Maandelijks archief april 2021

Productieve Natuur

Op 22 april 2021 vond het “Landschapslaboratorium Productieve Natuur” plaats, georganiseerd door de gemeente Best en gemeente Boxtel. Hiervoor plantten wethouder Désiré van Laarhoven en Han Thijssen (directeur MTD Landschapsarchitecten en lid Nederlandse Verenging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) samen een veelstammige ‘Fladderiep’. De boom is geschonken door NVTL en is geplant op de Rouwbommel aan de Goossen Bunder in Liempde. Het is de eerste boom van een plantactie van de NVTL om 10.000 bomen te planten. De veelstammigheid van deze boom symboliseert de goede samenwerking tussen de NVTL, vele sponsoren van de plantactie, de gemeente, Brabants Landschap en Staatsbosbeheer.

Landschapslaboratorium Productieve Natuur

Het Landschapslaboratorium Productieve Natuur is een van de tien landschapslaboratoria die georganiseerd worden voor de Landschapstriënnale. Dit vier weken durende evenement over de toekomstmogelijkheden van ons landschap, vindt eens in de drie jaar plaats op verschillende plekken in Nederland. Deze keer vindt de Landschapstriënnale plaats in het Van Gogh Nationaal Park i.o. Bij de Landschapstriënnale staan de landschapslaboratoria centraal. Landschapslaboratorium Productieve Natuur gaat over hoe je het verdienvermogen van natuurlijke landschappen kunt optimaliseren. Productieve Natuur kijkt voor het beantwoorden van die vraag vooral naar bosbouw (populieren) voor bouwmaterialen.

Plantactie NVTL

Aanhakend op het Landschapslaboratorium Productieve Natuur organiseert de NVTL een sponsoractie. Ze heeft met haar leden een actie in gang gezet om 100 x 100 bomen (op 2,5 ha) te planten in Het Groene Woud. Dit als symbool voor het aankomende 100 jarig bestaan in 2022 en nog belangrijker om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het landschap, natuur, klimaat. Ze wil in de Triënnale niet alleen meedenken en ontwerpen aan de toekomst, maar ook echt iets doen!

Landschapstriënnale

De Landschapstriënnale is een driejaarlijks festijn waarbij alle facetten van het landschap de revue passeren. Actuele opgaven, bereikte resultaten en goede voornemens. Het landschap in Nederland is het waard. De gemeenten Best en Boxtel zijn de trekkers van het Landschapslaboratorium Productieve Natuur dat op 22 april plaatvond en op 18 juni in de vorm van een evenement voor professionals. Productieve natuur is een thema dat voor een breed publiek, zowel voor professionals als voor inwoners goed te begrijpen, maar ook toepasbaar is. Van (landschaps-)architecten tot woningcoöperatie, van natuurorganisaties en terreinbeheerders tot kunstenaars. Ieder kan op zijn eigen manier een bijdrage leveren aan de realisatie van duurzame, productieve natuur. Die zorgt voor oplossingen van een aantal maatschappelijke problemen in de eigen omgeving, versterking van het landschap en versterking van de regionale economie via bijvoorbeeld houtbouw van populierenhout.

Lintjesregen in Boxtel

Bij de jaarlijkse lintjesregen in de gemeente Boxtel hebben maandag 26 april drie inwoners een Koninklijke Onderscheiding mogen ontvangen.

Maria Olislagers – van de Schoot

Henk Groendaal

Hans van Schijndel

Zij kregen alle drie hun welverdiende onderscheiding en mochten de titel ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’ in ontvangst nemen. Combinatie95 feliciteert de gedecoreerde van de gemeente Boxtel 2021

Motie Meer laadpalen voor elektrische auto’s

Het Rijk wil dat vanaf 2030 alle nieuwe auto’s elektrisch zijn. Dat is een goed idee want het scheelt heel veel energieverbruik en uitstoot van CO2, stikstofverbindingen en andere uitlaatgassen en fijnstof. Vorig jaar had al zo’n 25% van de nieuwe auto’s een stekker en dat percentage zal snel stijgen. De verwachting van de autobranche zelf is dat in 2025 (over 4 jaar dus al) elektrische auto’s goedkoper zijn dan fossiele auto’s. En daarom denken netbeheerders dat vanaf 2025 vrijwel alle nieuwe auto’s al elektrisch zullen zijn.

Daar moeten gemeenten natuurlijk wel op inspelen door te zorgen voor voldoende laadpalen. De aanvraag procedure voor burgers is nu nog erg omslachtig. En als er binnen 300 m. al een laadpaal staat dan wordt er géén bijgeplaatst, ongeacht hoe vaak deze bezet is. De gemeente kost het veel ambtelijke capaciteit omdat er voor iedere afzonderlijke laadpaal een verkeersbesluit genomen moet worden.

Dat kan veel efficiënter door, samen met burgers, eenmalig alle geschikte locaties te bepalen en daarvoor alvast, in één procedure, de benodigde verkeersbesluiten te nemen. Laadpalen kunnen daarna direct bijgeplaatst worden indien ze ook echt gebruikt worden. Door die laadpalen meteen geschikt te maken voor tijdelijke buffering van groene stroom in de grote auto-accu’s kan dat ook nog flink bijdragen aan de Boxtelse energietransitie. Die techniek heet vehicle-to-grid, afgekort V2G.

Belangrijk zaken voor een energiezuinig en schoner Boxtel en vandaar deze gezamenlijke motie van Combinatie95, Balans, Inbox, D66, PvdA/GL en de SP. De opdracht van de motie voor het College luidt:

  1. Plankaarten te maken met alle toekomstige locaties voor laadpalen in Boxtel, Liempde, Esch en Lennisheuvel en op basis hiervan alvast, in één procedure, de benodigde verkeersbesluiten te nemen, zodat ze in de toekomst direct geplaatst kunnen worden waar dat nodig is.
  2. Daarbij zorgvuldig aandacht te besteden aan communicatie en participatie van onze inwoners.
  3. De uitbreiding van laadpalen kostenneutraal en gebaseerd op bezettingsgraad te faciliteren, zoals dat ook in de gemeente Utrecht wordt gedaan. 
  4. Er voor te zorgen dat alle nieuwe laadpalen geschikt of eenvoudig geschikt te maken zijn voor V2G.

Na uitleg van de wethouder bleek dat er al plankaarten voor 66 nieuwe laadpalen in voorbereiding zijn en dat die allemaal al geschikt worden voor V2G. Daarmee is deze motie (voorlopig) overbodig en hebben de indieners gezamenlijk besloten om deze in te trekken. Uiteraard blijft Combinatie95 de (zeer snelle) ontwikkelingen op de voet volgen en zal indien nodig nogmaals pleiten voor versnelde uitrol van laadpalen.

Gedrags- en Integriteitscode Combinatie95

Algemeen Respectvol gedrag en integer handelen zijn in het maatschappelijk leven belangrijk voor iedereen. Leden van Combinatie95 respecteren daarnaast de inhoud van de statuten en het huishoudelijk reglement. Die stukken zijn in te zien op de website en of worden op verzoek toegestuurd. Voor de leden met (interesse in) een politiek bestuurlijke functie als raadslid en wethouder heeft respectvol gedrag en integriteit nog een extra dimensie. Want je vertegenwoordigt daarbij kiezers en Combinatie95 als organisatie. Het gaat dan niet alleen om je eigen visie, waarden en normen. Maar ook waarden en normen die aan het politiek bestuurlijke werk vastzitten, zoals het beginsel van “zonder last en ruggenspraak” je stemgedrag kunnen bepalen en het respecteren van wettelijke regels die integer handelen borgen. Zoals het niet mee mogen stemmen indien daarbij eigen belangen aan de orde zijn. Respectvol optreden en integer handelen zijn basis voorwaarden voor een gezaghebbende overheid en gezagvol optreden van Combinatie95. De invulling van integriteit vindt plaats in de dynamiek van de samenleving. Wat wel en niet passend wordt geacht is mede afhankelijk van de context, de tijdsgeest, cultuur en personen. In de politieke context is dat meer dan het eigen morele kompas: ‘kan ik het uitleggen?’. Het moet ook passen binnen de wettelijke regels en het kompas van anderen: ‘wordt het geaccepteerd?’. Respectvol gedrag en integer handelen vragen bewustwording van integriteitsrisico’s en het met elkaar levendig houden van respectvol en integer optreden. Gedragscode Combinatie95 voor haar leden met politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheden:

Gedegen kennis nemen van de wettelijke gedragscode die geldt voor wethouders en raadsleden. Daarbij hoort het nauwkeurig aangeven van de eigen (neven)activiteiten, waarbij aangegeven wordt of deze bezoldigd of onbezoldigd zijn.

Open en transparant handelen in overeenstemming met de statuten en huishoudelijk reglement van Combinatie95.

Staan voor het algemeen belang, waarbij het verkiezingsprogramma van Combinatie95 een belangrijk anker is.

Vertegenwoordigers van de Combinatie95 gaan zorgvuldig om met informatie waarover zij uit hoofde van hun functie beschikken en zij maken geen gebruik van deze informatie ten gunste van zichzelf of van hun zakelijke of persoonlijke betrekkingen.

Combinatie95 politici nemen geen diensten of geschenken aan. Mocht het maatschappelijk ongepast zijn om een klein geschenk te weigeren, dan mag dat de waarde van €25,- niet te boven gaan.

Combinatie95 politici zijn terughoudend met het doen van bestuurlijke uitgaven ten laste van het openbare lichaam waarvoor zij actief zijn en houden zich strikt aan de regelingen die daarvoor gelden.

Vertegenwoordigers van de Combinatie95 zijn betrouwbaar en respectvol bij hun optreden, waaronder het nakomen van afspraken. Ze zijn zich bewust van de risico’s die aan het politieke werk verbonden zijn. Zij gedragen zich als verantwoordelijke burgers van de samenleving.

Vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 7 september 2020

Bij twijfel of integer handelen in het geding is, zowel ten aanzien van zaken als personen is het verplicht ruggenspraak houden met de collegae raadsleden van Combinatie95 en/of met (de voorzitter van) het bestuur. Instemmen De leden van Combinatie95 die (kandidaat) raadslid c.q. (kandidaat) wethouder zijn ondertekenen voor hun kandidaatstelling c.q. voor hun benoeming deze gedragscode voor instemming. Waarmee ze tevens verklaren dat er vanuit hun huidige positie en belangen geen beletselen zijn voor het aanvaarden van hun kandidaatstelling. Voordat zij dit verklaren hebben zij kennis genomen van geldende wettelijke gedragscode en kunnen ze vanuit dat kader zonder voorbehoud deze verklaring ondertekenen.

Welke ideeën heeft ù voor Boxtel?

De gemeenteraad van Boxtel is maandag 12 april gestart met de Week van de Ideeën. Tot en met 18 april kunnen alle inwoners, ondernemers en verenigingen hun ideeën met de gemeenteraad delen. Het uiteindelijke doel is het verzamelen van input voor de kerntakendiscussie die deze zomer plaatsvindt.

De gemeenteraad vindt het van groot belang dat zoveel mogelijk inwoners, ondernemers en verenigingen hun ideeën voor de toekomst van Boxtel overbrengen aan de raadsleden. Tijdens de Week van de Ideeën kunnen inwoners, ondernemers en verenigingen op een eenvoudige en laagdrempelige manier hun ideeën aan de gemeenteraad kunnen laten weten.

We moeten als gemeenteraad ook duidelijk zijn: we willen veel, maar kunnen niet alles. Voor een sluitende begroting zullen we flink moeten bezuinigen of voor meer inkomsten moeten zorgen. Naast het noemen van onderwerpen die u belangrijk vindt, horen we daarom ook graag welke zaken minder hoog op het prioriteiten- en verlanglijstje staan en welke kansen u ziet om te besparen en/of inkomsten te genereren.

In de lokale kranten stond vorige week een advertentie met volop ruimte uw ideeën met ons te delen. Ook deze week staat de pagina weer in de lokale kranten. Deze pagina kunnen inwoners losknippen of scheuren, daarop het idee vermelden en deze in een van de speciale bussen stoppen. De bussen zijn op verschillende plekken te vinden. Liempde: COOP. Esch: Spar. Lennisheuvel: Lennisheuvel 47. Boxtel: DA Oosterhof, Albert Heijn, Plus van der Horst, gemeentehuis.

Niet alleen inwoners wordt gevraagd hun input met de gemeenteraad te delen, ook verenigingen en ondernemers zijn van harte uitgenodigd hun ideeën kenbaar te maken.

We vernemen uw reactie graag uiterlijk 18 april. U kunt de gemeenteraad bereiken via:

E-mailadres: weekvandeideeen@boxtel.nl.

Facebook-pagina: Week van de Ideeën – Boxtel

Postadres:  Gemeenteraad Boxtel, t.a.v. de griffie, Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel