begroting vastgesteld inclusief het kerntaken-dekkingsplan 2021. Onderdeel van het dekkingsplan was de ombuiging om ‘Waar mogelijk verwijderen hagen in openbare ruimte’ omdat deze bewerkelijk zijn in het onderhoud en beheer. Een operationeel geformuleerde maatregel die nu ook operationeel heel letterlijk wordt uitgevoerd, maar wat Combinatie95 betreft zijn insteek voorbijschiet.


De inhoud van het door de gemeente verspreide persbericht is niet goed gevallen bij veel inwoners. Vanuit deze berichtgeving komt het namelijk over alsof grote aantallen gezonde hagen de komende jaren worden verwijderd. Dat is niet het beeld dat wij bij de uitwerking van deze maatregel tijdens de bespreking in november voor ogen hadden. Onze gehele leefomgeving staat voor forse uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid, zo ook de gemeente Boxtel. Daaronder vallen ook het verbeteren van de biodiversiteit, het voorkomen van hittestress, verbeteren van de leefbaarheid en woongenot, etc. elementen waarvoor groen in de wijk, waaronder hagen, een belangrijke rol spelen. De eerste uitkomsten uit de reacties over de omgevingsvisie wijzen ook duidelijk in die richting.


Een met succes beproefde werkwijze heeft al eerder tot bezuinigingen geleid, maar ook tot grotere betrokkenheid van bewoners in buurten en wijken waar door vrijwilligers de buurttuin of de geveltuintjes of speelterrein enz enz. gezamenlijk onderhouden worden. De gemeente werkte mee en leverde maatwerk, zodat de ondersteuning ook op maat uitgevoerd werd. De toonzetting in het persbericht is helaas niet juist geweest en past niet bij de intenties uit het groenbeleidsplan van de gemeente en ook niet van het college waar biodiversiteit, voorkomen van hittestress, vergroten van betrokkenheid van bewoners bij “hun” groen aktief ondersteund wordt.

Wij hebben enkele vragen aan de wethouder over de praktische uitwerking van deze ombuiging, maar eigenlijk breder gezien, namelijk de totale kosten van groenonderhoud, waarvan het belangrijk is dat de kosten beheersbaar blijven.

  1. Hagen onderhouden valt in de kerntakendiscussie onder groenonderhoud. Is de wethouder met ons ook van mening dat als er buurtinitiatieven zijn voor de inrichting en beheer van openbaar groen, dat de gemeente door deze te faciliteren en ondersteunen ook wellicht bezuinigingen kan realiseren op groenonderhoud?
  2. Wil de wethouder buurtinitiatieven op dit terrein ondersteunen en is hij bereid om bewoners uit te nodigen om zich te melden hiervoor bij de gemeente.
  3. Komt deze verandering de biodiversiteit in de omgeving ten goede?
  4. Wat gebeurt er met de gezonde hagen die verwijderd worden? Worden deze afgevoerd of is er een mogelijkheid voor inwoners om deze over te nemen? Zodat er netto in de gemeente Boxtel méér groen gecreëerd wordt?
  5. In sommige wijken in de gemeente Boxtel zijn de hagen medebepalend voor de identiteit van die wijk. Wordt hiermee rekening gehouden in de keuze voor ‘te verwijderen hagen’?
  6. Inwoners hebben volgens het persbericht 14 dagen de tijd om aan te geven of ze het onderhoud eventueel zelf op willen pakken. Is de wethouder het er mee eens dat deze termijn van 14 dagen beperkt is om goede burgerparticipatie op te starten of hoe moet deze termijn gelezen worden?
  7. Is het mogelijk dat de gemeente een ‘faciliterende’ rol aanneemt wanneer inwoners besluiten het onderhoud zelf uit te willen voeren? Zoals het beschikbaar stellen van gereedschap, het periodiek ophalen van het betreffende snoeiafval, etc.?
  8. Is het ook mogelijk om hagen 1x per jaar te knippen in plaats van 2x per jaar? Wat levert dit voor besparing als dit bij alle heggen in de gemeente Boxtel wordt doorgevoerd? Is het mogelijk om hiermee het aantal te verwijderen hagen omlaag te brengen of wellicht de noodzaak tot verwijderen volledig op te heffen?