Maandelijks archief juli 2021

Samen Ouder Worden in Boxtel

Afgelopen dinsdag hebben we als gemeenteraad de beleidsnotitie Samen Ouder Worden in Boxtel vastgesteld. Combinatie95 is blij dat dit eindelijk is gebeurd, zodat we als gemeente samen met de Werkgroep Samen ouder Worden in Boxtel kunnen werken aan een goede oude dag. Ook hebben we extra budget beschikbaar gesteld voor het aanstellen van een coördinator. Op dit moment is namelijk te weinig capaciteit bij de gemeente beschikbaar en om echt uitvoering te kunnen geven aan het beleid is uitbreiding noodzakelijk. Combinatie95 staat hier volledig achter. Wel hebben wij tijdens de raadsvergadering richting de gemeenteraad een winstwaarschuwing afgegeven. In het licht van de kerntakendiscussie betekent dit extra financiële middelen namelijk ook dat iets anders straks niet kan. Dit is goed om ons te beseffen.  

Verder hadden wij tijdens de raadsvergadering onderstaande bijdrage. 

In de gemeente Boxtel heb je een goede oude dag. Die ambitie onderschrijft Combinatie95 en wij vinden dat we hier ook echt handen en voeten aan moeten geven. Zeker aangezien de groep ouderen de komende jaren verder zal groeien. De ouderen vormen een essentieel deel van onze gemeenschap en dat groeit in 2040 tot ruim 30% van het aantal inwoners. Voor deze groeiende groep is het belangrijk om in te zetten op een betekenisvol leven waarbij oog is voor de diversiteit binnen deze groep. Een gedeelte vraagt zorg, maar een grote groep is nog erg vitaal en levert een grote bijdrage aan het functioneren van onze gemeenschap. Voor leeftijdsgenoten, maar ook voor jongeren. Onze insteek is om de kwaliteiten en onderlinge hulpbereidheid te benutten. Ook de behoefte aan zorg binnen deze groep zal de komende jaren (blijven) toenemen. Passende en veilige zorg is daarbij cruciaal. Mantelzorg speelt daarin een belangrijke rol en daarom verdienen onze mantelzorgers aandacht. Er wordt steeds meer inzet van ze gevraagd. Door het langer zelfstandig wonen van onze ouderen zijn er meer helpende handen nodig. De belasting wordt soms te groot. Combinatie95 vindt het daarom belangrijk dat er ook aandacht is voor respijtzorg, waardoor mantelzorgers worden ondersteund en hun zorgtaak kunnen volhouden. 

Na een eerdere moeizame verhouding tussen de werkgroep en ons gemeentebestuur is het goed om te zien dat hierin verandering is opgetreden. Uiteindelijk streven we allemaal naar hetzelfde doel, namelijk die goede oude dag. Combinatie95 staat daarom ook volledig achter de beleidsnotitie. Het is een veelomvattend document en niet alles daarin kan tegelijkertijd worden opgepakt, mede vanwege de beperkte financiële mogelijkheden. Daarom is het van belang om bij de uitvoeringsagenda te prioriteren en door dit stapsgewijs uit te voeren de totale uitvoering van de agenda haalbaar te maken. Dit in lijn met het advies van onze Adviesraad Sociaal Domein. Daarnaast zullen wij als raad met elkaar tijdens de kerntakendiscussie keuzes moeten maken over de beschikbare capaciteit en middelen. Aangezien de beleidsnotitie en dynamisch document is, pleit Combinatie95 er voor om bij de totstandkoming van de uitvoeringsagenda samen op te trekken met de Werkgroep Samen Ouder Worden in Boxtel en met hen de prioritering aan te brengen. Laten we juist als raad ons beperken tot het vaststellen van deze notitie als kader en in de uitvoering daarvan ruimte laten in plaats van aan de voorkant al een bepaalde richting op te sturen.

visie kerntakendiscussie Combinatie95

Combinatie95 kiest voor een leefbaar, energie-neutraal en sociaal Boxtel. En dat kan allemaal door vol in te zetten op Klimaatadaptatie en de energietransitie, door ons sociale gezicht te behouden, door een efficiënter beheer van de openbare ruimte, een circulaire economie, kringloop-landbouw en veel woningen bouwen. En dat alles met een sluitende begroting!

Inmiddels is al het laaghangend fruit qua bezuinigingen wel geplukt en werkt de kaasschaaf ook niet meer. Volgens het overzicht wat de raad recent ontvangen heeft is 10,6 miljoen beïnvloedbaar maar de posten “bestuur” en “treasury” zijn dat volgens ons niet echt en dan blijft er maximaal 8,8 miljoen over en dan ook nog met een hoop mitsen en maren. Voor een sluitende begroting zouden we dan op alle posten gemiddeld ruim 50% moeten bezuinigen! Om dit soort draconische bezuinigingen te voorkomen wil Combinatie95 dat we vooral inzetten op meer inkomsten.

De totale woonlasten waar de gemeente invloed op kan uitoefenen bestaan uit: energielasten, rioolheffing, afvalstoffenheffing en OZB. Wij willen dat de totale lasten voor onze inwoners niet stijgen. Maar als de gemeente inwoners helpt bij lagere energielasten of zorgt voor een lagere riool- en afvalstoffen heffing dan is een hogere OZB acceptabel, zolang de totale kosten gelijk blijven.

Hoe kan de gemeente helpen bij lagere energielasten? Joost mag het weten, letterlijk, zoals bouwstichting Joost. Zij betalen de zonnepanelen en delen de winst met de bewoners. Zoiets kan Boxtel ook doen. Bijv. alle huishoudens een waterbesparende douchekop geven scheelt ruim €60 p.p./jaar. Met 33.000 inwoners is dat een besparing van 2 miljoen euro per jaar. Boxtel heeft middelen gekregen van het Rijk voor energiebesparing en zou dat hiervoor kunnen inzetten. Delen inwoners en gemeente die besparing dan krijgt de gemeente dus € 1 miljoen per jaar.

Ook hernieuwbare energie kan een verdienmodel voor de gemeente zijn. Een zonneveld van 20 ha. brengt ruim 20 miljoen kWh/jaar op en met een netto opbrengst van 2,5 cent/kWh is dat ruim 5 ton per jaar, 15 jaar lang gegarandeerd. Iedere ronde meedoen voor 20 ha. levert 15 jaar lang € 2,5 miljoen op. En het kan ook nog stikstofruimte om te bouwen opleveren of gecombineerd worden met waterberging wat inmiddels ook bittere noodzaak is gebleken. De energietransitie moet toch en als we het snel doen levert het veel geld op. Daarom wil Combinatie95 dat het College hier snel en taakstellend mee aan de slag gaat.

Ook meer kostendekkend werken helpt. Bijv. bij RO gaan 9 van de 10 “proefballonnen” niet door en die kosten veel ambtelijke capaciteit zonder vergoeding. Wij stellen de notaris methode voor: eerste uurtje gratis, daarna gaat de meter tikken. En veel bouwen, iedere nieuwe woning levert OZB op. Er staan ook kosten tegenover maar met 10% meer huizen blijft er zo’n 2 ton netto over.

Heel veel gemeenten hebben financiële problemen doordat ze niet genoeg geld van het Rijk krijgen voor de jeugdzorg, WMO en participatiewet. Wij willen ons sociale gezicht behouden maar we moeten wel bezuinigen door grip te houden op de uitgaven in de jeugdzorg en WMO. Door meer efficiëntie en sturen op het beperken van de 2e lijnszorg ed. Want met ruim 50% van onze begroting is het sociaal domein toch echt onze grootste kostenpost. Natuurlijk moeten we ook blijven hameren op voldoende middelen vanuit het Rijk. Volgend jaar krijgen we waarschijnlijk zo’n 2,5 miljoen extra voor jeugdzorg. Nog lang niet genoeg maar het helpt wel en 19-07-2021 stond in binnenlandsbestuur dat gemeenten in hun meerjarige begroting samen ruim 1 miljard als stelpost mogen opnemen. Voor Boxtel komt dat neer op ongeveer 2 miljoen per jaar extra voor jeugdzorg en dat is daarmee bijna een halvering van onze bezuinigingsoperatie. Verder lijkt de herijking van het gemeentefonds voor Boxtel zo’n 6 ton minder nadelig.

Sport is zeer belangrijk maar lagere kosten voor de gemeente zou fijn zijn en misschien is een iets hogere bijdrage van sporters te rechtvaardigen. Sommige voorzieningen, zoals het zwembad, kosten veel en worden niet alleen door Boxtelaren gebruikt. Is het dan niet eerlijk dat andere gemeenten ook bijdragen? Wij vragen het College de mogelijkheden daarvoor te onderzoeken.

Alle onderzoeken tonen aan dat een autovrij centrum meer mensen lokt die dan ook nog meer besteden, fijn voor onze winkels en horeca. Het scheelt natuurlijk ook energie en fijnstof. En een recent onderzoek van de MooiBoxtelKrant laat zien dat een ruime meerderheid dat wil. Dat geldt vast ook voor de meeste toeristen en het kan dus meteen meer toeristenbelasting opleveren.

Kortom, Combinatie95 wil een scenario waarbij Boxtel toekomstgericht en dus duurzaam blijft handelen. Wij kiezen voor een inclusieve samenleving, waar niemand buitenspel komt te staan en de leefbaarheid van wijken en kernen gegarandeerd wordt. DR2 past daar het beste bij maar dan met meer verdienen, meer kostendekkend en nog efficiënter werken en met aandacht voor onze sociale structuur. Bij de uitwerking verzoeken we het College om een “soresladder” te maken. D.w.z. een voorstel voor een getrapt pakket van bezuinigingsmaatregelen waaruit blijkt in welke voorzieningen gesneden wordt bij welke tekorten. Mochten we niet genoeg inkomsten kunnen genereren of kosten besparen dan kan de raad alsnog bepalen of we dan toch niet liever een hogere OZB willen. Bij voorbaat al voorzieningen schrappen vindt Combinatie95 niet verstandig want die heb je niet zomaar terug, mochten de financiën meevallen.

Willibrordus school in Esch

Combinatie95 wil zich hard maken voor een nieuwe of volwaardig gerenoveerde school met gymzaal in Esch. Dit hebben we uitgesproken in ons verkiezingsprogramma en hebben we ook weten te vertalen in het beleidsprogramma van de nieuwe coalitie:

“Er moet snel besluitvorming plaatsvinden over Basisschool Willibrordus, een deel van het sociaal hart van Esch. We willen komen tot een goede en duurzame basisschool in Esch, inclusief gymzaal, door middel van volwaardige renovatie of nieuwbouw. De mogelijkheid om dit te realiseren in combinatie met woningbouw wordt meegenomen. Dit doen we in een open dialoog met Cadans Primair. Doelstelling is in 2021 hierover uitsluitsel te geven.”

De school en gymzaal zijn inmiddels ruim 40 jaar oud en hebben hun beste tijd gehad. De onderhoudskosten lopen de komende jaren aanzienlijk op. Dat is ook de reden dat het schoolbestuur, Cadans Primair, en de voormalige gemeente Haaren tot de conclusie zijn gekomen dat het verstandiger is om te kijken naar alternatieven, zoals algehele renovatie of nieuwbouw.

Dat dit proces de afgelopen jaren een moeizaam proces is geweest, moge duidelijk zijn. We rekenen er dan ook op dat dit in Boxtel beter gaat.

Het gaat namelijk om één van de belangrijkste voorzieningen in een dorp. Kinderen, ouders en leraren verdienen een goede school die voldoet aan de eisen van deze tijd.

Om ons partij-breed op de hoogte te stellen van situatie van de school, hebben we met Combinatie95 een werkbezoek gebracht aan de school. Dit was een prima bijeenkomst waarbij we het gesprek zijn aangegaan met de bestuurster, directrice, ouders en andere gebruikers van de school. Daarbij hebben we een goed beeld gekregen van de visie en de staat van de school en het gevoel gekregen dat de bestuurlijke verhoudingen nu veel positiever zijn.

Omdat we niet alleen de stand van zaken vanuit het oogpunt van de school willen weten, hebben we in de raad van 13 juli ook vragen gesteld aan het college en de verantwoordelijk wethouder. Uit de beantwoording maken wij op dat ook de wethouder betrokkenheid voelt en een positieve inbreng heeft. Daarnaast is er nog een wethouder betrokken om mee te kijken naar de mogelijkheden voor de combinatie met woningbouw. Het college gaat er vanuit dat er in september/oktober een plan van aanpak ligt met een soort tijdsplanning. Probleem hierbij is wel dat de ambtenaar, die dit project tot nu toe onder zijn hoede heeft, vertrekt. Het uitgangspunt is echter nog steeds om voor het eind van dit jaar duidelijkheid te hebben over de toekomst van deze belangrijke voorziening. Wordt dus vervolgd.

Combinatie95 blijft zich in ieder geval inzetten voor dit deel van het sociale hart van Esch. Daar kunt u op rekenen.

Bestemmingsplan Kerkweide-west Liempde

Al jaren gaat het in de gemeenteraad van de gemeente Boxtel over woningbouw, ook voor Combinatie95 een van de belangrijkste speerpunten. Tijdens de raadsvergadering van 13 juli lag het bestemmingsplan van Kerkweide-west ter besluitvorming op tafel. Combinatie95 is erg blij dat er een bestemmingsplan ter besluitvorming lag dat gaat leiden tot woningbouw in Liempde. Woningbouw die hard nodig is om onze kernen leefbaar te houden en mensen iets meer mogelijkheden te geven om een woning te kopen in de woonplaats waar ze dat graag willen.

Kerkweide-west is een inbreidingslocatie, en voor dit type locaties zal het in de praktijk altijd lastig zijn om iedereen volledig tevreden te stellen. Maar daar is in de totstandkoming van dit plan in ieder geval de tijd voor genomen. Het is dan ook een uitgebreid traject geweest waarbij ons inziens voldoende tegemoet gekomen is aan de bezwaren van omwonenden, onder andere met het creëren van mogelijkheden om een latere ontsluiting van de betreffende percelen te realiseren. Voor de omliggende bedrijven is het natuurlijk met name van belang dat zij door de geplande woningbouw niet belemmerd gaan worden in hun bedrijfsvoering. En wij begrijpen die zorg. Uit o.a. de rapportage van het akoestisch onderzoek komt naar voren dat dit niet het geval is omdat eventuele belemmeringen door woningen in de directe omgeving er, voor het grootste deel, nu ook al zijn vanuit reeds bestaande woningen. Het feit dat er meer potentieel klagende omwonenden bij komen is vanzelfsprekend niet fijn maar betekent niet automatisch dat er extra belemmeringen voor de betreffende bedrijven ontstaan.

Op basis van deze afwegingen is Combinatie95 van mening dat de bezwaren voldoende ondervangen worden en daardoor niet opwegen tegen het algemene belang van woningbouw.

Wij zijn blij om te zien dat de gemeenteraad van Boxtel tijdens de raadsvergadering op 13 juli de volgende stap heeft gezet in het realiseren van woningbouw in Boxtel. Het bestemmingsplan Kerkweide-west is tijdens deze vergadering unaniem vastgesteld. In het verlengde hiervan heeft Combinatie95 het college opgeroepen om ook vaart te maken met de planvorming van Kerkweide-oost. Hierdoor ontstaat er één integraal gebied dat ook de kwaliteit van Kerkweide-west bevorderd.

Het plan wordt daarnaast, op de woningen aan de Kerkheiseweg na, welstandsvrij. Combinatie95 is voor zo min mogelijk regels, zolang waardevolle historische kernen en linten binnen de gemeente maar goed beschermd blijven. Vanuit deze gedachte ziet Combinatie95 dan ook geen bezwaar om het betreffende gebied welstandsvrij te maken. Het betreft hier een geheel omsloten gebied waarbij geen kwalitatieve verslechtering van de omgeving optreed wanneer het welstandsvrij is. Het welstandsvrij maken van het gebied zorgt er ook niet voor dat toekomstige bewoners ‘vrij spel’ hebben als het aan komt op verbouwingen aan woningen etc.. Hoewel we de zorgen van de omwonenden hierover begrijpen, hebben deze zorgen feitelijk geen relatie met het welstandsvrij maken van het gebied. Toekomstige bewoners zullen immers verbouwingen altijd volgens de geldende wet- en regelgeving uit moeten voeren.

Pilot Circulair Bouwen in Boxtel

Motie Pilot Circulair Bouwen in Boxtel, 13 juli 2021

Combinatie95 heeft een motie ingediend die inspeelt op een aantal actuele zaken. Zo heeft de gemeente nog wel wat open stukjes grond waar misschien 5 à 10 woningen op passen. En er is grote behoefte aan senioren en starters woningen en aan speciale woonvormen. Verder kan onze gemeentekas wel wat inkomsten gebruiken. En Boxtel zit in een landelijke projectgroep voor Circulair Bouwen die op zoek zijn naar voorbeeldprojecten. Bouwen met hout uit Nederland scheelt veel CO2-uitstoot en is meteen een verdienmodel voor ons landschap en het past ook prima bij ons GreenTech Park Brabant. En, tot slot, voor een pilot circulair bouwen is misschien wel wat subsidie te vinden waardoor de woningen beter betaalbaar worden.

De motie bevat het volgende verzoek aan het College:

Om zo spoedig mogelijk aan de slag te gaan om de mogelijkheden te onderzoeken om een pilot met circulair gebouwde starters- en/of seniorenwoningen te realiseren op een gemeentelijke eigendomslocatie, eventueel als CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) project.

Deze motie is unaniem aangenomen door de raad!