Algemene beschouwingen begroting 2020

Algemene beschouwingen begroting 2020

Voorzitter,

We zijn ons allemaal bewust van de grote opgave waar wij als Boxtel voor staan. De afgelopen tijd zijn we keer op keer, voornamelijk in het sociaal domein, geconfronteerd met enorme tekorten. De tijd dat we daar simpelweg de portemonnee voor konden trekken is voorbij.

Het traject richting de begroting die nu voorligt is niet eenvoudig geweest, maar uiteindelijk ligt er met een pakket aan maatregelen een sluitende begroting. Het pakket aan maatregelen doet op sommige plekken pijn, maar we kunnen nu eenmaal niet weglopen voor onze verantwoordelijkheid om Boxtel ook op financieel gebied toekomstbestendig te houden.

We zijn allemaal van mening dat iedereen de best mogelijke zorg en ondersteuning verdient, maar met de steeds verder oplopende kosten kan dat in de toekomst steeds lastiger gaan worden. Dit moeten we voorkomen en daarom is eerder vanuit het college de noodklok richting de minister geluid. Inmiddels is hierop een reactie van de minister ontvangen en wij zijn dan ook benieuwd wat het college op hoofdlijnen van deze reactie vindt en of er nog een vervolg aan wordt gegeven. In het verlengde daarvan horen wij ook graag hoe op dit moment binnen de regionale samenwerking wordt gesproken over de solidariteit richting elkaar.

Uit een gesprek dat wij met ContourdeTwern hadden en ook zojuist tijdens het inspreken blijkt dat het beeld is dat impact van de bezuinigingen voor ContourdeTwern veel meer zijn dan 10%. Naar aanleiding hiervan hebben wij afgelopen week ambtelijk navraag gedaan waarop ons werd aangegeven dat de 10% bezuiniging betrekking heeft op de basissubsidie en dat taakstellingen op diverse projecten nog niet zijn vastgesteld en hierover nog in gesprek met ContourdeTwern afspraken worden gemaakt en dit daarna nog aan de raad wordt voorgelegd. Kan de portefeuillehouder dit bevestigen?

Combinatie95 staat voor de energie- en klimaattransitie. De opgave waarvoor we met elkaar staan is enorm. Wij roepen steeds op om onze inwoners niet alleen met de lasten, maar vooral ook met de lusten van de energie- en klimaattransitie in aanraking te laten komen. Zo is tijdens de vorige begrotingsbehandeling onze motie voor elektrische deelvervoer unaniem aangenomen. Met de motie hebben wij opgeroepen om het elektrisch deelvervoer van de ambtelijke organisatie in de avonduren en weekenden ter beschikking te stellen aan onze inwoners en daarnaast ook te kijken hoe in 2019 minstens één kostendekkende pilot met elektrische deelauto’s in een van de wijken of kernen gestart kan worden. Wat is hiervan de stand van zaken en kunnen wij deze pilot nog in de laatste maanden van 2019 verwachten?

Boxtel wil in 2030 energieneutraal zijn d.w.z. in een jaar net zoveel energie zelf opwekken als het verbruik. Dat is een flinke ambitie en we moeten dus vooral geen energie verspillen. Daarom is waterstof als energieopslag een slecht idee. Om van groene stroom waterstof en vervolgens weer stroom te maken gaat 2/3 van de energie verloren. Veel beter is het om het snel groeiende elektrische auto arsenaal daarvoor te benutten door stroom van het net naar de accu en ook van de accu naar het net te faciliteren met speciale laadpalen. Dat heet Vehicle to Grid (V2G) en wordt al toegepast in de Utrechtse wijk Lombok. Wat vindt het College van V2G?

Wij zijn blij met de zichtbare stappen die het afgelopen jaar op het gebied van woningbouw zijn gezet. Met onder andere de woninbouwlocaties Heem van Selis, Princenlant, Achter den Eijngel, Pastorietuin Liempde, Roderweg/Hamsestraat en Kerkheiseweg/Boxtelseweg zijn en worden grote stappen gezet om invulling te geven aan de woningbouwbehoefte in al onze kernen. Deze behoefte werd ook duidelijk zichtbaar tijdens de verschillende informatieavonden, dus we moeten ook hier het komende jaar vol op doorpakken. Wij hebben daarin het volste vertrouwen, maar tegelijkertijd baart de impact van de streep door het Programma Aanpak Stikstof daarin onze zorgen.

Ook andere woonconcepten, zoals bijvoorbeeld Ouderen in Regie, moeten wat Combinatie95 betreft zoveel mogelijk worden ondersteund. Eerder hebben wij ook aandacht gevraagd voor het initiatief van de tiny houses en daarvan horen wij graag van de wethouder of inmiddels een geschikte locatie is gevonden.

Wij mogen trots zijn op de betrokkenheid van onze inwoners bij de leefbaarheid van hun omgeving. In alle kernen en wijken zijn veel initiatieven zichtbaar en wij moeten als gemeente Boxtel zijnde deze vanuit Meewerkend Boxtel zoveel als mogelijk ondersteunen. Ook het draagvlak en de energie die vanuit verschillende initiatieven rondom Boxtel Binnen de Bruggen zichtbaar is moet worden gekoesterd. Combinatie95 is altijd groot voorstander geweest van Boxtel Binnen de Bruggen en de kansen die dat met zich meebrengt om van Boxtel weer een bruisend centrum te maken. Het koppelen van de verschillende thema’s biedt daarbij mooie kansen, ook voor verschillende cofinanciering.

Met het openblijven van Park Stapelen voor publiek is een plek gewaarborgd waar in deze tijd natuur, kunst, cultuur en toerisme en Boxtelse inwoners samenkomen. Dat gaan we ook de komende tijd weer zien met Stapel op Sint. Het hele stadslandgoed kan met ontwikkelingen vanuit Landschappen van Allure een echte bijdrage gaan leveren aan het toerisme en de economische vitaliteit van onze gemeente. Een kans die met beide handen moet worden aangepakt!

Ook op het gebied van het verkeer staan we voor een opgave. De ontsluiting van Boxtel vraagt urgentie. De uitstoot van teveel stikstofverbindingen leidt ook hier tot vertraging, terwijl we dat niet kunnen gebruiken. Wanneer verwacht het college dat de bestemmingsplannen die door de Raad van State zijn vernietigd opnieuw in routing kunnen worden gebracht? Is er al zicht op voldoende bronmaatregelen en/of salderingsmogelijkheden om dit mogelijk te maken? We hoeven toch niet op onze handen te gaan zitten?

Wat betreft de maatregelen voor het PHS is onlangs een motie aangenomen om te onderzoeken of de fasering aangepast kan worden met liefst eerst een verbreding van de Keulsebaan. Dan hoeven er veel minder auto’s door vooral de Baroniestraat. Zijn daar nu al vorderingen over te melden?

Bij de inrichting van de verkeersinfrastructuur in onze gemeente moet sterk worden ingezet op kwetsbare verkeersdeelnemers. Het wandelen en fietsen moet worden gestimuleerd, waarbij verkeersveiligheid voorop staat. Recent hebben wij al specifiek aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid van de Dino-rotonde en ook bij de rotonde Boseind is dit een belangrijk punt. Wat is met betrekking tot rotonde Boseind de laatste stand van zaken?

De Noordelijke Ontsluitingsweg (oftewel NO-way) wordt genoemd als doel van Move31. Eerdere onderzoeken lieten zien dat de NO-way weinig oplost (slechts 2500 auto’s per dag), ecologische structuren doorsnijdt en onbetaalbaar is voor Boxtel. Pas bij een bebouwing van ruim 500 woningen in de Oksel zouden de verkeersintensiteiten een NO-way kunnen rechtvaardigen. Maar om de NO-way nu al als doel voor een gewenste ontsluitingsstructuur van Boxtel te noemen gaat Combinatie95 veel te ver. Tot 2031 is er zeker geen sprake van grootschalige woningbouw in de Oksel, dus waarom staat de NO-way dan toch al in MOVE31?

Het is goed om te zien dat er vanuit het college komend begrotingsjaar volop aandacht is voor de komst van Esch bij onze gemeente. Wij moeten zorgen voor een warm welkom. We hebben afgelopen periode allemaal de energie en betrokkenheid van de Esschenaren ervaren. Combinatie95 heeft twee weken geleden schriftelijke vragen aan het college gesteld, omdat wij het belangrijk vinden dat het college nu al goed nadenkt, voorsorteert en afspraken maakt over de belangrijke zaken die nu in Esch spelen en die straks op ons bordje komen. Het is wenselijk om al zoveel mogelijk vóór de herindeling goed voor Esch te regelen.

Tot slot voorzitter,

Combinatie95 heeft altijd al gezegd dat de lastendruk voor inwoners in verhouding moet zijn. Wij zijn daarom positief dat de OZB vooralsnog niet meer dan trendmatig stijgt. Daarentegen lezen we dat een gemiddeld meerpersoonshuishouden bijna 13% meer moet gaan betalen voor afval. Dat is een forse stijging. Wordt dit ergens gecompenseerd of gaan de lasten voor de inwoners dan toch flink omhoog?

Tegelijkertijd maken wij ons ook zorgen om de stand van de algemene reserve. Vorig jaar kwam deze nipt uit onder de door de raad gestelde grens, maar inmiddels gaat deze er fors onder en begint dit een serieus risico te vormen. Als we ook kijken naar de solvabiliteit, de mate waarin wij als gemeente in staat zijn aan onze financiële verplichtingen te voldoen, dan moeten we serieus met elkaar aan de slag om onze vermogenspositie te versterken. Een kerntakendiscussie zal daarbij een grote rol kunnen spelen. Het is goed dat de voorbereiding daarvoor volgend jaar al plaatsvindt zodat de kerntakendiscussie vrij snel na de verkiezingen zal kunnen plaatsvinden.

 

 

Over de auteur

administrator