Maandelijks archief december 2021

Fijne feestdagen

Fijne feestdagen, de allerbeste wensen voor 2022 en blijf gezond.

Zorgen om maatschappelijk en persoonlijke gevolgen Corona

Sinds februari 2020 bevinden we onszelf wereldwijd in de huidige coronacrisis. Een moeilijke situatie die veel vraagt van het incasseringsvermogen van een ieder en van de maatschappij als geheel; de coronacrisis raakt iedereen. Steeds meer wordt duidelijk dat we samen een weg moeten vinden naar een maatschappij waarvan corona op een acceptabel niveau onderdeel is en waarschijnlijk blijft. Het is hierbij zoeken naar een weg waardoor onze maatschappij niet langer zo extreem verstoord wordt als dat de afgelopen periode het geval is. Het vinden van deze weg is alles behalve eenvoudig. Combinatie95 maakt zich zorgen om de maatschappelijke en persoonlijke gevolgen van de coronacrisis.
In toenemende mate krijgen we signalen over depressiviteit onder jongeren en eenzaamheid onder ouderen en kwetsbaren. Tijdens het vragenhalfuurtje in de raadsvergadering van 21-12 hebben we hierover vragen gesteld aan de portefeuillehouder; Burgemeester van Meygaarden.

De volgende vragen hebben we gesteld over de persoonlijke gevolgen:

  1. Welke acties voert de gemeente uit om depressiviteit onder jongeren in Boxtel te monitoren en te verminderen?”
  2. Wat doet de gemeente om eenzaamheid bij ouderen en kwetsbaren te verminderen?

De burgemeester heeft aangegeven de signalen te herkennen en geeft voor wat betreft de depressiviteit onder jongeren aan dat het monitoren en oplossen hiervan primair bij psychologen en artsen ligt. De gemeente zelf heeft helaas weinig échte mogelijkheden om hierin actief te monitoren of te ondersteunen. Voor wat betreft de eenzaamheid wordt er extra ingezet op welzijnswerkers die bezoekjes brengen aan ouderen of kwetsbaren. Dit geldt ook voor extra inzet vanuit bijvoorbeeld ContourdeTwern.

Ook voor ondernemers en zzp’ers is het alles behalve een gemakkelijke tijd. Ondanks de verschillende steunmogelijkheden dreigen toch veel ondernemers in financiële problemen te komen. Ook hierover hebben we een vraag gesteld:

  • heeft het College in beeld hoeveel ondernemers in Boxtel in financiële problemen dreigen te komen door deze situatie en wat doet de gemeente om deze ondernemers extra te ondersteunen maar ook te begeleiden in deze moeilijke situatie?

De burgemeester heeft in zijn beantwoording aangegeven dat er op dit moment geen concrete ondernemers in beeld zijn die in de problemen (dreigen te) komen door de gevolgen van de coronacrisis. De gemeente doet er alles aan om steunpakketten etc. zo snel als mogelijk door te zetten naar ondernemers om ze hierbij maximaal te ondersteunen. Wel is het uitgangspunt van de gemeente hierbij om zoveel mogelijk te werken met definitieve ondersteuning en niet te werken met voorschotten. Deze voorschotten zouden immers op de langere termijn nog grotere problemen op kunnen leveren voor de ondernemers. Wanneer ondernemers wel in de problemen dreigen te komen is het vooral van belang dat zij dat ook laten weten. Dan kan er gezamenlijk gekeken worden naar eventuele oplossingen en ondersteuning, op dit moment gebeurt dat nog niet.

Vaccineren en het nemen van de boosterprik is volgens artsen en het RIVM het belangrijkste middel om corona op een ‘acceptabel’ niveau onderdeel te maken van onze samenleving. De gemeente Boxtel zit op een vaccinatiegraad van 88%. De laatste twee vragen van het vragenhalfuur hebben we hier over gesteld:

  • Heeft het College  in beeld of er wijken of groepen zijn binnen de gemeente waar de vaccinatiegraad achterblijft?
  • Zo ja, welke mogelijkheden ziet u om deze groepen of wijken te bereiken doormiddel van specifieke, lokale, communicatie, informatie en uitleg over het belang van vaccineren, bijvoorbeeld in samenwerking met huisartsen of anderszins?

De burgemeester onderstreepte in zijn beantwoording dat de gemeente Boxtel het wat betreft de vaccinatiegraad met 88% erg goed doet. De focus ligt nu, zoals ook landelijk, met name in het bereiken van de jongere leeftijdscohorten. Er zijn geen signalen dat bepaalde groepen, anders dan die jongere cohorten, of wijken binnen de gemeente een lagere vaccinatiegraad hebben.
Het uitvoeren van specifieke lokale communicatie heeft niet de voorkeur van de gemeente omdat deze dan de landelijke communicatie en communicatie vanuit de GGD’s gaat doorkruisen. Het uitgangspunt van de gemeente is dan ook om de lijn van die communicatie te volgen.

Laten we in deze moeilijke periode en met name in deze donkere maanden vooral aandacht hebben voor elkaar en op een respectvolle manier om blijven gaan met elkaars opvattingen en meningen zodat we gezamenlijk weer uit deze coronacrisis komen. 

Geen starterswoningen Postelstraat

Gevecht om meer starterswoningen aan de Postelstraat in Esch niet gewonnen.

Combinatie95 heeft hard gevochten om op de locatie aan de Postelstraat starterswoningen mogelijk te maken, maar daarvoor net geen meerderheid in de gemeenteraad gekregen. Wij hebben het verzoek aan de raad gedaan om een visie op globaal het gebied tussen de school, Postelstraat, Essche stroom en Spankertstraat te maken. Wij zien veel meer kansen voor meer woningbouw in het gebied in combinatie met andere ruimtelijke opgaven, in plaats van de 4 grote woningen die er nu gepland staan. In de raad waren 3 partijen voor (Combinatie95, CDA en PvdA/GL) en 4 tegen. De SP was helaas verhinderd. De stemming was 9 voor en 11 tegen ons voorstel. Daarmee is de laatste stap om iets tegen dit plan te doen, een mogelijke gang naar de Raad van State. Dit kan alleen gedaan worden door indieners van een zienswijze.

Onze argumentatie in de raad was als volgt:

Heel Boxtel zit te springen om betaalbare starterswoningen. Vooral voor de toekomst en de leefbaarheid van de kleine kernen is het heel belangrijk dat eigen jeugd een woning kan bemachtigen. Helaas is het aantal starterswoningen aan de Reigerskant al tegengevallen en heeft Esch weinig andere mogelijkheden. Daarom moeten we elke kans aangrijpen. Combinatie95 ziet veel meer potentie in het gebied aan de Postelstraat voor zowel woningbouw als kwaliteit van de omgeving dan het nu voorgestelde bestemmingsplan met 4 Ruimte-voor-Ruimte-woningen.

Als je een rondje loopt rond het gebied over de dijk langs de kikkertuin, de school, over de Postelstraat en dan weer terug over de Spankertstraat, zie je de enorme potentie van dit deel van Esch. Combinatie95 ziet zeker kansen voor meer en betaalbare woningen. Ook heel veel Esschenaren en PEP gaven duidelijk te kennen dat zij liever een langer traject ingaan, waarbij het hele gebied bekeken wordt, dan nu 4 grote, dure woningen bouwen.

Waarom maken we dan niet gewoon een plan waarin de wensen wel ingevuld worden? Helaas, zo eenvoudig werkt dat niet. Als er een aanvraag voor de ontwikkeling van den dergelijk gebied binnenkomt, wordt de afhandeling gedaan door het college van B&W. Zij toetsen dit aan het geldende beleid en de huidige regelgeving. Het college van Haaren heeft destijds geconcludeerd dat er binnen dat beleid en regelgeving enkel RvR-woningen mogelijk zijn. Zij hebben daar afspraken over gemaakt met de ontwikkelingsmaatschappij RvR. We begrijpen dat het college van Boxtel deze lijn heeft overgenomen. Dat zij een bestuurlijk consistente lijn heeft gevolgd en binnen deze regels tot een verbetering van het plan is gekomen, door deze woningen te bestempelen als meergeneratiewoningen maar wij denken dat er echt meer mogelijkheden zijn. We worden hierin gesterkt:

  • Door uitspraken van de gedeputeerde Ronnes over verruiming van de RvR-regeling;
  • Doordat de rijksoverheid meer steun geeft om woningbouw te versnellen en meer ruimte geeft voor betaalbare woningen.
  • De provincie, in haar omgevingsvisie, meer mogelijkheden biedt aan gemeenten op te ontwikkelen woningbouwlocaties.

Het lijkt erop dat ook de provincie beseft dat met dergelijke plannen aan de rand van dorpen, deze dorpen steeds verder op slot gezet worden. Dat zij ook beseffen dat het dan steeds lastiger wordt om betaalbare woningbouw te realiseren en de druk nog meer bij steden komt te liggen. Dat dit juist belemmerend werkt voor de grote woningbouwopgave die er provinciaal en landelijk is.

Onze insteek is helder: Als er op deze locatie grote RvR-woningen gebouwd kunnen worden, dan is er in principe ook geen ruimtelijke belemmering om andere woningen te bouwen. Aangezien dit het eerste moment is dat de gemeenteraad van Boxtel zich over dit plan kan uitspreken, vinden we het ook gerechtvaardigd om te proberen een beter plan te maken. Gezien de afspraken, die gemaakt zijn met RvR, vinden we het ook terecht dat we hen nadrukkelijk betrekken in de visievorming en te bekijken of dat zij mede invulling kunnen geven aan een verbeterd plan.

Combinatie95 dient dan ook, samen met CDA en PvdA/GL een amendement in om eerst de gesprekken aan te gaan met zowel de provincie als de ontwikkelingsmaatschappij RvR, teneinde te komen tot een totale visie op dit gebied om vervolgens de bestemmingsplanprocedure te hervatten in lijn met de visie.

De wethouder en het college mogen dit amendement, wat C95 betreft, oppakken als een mandaat om voor deze locatie meer voor elkaar te krijgen. Maar ook dat de provincie en de provinciale ontwikkelingsmaatschappij dit zien als een bevestiging dat van hun visie dat er ook voor dorpen meer ruimte moet zijn om betaalbare woningen te realiseren. We hopen op zoveel mogelijk steun in de raad, zodat we daarmee ook een duidelijk signaal afgeven.

Transitie Visie Warmte Boxtel

In het coalitie akkoord van het Rijk van 2021 is de ambitie opgeschroefd van 49% naar 60% minder CO2 uitstoot in 2030. Dat zal ook gevolgen hebben voor de warmtetransitie en sowieso wil men deze visie medio 2023 actualiseren. Combinatie95 roept om in het vervolg uitsluitend bekende eenheden gebruiken zoals kWh en ha. want er zijn weinig mensen die weten wat een PJ is of dat een voetbalveld 6770 m2 is. En vooral de urgentie mag duidelijker blijken. Om de maximaal 1,5 graden opwarming binnen bereik te houden moeten we zo snel mogelijk van het aardgas af. Gelukkig is dat besef er ook bij ons College dus schroef aub het tempo van de plannen op.

In het (unaniem aangenomen) raadsvoorstel staat dat een hybride of volledig elektrische warmtepomp (WP) resp. 20% tot 45% minder CO2 uitstoot hebben. Maar dat is een momentopname: bij de huidige mix van stroomopwekking. Zodra we volledig groene stroom hebben of huishoudens de benodigde stroom op eigen dak opwekken is het resp. 66% of 100% minder CO2 uitstoot. Een volledig elektrische WP of een hybride WP met groen gas (uit GFT, rioolslib of mest) kan dus compleet CO2 neutraal zijn en is meestal het eenvoudigst en goedkoopst uit te voeren, zeker voor woningeigenaren. En warmtepompen massaal toepassen hoeft geen probleem te zijn voor het stroomnet want in de daluren is er nog voldoende capaciteit over; het is vooral een kwestie van de vraag beter spreiden en dat is met een moderne WP eenvoudig te regelen.

Voor identieke woningen die dicht op elkaar staan, zoals van woonstichting Joost, kan een warmtenet een goede oplossing zijn. En gelukkig wordt de verhuurdersheffing afgeschaft en heeft Joost ook meer financiële armslag voor verduurzaming. Echter, Combinatie95 wil niet dat we voor een warmtenet diep in de bodem gaan boren. Daar zitten teveel risico’s aan maar waarschijnlijk staat de provincie dat ook niet toe. Bewoners die aangesloten worden op een warmtenet krijgen meestal de belofte dat het “nooit duurder” dan verwarmen met gas wordt. In de praktijk is het meestal “nooit goedkoper”. Gebruikers van een warmtenet betalen voor de geleverde warmte een bepaald tarief per kWh warmte. Meestal is dat warmtetarief rechtstreeks gekoppeld aan de gasprijs. En met de exploderende gasprijzen van de afgelopen tijd stijgen de warmtenet kosten flink mee en komen veel huishoudens alsnog in de problemen. Op onze vraag hoe de gemeente er voor gaat zorgen dat een aansluiting op een warmtenet betaalbaar is en blijft, antwoorde wethouder Van Laarhoven dat ze zich gaat inzetten om de tarieven los te koppelen van de gasprijs.

Over de betaalbaarheid. Een gemiddeld huishouden gebruikt zo’n 1500 m3 gas en 3500 kWh stroom per jaar. Dat kost met de energieprijzen van begin 2021 al ruim 2000 euro en daarna nog veel meer. Er bovenop kost de gasaansluiting 275 euro per jaar en een ketel inclusief montage zo’n 2000 euro. Over 15 jaar is dat, gerekend met oude prijzen, totaal ruim 36.000 euro. Vanaf bouwjaar 1920 hebben bijna alle huizen een spouwmuur en die zijn met isolatie, een WP en zonnepanelen redelijk makkelijk energieneutraal te maken. Volgens berekeningen van milieu-centraal kost dat tussen de 15.000 en 30.000 euro, inclusief subsidies. Dat is dus altijd goedkoper en het huis wordt comfortabeler en meer waard. Voor de investering kun je een voordelige lening bij het Rijk of de gemeente afsluiten. Gemiddeld bespaart een huishouden 15 jaar lang 500 à 600 per jaar en daarna wordt de besparing nog groter. Geld hoeft dus eigenlijk geen rol te spelen maar vooral het gedoe houdt veel mensen tegen. Als Boxtelse bedrijven nou eens de handen ineen zouden slaan om een totaalpakket aan te bieden van vloer-, gevel- en dakisolatie, dubbel glas, energiezuinige ventilatie en WP installatie. Dat zou mensen echt ontzorgen en het animo enorm vergroten. En het kan Boxtelse bedrijven ook nog veel werk opleveren. Het zou mooi zijn als de gemeente hierin kan bemiddelen om onze inwoners èn lokale ondernemers te helpen.

Maatregelen tegen verkeersoverlast in Baroniestraat

Combinatie95 vindt het een goede zaak dat er nu concrete stappen gezet worden om de, al jaren durende, verkeersoverlast in de Baroniestraat te verminderen. Uit verkeerskundig onderzoek blijkt dat de voorgestelde variant de minste overlast op andere wegen veroorzaakt. Ook goed dat er ook eenrichtingsverkeer op mogelijke sluipweggetjes van de van Hornstraat naar de Annastraat komt. Maar er gaat natuurlijk wel een verschuiving van het verkeer plaatsvinden. Uiteraard is het zaak om dit goed te monitoren en indien nodig in te grijpen. Hierom heeft de raad unaniem een motie aangenomen om dit over een jaar na invoer te evalueren.

Dit jaar is een motie in de 2e kamer aangenomen om 30 km/uur wegen in woonwijken de norm te maken. Toenmalig minister van Nieuwenhuizen wilde helaas niets doen met die motie. En dat terwijl de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft aangetoond dat er met 30 km wegen of gescheiden fietspaden zo’n 30% minder verkeersslachtoffers vallen. En die slachtoffers vallen altijd onder de kwetsbare verkeersdeelnemers: fietsers en voetgangers. Combinatie95 vindt het daarom een gemiste kans dat de Baroniestraat niet meteen ingericht gaat worden als 30 km weg. Zeker gezien het feit dat Boxtels grootste basisschool aan deze weg ligt. We hebben er al eerder om gevraagd en toen was het argument dat de verkeersintensiteit dat niet toeliet. Die intensiteit gaat met de voorgestelde maatregel drastisch naar beneden en als de PHS maatregelen uitgevoerd zijn blijft dat ook zo. Kortom het zou nu toch moeten kunnen. Maar volgens de wethouder moet de Baroniestraat dan anders ingericht worden en daar is momenteel absoluut geen geld voor.