Jaarlijks archief 2021

Fijne feestdagen

Fijne feestdagen, de allerbeste wensen voor 2022 en blijf gezond.

Zorgen om maatschappelijk en persoonlijke gevolgen Corona

Sinds februari 2020 bevinden we onszelf wereldwijd in de huidige coronacrisis. Een moeilijke situatie die veel vraagt van het incasseringsvermogen van een ieder en van de maatschappij als geheel; de coronacrisis raakt iedereen. Steeds meer wordt duidelijk dat we samen een weg moeten vinden naar een maatschappij waarvan corona op een acceptabel niveau onderdeel is en waarschijnlijk blijft. Het is hierbij zoeken naar een weg waardoor onze maatschappij niet langer zo extreem verstoord wordt als dat de afgelopen periode het geval is. Het vinden van deze weg is alles behalve eenvoudig. Combinatie95 maakt zich zorgen om de maatschappelijke en persoonlijke gevolgen van de coronacrisis.
In toenemende mate krijgen we signalen over depressiviteit onder jongeren en eenzaamheid onder ouderen en kwetsbaren. Tijdens het vragenhalfuurtje in de raadsvergadering van 21-12 hebben we hierover vragen gesteld aan de portefeuillehouder; Burgemeester van Meygaarden.

De volgende vragen hebben we gesteld over de persoonlijke gevolgen:

  1. Welke acties voert de gemeente uit om depressiviteit onder jongeren in Boxtel te monitoren en te verminderen?”
  2. Wat doet de gemeente om eenzaamheid bij ouderen en kwetsbaren te verminderen?

De burgemeester heeft aangegeven de signalen te herkennen en geeft voor wat betreft de depressiviteit onder jongeren aan dat het monitoren en oplossen hiervan primair bij psychologen en artsen ligt. De gemeente zelf heeft helaas weinig échte mogelijkheden om hierin actief te monitoren of te ondersteunen. Voor wat betreft de eenzaamheid wordt er extra ingezet op welzijnswerkers die bezoekjes brengen aan ouderen of kwetsbaren. Dit geldt ook voor extra inzet vanuit bijvoorbeeld ContourdeTwern.

Ook voor ondernemers en zzp’ers is het alles behalve een gemakkelijke tijd. Ondanks de verschillende steunmogelijkheden dreigen toch veel ondernemers in financiële problemen te komen. Ook hierover hebben we een vraag gesteld:

  • heeft het College in beeld hoeveel ondernemers in Boxtel in financiële problemen dreigen te komen door deze situatie en wat doet de gemeente om deze ondernemers extra te ondersteunen maar ook te begeleiden in deze moeilijke situatie?

De burgemeester heeft in zijn beantwoording aangegeven dat er op dit moment geen concrete ondernemers in beeld zijn die in de problemen (dreigen te) komen door de gevolgen van de coronacrisis. De gemeente doet er alles aan om steunpakketten etc. zo snel als mogelijk door te zetten naar ondernemers om ze hierbij maximaal te ondersteunen. Wel is het uitgangspunt van de gemeente hierbij om zoveel mogelijk te werken met definitieve ondersteuning en niet te werken met voorschotten. Deze voorschotten zouden immers op de langere termijn nog grotere problemen op kunnen leveren voor de ondernemers. Wanneer ondernemers wel in de problemen dreigen te komen is het vooral van belang dat zij dat ook laten weten. Dan kan er gezamenlijk gekeken worden naar eventuele oplossingen en ondersteuning, op dit moment gebeurt dat nog niet.

Vaccineren en het nemen van de boosterprik is volgens artsen en het RIVM het belangrijkste middel om corona op een ‘acceptabel’ niveau onderdeel te maken van onze samenleving. De gemeente Boxtel zit op een vaccinatiegraad van 88%. De laatste twee vragen van het vragenhalfuur hebben we hier over gesteld:

  • Heeft het College  in beeld of er wijken of groepen zijn binnen de gemeente waar de vaccinatiegraad achterblijft?
  • Zo ja, welke mogelijkheden ziet u om deze groepen of wijken te bereiken doormiddel van specifieke, lokale, communicatie, informatie en uitleg over het belang van vaccineren, bijvoorbeeld in samenwerking met huisartsen of anderszins?

De burgemeester onderstreepte in zijn beantwoording dat de gemeente Boxtel het wat betreft de vaccinatiegraad met 88% erg goed doet. De focus ligt nu, zoals ook landelijk, met name in het bereiken van de jongere leeftijdscohorten. Er zijn geen signalen dat bepaalde groepen, anders dan die jongere cohorten, of wijken binnen de gemeente een lagere vaccinatiegraad hebben.
Het uitvoeren van specifieke lokale communicatie heeft niet de voorkeur van de gemeente omdat deze dan de landelijke communicatie en communicatie vanuit de GGD’s gaat doorkruisen. Het uitgangspunt van de gemeente is dan ook om de lijn van die communicatie te volgen.

Laten we in deze moeilijke periode en met name in deze donkere maanden vooral aandacht hebben voor elkaar en op een respectvolle manier om blijven gaan met elkaars opvattingen en meningen zodat we gezamenlijk weer uit deze coronacrisis komen. 

Geen starterswoningen Postelstraat

Gevecht om meer starterswoningen aan de Postelstraat in Esch niet gewonnen.

Combinatie95 heeft hard gevochten om op de locatie aan de Postelstraat starterswoningen mogelijk te maken, maar daarvoor net geen meerderheid in de gemeenteraad gekregen. Wij hebben het verzoek aan de raad gedaan om een visie op globaal het gebied tussen de school, Postelstraat, Essche stroom en Spankertstraat te maken. Wij zien veel meer kansen voor meer woningbouw in het gebied in combinatie met andere ruimtelijke opgaven, in plaats van de 4 grote woningen die er nu gepland staan. In de raad waren 3 partijen voor (Combinatie95, CDA en PvdA/GL) en 4 tegen. De SP was helaas verhinderd. De stemming was 9 voor en 11 tegen ons voorstel. Daarmee is de laatste stap om iets tegen dit plan te doen, een mogelijke gang naar de Raad van State. Dit kan alleen gedaan worden door indieners van een zienswijze.

Onze argumentatie in de raad was als volgt:

Heel Boxtel zit te springen om betaalbare starterswoningen. Vooral voor de toekomst en de leefbaarheid van de kleine kernen is het heel belangrijk dat eigen jeugd een woning kan bemachtigen. Helaas is het aantal starterswoningen aan de Reigerskant al tegengevallen en heeft Esch weinig andere mogelijkheden. Daarom moeten we elke kans aangrijpen. Combinatie95 ziet veel meer potentie in het gebied aan de Postelstraat voor zowel woningbouw als kwaliteit van de omgeving dan het nu voorgestelde bestemmingsplan met 4 Ruimte-voor-Ruimte-woningen.

Als je een rondje loopt rond het gebied over de dijk langs de kikkertuin, de school, over de Postelstraat en dan weer terug over de Spankertstraat, zie je de enorme potentie van dit deel van Esch. Combinatie95 ziet zeker kansen voor meer en betaalbare woningen. Ook heel veel Esschenaren en PEP gaven duidelijk te kennen dat zij liever een langer traject ingaan, waarbij het hele gebied bekeken wordt, dan nu 4 grote, dure woningen bouwen.

Waarom maken we dan niet gewoon een plan waarin de wensen wel ingevuld worden? Helaas, zo eenvoudig werkt dat niet. Als er een aanvraag voor de ontwikkeling van den dergelijk gebied binnenkomt, wordt de afhandeling gedaan door het college van B&W. Zij toetsen dit aan het geldende beleid en de huidige regelgeving. Het college van Haaren heeft destijds geconcludeerd dat er binnen dat beleid en regelgeving enkel RvR-woningen mogelijk zijn. Zij hebben daar afspraken over gemaakt met de ontwikkelingsmaatschappij RvR. We begrijpen dat het college van Boxtel deze lijn heeft overgenomen. Dat zij een bestuurlijk consistente lijn heeft gevolgd en binnen deze regels tot een verbetering van het plan is gekomen, door deze woningen te bestempelen als meergeneratiewoningen maar wij denken dat er echt meer mogelijkheden zijn. We worden hierin gesterkt:

  • Door uitspraken van de gedeputeerde Ronnes over verruiming van de RvR-regeling;
  • Doordat de rijksoverheid meer steun geeft om woningbouw te versnellen en meer ruimte geeft voor betaalbare woningen.
  • De provincie, in haar omgevingsvisie, meer mogelijkheden biedt aan gemeenten op te ontwikkelen woningbouwlocaties.

Het lijkt erop dat ook de provincie beseft dat met dergelijke plannen aan de rand van dorpen, deze dorpen steeds verder op slot gezet worden. Dat zij ook beseffen dat het dan steeds lastiger wordt om betaalbare woningbouw te realiseren en de druk nog meer bij steden komt te liggen. Dat dit juist belemmerend werkt voor de grote woningbouwopgave die er provinciaal en landelijk is.

Onze insteek is helder: Als er op deze locatie grote RvR-woningen gebouwd kunnen worden, dan is er in principe ook geen ruimtelijke belemmering om andere woningen te bouwen. Aangezien dit het eerste moment is dat de gemeenteraad van Boxtel zich over dit plan kan uitspreken, vinden we het ook gerechtvaardigd om te proberen een beter plan te maken. Gezien de afspraken, die gemaakt zijn met RvR, vinden we het ook terecht dat we hen nadrukkelijk betrekken in de visievorming en te bekijken of dat zij mede invulling kunnen geven aan een verbeterd plan.

Combinatie95 dient dan ook, samen met CDA en PvdA/GL een amendement in om eerst de gesprekken aan te gaan met zowel de provincie als de ontwikkelingsmaatschappij RvR, teneinde te komen tot een totale visie op dit gebied om vervolgens de bestemmingsplanprocedure te hervatten in lijn met de visie.

De wethouder en het college mogen dit amendement, wat C95 betreft, oppakken als een mandaat om voor deze locatie meer voor elkaar te krijgen. Maar ook dat de provincie en de provinciale ontwikkelingsmaatschappij dit zien als een bevestiging dat van hun visie dat er ook voor dorpen meer ruimte moet zijn om betaalbare woningen te realiseren. We hopen op zoveel mogelijk steun in de raad, zodat we daarmee ook een duidelijk signaal afgeven.

Transitie Visie Warmte Boxtel

In het coalitie akkoord van het Rijk van 2021 is de ambitie opgeschroefd van 49% naar 60% minder CO2 uitstoot in 2030. Dat zal ook gevolgen hebben voor de warmtetransitie en sowieso wil men deze visie medio 2023 actualiseren. Combinatie95 roept om in het vervolg uitsluitend bekende eenheden gebruiken zoals kWh en ha. want er zijn weinig mensen die weten wat een PJ is of dat een voetbalveld 6770 m2 is. En vooral de urgentie mag duidelijker blijken. Om de maximaal 1,5 graden opwarming binnen bereik te houden moeten we zo snel mogelijk van het aardgas af. Gelukkig is dat besef er ook bij ons College dus schroef aub het tempo van de plannen op.

In het (unaniem aangenomen) raadsvoorstel staat dat een hybride of volledig elektrische warmtepomp (WP) resp. 20% tot 45% minder CO2 uitstoot hebben. Maar dat is een momentopname: bij de huidige mix van stroomopwekking. Zodra we volledig groene stroom hebben of huishoudens de benodigde stroom op eigen dak opwekken is het resp. 66% of 100% minder CO2 uitstoot. Een volledig elektrische WP of een hybride WP met groen gas (uit GFT, rioolslib of mest) kan dus compleet CO2 neutraal zijn en is meestal het eenvoudigst en goedkoopst uit te voeren, zeker voor woningeigenaren. En warmtepompen massaal toepassen hoeft geen probleem te zijn voor het stroomnet want in de daluren is er nog voldoende capaciteit over; het is vooral een kwestie van de vraag beter spreiden en dat is met een moderne WP eenvoudig te regelen.

Voor identieke woningen die dicht op elkaar staan, zoals van woonstichting Joost, kan een warmtenet een goede oplossing zijn. En gelukkig wordt de verhuurdersheffing afgeschaft en heeft Joost ook meer financiële armslag voor verduurzaming. Echter, Combinatie95 wil niet dat we voor een warmtenet diep in de bodem gaan boren. Daar zitten teveel risico’s aan maar waarschijnlijk staat de provincie dat ook niet toe. Bewoners die aangesloten worden op een warmtenet krijgen meestal de belofte dat het “nooit duurder” dan verwarmen met gas wordt. In de praktijk is het meestal “nooit goedkoper”. Gebruikers van een warmtenet betalen voor de geleverde warmte een bepaald tarief per kWh warmte. Meestal is dat warmtetarief rechtstreeks gekoppeld aan de gasprijs. En met de exploderende gasprijzen van de afgelopen tijd stijgen de warmtenet kosten flink mee en komen veel huishoudens alsnog in de problemen. Op onze vraag hoe de gemeente er voor gaat zorgen dat een aansluiting op een warmtenet betaalbaar is en blijft, antwoorde wethouder Van Laarhoven dat ze zich gaat inzetten om de tarieven los te koppelen van de gasprijs.

Over de betaalbaarheid. Een gemiddeld huishouden gebruikt zo’n 1500 m3 gas en 3500 kWh stroom per jaar. Dat kost met de energieprijzen van begin 2021 al ruim 2000 euro en daarna nog veel meer. Er bovenop kost de gasaansluiting 275 euro per jaar en een ketel inclusief montage zo’n 2000 euro. Over 15 jaar is dat, gerekend met oude prijzen, totaal ruim 36.000 euro. Vanaf bouwjaar 1920 hebben bijna alle huizen een spouwmuur en die zijn met isolatie, een WP en zonnepanelen redelijk makkelijk energieneutraal te maken. Volgens berekeningen van milieu-centraal kost dat tussen de 15.000 en 30.000 euro, inclusief subsidies. Dat is dus altijd goedkoper en het huis wordt comfortabeler en meer waard. Voor de investering kun je een voordelige lening bij het Rijk of de gemeente afsluiten. Gemiddeld bespaart een huishouden 15 jaar lang 500 à 600 per jaar en daarna wordt de besparing nog groter. Geld hoeft dus eigenlijk geen rol te spelen maar vooral het gedoe houdt veel mensen tegen. Als Boxtelse bedrijven nou eens de handen ineen zouden slaan om een totaalpakket aan te bieden van vloer-, gevel- en dakisolatie, dubbel glas, energiezuinige ventilatie en WP installatie. Dat zou mensen echt ontzorgen en het animo enorm vergroten. En het kan Boxtelse bedrijven ook nog veel werk opleveren. Het zou mooi zijn als de gemeente hierin kan bemiddelen om onze inwoners èn lokale ondernemers te helpen.

Maatregelen tegen verkeersoverlast in Baroniestraat

Combinatie95 vindt het een goede zaak dat er nu concrete stappen gezet worden om de, al jaren durende, verkeersoverlast in de Baroniestraat te verminderen. Uit verkeerskundig onderzoek blijkt dat de voorgestelde variant de minste overlast op andere wegen veroorzaakt. Ook goed dat er ook eenrichtingsverkeer op mogelijke sluipweggetjes van de van Hornstraat naar de Annastraat komt. Maar er gaat natuurlijk wel een verschuiving van het verkeer plaatsvinden. Uiteraard is het zaak om dit goed te monitoren en indien nodig in te grijpen. Hierom heeft de raad unaniem een motie aangenomen om dit over een jaar na invoer te evalueren.

Dit jaar is een motie in de 2e kamer aangenomen om 30 km/uur wegen in woonwijken de norm te maken. Toenmalig minister van Nieuwenhuizen wilde helaas niets doen met die motie. En dat terwijl de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft aangetoond dat er met 30 km wegen of gescheiden fietspaden zo’n 30% minder verkeersslachtoffers vallen. En die slachtoffers vallen altijd onder de kwetsbare verkeersdeelnemers: fietsers en voetgangers. Combinatie95 vindt het daarom een gemiste kans dat de Baroniestraat niet meteen ingericht gaat worden als 30 km weg. Zeker gezien het feit dat Boxtels grootste basisschool aan deze weg ligt. We hebben er al eerder om gevraagd en toen was het argument dat de verkeersintensiteit dat niet toeliet. Die intensiteit gaat met de voorgestelde maatregel drastisch naar beneden en als de PHS maatregelen uitgevoerd zijn blijft dat ook zo. Kortom het zou nu toch moeten kunnen. Maar volgens de wethouder moet de Baroniestraat dan anders ingericht worden en daar is momenteel absoluut geen geld voor.

Begroting 2022, algemene beschouwingen

Vandaag is een dag waar we als gemeenteraad lange tijd naar toe hebben gewerkt, namelijk het moment dat definitieve knopen moeten worden doorgehakt in de kerntakendiscussie. Een proces wat al lange tijd loopt en waar we als raad zelf het initiatief toe hebben genomen. Als we terugkijken op het gehele proces rondom de kerntakendiscussie dan moeten we concluderen dat het een traject met hobbels is geweest en dat raad en college zoekende waren naar de wijze waarop we de discussie willen voeren. Uiteindelijk ligt er nu een dekkingsplan dat de basis biedt voor een toekomstbestendig veerkrachtig Boxtel.

Met de financiële opgave waar we als Boxtel voor staan, ontkomen we helaas niet aan keuzes die onze inwoners gaan raken. Ook al zijn dat geen eenvoudig te maken keuzes, als gemeenteraad moeten we daarin onze verantwoordelijkheid nemen.

Woningbouw in alle kernen, is top-prioriteit voor Combinatie95. In de afgelopen jaren zijn dankzij flinke inspanning een aantal bouwprojecten in gang gezet. Nu moeten we echter doorpakken want Boxtel heeft een grote woningbouwopgave!  Maar met de huidige onderbezetting van de afdeling RO gaat dat niet lukken, integendeel zelfs. De onderbezetting speelt al langere tijd en het is in ons aller belang dat dit op zeer korte termijn verandert. Er zijn volop alternatieven, maar dan is een gestructureerde aanpak van het probleem noodzakelijk en gelet op de urgentie verdient dit de hoogste prioriteit. Op dit moment laten we als gemeente veel van onze initiatiefnemers in de kou staan. En met de investeringen die reeds door hen gedaan zijn zien wij ook het risico op schadeclaims. Combinatie95 dient daarom een motie in om binnen 3 maanden een actieplan klaar te hebben waarmee de capaciteit op zeer korte termijn weer op niveau wordt gebracht. Als blijkt dat daar extra middelen voor nodig zijn, dan verzoeken wij het college om dit aan de raad voor te leggen.

Verder betreffende volkshuisvesting vindt Combinatie95 het goed om te zien dat er serieuze aandacht is voor bijzondere woonconcepten, zoals Tinyhouses en ook vanuit de ouderenagenda. Maar ook daarover vragen wij ons af of dit niet in de knel komt.

Combinatie95 staat voor de energietransitie en klimaataanpak. De opgave waarvoor we met zijn allen staan is groot en wegkijken of uitstellen is geen optie meer. Wij zijn nog steeds van mening dat nog vaak onvoldoende wordt beseft dat deze opgave ook veel win-win kansen biedt en juist geld kan opleveren. Een duidelijk voorbeeld daarvan is de financiële opbrengst van het zonneveld aan de Renbaan. Inmiddels ruim anderhalf jaar geleden is hiervoor een motie van Combinatie95 aangenomen. Alleen al aan pacht brengt dat 120.000 per jaar op en als de gemeente het zonneveld zelf exploiteert ruim een half miljoen per jaar. Wij vinden het bijzonder jammer dat de opbrengsten hiervan nog niet kunnen worden meegenomen in de structurele dekking van onze begroting, want onder aan de streep zou dat ons veel geld opleveren. Dat geldt ook voor andere toekomstige zonnevelden en windmolens. Met 4 zonnevelden en 3 windmolens kunnen wij onze bezuinigingsopgave halveren.

Combinatie95 blijft ook oproepen om onze inwoners vooral ook met de lusten van de energietransitie in aanraking te laten komen. Denk daarbij aan de opbrengsten van energiebesparende maatregelen en ook de elektrische deelauto’s die door de ambtelijke organisatie gebruikt worden en in de avonduren en weekenden ter beschikking van onze inwoners staan. En de gemeente heeft middelen vanuit het Rijk gekregen voor kleine bespaarmaatregelen. We hebben het al eerder gezegd: geef van dat geld ieder huishouden een waterbesparende douchekop. Dat scheelt met de huidige gasprijzen al ruim € 80,-.p.p.p.j.

Vorig jaar hebben we tijdens de begrotingsbehandeling als raad ingestemd met een taakstellende bezuiniging op het sociaal domein van 1,3 miljoen euro. Met de voorgestelde ombuigingen wordt nu pas compleet invulling gegeven aan deze taakstelling plus nog ongeveer 4 ton meer. Samen dus 1,7 miljoen bezuinigen op een totaalbedrag van ruim 46 miljoen voor het sociaal domein. Combinatie95 vindt het belangrijk dat daarbij ook voornamelijk is gekeken naar hoe we de kwaliteit kunnen vergroten en beter passende zorg aan onze inwoners kunnen bieden. Hiermee realiseren we een financieel voordeel zónder dat dit afbreuk doet aan de geleverde zorg. Combinatie95 vindt dat niemand tussen wal en schip mag vallen. We moeten aandacht hebben en houden voor de kwetsbare inwoners in onze gemeente. Dat geldt in de volle breedte, dus zowel voor jongeren als voor de groeiende groep ouderen. We vinden het daarom goed dat er financiële middelen zijn opgenomen voor de aanstelling van een projectleider Seniorenbeleid die ook zorgt voor de coördinatie van het seniorenbeleid breder binnen de organisatie. Daarnaast dienen wij samen met Balans en Inbox een motie in om in ieder geval voor 2022 een vangnet te creëren voor armoedebestrijding onder jongeren en voor schrijnende gevallen als gevolg van de bezuinigingen.

Het financiële perspectief voor de komende jaren ziet er naar aanleiding van de Tweede Bestuursrapportage positiever uit. Het begrotingssaldo valt vanaf 2023 jaarlijks meer dan 6 ton hoger uit. In 2025 resulteert dit zelfs in een saldo van bijna 1 miljoen in de plus en in dat scenario is de algemene reserve ook al flink aangevuld. Daarnaast zijn er ook nog een aantal flinke posten niet meegenomen, zoals eenmalig 2,45 miljoen extra voor jeugdzorg, maar ook 1,4 miljoen extra uitgaven voor MGD. Dit roept de vraag op of we nu niet te hard bezuinigingen. Nu is er nog veel onzeker, dat kan niemand ontkennen, maar later zou dus kunnen blijken dat de geplande ombuigingen onnodig fors waren. Gelukkig zijn de voorgestelde bezuinigingen niet onomkeerbaar. De bieb, het zwembad, de cultuursector en de gemeenschapshuizen blijven overeind. En samen met de motie voor een vangnet vindt Combinatie95 het verstandig eerst financieel voorzichtig te zijn. Daarna willen wij jaarlijks met elkaar herijken en door middel van een getrapt pakket aan bezuinigingen voorkomen dat we draconische, niet noodzakelijke bezuinigingen toch doorvoeren.

Tot slot voorzitter. Een kleine bezuiniging waar we nu al veel commentaar op horen is de vuilnisbakken weghalen. Vraag aan het College: Is dit wel echt een bezuiniging als het meer zwerfvuil kan geven en moeten we niet sowieso een bepaalde hoeveelheid diensten van de WSD afnemen?

Samen Ouder Worden in Boxtel

Afgelopen dinsdag hebben we als gemeenteraad de beleidsnotitie Samen Ouder Worden in Boxtel vastgesteld. Combinatie95 is blij dat dit eindelijk is gebeurd, zodat we als gemeente samen met de Werkgroep Samen ouder Worden in Boxtel kunnen werken aan een goede oude dag. Ook hebben we extra budget beschikbaar gesteld voor het aanstellen van een coördinator. Op dit moment is namelijk te weinig capaciteit bij de gemeente beschikbaar en om echt uitvoering te kunnen geven aan het beleid is uitbreiding noodzakelijk. Combinatie95 staat hier volledig achter. Wel hebben wij tijdens de raadsvergadering richting de gemeenteraad een winstwaarschuwing afgegeven. In het licht van de kerntakendiscussie betekent dit extra financiële middelen namelijk ook dat iets anders straks niet kan. Dit is goed om ons te beseffen.  

Verder hadden wij tijdens de raadsvergadering onderstaande bijdrage. 

In de gemeente Boxtel heb je een goede oude dag. Die ambitie onderschrijft Combinatie95 en wij vinden dat we hier ook echt handen en voeten aan moeten geven. Zeker aangezien de groep ouderen de komende jaren verder zal groeien. De ouderen vormen een essentieel deel van onze gemeenschap en dat groeit in 2040 tot ruim 30% van het aantal inwoners. Voor deze groeiende groep is het belangrijk om in te zetten op een betekenisvol leven waarbij oog is voor de diversiteit binnen deze groep. Een gedeelte vraagt zorg, maar een grote groep is nog erg vitaal en levert een grote bijdrage aan het functioneren van onze gemeenschap. Voor leeftijdsgenoten, maar ook voor jongeren. Onze insteek is om de kwaliteiten en onderlinge hulpbereidheid te benutten. Ook de behoefte aan zorg binnen deze groep zal de komende jaren (blijven) toenemen. Passende en veilige zorg is daarbij cruciaal. Mantelzorg speelt daarin een belangrijke rol en daarom verdienen onze mantelzorgers aandacht. Er wordt steeds meer inzet van ze gevraagd. Door het langer zelfstandig wonen van onze ouderen zijn er meer helpende handen nodig. De belasting wordt soms te groot. Combinatie95 vindt het daarom belangrijk dat er ook aandacht is voor respijtzorg, waardoor mantelzorgers worden ondersteund en hun zorgtaak kunnen volhouden. 

Na een eerdere moeizame verhouding tussen de werkgroep en ons gemeentebestuur is het goed om te zien dat hierin verandering is opgetreden. Uiteindelijk streven we allemaal naar hetzelfde doel, namelijk die goede oude dag. Combinatie95 staat daarom ook volledig achter de beleidsnotitie. Het is een veelomvattend document en niet alles daarin kan tegelijkertijd worden opgepakt, mede vanwege de beperkte financiële mogelijkheden. Daarom is het van belang om bij de uitvoeringsagenda te prioriteren en door dit stapsgewijs uit te voeren de totale uitvoering van de agenda haalbaar te maken. Dit in lijn met het advies van onze Adviesraad Sociaal Domein. Daarnaast zullen wij als raad met elkaar tijdens de kerntakendiscussie keuzes moeten maken over de beschikbare capaciteit en middelen. Aangezien de beleidsnotitie en dynamisch document is, pleit Combinatie95 er voor om bij de totstandkoming van de uitvoeringsagenda samen op te trekken met de Werkgroep Samen Ouder Worden in Boxtel en met hen de prioritering aan te brengen. Laten we juist als raad ons beperken tot het vaststellen van deze notitie als kader en in de uitvoering daarvan ruimte laten in plaats van aan de voorkant al een bepaalde richting op te sturen.

visie kerntakendiscussie Combinatie95

Combinatie95 kiest voor een leefbaar, energie-neutraal en sociaal Boxtel. En dat kan allemaal door vol in te zetten op Klimaatadaptatie en de energietransitie, door ons sociale gezicht te behouden, door een efficiënter beheer van de openbare ruimte, een circulaire economie, kringloop-landbouw en veel woningen bouwen. En dat alles met een sluitende begroting!

Inmiddels is al het laaghangend fruit qua bezuinigingen wel geplukt en werkt de kaasschaaf ook niet meer. Volgens het overzicht wat de raad recent ontvangen heeft is 10,6 miljoen beïnvloedbaar maar de posten “bestuur” en “treasury” zijn dat volgens ons niet echt en dan blijft er maximaal 8,8 miljoen over en dan ook nog met een hoop mitsen en maren. Voor een sluitende begroting zouden we dan op alle posten gemiddeld ruim 50% moeten bezuinigen! Om dit soort draconische bezuinigingen te voorkomen wil Combinatie95 dat we vooral inzetten op meer inkomsten.

De totale woonlasten waar de gemeente invloed op kan uitoefenen bestaan uit: energielasten, rioolheffing, afvalstoffenheffing en OZB. Wij willen dat de totale lasten voor onze inwoners niet stijgen. Maar als de gemeente inwoners helpt bij lagere energielasten of zorgt voor een lagere riool- en afvalstoffen heffing dan is een hogere OZB acceptabel, zolang de totale kosten gelijk blijven.

Hoe kan de gemeente helpen bij lagere energielasten? Joost mag het weten, letterlijk, zoals bouwstichting Joost. Zij betalen de zonnepanelen en delen de winst met de bewoners. Zoiets kan Boxtel ook doen. Bijv. alle huishoudens een waterbesparende douchekop geven scheelt ruim €60 p.p./jaar. Met 33.000 inwoners is dat een besparing van 2 miljoen euro per jaar. Boxtel heeft middelen gekregen van het Rijk voor energiebesparing en zou dat hiervoor kunnen inzetten. Delen inwoners en gemeente die besparing dan krijgt de gemeente dus € 1 miljoen per jaar.

Ook hernieuwbare energie kan een verdienmodel voor de gemeente zijn. Een zonneveld van 20 ha. brengt ruim 20 miljoen kWh/jaar op en met een netto opbrengst van 2,5 cent/kWh is dat ruim 5 ton per jaar, 15 jaar lang gegarandeerd. Iedere ronde meedoen voor 20 ha. levert 15 jaar lang € 2,5 miljoen op. En het kan ook nog stikstofruimte om te bouwen opleveren of gecombineerd worden met waterberging wat inmiddels ook bittere noodzaak is gebleken. De energietransitie moet toch en als we het snel doen levert het veel geld op. Daarom wil Combinatie95 dat het College hier snel en taakstellend mee aan de slag gaat.

Ook meer kostendekkend werken helpt. Bijv. bij RO gaan 9 van de 10 “proefballonnen” niet door en die kosten veel ambtelijke capaciteit zonder vergoeding. Wij stellen de notaris methode voor: eerste uurtje gratis, daarna gaat de meter tikken. En veel bouwen, iedere nieuwe woning levert OZB op. Er staan ook kosten tegenover maar met 10% meer huizen blijft er zo’n 2 ton netto over.

Heel veel gemeenten hebben financiële problemen doordat ze niet genoeg geld van het Rijk krijgen voor de jeugdzorg, WMO en participatiewet. Wij willen ons sociale gezicht behouden maar we moeten wel bezuinigen door grip te houden op de uitgaven in de jeugdzorg en WMO. Door meer efficiëntie en sturen op het beperken van de 2e lijnszorg ed. Want met ruim 50% van onze begroting is het sociaal domein toch echt onze grootste kostenpost. Natuurlijk moeten we ook blijven hameren op voldoende middelen vanuit het Rijk. Volgend jaar krijgen we waarschijnlijk zo’n 2,5 miljoen extra voor jeugdzorg. Nog lang niet genoeg maar het helpt wel en 19-07-2021 stond in binnenlandsbestuur dat gemeenten in hun meerjarige begroting samen ruim 1 miljard als stelpost mogen opnemen. Voor Boxtel komt dat neer op ongeveer 2 miljoen per jaar extra voor jeugdzorg en dat is daarmee bijna een halvering van onze bezuinigingsoperatie. Verder lijkt de herijking van het gemeentefonds voor Boxtel zo’n 6 ton minder nadelig.

Sport is zeer belangrijk maar lagere kosten voor de gemeente zou fijn zijn en misschien is een iets hogere bijdrage van sporters te rechtvaardigen. Sommige voorzieningen, zoals het zwembad, kosten veel en worden niet alleen door Boxtelaren gebruikt. Is het dan niet eerlijk dat andere gemeenten ook bijdragen? Wij vragen het College de mogelijkheden daarvoor te onderzoeken.

Alle onderzoeken tonen aan dat een autovrij centrum meer mensen lokt die dan ook nog meer besteden, fijn voor onze winkels en horeca. Het scheelt natuurlijk ook energie en fijnstof. En een recent onderzoek van de MooiBoxtelKrant laat zien dat een ruime meerderheid dat wil. Dat geldt vast ook voor de meeste toeristen en het kan dus meteen meer toeristenbelasting opleveren.

Kortom, Combinatie95 wil een scenario waarbij Boxtel toekomstgericht en dus duurzaam blijft handelen. Wij kiezen voor een inclusieve samenleving, waar niemand buitenspel komt te staan en de leefbaarheid van wijken en kernen gegarandeerd wordt. DR2 past daar het beste bij maar dan met meer verdienen, meer kostendekkend en nog efficiënter werken en met aandacht voor onze sociale structuur. Bij de uitwerking verzoeken we het College om een “soresladder” te maken. D.w.z. een voorstel voor een getrapt pakket van bezuinigingsmaatregelen waaruit blijkt in welke voorzieningen gesneden wordt bij welke tekorten. Mochten we niet genoeg inkomsten kunnen genereren of kosten besparen dan kan de raad alsnog bepalen of we dan toch niet liever een hogere OZB willen. Bij voorbaat al voorzieningen schrappen vindt Combinatie95 niet verstandig want die heb je niet zomaar terug, mochten de financiën meevallen.

Willibrordus school in Esch

Combinatie95 wil zich hard maken voor een nieuwe of volwaardig gerenoveerde school met gymzaal in Esch. Dit hebben we uitgesproken in ons verkiezingsprogramma en hebben we ook weten te vertalen in het beleidsprogramma van de nieuwe coalitie:

“Er moet snel besluitvorming plaatsvinden over Basisschool Willibrordus, een deel van het sociaal hart van Esch. We willen komen tot een goede en duurzame basisschool in Esch, inclusief gymzaal, door middel van volwaardige renovatie of nieuwbouw. De mogelijkheid om dit te realiseren in combinatie met woningbouw wordt meegenomen. Dit doen we in een open dialoog met Cadans Primair. Doelstelling is in 2021 hierover uitsluitsel te geven.”

De school en gymzaal zijn inmiddels ruim 40 jaar oud en hebben hun beste tijd gehad. De onderhoudskosten lopen de komende jaren aanzienlijk op. Dat is ook de reden dat het schoolbestuur, Cadans Primair, en de voormalige gemeente Haaren tot de conclusie zijn gekomen dat het verstandiger is om te kijken naar alternatieven, zoals algehele renovatie of nieuwbouw.

Dat dit proces de afgelopen jaren een moeizaam proces is geweest, moge duidelijk zijn. We rekenen er dan ook op dat dit in Boxtel beter gaat.

Het gaat namelijk om één van de belangrijkste voorzieningen in een dorp. Kinderen, ouders en leraren verdienen een goede school die voldoet aan de eisen van deze tijd.

Om ons partij-breed op de hoogte te stellen van situatie van de school, hebben we met Combinatie95 een werkbezoek gebracht aan de school. Dit was een prima bijeenkomst waarbij we het gesprek zijn aangegaan met de bestuurster, directrice, ouders en andere gebruikers van de school. Daarbij hebben we een goed beeld gekregen van de visie en de staat van de school en het gevoel gekregen dat de bestuurlijke verhoudingen nu veel positiever zijn.

Omdat we niet alleen de stand van zaken vanuit het oogpunt van de school willen weten, hebben we in de raad van 13 juli ook vragen gesteld aan het college en de verantwoordelijk wethouder. Uit de beantwoording maken wij op dat ook de wethouder betrokkenheid voelt en een positieve inbreng heeft. Daarnaast is er nog een wethouder betrokken om mee te kijken naar de mogelijkheden voor de combinatie met woningbouw. Het college gaat er vanuit dat er in september/oktober een plan van aanpak ligt met een soort tijdsplanning. Probleem hierbij is wel dat de ambtenaar, die dit project tot nu toe onder zijn hoede heeft, vertrekt. Het uitgangspunt is echter nog steeds om voor het eind van dit jaar duidelijkheid te hebben over de toekomst van deze belangrijke voorziening. Wordt dus vervolgd.

Combinatie95 blijft zich in ieder geval inzetten voor dit deel van het sociale hart van Esch. Daar kunt u op rekenen.

Bestemmingsplan Kerkweide-west Liempde

Al jaren gaat het in de gemeenteraad van de gemeente Boxtel over woningbouw, ook voor Combinatie95 een van de belangrijkste speerpunten. Tijdens de raadsvergadering van 13 juli lag het bestemmingsplan van Kerkweide-west ter besluitvorming op tafel. Combinatie95 is erg blij dat er een bestemmingsplan ter besluitvorming lag dat gaat leiden tot woningbouw in Liempde. Woningbouw die hard nodig is om onze kernen leefbaar te houden en mensen iets meer mogelijkheden te geven om een woning te kopen in de woonplaats waar ze dat graag willen.

Kerkweide-west is een inbreidingslocatie, en voor dit type locaties zal het in de praktijk altijd lastig zijn om iedereen volledig tevreden te stellen. Maar daar is in de totstandkoming van dit plan in ieder geval de tijd voor genomen. Het is dan ook een uitgebreid traject geweest waarbij ons inziens voldoende tegemoet gekomen is aan de bezwaren van omwonenden, onder andere met het creëren van mogelijkheden om een latere ontsluiting van de betreffende percelen te realiseren. Voor de omliggende bedrijven is het natuurlijk met name van belang dat zij door de geplande woningbouw niet belemmerd gaan worden in hun bedrijfsvoering. En wij begrijpen die zorg. Uit o.a. de rapportage van het akoestisch onderzoek komt naar voren dat dit niet het geval is omdat eventuele belemmeringen door woningen in de directe omgeving er, voor het grootste deel, nu ook al zijn vanuit reeds bestaande woningen. Het feit dat er meer potentieel klagende omwonenden bij komen is vanzelfsprekend niet fijn maar betekent niet automatisch dat er extra belemmeringen voor de betreffende bedrijven ontstaan.

Op basis van deze afwegingen is Combinatie95 van mening dat de bezwaren voldoende ondervangen worden en daardoor niet opwegen tegen het algemene belang van woningbouw.

Wij zijn blij om te zien dat de gemeenteraad van Boxtel tijdens de raadsvergadering op 13 juli de volgende stap heeft gezet in het realiseren van woningbouw in Boxtel. Het bestemmingsplan Kerkweide-west is tijdens deze vergadering unaniem vastgesteld. In het verlengde hiervan heeft Combinatie95 het college opgeroepen om ook vaart te maken met de planvorming van Kerkweide-oost. Hierdoor ontstaat er één integraal gebied dat ook de kwaliteit van Kerkweide-west bevorderd.

Het plan wordt daarnaast, op de woningen aan de Kerkheiseweg na, welstandsvrij. Combinatie95 is voor zo min mogelijk regels, zolang waardevolle historische kernen en linten binnen de gemeente maar goed beschermd blijven. Vanuit deze gedachte ziet Combinatie95 dan ook geen bezwaar om het betreffende gebied welstandsvrij te maken. Het betreft hier een geheel omsloten gebied waarbij geen kwalitatieve verslechtering van de omgeving optreed wanneer het welstandsvrij is. Het welstandsvrij maken van het gebied zorgt er ook niet voor dat toekomstige bewoners ‘vrij spel’ hebben als het aan komt op verbouwingen aan woningen etc.. Hoewel we de zorgen van de omwonenden hierover begrijpen, hebben deze zorgen feitelijk geen relatie met het welstandsvrij maken van het gebied. Toekomstige bewoners zullen immers verbouwingen altijd volgens de geldende wet- en regelgeving uit moeten voeren.