Maandelijks archief november 2021

Begroting 2022, algemene beschouwingen

Vandaag is een dag waar we als gemeenteraad lange tijd naar toe hebben gewerkt, namelijk het moment dat definitieve knopen moeten worden doorgehakt in de kerntakendiscussie. Een proces wat al lange tijd loopt en waar we als raad zelf het initiatief toe hebben genomen. Als we terugkijken op het gehele proces rondom de kerntakendiscussie dan moeten we concluderen dat het een traject met hobbels is geweest en dat raad en college zoekende waren naar de wijze waarop we de discussie willen voeren. Uiteindelijk ligt er nu een dekkingsplan dat de basis biedt voor een toekomstbestendig veerkrachtig Boxtel.

Met de financiële opgave waar we als Boxtel voor staan, ontkomen we helaas niet aan keuzes die onze inwoners gaan raken. Ook al zijn dat geen eenvoudig te maken keuzes, als gemeenteraad moeten we daarin onze verantwoordelijkheid nemen.

Woningbouw in alle kernen, is top-prioriteit voor Combinatie95. In de afgelopen jaren zijn dankzij flinke inspanning een aantal bouwprojecten in gang gezet. Nu moeten we echter doorpakken want Boxtel heeft een grote woningbouwopgave!  Maar met de huidige onderbezetting van de afdeling RO gaat dat niet lukken, integendeel zelfs. De onderbezetting speelt al langere tijd en het is in ons aller belang dat dit op zeer korte termijn verandert. Er zijn volop alternatieven, maar dan is een gestructureerde aanpak van het probleem noodzakelijk en gelet op de urgentie verdient dit de hoogste prioriteit. Op dit moment laten we als gemeente veel van onze initiatiefnemers in de kou staan. En met de investeringen die reeds door hen gedaan zijn zien wij ook het risico op schadeclaims. Combinatie95 dient daarom een motie in om binnen 3 maanden een actieplan klaar te hebben waarmee de capaciteit op zeer korte termijn weer op niveau wordt gebracht. Als blijkt dat daar extra middelen voor nodig zijn, dan verzoeken wij het college om dit aan de raad voor te leggen.

Verder betreffende volkshuisvesting vindt Combinatie95 het goed om te zien dat er serieuze aandacht is voor bijzondere woonconcepten, zoals Tinyhouses en ook vanuit de ouderenagenda. Maar ook daarover vragen wij ons af of dit niet in de knel komt.

Combinatie95 staat voor de energietransitie en klimaataanpak. De opgave waarvoor we met zijn allen staan is groot en wegkijken of uitstellen is geen optie meer. Wij zijn nog steeds van mening dat nog vaak onvoldoende wordt beseft dat deze opgave ook veel win-win kansen biedt en juist geld kan opleveren. Een duidelijk voorbeeld daarvan is de financiële opbrengst van het zonneveld aan de Renbaan. Inmiddels ruim anderhalf jaar geleden is hiervoor een motie van Combinatie95 aangenomen. Alleen al aan pacht brengt dat 120.000 per jaar op en als de gemeente het zonneveld zelf exploiteert ruim een half miljoen per jaar. Wij vinden het bijzonder jammer dat de opbrengsten hiervan nog niet kunnen worden meegenomen in de structurele dekking van onze begroting, want onder aan de streep zou dat ons veel geld opleveren. Dat geldt ook voor andere toekomstige zonnevelden en windmolens. Met 4 zonnevelden en 3 windmolens kunnen wij onze bezuinigingsopgave halveren.

Combinatie95 blijft ook oproepen om onze inwoners vooral ook met de lusten van de energietransitie in aanraking te laten komen. Denk daarbij aan de opbrengsten van energiebesparende maatregelen en ook de elektrische deelauto’s die door de ambtelijke organisatie gebruikt worden en in de avonduren en weekenden ter beschikking van onze inwoners staan. En de gemeente heeft middelen vanuit het Rijk gekregen voor kleine bespaarmaatregelen. We hebben het al eerder gezegd: geef van dat geld ieder huishouden een waterbesparende douchekop. Dat scheelt met de huidige gasprijzen al ruim € 80,-.p.p.p.j.

Vorig jaar hebben we tijdens de begrotingsbehandeling als raad ingestemd met een taakstellende bezuiniging op het sociaal domein van 1,3 miljoen euro. Met de voorgestelde ombuigingen wordt nu pas compleet invulling gegeven aan deze taakstelling plus nog ongeveer 4 ton meer. Samen dus 1,7 miljoen bezuinigen op een totaalbedrag van ruim 46 miljoen voor het sociaal domein. Combinatie95 vindt het belangrijk dat daarbij ook voornamelijk is gekeken naar hoe we de kwaliteit kunnen vergroten en beter passende zorg aan onze inwoners kunnen bieden. Hiermee realiseren we een financieel voordeel zónder dat dit afbreuk doet aan de geleverde zorg. Combinatie95 vindt dat niemand tussen wal en schip mag vallen. We moeten aandacht hebben en houden voor de kwetsbare inwoners in onze gemeente. Dat geldt in de volle breedte, dus zowel voor jongeren als voor de groeiende groep ouderen. We vinden het daarom goed dat er financiële middelen zijn opgenomen voor de aanstelling van een projectleider Seniorenbeleid die ook zorgt voor de coördinatie van het seniorenbeleid breder binnen de organisatie. Daarnaast dienen wij samen met Balans en Inbox een motie in om in ieder geval voor 2022 een vangnet te creëren voor armoedebestrijding onder jongeren en voor schrijnende gevallen als gevolg van de bezuinigingen.

Het financiële perspectief voor de komende jaren ziet er naar aanleiding van de Tweede Bestuursrapportage positiever uit. Het begrotingssaldo valt vanaf 2023 jaarlijks meer dan 6 ton hoger uit. In 2025 resulteert dit zelfs in een saldo van bijna 1 miljoen in de plus en in dat scenario is de algemene reserve ook al flink aangevuld. Daarnaast zijn er ook nog een aantal flinke posten niet meegenomen, zoals eenmalig 2,45 miljoen extra voor jeugdzorg, maar ook 1,4 miljoen extra uitgaven voor MGD. Dit roept de vraag op of we nu niet te hard bezuinigingen. Nu is er nog veel onzeker, dat kan niemand ontkennen, maar later zou dus kunnen blijken dat de geplande ombuigingen onnodig fors waren. Gelukkig zijn de voorgestelde bezuinigingen niet onomkeerbaar. De bieb, het zwembad, de cultuursector en de gemeenschapshuizen blijven overeind. En samen met de motie voor een vangnet vindt Combinatie95 het verstandig eerst financieel voorzichtig te zijn. Daarna willen wij jaarlijks met elkaar herijken en door middel van een getrapt pakket aan bezuinigingen voorkomen dat we draconische, niet noodzakelijke bezuinigingen toch doorvoeren.

Tot slot voorzitter. Een kleine bezuiniging waar we nu al veel commentaar op horen is de vuilnisbakken weghalen. Vraag aan het College: Is dit wel echt een bezuiniging als het meer zwerfvuil kan geven en moeten we niet sowieso een bepaalde hoeveelheid diensten van de WSD afnemen?